Tải bản đầy đủ

Kế hoạch tiếp thị bài giảng kế hoạch kinh doanh vietnam business matching

Dự Án Hỗ Trợ Stratup và SME Kế Hoạch Kinh Doanh
Tham gia vào nhóm hỗ trợ kế hoạch kinh doanh trên Facebook
www.facebook.com/groups/businessplancontest
1. Đặt câu hỏi nhận hỗ trợ trực tiếp về các thắc mắc riêng của
mình từ các chuyên gia
2. Đào tạo live stream trong nhóm
3. Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo trực tiếp offline của
nhóm
4. Các tài liệu hỗ trợ kế hoạch kinh doanh , tài liệu chuyên ngành
5. Video bài giảng
6. Ngân hàng các kế hoạch kinh doanh mẫu
7. Giao lưu kết nối các bạn kinh doanh cùng ngành trên cả nước
8. Các vấn đề khác

Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining

1


23
4


5
67


8910


11


12

1314

15
16

17


18
19


20


2122


23
24


ơ

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×