Tải bản đầy đủ

Bạn phải có khuyết danh

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

Bạn Phải Có - Khuyết Danh

Bạn Phải Có
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Nghệ Thuật Sống

B
ạn phải có sức mạnh để chiến thắng, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để
từ bỏ.
Bạn phải có sức mạnh để chắc chắn, nhưng đôi khi bạn phải có cam đảm để
nghi ngờ.
Bạn phải có sức mạnh để cảm thấy nỗi đau của người khác, nhưng đôi khi
bạn phải có cam đảm để cảm thấy nỗi đau của chính bạn.
Bạn phải có sức mạnh để giấu nỗi buồn của mình, nhưng đôi khi bạn phải có
can đảm để không cần giấu giếm.
Bạn phải có sức mạnh để đứng một mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để dựa vào
người khác.
Bạn phải có sức mạnh để tồn tại, nhưng bạn phải có can đảm để sống.


http://motsach.info/web/motsach/story.php?story=ban_phai_co_367__khuyet_danh

1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×