Tải bản đầy đủ

Môn Lịch Sử lớp 5 bài: Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP


Khởi động:
Câu 1: Em hãy nêu những khó khăn của nước
ta sau Cách mạng tháng Tám?
Trả lời:
Những khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng
Tám: Các nước đế quốc và các thế lực phản động cấu
kết nhau bao vây và chống phá cách mạng. Lũ lụt và
hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn. Nạn đói cuối
năm 1944 đầu năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn
2triệu người. Hơn 90% đồng bào ta không biết chữ.
Nước ta ở trong tình thế “Nghìn cân treo sợi tóc”


Kiểm tra bài cũ:
Câu 2: Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói”
và “giặc dốt”?
Trả lời:

Để chống lại “giặc đói”, nhân dân ta đã hưởng ứng lời
kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh, lập “Hũ gạo cứu
đói”, “ngày đồng tâm” để dành gạo cho dân nghèo.
Với khẩu hiệu “ không một tất đất bỏ hoang”, “tất đất,
tất vàng”, nhân dân hăng hái tham gia sản xuất. Nhờ
những biện pháp trên, nạn đói dần dần bị đẩy lùi.
Chống lại giặc dốt: phong trào xóa nạn mù chữ được
phát động khắp nơi. Trường học được mở thêm, trẻ em
nghèo được cấp sách đến lớp.


Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2012

Lich sử:
“Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định
không chịu mất nước”


Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
“Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu
mất nước”

1. Âm mưu của thực dân Pháp.
Câu 1:Sau Cách mạng tháng Tám
thành công ở nước ta, thực dân Pháp
đã có hành động gì?


17-12-1946
quân Pháp
bắn phá một
số khu phố ở
Hà Nội
18-12-1946
Pháp gửi tối
hậu thư đe
dọa, đòi
Chính phủ ta
giao quyền


kiểm soát Hà
Nội cho
chúng

HÀ NỘI HẢI
PHÒNG

SÀI GÒN

23-11-1946
quân Pháp
đánh
chiếm ở
Hải Phòng


Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
“Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu
mất nước”

1. Âm mưu của thực dân Pháp.
Câu 2:Những việc làm của chúng thể
hiện dã tâm gì?
Trả lời
Những việc làm trên cho thấy thực dân
Pháp quyết tâm xâm lược nước ta một
lần nữa.


Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
“Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu
mất nước”
1. Âm mưu của thực dân Pháp.
2. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 1:Trước hành động của thực dân
Pháp Trung ương Đảng và Chính phủ
đã làm gì?


Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2012
Câu 1:

Trả lời:
Trước hành động
của thực dân Pháp,
vào đêm 18 rạng
sáng 19/12/1946,
Đảng và chính phủ
đã họp và phát động
toàn quốc kháng
chiến chống thực
dân Pháp


Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
“Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu
mất nước”
1. Âm mưu của thực dân Pháp.
2. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 2:Ngày 20 tháng 12 năm 1946 có
sự kiện gì xảy ra?


Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2012
Câu 2:

Trả lời:
Ngày 20/12/1946,
đài tiếng nói Việt
Nam phát đi lời kêu
gọi toàn quốc kháng
chiến của Chủ tịch
Hồ Chí Minh


Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
“Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu
mất nước”
1. Âm mưu của thực dân Pháp.
2. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 3: Lời kêu gọi toàn quốc kháng
chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể
hiện điều gì?
Trả lời: … thể hiện tinh thần quyết tâm
chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của
nhân dân ta


Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2012
Lịch sử:
“Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu
mất nước”
1. Âm mưu của thực dân Pháp.
2. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 4: Câu nào trong lời kêu gọi thể
hiện điều đó rõ nhất?
Trả lời: Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ
nhất định không chịu mất nước, nhất
định không chịu làm nô lệ


HỒ CHÍ MINH
(1946)

BÚT TÍCH LỜI KÊU GỌI CỦA
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1946


Lịch sử:
“Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu
mất nước”
1. Âm mưu của thực dân Pháp:
2. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của
Chủ tịch Hồ Chí Minh:
3.“Quyết tử choTổ quốc quyết sinh”:
Dựa vào sách giáo khoa và sự hiểu biết
của mình, em hãy thuật lại cuộc chiến đấu
của quân và dân ta ở Hà Nội, Huế, Đà
Nẵng.


HÀ NỘI

HUẾ
ĐÀ NẴNG

SÀI GÒN

Quân ta nổ súng vào vị
Giành
giật
từng
mái
Quyết
tử
cho
Tổ
quốc
trí địch chiếm đóng ở
từng
góc Hương
phố
phíanhà
nam
bờ sông
quyết
sinh


Thứ 7 ngày 10 tháng 11 năm 2012

Lich sử:

“Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định
không chịu mất nước”
Bài học:
Cách mạng tháng Tám thành công,nước ta giành
được độc lập nhưng thực dân Pháp quyết tâm
cướp nước ta một lần nữa.
Cả dân tộc Việt Nam đứng lên kháng chiến với
tinh thần “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không
chịu mất nước”


Chọn hoa tặng bạn


Chọn câu trả lời đúng
Trung ương Đảng và Chính Phủ
quyết định phát động toàn quốc
kháng chiến ngày :
h

A. Ngày 23 – 9 – 1945
B. Ngày 20 – 12 – 1946
C. Ngày 23 – 11 – 1946
D. Ngày 19 – 12 – 1946

Hoan hô!
Sai
rồi!
Sai
rồi!
Đúng
rồi!

Tiếc
quá!
Sai rồi!
Tiếc
quá!
Tiếc quá!


h

Hãy chọn đáp án đúng nhất ?

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ
tịch Hồ Chí Minh thể hiện:
A .Truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta.

B. Tinh thần đoàn kết.

C.Tinh thần quyết tâm chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc.


Chọn câu trả lời đúng

Ngày 18 – 12 – 1946, sự kiện gì
xảy ra ở nước ta?
A.Trung ương Đảng và Chính phủ họp
quyết định phát động toàn quốc
kháng chiến.
B. Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, đòi
Chính phủ ta giải tán lực lượng.
C. Đài tiếng nói Việt Nam phát lời kêu
gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ.


h2

Hoan hô!
Đúng rồi!


c3
c2

Sai rồi!
Tiếc quá!


TRAÂN TROÏNG KÍNH
CHAØOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×