Tải bản đầy đủ

báo cáo thực tập bán mới nhất

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA: KINH TẾ - KỸ THUẬT

---------------

BÁO CÁO THỰC TẬP
ĐỀ TÀI:
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH
THIÊN PHÚ

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN
TRÌNH ĐỘ

: ĐẠI HỌC

Sinh viên

: An Hà Đông Đông

Lớp


: D6KTA

Ninh Bình, tháng 05 năm 2017


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

MỤC LỤC

2
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TNHH:
CKTM:
CP:
CPBH:
CP QLDN:
CP QLKD:
CTCP:
CTGS:
DDT:
DT:
DT HĐTC
ĐK:
GTGT:
GVHB:
HH:
K/c:
KH TSCĐ:


KPCĐ:
PC:
PNK:
PP
PT:
PXK:
TK:
TKĐƯ
SXKD:
XĐ KQKD:

Trách nhiệm hữu hạn
Chiết khấu thương mại
Chi phí
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí quản lý kinh doanh
Công ty Cổ phần
Chứng từ ghi sổ
Doanh thu thuần
Doanh thu
Doanh thu hoạt động tài chính
Đầu kỳ
Giá trị gia tăng
Giá vốn hàng bán
Hàng hóa
Kết chuyển
Khấu hao TSCĐ
Kinh phí công đoàn
Phiếu chi
Phiếu nhập kho
Phương pháp
Phiếu thu
Phiếu xuất kho
Tài khoản
Tài khoản đối ứng
Sản xuất kinh doanh
Xác định kết quả kinh doanh

3
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm
Bảng 1.2. Phân loại lao động năm 2016
Bảng 1.3: Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH
Biểu 2.1. Phiếu xuất kho
Biểu 2.2: Hóa đơn GTGT
Biểu 2.3: Phiếu thu
Biểu 2.4. Phiếu xuất kho
Biểu 2.5: Hóa đơn GTGT
Biểu 2.6. Sổ chi tiết bán hàng
Biểu số 2.7: Trích sổ chi tiết doanh thu bán hàng tháng 01/2017
Biểu 2.9: Sổ cái TK 511
Biểu 2.10. Sổ chi tiết thanh toán với người mua
Biểu 2.11. Sổ chi tiết thanh toán với người mua
Biểu 2.12: Chứng từ ghi sổ
Biểu 2.13. Bảng tổng hợp TK 6422
Biểu 2.14. Sổ tổng hợp doanh thu
Biểu 2.15: Chứng từ ghi sổ
Biểu 2.16: Chứng từ ghi sổ 07
Biểu 2.17: Chứng từ ghi sổ 08
Biểu 2.18: Chứng từ ghi sổ 09
Biểu 2.19: Chứng từ ghi sổ 10
Biểu 2.20: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Biểu 2.21: Sổ cái TK 511
Biểu 2.22: Sổ cái TK 6422
Biểu 2.23: Sổ cái TK 632
Biểu 2.24: Sổ cái TK 911
Biểu 3.1. Sổ chi tiết bán hàng

4
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hoạt động kinh doanh:
Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thiên Phú.
Sơ đồ 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán
Sơ đồ 1.4: Trình tự hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ
Sơ đồ 1.5. Quy trình luân chuyển chứng từ tiền tệ (Phiếu thu)

5
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

LỜI MỞ ĐẦU
Trong một nền kinh tế, công ty thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông
hàng hóa, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của công ty thương mại
diễn diễn theo chu kì “ Tiền – Hàng – Tiền” hay nói cách khác nó bao gồm 2 giai
đoạn mua và bán hàng hóa. Các chu kì kinh doanh có thể diễn ra liên tục nhịp
nhàng khi khâu bán hàng được tổ chức tốt nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu
suất sinh lời.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì hoạt động sản
xuất kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng góp phần tạo ra của cải vật chất cho
xã hội. Thực tiễn cho thấy các doanh nghiệp nước ta đang phải cạnh tranh khốc liệt.
Công ty nào tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng quay vòng vốn nhanh thì sẽ có điều
kiện tồn tại phát triển. Ngược lại nếu công ty nào tỏ ra non kém trong hoạt động tổ
chức kinh doanh thì sẽ sớm dẫn tới bờ vực phá sản.
Nước ta đang trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa cho nên sự gia
tăng của các công ty thương mại ngày càng nhiều với các loại hình kinh doanh đa
dạng làm cho sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt. Thêm vào đó chính sách mở của
nền kinh tế, các công ty Việt Nam còn đối mặt với sự cạnh tranh của thị trường
nước ngoài. Do vậy, để có thể đứng vững trên thị trường thì các công ty cần tổ chức
tốt công tác bán hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp cho phép công ty chủ động
thích ứng với môi trường, nắm bắt cơ hội, huy động vốn và nguồn lực hiện có vào
lâu dài để bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Gắn liền với
công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ một vai trò hết sức quan trọng
vì nó phản ánh toàn bộ quá trình bán hàng của công ty cũng như việc xác định kết
quả bán hàng cung cấp thông tin cho nhà quản lý về hiệu quả, tình hình kinh doanh
của từng đối tượng hàng hóa để từ đó có được những kết quả bán hàng chính xác
kịp thời hiệu quả.
Là một công ty đang hoạt trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, công ty
TNHH Thiên Phú cũng đã có những đóng góp đáng kể trong công cuộc công nghiệp
hóa - hiện đại hóa đất nước. Tuy trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay
mức độ cạnh tranh là rất lớn, xét về nhiều mặt công ty TNHH Thiên Phú cũng còn
6
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, công ty cần phát huy sức mạnh nội tại của mình
đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để nâng cao hiệu quả kinh
doanh, xây dựng và củng cố vị thế của mình. Để có một nền tảng phát triển bền
vững, công ty cần phải huy động và sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả cũng như kịp
thời xác định kết quả bán hang của công ty mình. Do đó vấn đề quan tâm hàng đầu
của công ty hiện nay là công tác kế toán bán hàng vào xác định kết quả bán hàng.
Xuất phát từ thực tế và tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vào
xác định kết quả bán hàng tôi đã lựa chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh tại tại công ty TNHH Thiên Phú” để làm đề tài thực tập của
mình.
Bố cục đề tài gồm ba chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH Thiên Phú
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại
Công ty TNHH Thiên Phú
Chương 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công
Ty TNHH Thiên Phú
Trân trọng cảm ơn!
Ninh Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2017
Sinh viên thực hiện
An Hà Đông Đông

7
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ
Tổng quan về đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động

1.1.

sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thiên Phú
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
Thông tin khái quát về công tyTên công ty:
Địa chỉ:

Công ty TNHH Thiên Phú
Ngã 3 Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, tỉnh

Ninh Bình
Điện thoại:
0303.868.266
Fax:
0303.868.266
Mã số thuế:
27 00 27 75 15
Số vốn điều lệ là: 100.000.000.000 đồng ( Một trăm tỷ đồng).
Tổng số thành viên năm 2016: 35 người.
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
Công ty TNHH Thiên Phú được thành lập vào ngày 25 tháng 8 năm 2000 với
tôn chỉ “chất lượng là hàng đầu” làm kim chỉ nam cho công tác quản lý và điều
hành, đảm bảo kinh doanh phát triển, tăng lợi nhuận, tạo thu nhập cho người lao
động và đóng góp cho ngân sách nhà nước ngày càng tăng.
Năm 2003: Công ty TNHH Thiên Phú chính thức được thành lập và được
cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 2700277515 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Ninh Bình cấp.
Định hướng phát triển của Công ty
Sứ mạng của Công ty Thiên Phú là phấn đấu trở thành một trong những công
ty hàng đầu cung cấp & thi công ngành hàng Sơn tầu biển, Sơn công nghiệp, Sơn
xây dựng, Thiết bị & Nội thất cao cấp,.. cùng với thái độ phục vụ chuyên nghiệp,
thân thiện. Việc cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao như: thiết bị nội thất, sơn
tàu biển, tàu sông, sơn công nghiệp, sơn trang trí, sơn nghệ thuật,.. đặc biệt là các
giải pháp công nghệ tiên tiến và có tính thân thiện với môi trường được sử dụng
trong ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp là một trong những bước đi mang
tính chiến lược để Công ty có thể thực hiện thành công sứ mệnh đó của mình. Công

8
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

ty đã góp phần vào quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa lĩnh vực kinh doanh
thương mại và nền công nghiệp nước nhà nói chung.
Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty đã khẳng định được vị trí của
mình là một công ty kinh doanh thương mại có hiệu quả, công ty luôn giữ được
nhịp độ phát triển ổn định, đời sống của cán bộ công nhân viên được nâng cao. Tính
đến nay, công ty đã có hơn 5 năm xây dựng và phát triển, là một trong những đơn vị
kinh tế quốc doanh làm ăn có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đến nay Công
ty TNHH Thiên Phú đã có một cơ sở vật chất lớn bao gồm văn phòng làm việc, các
cửa hàng trưng bày sản phẩm đặt tại tỉnh với các hoạt động kinh doanh đa dạng và
trên nhiều lĩnh vực phục vụ chủ yếu cho hoạt động bán buôn bán lẻ cho các mặt
hàng Sơn tầu biển, Sơn công nghiệp, Sơn xây dựng, Thiết bị & Nội thất cao cấp,..
phục vụ cho nhân dân trong tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Hơn thế nữa hình
ảnh Thiên Phú sẽ trở thành biểu tượng của đầu tư hiệu quả và an toàn.
Với tiêu trí “Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả” Công ty TNHH Thiên Phú
mong muốn đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi khắt khe nhất từ các khách hàng.
Đồng thời khẳng định ưu thế & tầm vóc mới của Công ty trên thị trường cùng
khách hàng hướng tới “Hợp tác cùng phát triển”.
1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
1.1.2.1.Lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH Thiên Phú
* Sơn tầu biển, công trình biển, sơn công nghiệp:
Sơn các Dự án công trình công nghiệp: xi măng, nhiệt điện, thuỷ điện, điện
gió, giấy, hoá chất, cán thép, lọc dầu,..
-

Sơn các Dự án giao thông: cầu thép, cầu đường sắt, toa xe lửa, sân bay..

-

Sơn container, sơn sàn công nghiệp, sơn tấm lợp và sơn xây dựng,..

-

Sơn cho các hệ thống bồn bể của tổng kho xăng dầu, khí hoả lỏng,..

-

Que hàn, dây hàn các loại.
* Vật liệu hàn công nghiệp

-

Que hàn, dây hàn Việt Đức các loại
* Sơn xây dựng các Dự án công trình, Vila biệt thự, nhà ở dân dụng:

-

Sơn sinh thái Plaep - Acrylatex (nhập khẩu nguyên thùng từ Mỹ), Expo,
Mykolor, Dulux, Kansai – Alphanam, Luckyhouse, Nero,..

9
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

* Nội thất cao cấp: Quạt trang trí, Sen vòi, Gạch ốp lát, Thiết bị vệ sinh,..
- Quạt trần thương hiệu mỹ: Quạt trần Hunter, Fanimation, Minka Aire,
Casablanca…….
-

Toto, Italisa, Inax, Serman, Kross, American, Viglacera, Toto, Feroli,
Rhanover, Toko, Granit, Brother, Mikado, Tasa, Sento, Vietsumit, Bancera,..
Chức năng
Với chức năng là nhà phân phối chính thức hãng SƠN VIỆT NHẬT khu vực

miền Bắc & miền Trung, đồng thời là đại lý độc quyền và đại lý cấp I phân phối các
sản phẩm Sơn xây dựng, Nội thất cao cấp,.. có chất lượng cao phục vụ cung ứng
cho ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Với các sản phẩm thương hiệu nổi
tiếng được sản xuất trong nước & nhập khẩu như: Sơn sinh thái Plaep – Acrylatex
(nhập khẩu nguyên thùng từ Mỹ), Expo, Mykolor, Dulux, Kansai – Alphanam,
Luckyhouse, Nero - và các thiết bị nội thất: Toto, Inax, Italisa, Serman, Kross,
Viglacera, American, Feroli, Toko,…
Nhiệm vụ
Công ty phải đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng
ký. Chịu trách nhiệm Nhà nước về hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước
khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do công ty thực hiện.
Xây dựng tổ chức bộ máy kinh doanh, tạo nguồn vốn bảo toàn nguồn vốn
của công ty và kinh doanh có hiệu quả nguồn vốn đó.
Công ty có nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo
quy định của pháp luật.
Công ty phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo kế toán, báo cáo
định kỳ theo quy địn báo cáo bất thường theo yêu cầu, chịu trách nhiệm về tính xác
thực của các cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ các quy định về thanh kiểm tra của cơ
quan tài chính, các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.
1.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Công ty Thiên Phú phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu
cung cấp & thi công ngành hàng Sơn tầu biển, Sơn công nghiệp, Sơn xây dựng,
Thiết bị & Nội thất cao cấp,.. cùng với thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện

10
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho Quý khách sự hài lòng về dịch vụ và chất lượng
của mình.
Chính sách chất lượng Thiên Phú
-

Lựa chọn đa dạng các thương hiệu có chất lượng & giá cả phù hợp đáp ứng được
mọi đối tượng khách hàng.

-

Định hướng khách hàng làm trọng tâm, luôn luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản
hồi của khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc bán
hàng & sau khi bán hàng.

-

Đảm bảo thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cung cấp các sản phẩm,
dịch vụ đáp ứng với yêu cầu đã được thoả thuận.

-

Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008
làm cơ sở để hoạch định, kiểm soát, cải tiến chất lượng và đảm bảo chất lượng sản
phẩm, dịch vụ với khách hàng.

-

Thường xuyên tổ chức đào tạo nghiệp vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của công việc,
nâng cao chất lượng nhân lực và nâng cao sức cạnh tranh.
Phương châm hoạt động của Thiên Phú

-

Khách hàng là nhân tố quan trọng của sự phát triển, xây dựng mối quan hệ bền
vững trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

-

Cung cấp đa dạng các sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

-

Cung cấp sản phẩm & dịch vụ trọn gói, giá cả hợp lý, đảm bảo khâu giao hàng và
bảo hành với thời gian nhanh nhất có thể.
Tầm nhìn Thiên Phú

-

Công ty Thiên Phú hướng đến mục tiêu trở thành một trong những Công Ty hàng
đầu cung cấp & thi công ngành hàng Sơn tầu biển, sơn công nghiệp, sơn xây dựng,
Thiết bị & Nội thất cao cấp,.. đối với thị trường miền Bắc nói riêng & thị trường
toàn quốc nói chung.

-

Hơn thế nữa hình ảnh Thiên Phú sẽ trở thành biểu tượng của đầu tư hiệu quả và an
toàn.
1.1.2.3. Đặc điểm quy trình kinh doanh thương mại của Công ty
Hàng năm phòng kinh doanh phải xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn
và dài hạn cho công ty, tìm kiếm, giao dịch và ký kết hợp đồng kinh tế với khách
11
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

hàng. Với mỗi hợp đồng kinh tế được ký kết, phòng kinh doanh phải xây dựng
phương án kinh doanh cụ thể, đồng thời kết hợp với phòng kế toán nhập hàng hóa.
Hàng hóa sau khi được các nhân viên công ty kiểm tra về mặt quy cách, phẩm chất,
sẽ được nhập vào kho của công ty hoặc giao thẳng cho khách hàng. Sau khi đã thực
hiên xong các điều khoản trong hợp đồng hai bên tiến hành quá trình thanh lý hợp
đồng.
Quy trình hoạt động kinh doanh của Công ty
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hoạt động kinh doanh:
Kế hoạch bán hàng, đơn đặt hàng, hợp đồng mua hàng
Thanh lý hợp đồng kinh tế
Mua
Nhập
hàng
kho hàng hóa hoặc giao cho khách hàng
Bán hàng

Quá trình hoạt động kinh doanh trong công ty bao gồm hai giai đoạn quan
trọng đó là quá trình mua hàng và quá trình bán hàng.
Về quá trình mua hàng : Toàn bộ số lượng hàng hóa của công ty dùng trong
quá trình luân chuyển hàng hóa trong công ty là mua từ các công ty lớn chuyên
cung cấp như : Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất sơn Việt Nhật,Công ty Cổ
phần que hàn Việt Đức, Công ty 4ORANGES Co., LTD, Công ty TNHH Sơn
Kansai- Alphanam…
Về quá trình bán hàng: Quá trình bán hàng của công ty chủ yếu được thực
hiện thông qua hình thức bán buôn và bán lẻ. Hình thức bán buôn của công ty
thường được thực hiện khi công ty bán hàng cho các đại lý của công ty TNHH, của
DN tư nhân, các tổ chức kinh doanh. Các hình thức bán buôn được áp dụng là bán
buôn chuyển thẳng, bán buôn qua kho trực tiếp.

12
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH %
STT
1
2
3
4

Ngành hàng
Sơn công nghiệp
Vật liệu hàn
Sơn xây dựng
Nội thất cao cấp

Năm 2015
49.13

Năm 2016
53.12

Năm 2017
43.84
18.23
28.36
23.84
21.06
22.51
23.04
16.87
100.00
100.00
100.00
(Nguồn: Phòng tổ chức tài chính)

1.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty


Sơ đồ Bộ máy quản lý của doanh nghiệp
Công ty TNHH Thiên Phú có bộ máy quản lý gọn nhẹ, hợp lý với 35 người

đảm bảo bố trí đầy đủ số lượng với yêu cầu kinh doanh hiện tại, nhân sự được sắp
xếp phù hợp với trình độ và chuyên môn của mỗi người. Trong đó:
- Trình độ trên đại học: 2 người
- Trình độ đại học: 13 người
- Trình độ cao đẳng: 9 người
- Trình độ trung cấp nghề: 8 người
- Lao động phổ thông: 3 người
Tất cả các phòng ban và bộ phận sản xuất đều có quan hệ chức năng với
nhau, quản lý điều hành trực tiếp từ Tổng giám đốc đến tổng giám đốc và từng
phòng ban nhằm phát huy được tối đa để mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.
Có thể khái quát mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty như sau:

13
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

Sơ đồ 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thiên Phú.
Chủ tịch HĐTV

Tổng Giám đốc

Phó tổng giám đốc

Phòng tổ chức hành chính, CSKH
Phòng kinh doanh

Nhân viên

Nhân viên

Phòng kỹ thuật, kho Phòng tài chính kế toán

Nhân viên

Nhân viên

*Chủ tịch HĐTV: là người lãnh đạo cao nhất công ty, có chức năng tổ chức
và điều hành mọi hoạt động của công ty đồng thời là người chịu trách nhiệm trực
tiếp đến toàn bộ hoạt động của công ty trước pháp luật .
* Ban giám đốc: có nhiệm giúp Chủ tịch HĐTV điều hành công ty. Ban
giám đốc do Hội dồng thành viên bổ nhiệm và phân công, chịu trách nhiệm trước
toàn thể công ty trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn và chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch HĐTV.
* Phòng tổ chức hành chính và chăm sóc khách hàng: có nhiệm vụ và
quyền hạn:
- Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự, chấm công chặt chẽ.
- Tổ chức bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, quản lý tài
14
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

- Quản lý điều động xe đi công tác và tiếp cận công văn đến, chuyển công
văn đi.
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
* Phòng kinh doanh: chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến việc kinh
doanh, đề xuất các phương án, kế hoạch kinh doanh cụ thể. Tìm nguồn hàng, đối tác
để làm nhà phân phối đồng thời nghiên cứu mở rộng và phát triển thêm ngành hàng
cho đơn vị.
* Phòng kĩ thuật,kho:
- Có trách nhiệm bảo quản hàng hóa, trưng bày sản phẩm.
- Khu pha sơn, tạo màu sơn.
* Phòng tài chính kế toán
- Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, số liệu chính xác, báo
cáo đúng thời hạn.
- Tham mưu cho ban giám đốc về tài chính.
- Theo dõi sát tình hình chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.
- Nắm vững công nợ của từng khách hang để có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở
thu hồi công nợ, tránh bị chiếm dụng vốn.
- Lập lương hàng tháng.
Bảng 1.1. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm
STT

SỐ NHÂN VIÊN ( NGƯỜI)
Năm
Năm

PHÒNG BAN ĐƠN VỊ

1 Chủ tịch HTV
2 Ban giám đốc
3 Phòng tổ chức hành chính và CSKH
4 Phòng kinh doanh
5 Phòng kỹ thuật, kho
6 Phòng tài chính kế toán

Năm 2014
2015
2016
1
1
1
2
2
2
3
4
6
5
7
10
5
6
8
6
7
8
(Nguồn Phòng tổ chức hành chính)

\
Bảng 1.2. Phân loại lao động năm 2016
15
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Chỉ tiêu

Báo cáo thực tập

Năm 2016
Số lượng người lao động

Tổng số người lao động

35

Tỷ lệ (%)
100

2
13
9
8
3

5.7
37.2
25.7
22.8
8.6

Phân theo trình độ cấp bậc
Trên Đại học
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Lao động phổ thông
Phân theo giới tính
Nam
Nữ

20
57.2
15
42.8
(Nguồn Phòng tổ chức hành chính)
Qua 3 năm hoạt động công ty đã có sự biến chuyển về nhân lực, điều này

chứng tỏ công ty ngày càng phát triển ngày càng mở rộng thu hút thêm được lao
động để đảm bảo công việc luôn tiến triển tốt. Công ty phải tuyển thêm lao động
theo hợp đồng để đáp ứng được nhu cầu phát triển.
Căn cứ vào số liệu trên ta thấy lao động của công ty chủ yếu là lao động nam
chiếm tỷ lệ gần 60%.Sở dĩ có sự chênh lệch như vậy vì do đặc thù của công việc
quy định, hoạt động của công ty đòi hỏi nhân viên phải có sức khỏe, chịu đựng thời
gian làm việc dài.
Nhìn chung bộ máy tổ chức quản lý của công ty khá đơn giản, chặt chẽ, bảo
đảm tính độc lập, thống nhất. Do vậy, mệnh lệnh ban ra ít qua khâu trung gian nên
đảm bảo tính cập nhật kịp thời, chính xác.
1.1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty

16
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

Bảng 1.3: Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH
Thiên Phú
Đơn vị: VNĐ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CHỈ TIÊU
Tổng nguồn vốn
Vốn chủ sở hữu
Tài sản lưu động
Tài sản cố định
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Nộp NSNN
Lợi nhuận sau thuế
Số lượng lao động
Thu nhập bình quân đầu
người ( người/ tháng)

Năm 2014

Năm 2015

10.468.063.823
7.000.000.000
3.394.638.535
7.073.425.288
9.432.154.396
1.973.794.440
394.758.888
1.579.035.552
22

14.297.360.335
8.000.000.000
4.433.139.607
9.864.220.728
17.936.558.635
4.050.378.690
810.075.738
3.240.302.952
27

Năm 2016
26.831.964.494
10.000.000.000
12.938.881.952
13.892.360.385
25.858.410.400
6,648,707,743
1.329.741.549
5.318.966.194
35

3.200.000

3.700.000

4.000.000

(Nguồn Phòng tổ chức hành chính)
*Phân tích:
Nhìn vào bảng trên ta thấy, tổng nguồn vốn của công ty qua các năm tăng
dần. Năm 2016 tăng lên so với năm 2015 là 12.534.604.159đ tương ứng với
46.71%. Vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng đều qua các năm chủ yếu do ảnh
hưởng của việc tăng nguồn vốn.
Doanh thu của công ty đều không ngừng tăng qua các năm. Cụ thể, doanh
thu năm 2016 tăng lên so với năm 2015 là 16,25% tương ứng với số tiền
7.921.851.765đ, điều này chứng tỏ công ty đã có chiến lược kinh doanh đúng đắn
đáp ứng được nhu cầu thị trường.
Dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng lợi nhuận của công ty vẫn
tăng qua các năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đã tăng lên so với năm 2014 là
48,73%% tương ứng với số tiền 2.076.584.250đ, năm 2016 tăng lên so với năm
2015 là 60,92% tương ứng với số tiền 2.598.329.053đ; điều này đã làm cho lợi
nhuận sau thuế và số tiền nộp NSNN cũng tăng dần qua các năm. Lợi nhuận sau
thuế năm 2014 là 1.579.035.552đ, năm 2015 là 3.240.302.952đ, năm 2016 là
5.318.966.194đ. Số tiền phải nộp NSNN năm 2014 là 394.758.888đ, năm 2015 là
17
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

810.075.738đ, năm 2016 là 1.329.741.549đ. Đạt được kết quả này là do sự cố gắng
nỗ lực trong cả một quá trình của cán bộ, nhân viên trong công ty với sự chỉ đạo
đúng đắn của ban lãnh đạo.
Bên cạnh đó, số lượng lao động và thu nhập bình quân đầu người của công ty
cũng tăng dần qua các năm. Cụ thể, năm 2014 số lượng lao động là 22 người nhưng
đến năm 2015 đã tăng lên 27 người và năm 2016 là 35 người.Thu nhập bình quân
đầu người năm 2015 tăng lên so với năm 2014 là 39,63% tương ứng với số tiền là
500.000đ, năm 2016 tăng lên so với năm 2015 là 22,72% tương ứng với số tiền là
300.000đ. Điều này chứng tỏ rằng công ty đã và đang hoạt động hiệu quả, nâng cao
thu nhập cho công nhân viên.
Do vậy, với đội ngũ nhân viên năng động, giàu kinh nghiệm cùng sự đầu tư
về cơ sở vật chất, kho tàng, máy móc hiện đại, Công Ty TNHH Thiên Phú đã và
đang tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường.
Với phương châm “Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả” - Công ty THHH
Thiên Phú hiểu rằng mọi sự nỗ lực về chất lượng và dịch vụ góp phần vào những
thành công và sự phồn thịnh trong tương lai cho khách hàng.
.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty TNHH Thiên Phú
1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
Công ty TNHH Thiên Phú áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập
trung, mọi công việc kế toán được thực hiện ở phòng kế toán trung tâm, từ khâu
thu thập kiểm tra chứng từ, ghi sổ đến khâu tổng hợp, lập báo cáo kế toán, từ kế
toán chi tiết đến kế toán tổng hợp.
Bộ máy kế toán của công ty tương đối gọn nhẹ, mỗi nhân viên đảm nhận một
phần hành kế toán riêng, đều đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng. Bộ
máy kế toán của công ty được bố trí gồm 8 nhân viên trong đó có 4 nhân viên có
trình độ đại học, 3 nhân viên trình độ cao đẳng và 1 nhân vi ên trình độ trung cấp,
tất cả đều nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, nhanh nhẹn, năng động và có trách
nhiệm cao đối với công việc được phân công.
Dưới đây là mô hình kế toán của công ty được mô tả theo sơ đồ sau:

18
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

Sơ đồ 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán

KẾ TOÁN
TRƯỞNG

Kế
toán
tổng
hợp

Kế
toán
thuế

Kế
toán
quỹ
TM

Kế
toán
ngân
hàng

Kế
toán
công
nợ

Kế
toán
bán
hàng

Kế
toán
kho

*Kế toán trưởng: là người phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
HĐTV về toàn bộ công tác kế toán của công ty, giám sát chỉ đạo về vấn đề tài
chính, tổng hợp các báo cáo của kế toán viên và đưa lên báo cáo tài chính phản ảnh
toàn bộ quá trình hoạt động của công ty.
*Kế toán tổng hợp:
+ Theo dõi biến động của tài sản cố định trong kỳ, lập kế hoạch trích khấu
hao tài sản cố định đồng thời theo dõi sự biến động về chi phí trong toàn công ty.
Trong kỳ có những khoản chi phí phát sinh sẽ được tập hợp để có kết quả kinh
doanh chính xác và tìm hướng giải quyết, điều chỉnh cho cân đối với doanh thu.
+ Kiểm tra các sổ kế toán chi tiết, cuối kỳ thu thập số liệu tổng hợp của
kế toán các phần hành để lập báo cáo kế toán, kế toán thuế.
*Kế toán thuế:
+ Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có nghiệp vụ phát sinh.
+ Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của
doanh nghiệp.
+Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của
các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.
19
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

*Kế toán quỹ TM: Quản lý quỹ tiên mặt, vào sổ kế toán hàng ngày.
*Kế toán ngân hàng: Ghi nhận, phản ảnh chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng về các hoạt động: hoạt động nguồn
vốn, sử dụng vốn và các dịch vụ ngân hàng khác theo đúng pháp lệnh kế toán thống
kê của Nhà nước và các thể lệ chế độ kế toán ngân hàng quy định.
* Kế toán công nợ: Quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền, theo dõi từng khoản nợ
phải trả, nợ phải thu nhằm đôn đốc việc thanh toán kịp thời, chi tiết cho từng đối
tượng nợ.
* Kế toán bán hàng: Phản ánh và đôn đốc kịp thời, chi tiết khối lượng hàng
hoá dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho cả về số lượng, chất lượng và giá trị. Tính
toán đúng đắn giá vốn của hàng hoá và dịch vụ đã cung cấp, chi phí bán hàng, chi
phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng.
* Kế toán kho: Theo dõi lượng nhập- xuất- tồn vật tư hang hóa ở tất cả các
khâu, các bộ phận kịp thời đề xuất việc lập dự trữ vật tư…
1.2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty TNHH Thiên Phú
1.2.2.1. Chính sách kế toán chung tại Công ty TNHH Thiên Phú
Chế độ kế toán tại công ty: Công ty thực hiện theo chế độ kế toán doanh
nghiệp ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC .
Hình thức ghi sổ kế toán: Công ty sử dụng hình thức kế toán là hình thức
Chứng từ ghi sổ:
Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc kế
toán lập chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng
từ ghi sổ sau đó được dùng để ghi vào sổ cái. Các chứng từ gốc sau khi làm căn cứ
lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào các sổ kế toán chi tiết.
Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế tài
chính phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ , tính tổng số phát sinh
nợ, tổng số phát sinh có và số dư của từng tài khoản trên sổ cái. Căn cứ vào sổ cái
lập bảng cân đối số phát sinh.
Sau khi đối chiếu sự khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi
tiết được dùng để lập báo cáo tài chính.

20
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

Sơ đồ 1.4: Trình tự hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

Chứng từ gốc
Sổ quỹ
Bảng tổng hợp chứng từ gốc

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Sổ (thẻ) kế toán chi tiết

Chứng từ ghi sổ
Sổ cái

Bảng tổng hợp
chi tiết

Bảng cân đối số phát sinh

Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Quan hệ đối chiếu
Niên độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng theo ngày, tháng, năm dương
lịch và bắt đầu từ 01/01/ năm dương lịch đến hết ngày 31/12/ năm dương lịch.
Đơn vị tiền tệ sử dụng: Công ty thực hiện ghi sổ và lập báo cáo bằng đồng
Việt Nam(VNĐ). Việc quy đổi các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ sang VNĐ
được quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng Trung Ương quy định. Nguyên tắc chuyển
đổi các đồng tiền khác là theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp
vụ kinh tế.

21
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

Phương pháp kế toán hàng tồn kho: để đảm bảo theo dõi và cung cấp
thông tin về hàng tồn kho một cách kịp thời, chính xác, công ty hạch toán hàng tồn
kho theo phương pháp ghi thẻ song song.
Trị giá hàng tồn kho được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc. Trị giá hàng
xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước-xuất trước.
Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Công ty áp dụng phương pháp tính
khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao TSCĐ được áp dụng
theo thời gian quy định tại thông tư
Phương pháp kê khai và nộp thuế GTGT: công ty thực hiện kê khai và nộp
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào được khấu
trừ.
Trong đó:
Thuế GTGT

=

Giá tính thuế của hàng

x

Thuế suất

đầu ra
hoá dịch vụ bán ra
thuế GTGT(%)
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = tổng số thuế GTGT đã thanh toán được
ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ hoặc hàng hoá, dịch vụ.
1.2.2.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán
Hệ thống chứng từ mà công ty đang áp dụng theo đúng nội dung, phương pháp lập,
ký chứng từ được quy định theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
Chứng từ về lao động tiền lương: bảng chấm công (Mẫu số 01a – LĐTL);
bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số 01b – LĐTL); bảng thanh toán tiền lương
(Mẫu số 02 – LĐTL); Bảng thanh toán tiền thưởng ( Mẫu số 03 – LĐTL);……
Chứng từ về hàng tồn kho: Phiếu nhập kho ( Mẫu 01 – VT); phiếu xuất kho
( Mẫu 02 – VT);…..
Chứng từ về bán hàng: Hóa đơn về giá trị gia tăng; phiếu xuất kho;….
Chứng từ về tiền tệ: Phiếu thu (Mẫu số 01 – TT); Phiếu chi (Mẫu số 02 –
TT); Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03 – TT); Giấy thanh toán tạm ứng (Mẫu số 04
– TT); Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05 – TT);…..
Chứng từ về tài sản cố định: Biên bản giao nhận TSCĐ (Mẫu số 01 –
TSCĐ); Biên bản thanh lý TSCĐ (Mẫu số 02 – TSCĐ); Biên bản kiểm kê TSCĐ
22
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

(Mẫu số 05 – TSCĐ); Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (Mẫu số 06 – TSCĐ);
…..
Các chứng từ tại công ty được tổ chức quản lý theo cách thức là người nào
chịu trách nhiệm về phần hành nào thì sẽ có trách nhiệm sắp xếp và lưu trữ chứng
từ vào file liên quan. Các chứng từ trong 2 năm gần nhất được lưu tại phòng kế
toán, số chứng từ cũ của các năm trước được lưu tại kho lưu trữ riêng của công ty
theo quy định của chế độ hiện hành.
• Quy trình luân chuyển một số nghiệp vụ:

Sơ đồ 1.5. Quy trình luân chuyển chứng từ tiền tệ (Phiếu thu)
Những người có
liên quan
Các bước công việc
1.Đề nghị nộp tiền
2.Lập phiếu thu

Người nộp

Kế toán

Kế toán

tiền

thanh toán

trưởng

Thủ quỹ

(1)
(2)

3.Ký duyệt phiếu thu

(3)

4.Nhận tiền, ghi sổ quỹ

(4)

5.Ghi sổ kế toán

(5)

6.Bảo quản, lưu trữ

(6)

Khi có tiền nộp vào quỹ công ty ta lập phiếu thu và kí các chữ kí liên quan.
Nhận và kiểm tiền, ghi lại vào sổ. Thủ quỹ có trách nhiệm giữ tiền và kiểm tra lại
tiền trong két của công ty.

23
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

Sơ đồ 1.6. Quy trình luân chuyển chứng từ tiền tệ (Phiếu chi)
Những người có
liên quan
Các bước công việc
1.Đề nghị chi tiền

Người

Kế toán

Giám

Kế toán

Thủ

nhận tiên

thanh toán

đốc

trưởng

quỹ

(2)

(2)

(1)

2.Duyệt chi
3.Lập Phiếu chi

(3)

4.Ký phiếu chi

(4)

5.Xuất quỹ

(5)

6.Ghi sổ kế toán

(6)

7.Bảo quản, lưu trữ

(7)

Khi mua đồ về cho công ty, kế toán phải làm giấy yêu cầu đưa cho tổng giám
đốc kí duyệt. Sau đó kế toán lập phiếu chi, các bên liên qua kí vào phiếu chi. Sau đó
thủ quỹ kí và chi tiền. Kế toán ghi chép theo dõi.
1.2.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán.
Hệ thống tài khoản (TK) cấp 1 được công ty lựa chọn sử dụng cho phù hợp
với đặc điểm kinh doanh thương mại trên cơ sở danh mục hệ thống TK kế toán
doanh nghiệp ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
-TK loại 1, 2 là TK phản ánh tài sản.
-TK loại 3, 4 là TK phản ánh nguồn vốn.
-TK loại 5 và loại 7 mang kết cấu TK phản ánh nguồn vốn.
-TK loại 6 và loại 8 mang kết cấu TK phản ánh tài sản.
-TK loại 9 có duy nhất TK 911 là TK xác định kết quả kinh doanh
Ngoài ra hệ thống TK cấp 2 và cấp 3 được thiết kế phù hợp với đặc điểm
kinh doanh của công ty, trên cơ sở TK cấp 1 và các chỉ tiêu quản lý mục đích để
quản lý và hạch toán cho thuận tiện. Công ty đã mở các TK chi tiết sau:
+ Các TK 131, 141, 331: được mở chi tiết cho từng đối tượng.
24
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Trường Đại học Hoa Lư

Báo cáo thực tập

+ Các TK 711, TK 811: được mở chi tiết cho từng hoạt động.
1. 2.2.4. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán.
Sổ kế toán là phương tiện vật chất để thực hiện các công việc kế toán, việc
lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp với qui mô của công ty, phù hợp với trình độ
kế toán, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác kế toán. Hình thức tổ chức sổ kế toán
là hình thức kết hợp các loại sổ sách có kết cấu khác nhau theo một trình tự hạch
toán nhất định nhằm hệ thống hoá và tính toán các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý
kinh doanh. Tại Công ty điện tử điện lạnh Tiến Nam thì chứng từ ghi sổ theo quyết
định 48/2006/QĐ-BTC được lựa chọn là hình thức tổ chức sổ kế toán để hạch toán
kế toán. Đặc trưng cơ bản của hình thức này là: căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán
tổng hợp là "chứng từ ghi sổ".
Hiện nay, Công ty đang sử dụng hệ thống máy vi tính để giảm nhẹ sức lao
động cho bộ máy kế toán. Hình thức chứng từ ghi sổ bao gồm các loại sổ sau:
+ Sổ chi tiết VL, CCDC

+ Sổ quỹ, sổ theo dõi TGNH

+ Sổ TSCĐ

+ Sổ theo dõi hạch toán

+ Thẻ kho

+ Bảng kê

+ Sổ chi tiết chi phí sản xuất

+ Các bảng phân bổ

+ Sổ chi tiết tiêu thụ sản phẩm

+ Sổ của các tài khoản

+ Các nhật ký chứng từ
1.2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
Hệ thống báo cáo công ty đang áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
Bao gồm các biểu mẫu bắt buộc sau:
-Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01_DNN)
-Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02-DNN)
-Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNN)
-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN)
Ngoài ra công ty còn sử dụng một số báo cáo phục vụ cho mục đích quản trị
doanh nghiệp như: Báo cáo bán hàng, mua hàng; Báo cáo quản trị công nợ phải thu,
phải trả theo hóa đơn, theo hạn thanh toán và theo khách hàng, nhà cung cấp.

25
Sinh viên: An Hà Đông Đông

Lớp: D6KTB


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×