Tải bản đầy đủ

UNG VIEN TRUNG TUYEN CUM 03 2017

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI, XUẤT SẮC TRÚNG TUYỂN - NĂM 2017
TẠI CỤM SỐ 03 - HẢI PHÒNG

TT

Họ Và Tên

Ngày sinh

Giới
tính

Mã vị
trí

Trường đào tạo

I


Chi nhánh Tỉnh Hải Dương

1

Nguyễn Mỹ Linh

11/09/1995

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

2

Lê Thị Thu Thủy

14/06/1995

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

3

Nguyễn Phương Thảo

11/12/1994

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

4Vũ Mai Anh

01/01/1995

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

5

Phạm Thị Trang

28/04/1994

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

6

Vũ Thị Quyên

17/05/1992

Nữ

1

Học Viện Ngân Hàng

II

Chi nhánh Thành phố Hải Phòng

1

Nguyễn Thu Trang

13/05/1995

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

2

Lê Cẩm Tú

28/10/1995

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

3

Nguyễn Ngọc Bích

25/05/1995

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

4

Nguyễn Quang Đại

11/03/1991

Nam

1

Học viện Ngân hàng

5

Bùi Đức Tiến

20/12/1990

Nam

1

Học viện Ngân hàng

6

Vũ Thùy Dương

12/08/1993

Nữ

2

Đại học Kinh tế Quốc dân

III Chi nhánh Tỉnh Hưng Yên
1

Vũ Quang Huy

23/07/1995

Nam

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

2

Đoàn Thị Thu

20/11/1994

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

3

Phạm Hữu Hiệu

25/12/1995

Nam

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

4

Lâm Thị Thùy Linh

01/08/1993

Nữ

1

Đại học Ngoại thương

5

Nguyễn Thị Diệu Linh

10/02/1994

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

6

Vũ Thị Mến

19/10/1994

Nữ

1

Học viện Tài chính

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

IV Chi nhánh Thành phố Móng Cái
1

Nguyễn Thị Giang

05/08/1993


Giới
tính

Mã vị
trí

25/11/1995

Nam

1

Học viện Tài chính

Trịnh Thị Ngọc Yến

21/09/1991

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguyễn Thị Hương

23/07/1991

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

TT

Họ Và Tên

V

Chi nhánh Bắc Hải Phòng

1

Phạm Tuấn Minh

2
3

Ngày sinh

Trường đào tạo

VI Chi nhánh Đông Hải Phòng
1

Tạ Thị Hồng Minh

18/01/1996

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

2

Lê Thị Liên

14/08/1992

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

3

Hoàng Thị Trinh

11/01/1994

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

VII Chi nhánh Mỹ Hào
1

Ngô Thị Ngà

17/04/1993

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

2

Trần Thị Thảo

10/01/1992

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

3

Vũ Đình Lương

14/07/1995

Nam

1

Học viện Ngân hàng

VIII Chi nhánh Tỉnh Quảng Ninh
1

Trương Ngọc Linh

29/04/1995

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

2

Nguyễn Phương Anh

29/09/1995

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

3

Phạm Quang Đạt

02/02/1994

Nam

1

Học viện Tài chính

4

Phạm Thị Hường

21/10/1992

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

5

Nguyễn Thu Thủy

18/09/1992

Nữ

1

Học viện Tài chính

6

Phạm Anh Thư

27/02/1995

Nữ

1

Đại học Kinh tế Quốc dân

7

Lưu Thị Thùy Trang

10/09/1995

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

IX Chi nhánh Sao Đỏ
1

Hoàng Thị Hải An

30/10/1992

Nữ

1

Đại học Ngoại thương

2

Nguyễn Thùy Trang

24/04/1995

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

3

Nguyễn Hồng Nhung

29/11/1995

Nữ

1

Học viện Ngân hàng

4

Nguyễn Thị Hương

11/06/1994

Nữ

1

Học viện Ngân hàngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×