Tải bản đầy đủ

Cờ Vây góc nhìn bao quát

C ờVây (Ý Ngh ĩa)
“Cái g ọi là bàn c ờVi K ỳ(C ờVây). Bàn c ờhình vuông mà Yên T ĩnh, trong khi nh ữ
ng quân c ờhình
tròn mà chuy ển đ
ộ n g.
Nh ưs ốc ủa v ạn v ật, đ
ề u t ừs ốm ột mà b ắt đ
ầ u . S ốđi ểm trên bàn c ờc ộng l ại là ba tr ăm sáu m ư
ơi
m ốt. S ốm ột là s ốsinh ra m ọi s ố. T ừđó suy ra b ốn ph ư
ơ n g. Ba tr ăm sáu m ư
ơ i là t ư
ợ n g s ốc ủa Chu
Thiên. Chia ra làm b ốn, t ứ
c là b ốn mùa.(Xuân, H ạ, Thu, Đô ng) Chín m ư
ơ i ô ngoài, nh ưth ểs ốngày
c ủa m ỗi mùa. Chu vi b ảy m ư
ơ i hai đ
ư
ờ n g, nh ưth ểti ết tr ờ
i. C ảbàn ba tr ăm sáu m ư

ơ i quân, đe n
tr ắng m ỗi bên m ột n ử
a, nh ưth ểâm d ư
ơ n g (Ngày, Đê m). M ọi đ
ư
ờ n g m ọi l ối vuông v ứ
c t ạo nên bàn
c ờ. Đ
ư
ờ n g ngang d ọc giao nhau t ạo thành hình vuông nh ỏg ọi là các qu ẻ. Nh ưv ậy c ảbàn c ờgi ống
nh ưlà hình t ư
ợ n g bi ến hóa c ủa Tr ời và Đ
ấ t.
T ừđó mà th ấy, ng ư
ờ i x ưa sáng t ạo ra môn c ờvây, không ph ải ch ỉ đ
ể tiêu khi ển gi ết th ờ
i gi ờhay
h ọc cách tranh giành h ơn thua, mà đ
ể tu thân d ư
ỡ n g tính,rèn luy ện nhân cách, phát sinh trí tu ệ, và
bi ểu l ộtài n ăng ngh ệthu ật c ủa ng ư
ờ i ch ơi. V ảl ại, c ờvây còn có t ư
ơ n g quan liên h ệđ
ế n thiên

ợ n g d ịch lý, binh pháp chi ến l ư
ợ c , và v ấn đ
ề tr ị qu ốc an dân.
-------M ột s ốđi ểm khác gi ữ
a C ờVây, C ờT ư
ớ n g và C ờVua.
1. Tính dân ch ủ.
- Các quân c ờch ỉ mang tính ch ất tr ắng đe n( đ
ạ i di ện cho Âm và D ư
ơ n g), th ểhi ện s ựbình đ
ẳ n g khi
mình sinh ra, không gi ống nh ưc ờT ư
ớ n g hay c ờVua, khi sinh ra đã là con H ậu, Xe hay T ốt...trong
c ờv ậy m ọi quân c ờsinh ra đ
ề u nh ưnhau, th ểhi ện 1 xã h ội dân ch ủ.


2. Tính k ết n ối.
- M ỗi quân c ờsinh ra đ
ề u nh ưnhau, nh ư
ng quân c ờnào có s ựk ết n ối đ
ế n các quân c ờkhác nhi ều
h ơn thì giá tr ị c ủa quân c ờđó cao h ơn.
- Gi ống nh ưtrong xã h ội, ai có th ểk ết n ối m ọi ng ư
ờ i l ại v ớ
i nhau, s ống chân thành v ớ
i m ọi ng ư
ời ,
được m ọi ng ười yêu m ến, thì kh ản ăng thành công c ủa h ọs ẽcao h ơ
n và có được nhi ều b ạn t ốt
h ơn…
3. Th ắng và Thua.
- Trong c ờvây không s ửd ụng th ắng thua nh ưtrong C ờT ư
ớ n g hay C ờVua, mà ch ỉ dùng t ừ“tôi có
nhi ều đ
ấ t h ơn b ạn” hay tôi có nhi ều h ơ
n b ạn, vì có nhi ều h ơ
n không có ngh ĩa là tri ệt h ạng ư
ờ i khác
(vì c ảhai đ
ề u còn s ống)… Nên th ểhi ện tinh th ần đá nh c ờđ
ể hi ểu nhau h ơ
n, xây d ự
ng tình b ằng
h ữu thay vì đ
ể th ắng thua và gi ết chóc nh ưc ờT ư
ớ n g và C ờVua.
4. Đi ểm Xu ất Phát.
- M ới ch ơi c ờvây thì bàn c ờhoàn toàn ch ống, khi ch ơ
i c ờchúng ta thêm các quân c ờvào bàn c ờ
.
Khác v ới C ờVua và C ờT ư
ớ n g b ắt đ
ầ u ch ơi đã có quân s ẵng trên bàn c ờ
.
- Gi ống nh ưtrong cu ộc s ống, có nh ữ
ng ng ư
ờ i có đi ểm xu ất phát th ấp h ơ
n, nh ư
ng ngày đê m n ỗl ự
c
h ọc h ỏi, luy ện t ập, làm nhi ều vi ệc t ốt, có tâm yêu th ư
ơ n g m ọi ng ư
ờ i , thì vi ệc h ọcó th ểthành công
sau này c ũng là đi ều hi ển nhiên (Nhân Đ
ị n h Th ắng Thiên là đâ y). Ng ư
ợ c l ại m ột s ống ư
ờ i sinh ra đã
giàu có, nh ư
ng ăn ch ơi vô đ
ộ , thì 1 ngày nào đó c ũng lâm vào c ảnh phá s ản.
5. B ắt Quân
- N ếu nh ưc ờT ư
ớ n g và c ờVua đ
ề u có m ột m ục tiêu duy nh ất là tiêu di ệt quân T ư
ớ n g hay Vua thì


ch ỉ c ần di ệt được quân đó thôi thì t ất c ảcòn l ại s ẽs ụp đổ hoàn toàn. C ờT ướ
n g và c ờVua nh ắm
vào m ột quân duy nh ất nên hai lo ại c ờmang tính chi ến tranh, tính h ủy di ệt r ất cao. S ựđối kháng
trên bàn c ờT ướ
n g, c ờVua là m ột m ất m ột còn, không h ềcó s ựkhoan nh ượ
n g. C ờVây thì hoàn
toàn khác.
- C ờVây ch ỉ b ắt quân ch ứkhông, gi ết nhau nh ưC ờT ướ
n g và C ờVua (Th ểhi ện s ựnhân v ăn trong
cách c ưs ửv ới k ẻthù)
- Tr ướ
c khi đi b ắt quân đối ph ươ
n g, thì mình ph ải phòng th ủvà xem xét quân mình c ẩn th ận tr ướ
c.
Mãi mê b ắt gi ết quân địch nh ưng quên m ất m ối nguy c ận k ề(Rèn luy ện cho ng ườ
i ch ơ
i c ờcó kh ả
n ăng t ỉnh th ứ
c và luôn luôn bi ết hi ểm nguy ở đâ u và ph ải c ẩn tr ọng, s ẵn sàng cho m ọi cu ộc chi ến.)
3 L ưu ý khi b ắt quân:
+ Đu ổi địch v ềh ướ
n g mà địch gi ảm khí đí .
+ Đu ổi địch v ềh ướ
n g mình có s ắng ph ục binh ch ờs ẵng.
+ Không đu ổi địch v ềphía mình có đá m quân y ếu (có th ểgây nguy hi ểm đến quân ta)
----Luy ện t ập C ờVây có 5 đi ều l ợi:
1. Nh ất đắc h ảo h ữ
u ( đượ
c b ạn t ốt là cái l ớ
n đầu tiên)
2. Nh ị đắc nhân hòa (có l ối s ống an l ạc v ới m ọi ng ườ
i)
3. Tam đắc giáo hu ấn ( đượ
c h ọc h ỏi b ổc ủi gánh n ướ
c)
4. T ứđắc tâm ng ộ( đượ
c sáng m ắt sáng lòng)
5. Ng ũđắc thiên th ọ( đượ
c s ống lâu).
P/s: Ng ườ
i ch ơi c ờVây đến m ột lúc nào đó h ọcó th ểhi ểu tâm tình c ủa nhau thông qua các n ướ
c
c ờmà không nói l ời nào c ả. Gi ống nh ưtrong tình yêu, khi hai ng ườ
i yêu nhau và hi ểu nhau đến m ột
m ức nào đó thì đô i lúc trong cu ộc trò chuy ện h ọch ỉ nhìn nhau c ườ
i mà không nói gì c ũng là h ạnh
phúc r ồi…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×