Tải bản đầy đủ

KTHK2 5 TH 17 18b

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC …

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Môn: TIN HỌC LỚP NĂM
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 25 phút
ĐIỂM
NHẬN XÉT

HỌ VÀ TÊN:
LỚP:

PHẦN THỰC HÀNH
Tạo một dự án về bảo tồn động vật hoang dã với các yêu cầu sau:
- Sử dụng phần mềm Photo Story
- Hình ảnh trong thư mục KTCK2_K5 ở Desktop:
1/ Sử dụng 6 hình cho sẵn để thực hiện và sắp xếp theo đúng thứ tự tên hình.
- Hình 1: Hiệu ứng Negative
- Hình 6: Hiệu ứng Water Color
2/ Chèn văn bản:

- Hình 1: Bảo vệ động vật
- Hình 2: Tê giác
- Hình 3: Báo tuyết
- Hình 4: Gấu trắng
- Hình 5: Vượn cáo
- Hình 6: THE END
3/ Thiết lập hiệu ứng chuyển cảnh cho các hình
4/ Thêm nhạc nền tùy chọn từ các tệp âm thanh cho sẵn trong thư mục KTCK2_K5
5/ Xuất bản tác phẩm, lưu tại H:\Lop và đặt tên như sau: Lop-STT-HoVaTen.wmv
(VD: 51-05-LeThanhAn.wmv)
6/ Lưu thành Project tại thư mục H:\Lop và đặt tên như sau: Lop-STT-HoVaTen.wp3
(VD: 51-05-LeThanhAn.wp3)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×