Tải bản đầy đủ

KTHK2 2 LT1b

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC …

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: TIN HỌC LỚP 2
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 10 phút
ĐIỂM
NHẬN XÉT
HỌ VÀ TÊN:.................................................................
LỚP: .............................................................................
ĐỀ LÝ THUYẾT
Học sinh làm bài trực tiếp trên tệp này, sau khi hoàn tất, lưu bài lại (Save as) ở
H:\LOP, đặt lại tên tệp theo cú pháp Lop-STT-HoVaTen-LT (VD: 21-01-NguyenVanALT)
Câu 1. Phím A S J K L nằm ở hàng phím nào trên bàn phím?
☐ A.Hàng phím cơ sở

☐ B.Hàng phím trên
☐ C.Hàng phím dưới
Câu 2: So sánh công cụ và công dụng trong bảng dưới đây. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô
trống bên cạnh.

1. Định dạng màu chữ
2. Định dạng in đậm
3. Định dạng gạch chân

Câu 3: Khi soạn thảo văn bản, để gõ tiếng Việt có dấu, em sử dụng chương trình nào
sau đây?
☐ A.Paint
☐ B.Unikey
☐ C.WordPad
Câu 4: Các bước khởi động chương trình MS.Word 2010:
☐ A.Start All Programs  Microsoft Office  Microsoft Word 2010

☐ B.Start All Programs  Microsoft Word 2010
☐ C.Start All Programs  Accessories  Microsoft Word 2010

Câu 5: Trong MS.Word 2010, để mở một văn bản được lưu trong máy tính, ta chọn thẻ
lệnh File, sau đó chọn:
☐ A. Save  Chọn nơi lưu văn bản  Save


☐ B. New  Blank document  Create
☐ C. Open  Chọn nơi lưu văn bản  Chọn tập tin cần mở  Open
Câu 6: Trong MS.Word 2010, để lưu tập tin với 1 tên khác, em thực hiện thao tác nào
sau đây?
☐ A. File  Save As

☐ B. Home  New
☐ C. File  Open
Câu 7: Trong MS.Word 2010, để có thêm một đoạn văn bản giống như đoạn văn bản
đã quét chọn, em thực hiện như sau:
☐ A.Ctrl + S  Ctrl + V

☐ B.Ctrl + C  đặt con trỏ tại vị trí cần thiết  Ctrl + V
☐ C.Ctrl + A  Ctrl + V  Ctrl + C
Câu 8: Sau khi thực hiện thao tác Copy, tổ hợp phím CTRL + V có tác dụng gì?
☐ A.Sao chép và dán ra màn hình.

☐ B.Lưu vào bộ nhớ và dán ra màn hình.
☐ C.Dán ra màn hình.
Câu 9: Trong Micrsoft Word 2010, công cụ nào dùng để tạo hiệu ứng cho chữ?☐ A.

☐B.

☐ C.

Câu 10: Trong MS.Word 2010, để canh lề trái cho đoạn văn bản, em chọn biểu tượng
nào sau đây?

☐ A.

☐ B.

☐ C.

Hết
ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
B
B
A
C
A
B
C
A
B


Câu 2: So sánh công cụ và công dụng trong bảng dưới đây. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô
trống bên cạnh.
1. Định dạng màu chữ
Đ
2. Định dạng in đậm
S
3. Định dạng gạch chân
STài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×