Tải bản đầy đủ

DE 2 TIN HOC 3 CKII 2018 2019 (2)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC CUỐI KỲ II
LỚP 4 NĂM HỌC 2018-2019

Mạch kiến
thức, kĩ năng

Số câu và
số điểm

Số câu
Chủ đề 3: Soạn
thảo văn bản

Chủ đề 4: Thiết
kế bài trình
chiếu

Tổng

TN


TL/
TH

Mức 2
TN

Mức 3

TL/
TH

TN

TL/
TH

Mức 4
TN

TL/
TH

Tổng điểm và
tỷ lệ %
Tổng

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1


Câu số

A.1

A.3

Số câu

1

1

1

TL

10%

3
60%

Số điểm

0,5

4

1,5

Câu số

A.4

B.1

B.2

Số câu
Chủ đề 5: Thế
giới Logo

Mức 1

6

1

1

1

1

4

Số điểm

0,5

1,5

0,5

0,5

3

Câu số

A.2

A.7

A.5

A.6

Số câu

2

2

1

1

1

1

1

9

Số điểm

1

1

1,5

0,5

4

0,5

1,5

10.0

Tỷ lệ %

10%

10%

15%

5%

40%

5%

Tỷ lệ theo
mức

10%

UBND HUYỆN KIM THÀNH

25%

45%

15% 100%

30%

100%

20%

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THÁI

Năm học 2018-2019

**********

MÔN TIN HỌC LỚP 4 (Lý thuyết)

(Đề chính thức)

(Thời gian làm bài : 15 phút)

Họ tên học sinh : ……………........................……………………... Lớp :
……….........

A. PHẦN LÝ THUYẾT (4 ĐIỂM):
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu A.1 (0,5 điểm): Em hãy chỉ ra nút lệnh để sao chép và dán một phần văn bản đã
được chọn?
A. Copy - Paste

B. Cut - Paste

C. Coppy - Paste

D. Cuts - Paste

Câu A.2 (0,5 điểm): Câu lệnh ST có chức năng:
A. Hạ bút
B. Rùa hiện hình.
C. Rùa ẩn mình

D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu A.3 (0,5 điểm): Chọn nút lệnh nào để chỉnh sửa nhiều ảnh cùng lúc trong phần mềm
chỉnh sửa ảnh Fotor?
A. Edit

B. Collage

C. Batch

D. Print

Câu A.4 (0,5 điểm): Để tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu ta vào thẻ gì?
A.

B.

C.

D.

Câu A.5 (0,5 điểm): Sử dụng câu lệnh Wait 60 để làm gì?
A. Rùa tạm dừng 60 tíc (1 giây) trước khi
thực hiện lệnh tiếp

B. Rùa tạm dừng 60 phút trước khi thực hiện
lệnh tiếp

C. Rùa ẩn mình

D. Rùa hiện hình


Câu A.6 (0,5 điểm): Câu lệnh nào viết sai?
A. repeat 4[ fd 100 RT 90]

B. RÊPAT 3[FD 100 RT 120]

C. FD 100 RT 90

D. repeat 4[FD 100 RT 90].

II. Tự luận (1 điểm)
Câu A.7: (1,5 điểm): Em hãy viết lệnh trong phần mềm Logo để viết chữ như hình
dưới đây

Điểm

Lời phê

Giám
thị: ......................................
.
Giám
khảo: ...................................


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THÁI

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2018-2019
MÔN TIN HỌC LỚP 4

A. PHẦN LÝ THUYẾT:
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu A.1: A

Câu A.4: D

Câu A.2: B

Câu A.5: A

Câu A.3: C

Câu A.6: B

II. Phần tự luận (1 điểm):
Câu A.7 (1,5 điểm):
Label [Lop 4A]

0,5 điểm

Rt 90

0,5 điểm

Label [Lop 4B]

0,5 điểm

_________________________________________


UBND HUYỆN KIM THÀNH

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THÁI

Năm học 2018-2019

**********

MÔN TIN HỌC LỚP 4 (Thực hành)

(Đề chính thức)

(Thời gian làm bài : 25 phút)

Họ tên học sinh : ……………........................……………………... Lớp :
……….........
B. PHẦN THỰC HÀNH (6 ĐIỂM):
Câu B.1 (4 điểm): Tạo 4 slide với chủ đề “Con vật mà em yêu thích”?
+ Slide 1: Tên chủ đề và tên của em
+ Slide 2: Giới thiệu về chủ đề
+ Slide 3: Chèn hình ảnh minh họa
+ Slide 4: Lời kết cho chủ đề
Câu B.2 (1,5 điểm): Tạo hiệu ứng cho các trang trình chiếu và lưu bài trình chiếu vào
thư mục của em trong ổ D?

Điểm

Lời phê
Giám thị: .......................................
Giám khảo: ...................................


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THÁI

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2018-2019
MÔN TIN HỌC LỚP 4 (Thực hành)

B. PHẦN THỰC HÀNH (6 ĐIỂM):
Câu B.1 (4 điểm): Tạo được 4 slide với chủ đề “Con vật mà em yêu thích”
+ Slide 1: Tên chủ đề và tên của em

1 điểm

+ Slide 2: Giới thiệu về chủ đề

1 điểm

+ Slide 3: Chèn hình ảnh minh họa

1 điểm

+ Slide 4: Lời kết cho chủ đề

1 điểm

Câu B.2 (1,5 điểm): Tạo được hiệu ứng cho các trang trình chiếu
Lưu bài trình chiếu vào thư mục của em trong ổ D

_________________________________________

1 điểm
0,5 điểm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×