Tải bản đầy đủ

KTHK2 4 LT1B

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC …

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: TIN HỌC LỚP 4
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 10 phút
ĐIỂM
NHẬN XÉT
HỌ VÀ TÊN:...............................................................
LỚP: ............................................................................

ĐỀ LÝ THUYẾT
Học sinh làm bài trực tiếp trên tệp này, sau khi hoàn tất, lưu bài lại (Save as) ở H:\LOP, đặt lại
tên tệp theo cú pháp Lop-STT-HoVaTen (VD: 41-01-NguyenVanA)

Câu 1: Em sử dụng công thức nào sau đây để có kết quả là 2 tại ô D1? (0,5đ)

☐ A. =A1+B1+C1
☐ B. =A1-B1+C1
☐ C. =A1+B1-C1

☐ D. =A1-B1-C1
Câu 2: Để có kết quả là 12 tại ô D1 em hãy cho biết công thức nào đã được sử dụng? (0,5đ)

☐ A. =A1+B1+C1
☐ B. =A1-B1+C1
☐ C. =A1+B1-C1
☐ D. =A1-B1-C1
Câu 3: Để tính giá trị trung bình trong Excel, em sử dụng hàm nào sau đây? (0,5)
☐ A. Sum
☐ B. Average
☐ C. Max
☐ D. Min
Câu 4: Để tính giá trị trung bình của A1, B1, C1. Tại ô D1 em sử dụng hàm nào sau đây?
(0,5)

☐ A. Sum(A1:C1)
☐ B. Sum(A1+B1+C1)
☐ C. Average(A1:C1)
☐ D. Average(A1+B1+C1)


Câu 5: Trong Excel, kiểu dữ liệu nào dưới đây không thể thực hiện các phép tính cộng, trừ,
nhân, chia? (0,5)
☐ A. Text
☐ B. Number
☐ C. Percentage
☐ D. Currency
Câu 6: Trong Excel, dữ liệu kiểu Number có ý nghĩa gì? (0,5)
☐ A. Dữ liệu kiểu ngày tháng
☐ B. Dữ liệu kiểu thời gian
☐ C. Dữ liệu là số
☐ D. Dữ liệu dạng chuỗi kí tự
Câu 7: Để lập biểu đồ dạng cột trong bảng tính Excel, sau khi đánh dấu khối bảng dữ liệu,
em thực hiện thao tác nào sau đây? (0,5đ)
☐ A. Home\chọn Column trong nhóm Charts
☐ B. Insert\chọn Column trong nhóm Charts
☐ C. Page Layout\ chọn Column trong nhóm Charts
☐ D. Formulas\ chọn Column trong nhóm Charts
Câu 8: Trong Encore, khi mở một bài kí âm ca khúc mới, em chọn trường hợp nào nếu bài
nhạc của em có 2 dòng nhạc và mỗi dòng nhạc có 4 ô nhịp? (0,5đ)☐ A.

☐ B.

☐ C.

☐ D.

Câu 9: Trong Encore, sau khi quét khối chọn 2 nốt nhạc cần đặt dấu nối, em thực hiện thao
tác nào sau đây? (0,5đ)


☐ A. Notes\Tie Notes
☐ B. Notes\Slur Notes
☐ C. Measures\Time Signature
☐ D. Measures\Key Signature
Câu 10: Trong chương trình Encore, để đặt dấu luyến ta sử dụng tổ hợp phím nào sau
đây? (0,5đ)

☐ A. Ctrl + T
☐ B. Ctrl + M
☐ C. Ctrl + L
☐ D. Ctrl + B
Hết


ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
C
B
B
C
A
C
B
A
A
CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×