Tải bản đầy đủ

KTHK2 3 TH 17 18b

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC …

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Môn: TIN HỌC LỚP BA
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 25 phút
ĐIỂM
NHẬN XÉT

HỌ VÀ TÊN:
LỚP:

PHẦN THỰC HÀNH
Học sinh làm bài trực tiếp trên tệp này, sau khi hoàn tất, lưu bài lại (Save as) tại
H:\3…, đặt lại tên tệp theo cú pháp Lop-STT-HoVaTen-TH (VD: 31-32NguyenVanA-TH)
Soạn thảo và định dạng văn bản theo hình mẫu: (Font Arial, size 14, tập tin hình trong
thư mục HINHANH ở Desktop).


-


ĐÁP ÁN
Gõ văn bản và định dạng font, kiểu chữ, kích thước, màu chữ:
Trình bày canh biên đúng yêu cầu cho 3 khổ:
Chèn biểu tượng và hình ảnh (cho sẵn):
Tạo và định dạng WordArt:
Định dạng hình ảnh

Công cha như núi Thái
Nghĩa mẹ như nước
Một lòng thờ mẹ kính
Cho tròn chữ hiếu, mới là

NGUỒN
CỘI

1,5đ
1,5đ

0.5đ
0.5đ

Sơn,
trong nguồn chảy ra.
cha,
đạo con.

Ngày nào em bé cỏn con,
Bây giờ em đã lớn khôn
thế này.
Công cha, áo mẹ, chữ thầy,
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.
Con người có tổ có tông,
Như cây có cội như sông có nguồn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×