Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG
KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY
TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010 – 2011
Khóa ngày 20 tháng 1 năm 2011
MÔN: SINH HỌC LỚP 12 THPT
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Quy định:
Thí sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài
toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ
số phần thập phân sau dấu phẩy. Nếu khung làm bài không đủ thì có thể làm tiếp ở mặt sau trang
đề (lưu ý ghi rõ câu).
Ghi chú: Những từ viết tắt trong đề:
- NST: Nhiễm sắc thể.
- ATP: Adenozin tri photsphat
Bài 1: (2.0 điểm) Một tế bào sinh dục sơ khai của bò
( )
NSTn 602
=
nguyên phân liên tiếp một số
đợt tạo ra các tế bào con có

NST491400
hoàn toàn mới. Các tế bào con sinh ra đều trở thành tế
bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là
%50
, của tinh trùng là
%32
.
Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử bình thường.
a. Tìm số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai ban đầu và số hợp tử hình thành?
b. Tính số lượng tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thụ tinh?
Cách giải
Kết quả
Bài 2: (2.0 điểm)
Khi nuôi cấy vi khuẩn E. Coli trong môi trường nuôi cấy không liên tục bắt đầu từ 2000 tế bào
với pha lag (pha tiềm phát) kéo dài 24 giờ, thời gian thế hệ là 20 phút.
a. Hãy tính số lượng tế bào được tạo thành sau 20 giờ 30 phút.
b. Hãy tính số lượng tế bào được tạo thành sau 26 giờ (trong trường hợp tất cả các tế bào đều
phân chia và trường hợp 1/4 số tế bào ban đầu bị chết).
Trang 1/7
Điểm

Bằng số Bằng chữ
Giám khảo 1:……….…………
Giám khảo 2:…………………
Số phách (thí sinh không ghi
vào khung này)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Cách giải Kết quả
Bài 3: (2.0 điểm) Một loài nấm có thể dị hóa glucôzơ tạo ra ATP theo hai cách:
- Hiếu khí:
OHCOOOHC
2226126
666
+=+
.
- Kị khí:
2526126
22 COOHHCOHC
+=
.


Loại nấm này được nuôi cấy trong môi trường chứa glucôzơ. Một nửa lượng ATP được tạo ra do
hô hấp kị khí.
a. Tỉ lệ giữa tốc độ dị hóa glucôzơ theo kiểu hiếu khí và kị khí là bao nhiêu?
b. Lượng O
2
tiêu thụ được chờ đợi là bao nhiêu (số mol O
2
/mol glucôzơ được tiêu thụ)?
c. Lượng CO
2
thải ra được chờ đợi là bao nhiêu (số mol CO
2
/mol glucôzơ được tiêu thụ)?
Chú ý: Để tính, hãy giả thiết rằng glucôzơ được lên men theo con đường phân hủy glucôzơ kiểu
Embdem-Meyerhof-Parnas (EMP) và sự photphorin hóa oxy hóa xảy ra với hiệu quả tối đa.
Cách giải
Kết quả
Bài 4: (2.0 điểm)
Trang 2/7
Từ bộ ba mở đầu đến bộ ba kết thúc của một gen ở sinh vật nhân thực dài 51.10
-5
mm và số liên
kết hyđrô giữa nuclêôtit loại A với T bằng với số liên kết hyđrô giữa nuclêôtit loại G với X. Phân
tử mARN trưởng thành do gen này phiên mã có tỉ lệ các loại nuclêôtit (từ bộ ba mở đầu đến bộ ba
kết thúc) A : U : G : X lần lượt chia theo tỉ lệ 4 : 2 : 1 : 3 và chuỗi polipeptit được dịch mã từ
mARN trưởng thành này có 399 axit amin (kể cả axit amin mở đầu).
a. Tính số lượng nuclêôtit của mARN đã bị loại bỏ trong quá trình biến đổi sau phiên mã.
b. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trong các bộ ba đối mã (anticôđon) của các phân tử tARN
tham gia dịch mã một lần khi tổng hợp chuỗi polipeptit nói trên. Biết rằng, bộ ba kết thúc trên
phân tử mARN là UAG.
Cách giải Kết quả
Bài 5: (2.0 điểm) Cặp gen AA tồn tại trên NST thường, mỗi gen đều có chiều dài
,53,1 m
µ
có tỉ lệ
2
3
=
G
A
.
Do đột biến gen A biến đổi thành gen a, tạo nên cặp gen dị hợp Aa. Gen a có số liên kết
hidro là
10799
liên kết nhưng chiều dài gen không đổi.
a. Xác định dạng đột biến trên.
b. Một số tế bào của cơ thể chứa cặp gen Aa xảy ra sự rối loạn phân bào ở giảm phân I sẽ tạo
thành những loại giao tử nào? Tính số lượng từng loại nucleotit trong mỗi loại hợp tử tạo thành ở
đời con khi cơ thể Aa tự thụ phấn.
Cách giải
Kết quả
Trang 3/7
Cách giải
Kết quả
Bài 6: (2.0 điểm) Ở người, bệnh phêninkêtô niệu và bệnh bạch tạng là 2 bệnh do gen lặn nằm trên
nhiễm sắc thể thường và 2 cặp gen này phân ly độc lập với nhau.
Một gia đình mà vợ và chồng đều bình thường nhưng lại sinh ra một đứa con mắc cả 2 bệnh
nói trên. Nếu họ muốn sinh thêm đứa thứ hai thì xác suất sẽ như thế nào trong các trường hợp sau:
a. Con thứ hai mắc bệnh phêninkêtô niệu.
b. Con thứ hai mắc cả hai bệnh.
c. Con thứ hai mắc một trong hai bệnh (phêninkêtô niệu hoặc bạch tạng)
d. Con thứ hai không mắc bệnh nào.
Cách giải
Kết quả
Bài7: (2.0 điểm) Ở một loài cây:
Gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp.
Gen B quy định hạt vàng, gen b quy định hạt xanh;
Gen D quy định quả dài, gen d quy định quả ngắn.
Trang 4/7
Trong phép lai phân tích cây có kiểu gen dị hợp tử cả 3 cặp gen thu được kết quả sau:
-148 thân cao; hạt vàng; quả dài.
- 67 thân cao; hạt vàng; quả ngắn.
- 63 thân thấp; hạt xanh; quả dài.
- 6 thân cao; hạt xanh; quả dài.
-142 thân thấp; hạt xanh; quả ngắn.
- 4 thân thấp; hạt vàng; quả ngắn.
- 34 thân cao; hạt xanh; quả ngắn.
- 36 thân thấp; hạt vàng; quả dài.
Xác định khoảng cách giữa các gen trên NST và hệ số trùng hợp?
Cách giải
Kết quả
Bài 8: (2.0 điểm)
Ở cà chua, tính trạng thân cao do gen A qui định, thân thấp do gen a qui định, tính trạng quả đỏ do
gen B quy định, quả vàng do gen b qui định. Khi lai cà chua thân cao, quả đỏ với cà chua thân
thấp, quả vàng được F
1
100% thân cao, quả đỏ. Cho F
1
tự thụ phấn được F
2
gồm 2400 cây với 4
kiểu hình khác nhau, trong đó có 216 cây thân cao, quả vàng. Biết mọi diễn biến về NST trong
giảm phân tạo giao tử của bố và mẹ là giống nhau, không xảy ra đột biến. Hãy cho biết:
a. Quy luật di truyền nào chi phối phép lai trên? Giải thích?
b. Tính tỉ lệ phần trăm của mỗi loại kiểu hình ở F
2
?
Cách giải Kết quả
Trang 5/7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×