Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 9 THCS – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (224.46 KB, 4 trang )


Trang 1/4
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
TỈNH HẬU GIANG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn Toán Lớp 9 Trung học cơ sở
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày thi : 02/02/2012.
Chú ý : - Đề thi này gồm 04 trang, 10 bài, mỗi bài 2 điểm.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.

Điểm toàn bài thi
Bằng số Bằng chữ
Các giám khảo
( Họ, tên và chữ ký )
Số phách
(Do chủ tịch hội đồng thi ghi)
Giám khảo 1 :Giám khảo 2 :
Qui định : Thí sinh trình bày vắn tắt cách giải, hoặc công thức áp dụng vào ô “Cách giải”,
ghi kết quả tính toán vào ô “Kết quả”. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ
thể được lấy chính xác tới 4 chữ số thập phân.

Bài 1: Tìm số tự nhiên N bé nhất thỏa N chia 30 dư 16, N chia 2012 dư 494
Cách giải Kết quả


Bài 2: Cho dãy số (u
n
) biết u
1
= 2011, u
2
= 2012, u
n+2
= u
n+1
+ u
n
(n 1). Tính u
10
.
Cách giải Kết quả

Trang 2/4

Bài 3: Tìm số dư khi chia A = 555
222
+ 222
555
+ 2012 cho 7.
Cách giải Kết quảBài 4: Cho đa thức Q(x) = (2011x + 1)
4
. Tính tổng các hệ số của đa thức chính xác
đến đơn vị.
Cách giải Kết quả
Bài 5: Cho tam giác ABC có
CB
ˆ
2
ˆ

, AB = 8cm, BC = 10cm. Tính AC

Cách giải Kết quảTrang 3/4
Bài 6: Cho
n432
n
4
n
...
4
4
4
3
4
2
4
1
S  . Tính giá trị gần đúng của S
15
.

Cách giải Kết quả

Bài 7: Tìm hai chữ số tận cùng của số: N = 2
2010
+ 2
2011
+ 2
2012
Cách giải Kết quả

Bài 8: Biết rằng
 
2
2
1 1 1 1
1 1
1
1
A
a a a
a
     


(với a > 0). Áp dụng công thức trên
tính giá trị của
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 ... 1
1 2 2 3 2011 2012
B          
Cách giải Kết quả


Trang 4/4
Bài 9: Một người được lĩnh lương khởi điểm là 700.000đ/tháng. Cứ ba năm anh ta lại
được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 36 năm làm việc anh ta được lĩnh tất cả bao nhiêu
tiền (Lấy chính xác đến hàng đơn vị).
Cách giải Kết quảBài 10: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 60cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao
cho DB = 20cm. Đường trung trực của đoạn AD cắt AB và AC theo thứ tự ở E và F.
Tính chu vi tam giác DEF.
Cách giải Kết quả
-----------------------------HẾT---------------------------
( Giám thị coi thi không giải thích gì thêm )

×