Tải bản đầy đủ

Sưu tập : 20 thành phố nổi tiếng thế giới
Phßng GD&§T TP B¾c Ninh
Tr­êng THCS Phong Khª
Biªn so¹n: NguyÔn Qu¶ng Long
Nh÷ng c¸i nhÊt thÕ giíi


NHỮNG CÁI NHẤT
20 THÀNH PHỐ TỐT NHẤT
Công ty tư vấn quốc tế Mercer vừa xếp
hạng 420 thành phố dựa trên độ ổn định
xã hội chính trị, sức mạnh nền kinh tế,
chất lượng chăm sóc sức khỏe và các
hoạt động thể thao, giải trí. Thành phố
đứng vị trí số một là Vienna của Áo.
Sau đây là 20 thành phố có chất lượng
cuộc sống cao nhất thế giới, theo đánh
giá của Mercer.


1. Vienna, Áo. .


2. Zürich, Thụy Sĩ.

3. Geneva, Thụy Sĩ.


4. Vancouver, Canada.


5. Auckland, New Zealand.


6. Düsseldorf, Đức.


7. Munich, Đức.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×