Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà NộiUỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số 5993/ SGD&ĐT-TCCB
Vv hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ hưu
đối với cán bộ, công chức, viên chức
khối trực thuộc SởCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

Kính gửi : Các Ông ( bà )
- Trưởng các phòng ban thuộc Sở
- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc- Căn cứ Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy
định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ công chức đủ điều kiện nghỉ hưu;
- Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND
Thành phố về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền
lương, tiền công, cán bộ , công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn
vị thuộc Thành phố Hà Nội;
Để thống nhất thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách nghỉ hưu
đối với cán bộ, công chức viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở; Sở Giáo dục và
Đào tạo
hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ nghỉ hưu đối cán bộ, công chức, viên chức
như sau :

- Thời điểm cán bộ, công chức, viên chức đủ tuổi để được hưởng chế độ nghỉ
hưu là thời điểm đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ;
- Trước 06 tháng tính đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu, Sở GD&ĐT ra thông báo bằng
văn bản đối với Trưởng, phó các phòng, ban, công chức, viên chức thuộc Sở, Phó
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn bộ viên chức thuộc đơn vị, thời điểm nghỉ
công tác và hưởng chế độ hưu trí đối với viên chức ở các đơn vị trực thuộc được ghi
trong thông báo nghỉ hưu; Sở Nội vụ ra thông báo đối với Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc. Riêng các chức danh do Thành uỷ quản lý thực hiện theo phân cấp của
UBND Thành phố.
- Trước từ 02 đến 03 tháng tính đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu Sở GD&ĐT ra
quyết định nghỉ hưu đối với Trưởng, phó các phòng ban, công chức, viên chức thuộc
Sở, Phó Thủ trưởng đơn vị trực thuộc. UBND Thành phố ra quyết định nghỉ hưu đối
với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các chức danh do Thành uỷ quản lý thực hiện
theo phân cấp của UBND Thành phố. Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có quyết
định nghỉ hưu thực hiện việc nghỉ công tác và hưởng chế độ hưu trí đúng thời điểm
ghi trong quyết định nghỉ hưu.
- Sở GD&ĐT tổ chức gặp mặt, Giám đốc trao quyết định nghỉ hưu cho Thủ
trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng, Phó các phòng ban thuộc Sở.
Các Phó
Giám đốc (phụ trách phòng, ban ) trao quyết định nghỉ hưu cho công chức, viên
chức ở các phòng ban của Sở và tiếp nhận những đề xuất, tâm tư nguyện vọng của
cá nhân trước khi nghỉ hưu .
- Đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm làm việc với các
cơ quan có liên quan ( Sở GD&ĐT Hà Nội, BHXH quận, huyện ) làm các thủ tục
cần thiết để hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí đúng quy định .
- Người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu được phép lùi
thời điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí ( khi có văn bản báo cáo và đề nghị của
đơn vị sử dụng công chức, viên chức ) đối với các trường hợp sau:
+ Không quá 01 tháng khi vợ hoặc chồng, bố mẹ vợ hoặc chồng, con bị từ
trần; bản thân và gia đình cán bộ, công chức viên chức bị thiệt hại nặng nề do thiên
tai, hoả hoạn;
+ Không quá 03 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang điều trị
do bị bệnh hoặc tai nạn;
+ Không quá 06 tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang mắc
bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành; cán bộ, công chức,
viên chức đang trong thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian bị khởi tố
điều tra vụ án hình sự.
Hướng dẫn chế độ nghỉ hưu trên được thống nhất thực hiện từ 01/7/2009. Trong
quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo về Sở GD&ĐT (qua
phòng TCCB ) để kịp thời giải quyết
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;
- Các Phó Giám đốc (để biết); (Đã ký)
- Lưu TCCB, VT.


Nguyễn Hữu Độ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×