Tải bản đầy đủ

Đề 01 & Đáp Án Vật LÍ THPT Hà Tĩnh 2009 - 2010.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã 01
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2009-2010
Môn: Vật lý
Thời gian là bài:60 phút
Bài 1: Điện học (6điểm)
Cho R
1
=1

, R
2
=2

,R
3
=3

, Biến trở R

x
; Nguồn điện không đổi có
U=24V
Các bóng đèn Đ
1
có ghi: 6V-3W, Đ
2
có ghi: 12V-6W
1. Tìm điện trở tương đương của ba điện trở R
1
, R
2
; R
3
, khi chúng được
mắc như :
a. H
1
b. H
2
c. H
3
d. H
4
2. Tính điện trở của các bóng đèn Đ
1
.

Đ
2
3. Mắc các thiết bị trên như H
5
, điều chỉnh R
b
để hai đèn sáng bình
thường. Tính giá trị R
b
và hiệu suất tiêu thụ điện năng của mạch khi đó.
4. Mác các thiết bị trên như H
6


. Hai bóng không đồng thời sáng bình
thường, vì sao? Em hãy đề xuất cách mắc thêm một biến trở R
x
và tình
giá trị của R
x
; R
b
để 2 bóng đèn đồng thời sáng bình thường.
Bài 2: Quang học (4 điểm)
Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. đặt vật sáng AB cao 1cm
vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trên trục chính)
1. Khi AB cách thấu kính 24cm. Vẽ ảnh A
1
B
1
của AB và tính độ cao ảnh
A
1
B
1
2. Đưa AB lại gần thấu kính thêm một đoạn 18cm. Vẽ ảnh A
2
B
2

Đáp án: (tham khảo)
Bài 1:
a. (0.5điểm)
H1: R
1
, R
2
; R
3
mắc nối tiếp với nhau”
R =R
1
+ R
2
+R
3
=1+2+3=6

b. (0.5 điểm)
H2: R
1
// R
2
// R
3

Ω=⇒=++=++=
11
6
6
11
3
1
2
1
1
1111
321
R
RRRR
1
c. (0.5 điểm)
H3: (R
1
ntR
2
)//R
3
Ω==
++
+
=
++
+
=
5.1
6
9
321
3).21(
)(
321
321
RRR
RRR
R
d. (0.5 điểm)
H4 (R
1
//R
2
)ntR
3
Ω=+=+
+
=
3
11
3
3
2
3
21
21
R
RR
RR
R
2. ( 1,0 điểm)
Ω=== 12
3
6
2
1
2
1
1
dm
dm
d
P
U
R


Ω=== 24
6
12
2
2
2
2
2
dm
dm
d
P
U
R
3. (1,5 điểm)
Các đèn sáng bình thường:
U
1
=U
dm1
=6V; U
2
=U
dm2
=12V
;5.0
12
6
1
1
1
A
R
U
I
d
===
;5.0
24
12
2
2
2
A
R
U
I
d
===
( 0.25điểm)
I=I
b
=I
1
=I
2
=0,5A
U=U
b
+U
1
+U
2

U
b
=U - U
1
- U
2
= 24 – 6 - 12=6V
Ω===
12
5.0
6
b
b
b
R
U
R
( 0.25điểm)
W6P ;W 3
2211
====
dmdm
PPP
( 0.25điểm)
R
b
Đ
1
Đ
2
U
2
P
ich
=P
1
+P
2
= 3+6 = 9W ( 0.25điểm)
P
tp
=UI=24.0,5=12W ( 0.25điểm)
%75%100
12
9
%100
===
tp
ich
P
P
H
( 0.25điểm)
4.
U
2
=U
1
+U
b
=U=24V
Ta có thể điều chỉnh R
b
cho U
b
= 18 V để U
1
= 6V Đ
1
sáng bình thường
Còn U
2
=24V không phụ thuộc vào vị trí con chạy của biến trở. Đ
2
sáng
quá;
Vậy hai đèn không thể đồng thời sáng bình thường. (0,25 điểm)
Do: U
dm1
<U; U
dm2
<U ; U
dm1
<U
dm2
nên mắc R
x
nối tiếp trong mạch theo
các phương án sau:
a. Vẽ được hình (0,25 điểm)
R
x
R
b
Đ
1
Đ
2
U
C
D
3
R
b
Đ
1
Đ
2
U
Các đèn sáng bình thường khi:
I
1
=0,5A, I
2
=0,5A : U
1
=U
dm1
=6V; U
2
=U
dm2
=12V
Vậy I
x
= I
1
+ I
2
= 1A
U
x
=U – U
2
= 24 – 12 = 12V
Ω===
12
1
12
x
x
x
I
U
R
(0,25 điểm)
I
b
=I
2
=0,5A
U
b
=U
CD
– U
1
=U
2
– U
1
=12 – 6 =6V
R
b
=
Ω==
12
5,0
6
b
b
I
U
(0,25 điểm)
b. Vẽ được hình (0,25 điểm)
I
x
=I
2
=0,5A
U
x
=U – U
2
= 24 – 12 = 12V
R
x
Ω===
24
5,0
12
x
x
I
U

(0,25 điểm)
Ω=

=

==
36
5,0
624
1
1
I
UU
I
U
R
b
b
b
(0,25 điểm)
R
b
Đ
1
R
x
Đ
2
U
4
Cấu 2:
1.
a. Vẽ ảnh (1,0điểm)
b. AF = AO – FO = 24 – 12 = 12cm

AF=FO ( 0,5 điểm)

IFOABF
∆=∆
(g.c.g)

OI=AB (0,5 điểm)
Mà A
1
B
1
=OI ( OA
1
B
1
I là hcn)

A
1
B
1
=AB= 1cm ( 0,5 điểm)
b. (1,5 điểm)
AO = 24 – 18 = 6cm (0,5 điểm)
Vẽ ảnh: ( 1,0 điểm)
O
B
A
F
I
B
1
A
1
5
A
2

B
2
A O
B
F

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×