Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư tại tỉnh ninh thuận, áp dụng cho trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh ninh thuận, thành phố phan rang tháp chàm

B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
B NÔNG NGHI P VÀ PTNT
TR
NG
I H C TH Y L I

NGUY N V N VINH

NGHIÊN C U
XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC
QU N LÝ CH T L
NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG GIAI
O N TH C HI N
U T T I T NH NINH THU N, ÁP
D NG CHO TR S B O HI M XÃ H I T NH NINH
THU N, THÀNH PH PHAN RANG – THÁP CHÀM

LU N V N TH C S


NINH THU N, N M 2017


B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
B NÔNG NGHI P VÀ PTNT
TR
NG
I H C TH Y L I

NGUY N V N VINH

NGHIÊN C U
XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC
QU N LÝ CH T L
NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG GIAI
O N TH C HI N
U T T I T NH NINH THU N, ÁP
D NG CHO TR S B O HI M XÃ H I T NH NINH
THU N, THÀNH PH PHAN RANG – THÁP CHÀM

Chuyên ngành: QU N LÝ XÂY D NG
Mã s : 60.58.03.02

NG

IH

NG D N KHOA H C

PGS.TS.

NINH THU N, N M 2017

V NL

NGL I CAM OAN
Tác gi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a b n thân tác gi . Các k t qu
nghiên c u và các k t lu n trong lu n v n là trung th c, không sao chép t b t k m t
ngu n nào. Vi c tham kh o các ngu n tài li u đã đ

c th c hi n trích d n và ghi

ngu n tài li u tham kh o đúng quy đ nh.
Tác gi lu n v n

Nguy n V n Vinh

i


L I CÁM

N

Trong quá trình h c t p và làm lu n v n t t nghi p cao h c, đ
th y, cô giáo tr

ng

c s giúp đ c a các

i h c Th y L i, đ c bi t là th y giáo PGS.TS

V nL

ng,

s tham gia góp ý c a các nhà khoa h c, đ ng nghi p c quan đang công tác, các nhà
qu n lý, ban lãnh đ o B o hi m Xã h i t nh Ninh Thu n và cùng s n l c c a b n
thân.

n nay, tác gi đã hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n: “Nghiên c u

đ xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng giai

đo n th c hi n đ u t t i t nh Ninh Thu n, áp d ng cho Tr s B o hi m xã h i
t nh Ninh Thu n, thành ph Phan Rang – Tháp Chàm”, chuyên ngành Qu n lý xây
d ng.
Tác gi bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo PGS.TS

V nL

ng đã h

ng

d n, ch b o t n tình và cung c p các ki n th c khoa h c c n thi t trong quá trình th c
hi n lu n v n. Xin chân thành c m n các th y, cô giáo thu c B môn Công ngh và
Qu n lý xây d ng - Khoa công trình cùng các th y, cô giáo thu c các B môn khoa
Kinh t và Qu n lý, phòng
Vi n

ào t o

i h c và Sau

i h c tr

ng

i h c Th y L i,

ào t o và Khoa h c ng d ng Mi n Trung đã t o m i đi u ki n thu n l i cho

tác gi hoàn thành t t lu n v n th c s c a mình.
Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u còn h n ch nên Lu n v n
khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ
quý đ c gi .
Xin trân tr ng c m n!

ii

c nh ng ý ki n đóng góp c a


M CL C
DANH M C CÁC HÌNH NH.....................................................................................vi
DANH M C B NG BI U .......................................................................................... vii
DANH M C CÁC T
M

VI T T T ............................................................................. viii

U .........................................................................................................................1

CH NG 1
T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L NG CÔNG
TRÌNH XÂY D NG GIAI O N TH C HI N
U T .........................................4
1.1

T ng quan v công tác qu n lý d án đ u t xây d ng .....................................4

1.1.1

Khái ni m v qu n lý d án đ u t xây d ng .............................................4

1.1.2

Vai trò c a qu n lý d án đ u t xây d ng .................................................5

1.1.3

N i dung qu n lý d án đ u t xây d ng ....................................................5

1.1.4

Tình hình qu n lý d án đ u t xây d ng

Vi t Nam ...............................6

1.2 T ng quan v công tác qu n lý ch t l ng công trình xây d ng giai đo n th c
hi n đ u t
Vi t Nam .............................................................................................11
1.2.1 Công tác qu n lý ch t l ng công trình xây d ng trong giai đo n thi t k
k thu t - thi t k b n v thi công .........................................................................11
1.2.2

Công tác QLCL công trình xây d ng giai đo n thi công ..........................14

1.3 T ng quan v công tác qu n lý ch t l ng công trình xây d ng giai đo n th c
hi n đ u t
t nh Ninh Thu n...................................................................................18
1.3.1 Công tác qu n lý ch t l ng công trình xây d ng trong giai đo n thi t k
k thu t và b n v thi công t nh Ninh Thu n .....................................................18
1.3.2 Công tác qu n lý ch t l ng công trình xây d ng trong giai đo n thi công
xây l p Ninh Thu n ............................................................................................21
K T LU N CH

NG 1 ..............................................................................................23

CH NG 2
NGHIÊN C U C S KHOA H C VÀ PHÁP LÝ V CÔNG TÁC
QU N LÝ CH T L
NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG GIAI O N TH C HI N
UT
............................................................................................................24
2.1 Các c s khoa h c v công tác QLCL công trình xây d ng giai đo n th c
hi n đ u t .................................................................................................................24
2.1.1

Các c s lý lu n .......................................................................................24

2.1.2

Các c s th c ti n ....................................................................................26

2.2

Các c s pháp lý v công tác QLCL CTXD giai đo n th c hi n đ u t .......28

2.2.1

Các v n b n pháp quy v công tác qu n lý ch t l

iii

ng công trình............28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×