Tải bản đầy đủ

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh bắc kạn

B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
B NÔNG NGHI P VÀ PTNT
TR
NG
I H C TH Y L I

NGUY N V N

C

GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ
D ÁN
U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH T I CÔNG
TY TNHHMTV QU N LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH
TH Y L I T NH B C K N

LU N V N TH C S

HÀ N I, N M 2017B

GIÁO D C VÀ ÀO T O
B NÔNG NGHI P VÀ PTNT
TR
NG
I H C TH Y L I

NGUY N V N

C

GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ CHI PHÍ
D ÁN
U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH T I CÔNG
TY TNHHMTV QU N LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH
TH Y L I T NH B C K N

Chuyên ngành: QU N LÝ XÂY D NG
Mã s : 60 58 03 02

NG

IH

NG D N KHOA H C

PGS. TS LÊ V N HÙNG

HÀ N I, N M 2017


L I CAM OAN
Tác gi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a b n thân tác gi . Các k t qu
nghiên c u và các k t lu n trong lu n v n là trung th c, không sao chép t b t k m t
ngu n nào và d
đ


i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o các ngu n tài li u (n u có) đã

c th c hi n trích d n và ghi ngu n tài li u tham kh o đúng quy đ nh.
Tác gi lu n v n

Nguy n V n

i

c


L I CÁM

N

tài: “Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công
trình t i Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác công trình th y l i B c
K n” đ

c hoàn thành t i Tr

ng

i h c Thu l i - Hà N i. Trong su t quá trình

nghiên c u, ngoài s ph n đ u n l c c a b n thân, tác gi đã nh n đ

c s ch b o,

giúp đ t n tình c a các th y, cô giáo, c a b n bè và đ ng nghi p.
Tác gi xin chân thành cám n PGS.TS. Lê V n Hùng, ng

i tr c ti p h

ng d n tác

gi hoàn thành lu n v n này.
Tác gi xin chân thành c m n các th y cô giáo và cán b Tr

ng

i h c Thu l i đã

gi ng d y và giúp đ đ tôi có th hoàn thành khóa h c và lu n v n.
ng th i, xin dành s bi t n t i gia đình, B , M và đ ng nghi p trong c quan vì
nh ng chia s khó kh n và t o đi u ki n t t nh t đ cá nhân hoàn thành lu n v n t t
nghi p.
Vì th i gian th c hi n Lu n v n có h n nên không th tránh đ
viên xin trân tr ng và mong đ

c nh ng sai sót, h c

c ti p thu các ý ki n đóng góp c a các Th y, Cô, b n

bè và đ ng nghi p.
Tác gi lu n v n

Nguy n V n

ii

c


M CL C
L I CAM OAN .............................................................................................................i
L I CÁM N ................................................................................................................. ii
DANH M C CÁC HÌNH NH.....................................................................................vi
DANH M C B NG BI U .......................................................................................... vii
DANH M C CÁC T

VI T T T ............................................................................. viii

M

U .........................................................................................................................1

1.

Tính c p thi t c a đ tài.......................................................................................1

2.

M c đích nghiên c u c a đ tài ...........................................................................2

3.

Cách ti p c n và ph

4.

it

ng pháp nghiên c u..........................................................2

ng và ph m vi nghiên c u .......................................................................3

5.

Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài.............................................................3

6.

K t qu d ki n đ t đ

c.....................................................................................4

CH NG 1
T NG QUAN V D ÁN
U T XÂY D NG VÀ QU N LÝ
CHI PHÍ
U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH ..........................................................5
1.1

T ng quan v d án đ u t xây d ng công trình ...............................................5

1.1.1

Khái ni m v d án và d án đ u t xây d ng công trình ..........................5

1.1.2

c đi m c a d án đ u t xây d ng công trình ........................................6

1.1.3

Các giai đo n th c hi n c a d án đ u t xây d ng công trình ..................7

1.1.4

N i dung qu n lý d án đ u t xây d ng công trình ..................................9

1.2
T ng quan v công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình th y l i
Vi t Nam........................................................................................................................10
1.2.1
Nh ng nhân t nh h ng đ n công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng
công trình th y l i .........................................................................................................14
1.2.2
1.3

Nh ng v n đ c n ph i hoàn thi n trong công tác qu n lý chi phí đ u t 18
Kinh nghi m qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình th y l i ..................20

1.3.1

Ki m soát chi phí xây d ng

giai đo n quy t đ nh đ u t ......................21

1.3.2

Ki m soát chi phí trong giai đo n thi t k ................................................21

1.3.3

Ki m soát chi phí thông qua công tác th m tra d toán thi t k ...............22

1.3.4

Ki m soát chi phí thông qua đ u th u .......................................................22

1.3.5

X lý bi n đ ng giá, chi phí xây d ng công trình ....................................23

iii


1.3.6
Ki m soát chi phí giai đo n k t thúc xây d ng, đ a công trình vào khai
thác s d ng ...................................................................................................................24
T ng quan nh ng công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài ....................25

1.4

K t lu n ch

ng 1 .........................................................................................................26

CH

NG 2
C S KHOA H C VÀ TH C TI N V QUAN LÝ CHI PHÍ
U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH ........................................................................27

2.1

Phân lo i d án đ u t xây d ng công trình ....................................................27

2.1.1

Phân lo i và phân c p công trình xây d ng ..............................................27

2.1.2

Khái ni m chi phí đ u t xây d ng công trình..........................................28

2.1.3

Khái ni m v qu n lý chi phí đ u t xây d ng .........................................29

2.1.4

Nguyên t c và ph

2.1.5

Nhi m v qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình c a các ch th ....30

2.2

ng pháp qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình 29

N i dung qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình c a ch đ u t .............38

2.2.1

Qu n lý chi phí trong giai đo n chu n b d án ........................................38

2.2.2

Qu n lý chi phí trong giai đo n th c hi n d án .......................................39

2.2.3

Qu n lý chi phí trong giai đo n k t thúc đ u t ........................................40

2.3
Nh ng v n b n pháp quy có liên quan đ n công tác qu n lý chi phí đ u t xây
d ng công trình ..............................................................................................................41
2.3.1

H th ng v n b n lu t (

ut ,

u th u, Xây d ng,

t đai) .................41

2.3.2

Các Ngh đ nh, thông t ............................................................................41

2.3.3

H th ng đ nh m c đ n giá, ch s giá xây d ng, đ nh m c t l , ... .......42

2.4
Các nhân t nh h ng đ n công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng
công trình .......................................................................................................................43
2.4.1

i v i các d án đ u t xây d ng công trình nói chung .........................43

2.4.2

i v i các d án đ u t xây d ng Ngành NN và PTNT ........................48

K t lu n Ch

ng 2.........................................................................................................50

CH NG 3
TH C TR NG VÀ GI I PHÁP T NG C
NG QU N LÝ CHI
PHÍ
U T XÂY D NG T I BAN QU N LÝ D ÁN CÔNG TY TNHH MTV
QU N LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I B C K N .............................52
3.1
Gi i thi u v Ban qu n lý d án Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai
thác công trình th y l i B c K n. ..................................................................................52
3.1.1
Quá trình thành l p c a Ban qu n lý d án tr c thu c Công ty TNHH m t
thành viên qu n lý, khai thác công trình th y l i B c K n ...........................................52

iv


3.1.2
Ch c n ng nhi m v c a Ban qu n lý d án Công ty TNHH m t thành
viên qu n lý, khai thác công trình th y l i B c K n .....................................................53
3.2
Th c tr ng công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng t i Ban qu n lý d án
Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác công trình th y l i B c K n ..........55
3.2.1

Quy trình t ch c qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình .......55

3.2.2

Th c tr ng công tác qu n lý chi phí các d án .........................................57

3.3
d án

ánh giá chung v công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng c a Ban qu n lý
. .........................................................................................................................64

3.3.1

Nh ng m t m nh .......................................................................................64

3.3.2

Nh ng m t còn t n t i và nguyên nhân ....................................................65

3.4
xu t m t s gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng
công trình t i Ban qu n lý d án Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác
công trình th y l i B c K n ..........................................................................................70
3.4.1

Gi i pháp c i ti n mô hình t ch c và qu n lý c a Ban qu n lý d án .....70

3.4.2

Gi i pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, t ng c ng c s v t ch t.
...................................................................................................................72

3.4.3

Gi i pháp qu n lý TM T XDCT ..............................................................76

3.4.4
Gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý giai đo n th c hi n d án t i Ban
QLDA thu c công ty .....................................................................................................80
3.4.5
Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý chi phí các công tác t v n thi t k ,
đ n bù b i th ng và h tr tái đ nh c , giám sát thi công XDCT ...............................83
3.4.6
trình

T ng c ng hoàn thi n công tác qu n lý công tác thanh quy t toán công
...................................................................................................................88

3.4.7

Gi i pháp qu n lý ti n đ th c hi n d án ................................................91

3.4.8

Qu n lý r i ro c a d án ............................................................................93

K t lu n ch

ng 3 .........................................................................................................94

K T LU N VÀ KI N NGH .......................................................................................95
1.

K t lu n..................................................................................................................95

2.

Ki n ngh ...............................................................................................................95

TÀI LI U THAM KH O .............................................................................................97

v


DANH M C CÁC HÌNH NH
Hình 1.1 Các giai đo n c a m t d án đ u t xây d ng .................................................8
Hình 2.1 Chi phí đ u t xây d ng qua các giai đo n đ u t xây d ng .........................36
Hình 3.2 Mô hình c c u t ch c hi n nay c a Ban qu n lý d án...............................71

vi


DANH M C B NG BI U
B ng 3.1 T ng h p trình đ chuyên môn cán b Ban ...................................................58
B ng 3.2 T ng h p thi t b

Ban .................................................................................58

vii


DANH M C CÁC T

VI T T T

B NN&PTNT

: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn

BXD

: B Xây d ng

CP

: Chính ph

CT

: Công trình

CTTL

: Công trình th y l i

CTXD

: Công ty xây d ng

DT

: D toán

KH-KT

: K ho ch – K thu t

N

: Ngh đ nh

MNDBT

:M cn

HT GCL

: H th ng đánh giá ch t l

PTNT

: Phát tri n nông thôn

Q

: Quy t đ nh

QLCL

: Qu n lý ch t l

TCN

: Tiêu chu n ngành

TCVN

: Tiêu chu n Vi t Nam

TDT

: T ng d toán

TKBVTC

: Thi t k b n v thi công

TKCS

: Thi t k c s

TKKT

: Thi t k k thu t

c dâng bình th

viii

ng

ng
ng


TM

: Thuy t minh

TM T

: T ng m c đ u t

TNHH

: Trách nhi m h u h n

MTV

: M t thành viên

UBND

: y ban nhân dân

XD

: Xây d ng

XDCB

: Xây d ng c b n

ix


M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Qu n lý d án đ u t là m t trong nh ng l nh v c ki n th c mang tính kinh nghi m,
có ý ngh a quan tr ng trong các nhi m v hàng ngày c a b t k m t nhà qu n lý nào.
Nó là m t quá trình ph c t p, không có s l p l i và khác hoàn toàn so v i vi c qu n
lý công vi c hàng ngày c a m t nhà hàng, m t công ty s n xu t hay m t nhà máy - b i
tính l p l i, di n ra theo các nguyên t c ch t ch và đ

c xác đ nh rõ c a công vi c.

Trong khi đó, công vi c c a qu n lý d án đ u t và nh ng thay đ i c a nó mang tính
duy nh t, không l p l i, không xác đ nh rõ ràng và không có d án nào gi ng d án ào.
M i d án có đ a đi m khác nhau, không gian và th i gian khác nhau, th m chí trong
quá trình th c hi n d án còn có s thay đ i m c tiêu, ý t

ng t ch đ u t . Cho nên,

vi c đi u hành qu n lý d án c ng luôn thay đ i linh ho t, không có công th c nh t
đ nh.
Trong ti n trình đ i m i, phát tri n kinh t xã h i

Vi t nam, nhu c u v đ u t và

xây d ng là r t l n. Nh v y, đ u t xây d ng là m t trong nh ng nhân t quan tr ng
trong quá trình phát tri n xã h i. V i v trí và t m quan tr ng c a l nh v c đ u t xây
d ng đ i v i n n kinh t qu c dân thì vai trò qu n lý nhà n
h t s c to l n. Trong b i c nh n n kinh t

th tr

c đ i v i l nh v c này là

ng và h i nh p thì v n đ này càng

mang tính c p bách và c n thi t h n bao gi h t. Hi n nay hàng n m nhà n

c b trí

ngu n v n ngân sách khá l n dùng đ chi cho đ u t xây d ng, bên c nh ngu n v n
ngân sách nhà n

c còn có nh ng ngu n v n đ

c huy đ ng t n

c ngoài nh v n

ODA, WB. .v. v nh m xây d ng c s h t ng đ ng b và hi n đ i t o n n móng cho
phát tri n kinh t đ ng th i khuy n khích các t ch c, các nhà đ u t tham gia vào th
tr

ng Vi t Nam.
u t xây d ng công trình là m t ho t đ ng đ u t vô cùng quan tr ng là ti n đ c

b n đ th c hi n công nghi p hóa hi n đ i hóa đ t n
c n ph i đáp ng yêu c u v th i h n, ch t l
đ

c. Các d án đ u t xây d ng

ng, ti n đ trong ph m vi ngu n v n

c duy t. Công tác qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng công trình hi n nay

r t ph c t p và luôn bi n đ ng trong đi u kiên môi tr
1

ng pháp lý, các c ch chính


sách qu n lý luôn thay đ i nh

n

c ta hi n nay d n đ n ch t l

ng và hi u qu

qu n lý các d án đ u t xây d ng còn nhi u h n ch và g p nhi u khó kh n. Tình
tr ng đó có th xu t phát t nhi u nguyên nhân khác nhau, nh ng ch y u là do s
ch a hoàn thi n c c u t ch c qu n lý, quy trình qu n lý ch a ch t ch , tính chuyên
nghi p hoá ch a cao và ch t l

ng m t ph n đ i ng cán b trong công tác qu n lý các

d án xây d ng ch a đáp ng đ

c yêu c u th c t .

T nh ng phân tích trên, v i nh ng ki n th c đ
tr

c h c t p và nghiên c u

Nhà

ng cùng v i kinh nghi m th c ti n trong quá trình công tác b n thân, tác gi ch n

đ tài lu n v n là: “Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng
công trình t i Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác công trình th y l i
B c K n” v i m c đích nghiên c u và tìm ra các gi i pháp đ hoàn thi n công tác qu n
lý chi phí đ u t xây d ng công trình t i Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai
thác công trình th y l i B c K n m t cách h p lý khoa h c.
2. M c đích nghiên c u c a đ tài
D a trên vi c nghiên c u c s lý lu n v qu n lý chi phí d án đ u t , qu n lý chi phí
d án đ u t xây d ng và phân tích th c tr ng nh ng t n t i, đi m y u trong công tác
qu n lý chi phí đ u t xây d ng t i Ban qu n lý d án Công ty TNHH m t thành viên
qu n lý, khai thác công trình th y l i B c K n. T đó đ xu t các gi i pháp qu n lý chi
phí đ u t xây d ng công trình c a các d án này m t cách hi u qu , gi m thi u các
th t thoát, gây lãng phí.
3. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u

3.1. Cách ti p c n
it

ng nghiên c u c a đ tài là nhi m v qu n lý trong công tác b o trì công trình

xây d ng. ây là m ng l nh v c có đ c thù riêng và có m t ph m vi khá r ng. Vì v y,
h

ng ti p c n c a đ tài s là:

- Ti p c n lý lu n c b n, c p nh t các v n b n pháp lu t hi n hành;
- Ti p c n th c t t i đ a ph

ng. T nh ng th c t trong công tác xây d ng c b n và

trên c s qu n lý chi phí đ u t xây d ng t i đ n v ch a đem l i hi u qu . Xem xét

2


đ y đ các y u t phát tri n khi nghiên c u đ tài bao g m các l nh v c kinh t xã h i,
con ng

i …;

3.2. Ph

ng pháp nghiên c u

th c hi n nh ng n i dung nghiên c u, lu n v n s d ng các ph

ng pháp nghiên

c u sau:
- Ph

ng pháp nghiên c u t ng quan thông qua đi u tra kh o sát th c t ;

- Ph

ng pháp th ng kê, phân tích, t ng h p, so sánh;

- Ph

ng pháp h th ng hóa;

- Ph

ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy;

- Ph

ng pháp k th a và tham v n ý ki n chuyên gia.
it

4.
4.1.
it

ng và ph m vi nghiên c u

it

ng nghiên c u

ng nghiên c u c a đ tài là công tác qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng

công trình th y l i, công tác s a ch a th

ng xuyên h th ng th y l i do Công ty qu n

lý khai thác t i Ban qu n lý d án Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i
B c K n. T đó đ xu t các gi i pháp nh m t ng c

ng công tác qu n lý chi phí các

d án đ u t xây d ng ch ng th t thoát, lãng phí v n đ u t .
4.2. Ph m vi nghiên c u
tài nghiên c u các m t ho t đ ng có liên quan đ n công tác qu n lý chi phí các d
án đ u t xây d ng, s a ch a th
do Công ty tr c ti p qu n lý và đ

ng xuyên các công trình trên đ a bàn t nh B c K n
c Ban qu n lý d án tr c thu c Công ty TNHH

m t thành viên khai thác th y l i B c K n th c hi n.
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
5.1. Ý ngh a khoa h c

3


tài c p nh t và h th ng nh ng v n đ lý lu n c b n v chi phí d án đ u t xây
d ng công trình, n i dung, vai trò c a công tác qu n lý chi phí các d án đ u t xây
d ng công trình theo trình t các giai đo n t vi c chu n b đ u t đ n th c hi n đ u
t c a m t d án. Nh ng nghiên c u này góp ph n b sung hoàn thi n h n v m t lý
lu n trong qu n lý d án đ u t xây d ng.
5.2. Ý ngh a th c ti n
K t qu

phân tích đánh giá và đ xu t gi i pháp c a đ tài s là nh ng tài li u tham

kh o có giá tr thi t th c và h u ích có th áp d ng trong vi c t ng c

ng công tác

qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng công trình t i Ban qu n lý d án.
6. K t qu d ki n đ t đ

c

Lu n v n nghiên c u, gi i quy t đ

c nh ng v n đ sau:

- Nghiên c u t ng quan nh ng v n đ v d án đ u t xây d ng và qu n lý d án đ u
t xây d ng công trình; th c tr ng qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình

Vi t

Nam.
- H th ng hóa c s lý lu n v qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình; đ c đi m
và các nhân t

nh h

ng đ n qu n lý chi phí; h th ng v n b n pháp quy làm c s đ

phân tích đánh giá th c tr ng qu n lý chi phí các d án đ u t xây d ng công trình t i
Ban qu n lý d án thu c Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác công trình
th y l i B c K n.
- T vi c phân tích đánh giá th c tr ng qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình t i
t i Ban qu n lý d án Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác công trình
th y l i B c K n và đ xu t m t s gi i pháp c b n nh m kh c ph c h n ch công tác
qu n lý chi phí đ t ng c

ng công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình áp

d ng cho Công ty TNHH m t thành viên qu n lý, khai thác công trình th y l i B c
K n.

4


CH
NG 1 T NG QUAN V D ÁN
U T XÂY D NG VÀ QU N
LÝ CHI PHÍ
U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH
1.1 T ng quan v d án đ u t xây d ng công trình
1.1.1

Khái ni m v d án và d án đ u t xây d ng công trình

1.1.1.1 Khái ni m v d án
Theo tiêu chu n Vi t Nam (TCVN ISO 9000:2000): “D án là m t quá trình đ n nh t,
g m m t t p h p các ho t đ ng có ph i h p và ki m soát, có th i h n b t đ u vào k t
thúc, đ

c ti n hành đ đ t đ

c m c tiêu phù h p v i các yêu c u quy đ nh, bao g m

c các ràng bu c v th i gian, chi phí và ngu n l c” [3]
D án là m t quá trình g m các công tác, nhi m v có liên quan đ n nhau, đ
hi n nh m đ t đ

c th c

c m c tiêu đã đ ra trong đi u ki n ràng bu c v th i gian, ngu n

l c và ngân sách.
1.1.1.2 Khái ni m v d án đ u t xây d ng công trình
D án đ u t xây d ng công trình đ

c hi u là các d án đ u t có liên quan t i ho t

đ ng xây d ng c b n nh xây d ng nhà c a, đ

ng giao thông, c u c ng, … Xét theo

quan đi m đ ng, có th hi u d án đ u t xây d ng công trình ( TXDCT) là m t quá
trình th c hi n các nhi m v t ý t
v k t qu (ch t l
s d án và đ

ng

TXDCT thành hi n th c trong s ràng bu c

ng), th i gian (ti n đ ) và chi phí (giá thành) đã xác đ nh trong h

c th c hi n trong nh ng đi u ki n không ch c ch n (r i ro).

D án TXDCT xét v m t hình th c là t p h p các h s v b n v thi t k ki n trúc,
thi t k k thu t và t ch c thi công công trình xây d ng và các tài li u liên quan khác
xác đ nh ch t l

ng công trình c n đ t đ

c, t ng m c đ u t c a d án và th i gian

th c hi n d án, hi u qu kinh t và hi u qu xã h i c a d án,...
Theo Lu t Xây d ng Vi t Nam s 50/2014/QH13 thì, “D án đ u t xây d ng là t p
h p các đ xu t có liên quan đ n vi c s d ng v n đ ti n hành ho t đ ng xây d ng đ
xây d ng m i, s a ch a, c i t o công trình xây d ng nh m phát tri n, duy trì, nâng cao

5


ch t l

ng công trình ho c s n ph m, d ch v trong th i h n và chi phí xác đ nh.

giai đo n chu n b d án đ u t xây d ng, d án đ

c th hi n thông qua Báo cáo

nghiên c u ti n kh thi đ u t xây d ng, Báo cáo nghiên c u kh thi đ u t xây d ng
ho c Báo cáo kinh t - k thu t đ u t xây d ng.”.
1.1.2

c đi m c a d án đ u t xây d ng công trình

1.1.2.1 D án có m c đích, m c tiêu rõ ràng
M i d án là m t ho c m t t p h p nhi m v c n đ

c th c hi n đ đ t t i m t k t

qu xác đ nh nh m th a mãn m t nhu c u nào đó. D án ph c t p c n chia làm nhi u
b ph n khác nhau đ qu n lý và th c hi n nh ng cu i cùng ph i đ m b o m c tiêu c
b n v th i gian, chi phí và ch t l

ng.

1.1.2.2 D án có chu k riêng và th i gian t n t i h u h n
Ngh a là d án c ng ph i tr i qua các giai đo n: hình thành, phát tri n, có th i đi m
b t đ u, k t thúc. T ch c th c hi n d án mang tính ch t t m th i, sau khi đ t đ

c

m c tiêu đ ra, t ch c này s gi i tán hay thay đ c c u t ch c cho phù h p v i m c
tiêu m i.
1.1.2.3 D án có s tham gia c a nhi u bên liên quan
D án nào c ng có s tham gia c a nhi u bên liên quan và có s t

ng tác ph c t p

gi a các b ph n qu n lý ch c n ng và qu n lý d án nh ch đ u t , ng
d án, nhà th u, các nhà t v n, các c quan qu n lý nhà n

ih

ng l i

c... Tùy theo tính ch t c a

d án và yêu c u c a ch đ u t mà s tham gia c a các thành ph n trên c ng khác
nhau.
1.1.2.4 S n ph m c a d án mang tính đ n chi c, đ c đáo
Khác v i quá trình s n xu t liên t c, s n ph m c a d án không là s n ph m hàng lo t
mà có tính khác bi t

m t khía c nh nào đó, nó ch t n t i trong kho ng th i gian nh t

đ nh v i đ c thù c a m i d án là t o ra m t k t qu nào đó.
1.1.2.5 D án b h n ch b i các ngu n l c
M i d án đ u c n m t ngu n l c nh t đ nh đ th c hi n. Nó bao g m nhân l c (Giám
đ c, nhân viên d án), v t l c (Thi t b , nguyên li u) và tài l c.

6


1.1.2.6

D án luôn có tính b t đ nh và r i ro

M i d án đ u có tính không xác đ nh c a nó, t c là trong khi th c hi n d án c th
do s tác đ ng c a hoàn c nh bên trong và bên ngoài nên vi c th c hi n nó t t nhiên
có s thay đ i so v i k ho ch ban đ u. D án có th hoàn thành tr

c th i gian ho c

có th b kéo dài th i h n thi công. C ng có th do bi n đ i giá c th tr

ng nên giá

thành d án t ng cao h n d ki n ban đ u, k t qu th c hi n không gi ng v i d đ nh.
Nh ng hi n t

ng trên đ u là tính không xác đ nh c a d án, đôi khi có th g i đó là

tính r i ro c a d án. Vì v y trong quá trình th c hi n d án c n phân tích các y u t
nh h

ng có th s y ra đ kh ng ch các sai sót có th x y ra.

1.1.2.7 Trình t trong quá trình th c hi n d án
M i d án đ u là nhi m v có tính trình t và giai đo n. ây chính là s khác bi t l n
nh t gi a d án v i nhi m v công vi c mang tính trùng l p. Cùng v i s k t thúc h p
đ ng và bàn giao k t qu thì d án c ng k t thúc, vì th d án không l p đi l p l i và
không ph i là công vi c không th k t thúc.
1.1.2.8 Ng
Ng

i y quy n riêng c a d án

i y quy n c a d án hay còn g i là khách hàng.

k t qu d án và c ng là ng
là m t ng
1.1.3

ó chính là ng

i yêu c u v

i cung c p nguyên v t li u đ th c hi n d án. H có th

i, m t t p th , m t t ch c có chung nhu c u v k t qu d án.

Các giai đo n th c hi n c a d án đ u t xây d ng công trình

Vi t Nam, theo quy đ nh hi n hành, trình t

đ u t xây d ng thành 3 giai đo n

chính:
+ Giai đo n 1: Giai đo n chu n b d án
+ Giai đo n 2: Giai đo n th c hi n d án
+ Giai đo n 3: Giai đo n k t thúc xây d ng đ a d án vào khai thác s d ng
Tuy v y trong m i giai đo n có th l i có nh ng công vi c phân bi t.

7


L p báo cáo
đ u t , D án

Thi t k

Chu n b
đ ut

u th u

Nghi m thu

Thi công

K t thúc d án
xây d ng

Th c hi n đ u t

Hình 1.1 Các giai đo n c a m t d án đ u t xây d ng
+ Giai đo n chu n b d án: là giai đo n ch đ u t l p báo cáo đ u t , l p d án đ u
t ho c l p báo cáo kinh t k thu t và trình ng
duy t. Riêng đ i v i các công trình nhà

i quy t đ nh đ u t th m đ nh, phê

riêng l c a dân, ch đ u t không ph i l p

d án đ u t hay báo cáo kinh t k thu t, t t c các d án đ u t xây d ng công trình
còn l i ch đ u t ph i c n c vào quy mô, tính ch t c a các công trình đó đ l p d án
đ u t ho c l p báo cáo kinh t k thu t. Theo i u 13, Ngh đ nh s 59/2015/N -CP
ngày 18/6/2015, nh ng công trình không ph i l p D án đ u t ch c n l p Báo cáo
kinh t k thu t xây d ng công trình là nh ng công trình xây d ng cho m c đích tôn
giáo, công trình xây d ng m i, c i t o, nâng c p có t ng m c đ u t d

i 15 t đ ng

(không bao g m ti n s d ng đ t).
V b n ch t, l p d án đ u t xây d ng công trình hay l p báo cáo kinh t - k thu t
đ u nh m m c đích: ch ng minh cho ng

i quy t đ nh đ u t th y đ

ph i đ u t , m c tiêu, hi u qu c a d án đ u t ; làm c s cho ng
v n) xem xét hi u qu d án và kh n ng hoàn tr v n.
c quan qu n lý Nhà n

c s c n thi t

i b v n (cho vay

ng th i làm c s cho các

c xem xét s phù h p c a d án đ i v i quy ho ch phát tri n

kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch xây d ng; đánh giá tác đ ng
c a d án t i môi tr

ng, kinh t xã h i đ a ph

ng, m c đ an toàn đ i v i các công

trình lân c n, ...
+ Giai đo n th c hi n d án: Sau khi có quy t đ nh phê duy t d án đ u t xây d ng
công trình, d án chuy n sang giai đo n th c hi n đ u t . Trong giai đo n này, ch
đ u t t ch c l p, th m đ nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d

8


toán công trình. L p và đánh giá h s m i th u, l a ch n nhà th u, đàm phán ký k t
h p đ ng, giám sát thi công xây d ng, giám sát l p đ t thi t b , qu n lý ti n đ , ch t
l

ng thi công xây d ng công trình...

+ Giai đo n k t thúc d án đ u t xây d ng: là giai đo n ch đ u t t ch c nghi m
thu, ki m đ nh ch t l

ng, ch y th , bàn giao công trình đ a vào s d ng và thanh

toán, quy t toán h p đ ng; thanh toán, quy t toán v n đ u t xây d ng công trình.
Trong m i giai đo n khác nhau c a d án xây d ng bi u th trong Hình 1.1. Các giai
đo n c a m t d án đ u t xây d ng. Trong quá trình này có nh ng nhóm v n đ khác
nhau c n đ
h

c xem xét đ tránh và h n ch t i đa nh t các v n phát sinh làm nh

ng đ n ch t l

ng c a d án.

- Nhóm v n đ công n ng: Nh ng quan đi m và khái ni m t ng quát v công trình,
m u v n hành, b c c không gian s d ng, các khu v c, các phòng, …
- Nhóm v n đ v đ a đi m, v trí: môi tr

ng, khí h u, đ a hình, h

ng ra vào chính,

c s h t ng, th t c pháp lý liên quan.
- Nhóm v n đ v xây d ng: nh ng nguyên t c thi t k , tiêu chu n k thu t, v t li u xây
d ng, ph

ng pháp, công ngh xây d ng, an toàn xây d ng.

- Nhóm v n đ v v n hành: qu n lý hành chính d án, c p v n, nhu c u duy tu, b o
d

ng, an toàn và hi u qu khi v n hành công trình.

Vi c ki m tra m i nhóm v n đ c n b t đ u t trong giai đo n nghiên c u l p báo cáo
và ti p t c ngày càng chi ti t trong các giai đo n ti p theo cho t i giai đo n k t thúc.
1.1.4 N i dung qu n lý d án đ u t xây d ng công trình
Qu n lý d án là vi c giám sát, ch đ o, đi u ph i, t ch c, lên k ho ch đ i v i các
giai đo n c a vòng đ i d án. M c đích c a nó là t góc đ qu n lý và t ch c, áp
d ng các bi n pháp nh m đ m b o th c hi n t t m c tiêu d án nh : m c tiêu v giá
thành, m c tiêu th i gian, m c tiêu ch t l

ng. Vì th , làm t t công tác qu n lý là m t

vi c có ý ngh a vô cùng quan tr ng.

9


N i dung qu n lý d án đ u t xây d ng đ

c quy đ nh t i i u 66. N i dung qu n lý

d án đ u t xây d ng g m có 11 n i dung:
- Qu n lý v ph m vi c a d án,
- Qu n lý K ho ch công vi c c a d án;
- Qu n lý Kh i l

ng công vi c c a d án;

- Qu n lý Ch t l

ng xây d ng; ti n đ th c hi n d án;

- Qu n lý Chi phí đ u t xây d ng c a d án;
- Qu n lý An toàn trong thi công xây d ng;
- Qu n lý B o v môi tr

ng trong xây d ng;

- Qu n lý L a ch n nhà th u và h p đ ng xây d ng;
- Qu n lý r i ro c a d án;
- Qu n lý h th ng thông tin công trình
- Qu n lý Các n i dung c n thi t khác đ

c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t xây d ng

và quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan.
1.2 T ng quan v công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình th y l i
Vi t Nam
H th ng các công trình th y l i ph n nhi u mang tính ch t l i d ng t ng h p ngu n
n

c nh ph

ng ti n v n t i, nuôi tôm, cá. M i công trình thì có nhi u công trình đ n

v nh tr m b m, đ p, kè, c ng, kênh m

ng, ... M i công trình đ n v l i có nhi u

lo i, nhi u ki u làm b ng các v t li u khác nhau nh đ t, đá, bê tông, g s t, v i t ng
kh i l

ng l n có khi lên đ n hàng tr m ngàn, tri u m3, di n tích thu h i đ t đ th c

hi n các d án là r t l n, v n đ di dân tái đ nh c đòi h i s
gi a các c p qu n lý v i chính quy n đ a ph

ph i h p r t ch t ch

ng d n đ n chi phí cho các cu c h p

tri n khai th c hi n r t t n kém, đôi khi còn không th c hi n đ
phóng đ

c m t b ng.

10

c do không gi i


Công trình th y l i là t ng h p và k t tinh s n ph m c a nhi u ngành s n xu t nh
ngành ch t o máy, ngành công nghi p, v t li u xây d ng, ngành n ng l

ng, hóa

ch t, luy n kim vì v y khi l p d toán công trình đòi h i ph i đ nh giá t t m i có th
ti t ki m đ

c chi phí th c hi n d án.

i u ki n thi công các c ng trình th y l i v i các đi u ki n ngu n v n khó kh n, công
tác thi công công trình th y l i có kh i l

ng l n, ph m vi xây d ng r ng , ti n hành

trên lòng sông su i, đ a hình ch t h p, m p mô, đ a ch t x u và ch u nh h
n

c m a, n

ng c a

c ng m, th m do đó thi công r t khó kh n, xa dân c , đi u ki n kinh t

ch a phát tri n nên ph i s d ng l c l
dài. i u này d n đ n v n hay b

ng lao đ ng r t to l n trong th i gian thi công

đ ng hay g p r i ro trong quá trình thi công.

S n ph m xây d ng mang tính ch t t ng h p v k thu t, kinh t , v n hoá, xã h i,
ngh thu t và qu c phòng.

c đi m này đòi h i ph i có s đ ng b gi a các khâu t

khi chu n b đ u t , chu n b xây d ng c ng nh quá trình thi công, t công tác th m
tra, th m đ nh d án, đ u th u xây l p, mua s m thi t b , ki m tra ch t l

ng, k t c u

công trình, ... đ n khi nghi m thu t ng ph n, t ng nghi m thu và quy t toán d án
hoàn thành đ a vào khai thác s d ng đ ki m soát chi phí đ u t xây d ng công trình.
Vi c s n xu t xây d ng luôn luôn bi n đ ng, thi u n đ nh theo th i gian và đ c đi m.
c đi m này xu t phát t tính ch t c a s n ph m xây d ng là c đ nh.

i u này gây

khó kh n cho vi c t ch c thi công xây d ng công trình, quá trinh thi công th

ng hay

b gián đo n. òi h i trong công tác qu n lý ph i l a ch n hình th c t ch c linh ho t,
s d ng t i đa l c l

ng xây d ng t i n i công trình xây d ng đ c bi t là lao đ ng ph

thông đ ti t ki m chi phí nhân công. M t khác có nh ng đ a đi m l i r t khó kh n cho
vi c cung ng v t li u nên ph i chuy n t n i khác đ n gây t n th t chi phí cho vi c
xây d ng.
- Các đ c đi m c a các d án đ u t xây d ng công trình th y l i nh trên có nh
h

ng r t l n đ n công tác qu n lý d án, đ c bi t v n đ v qu n lý chi phí c a các

d án. Các d án c a Vi t Nam nói chung thì vi c qu n chi phí v n ch a đ
t i chi phí v

ct td n

t t ng m c đ u t ho c công tác ki m soát ch a t t d n đ n lãng phí

v n đ u t c a nhà n

c, làm ti n đ ch m l i.

11


- Công tác t v n kh o sát thi t k còn nhi u h n ch , nh t là b
k c s ch a đ m b o ch t l

c l p d án và thi t

ng, nên d n đ n giai đo n kh o sát thi t k k thu t

ph i đi u ch nh, b sung, nhi u tr

ng h p ph i đi u ch nh qui mô, thay đ i gi i pháp

k thu t, kéo dài th i gian th c hi n. Vi c áp d ng các tiêu chu n thi t k , quy chu n
k thu t, công ngh ch a đ m b o s l a ch n t i u v kinh t - k thu t và phù h p
v i đi u ki n c th c a t ng d án. Khi đ a ra quy mô d án, đ n v T v n còn l
thu c quá nhi u vào ý ki n ch quan c a các c quan qu n lý mà không ch đ ng theo
tính toán đ xu t c a mình, d n đ n khi l p thi t k k thu t ph i đi u ch nh l i thi t k
c s . Nhi u d án đ

c l p ch a quan tâm đ n khai thác hi u qu đa m c tiêu vì v y,

hi u qu đ u t ch a cao;
-

b

c thi t k k thu t và thi t k b n v thi công: Công tác kh o sát đ a ch t, đ a

hình, th y v n còn thi u chính xác. Các gi i pháp thi t k đ a ra

m t s d án không

phù h p, các công trình đang thi công d dang ph i thay đ i gi i pháp k thu t, ph i
t m d ng đ đi u ch nh thi t k ho c thi t k b sung, d n đ n t ng chi phí c a d
án…
- S quá t i c a các c quan th m đ nh ngoài y u t thi u nhân l c c ng còn do cách
th c làm vi c còn nhi u b t c p. Các c quan th m đ nh không th có th i gian và s c
l c xem k h s thi t k đ n đ n tình tr ng ch t l
- Ch a áp d ng đ y đ quy đ nh c a nhà n

ng h s kém ch t l

ng ...

c trong qu n lý chi phí d án d n đ n làm

kéo dài th i gian th c hi n các th t c đ u t , ch đ u t c a các d án không ch
đ ng đ

c trong quá trình th c hi n, không th ch đ ng đ đ y nhanh ti n đ th c

hi n d án khi.
- Công tác b trí ngu n v n v n còn tình tr ng dàn tr i, l

ng n đ ng v n xây d ng

c b n t ngu n v n ngân sách hi n nay còn r t l n, nhi u công trình hoàn thành
nh ng ch a có kh n ng thanh toán và thi u kh n ng cân đ i. V n đ u t dàn tr i d n
đ n nhi u d án ph i kéo dài th i gian th c hi n, công trình ch m đ
thác s d ng, m c tiêu đ u t c a d án ch m đ

c phát huy, t ng v n đ u t c a các

d án. C ch chính sách trong vi c huy đ ng v n đ u t ch a đ
ràng, c th . Ch a đ t ra đ

c nh ng đ nh h

12

c đ a vào khai
c đ nh h

ng rõ

ng mang tính c t lõi đ gi i quy t v n


đ v n đ u t cho d án. Các d án đ u đ ngh và ch đ
Trung

c đ u t t ngân sách

ng d n đ n th i gian th c hi n d án kéo dài các d án đ u b t ng v n đ u t

do th tr

ng có quá nhi u bi n đ ng v giá v t li u xây d ng công trình và ch đ

chính th

ng xuyên thay đ i theo xu h

ng t ng;

- N ng l c c a m t s ch đ u t , Ban qu n lý d án ch a th t s đáp ng yêu c u;
ch a có k n ng và tính chuyên nghi p nên không đáp ng đ

c yêu c u khi đ

c

giao làm ch đ u t các d án có qui mô l n, có yêu c u k thu t cao, đã giao phó toàn
b công tác qu n lý ch t l

ng cho t v n giám sát, mà T ch c TVGS còn nhi u t n

t i c n ph i ch n ch nh nâng cao n ng l c. Các Ban qu n lý d án ki m nhi m, cán b
không chuyên sâu, ch a đáp ng đ

c yêu c u trong công tác qu n lý d án d n đ n

nh ng sai sót trong quá trình th c hi n, cán b kiêm nhi m nên ch a có đi u ki n phát
huy h t kh n ng trong công tác, tinh th n trách nhi m không cao;
- Công tác l a ch n nhà th u xây l p ch a hi u qu ; v n còn nh ng nhà th u ch a đ m
b o ch t l
ch t l

ng, n ng l c kém đ

c l a ch n đ thi công xây d ng công trình d n đ n

ng công trình không đ t yêu c u, ti n đ thi công b kéo dài, làm t ng v n đ u

t d án.
- Công tác tuyên truy n v n đ ng ng
quan tâm đúng m c, ch a có ch

i dân nâng trong công tác GPMB ch a đ

c

ng trình c th . Do v y d n đ n vi c ch m gi i

phóng m t b ng, t ng chi phí gi i phóng m t b ng, ch m ti n đ d án;
- Vi c qu n lý th c hi n h p đ ng còn l ng l o d n đ n nh ng vi ph m cam k t trong
h p đ ng v n còn s y ra, không kích thích đ

c vi c tuân th h p đ ng;

- Vi c áp d ng khoa h c công ngh trong công tác qu n lý d án ch a đ

c quan tâm

đúng m c, h u h t các ch đ u t ; ban qu n lý d án ch a trang b các ph n m m nh :
v công tác qu n lý, tính toán d toán, tính toán k t c u đ có đi u ki n ki m tra k
qu c a t v n; ...
- N ng l c c a cán b tham giam gia qu n lý d án còn nh ng h n ch nh t đ nh, ch a
đáp ng đ

c yêu c u công vi c. Ch a có chính sách qu n tr ngu n nhân l c trong

qu n lý d án. Chính sách phát tri n lâu dài mang tính b n v ng ch a đ

13

c đ c p;


- Công tác qu n lý, giám sát ch t l

ng công trình xây d ng c a Ch đ u t , Ban

QLDA, Giám sát xây d ng, Giám sát tác gi c a t v n thi t k ... còn nhi u đi m y u,
thi u tính chuyên nghi p.
ch t l
l

i ng TVGS ch a đáp ng yêu c u trong công tác qu n lý

ng trên công trình, ch a kiên quy t x lý các vi ph m v ch t l

ng. Ch t l

do ch t l

ng công trình c a m t s d án v n còn nh ng t n t i nh t đ nh, x y ra

ng c a t v n giám sát, n ng l c c a cán b qu n lý;

- Công tác giám sát c ng đ ng c a ng
ch t l

ng, kh i

i dân c ng là m t nhân t góp ph n nâng cao

ng công trình, góp ph n nâng cao trách nhi m v b o v môi tr

tr t t , ... trong quá trình thi công nh ng công tác này ch a đ

ng, an ninh

c các ch đ u t quan

tâm.
- Các ch

đ u t ch a ch p hành đúng theo ch đ quy đ nh v công tác quy t toán,

còn tình tr ng các công trình đ a vào s d ng nh ng ch a ti n hành nghi m thu bàn
giao; các công trình bào giao đ a vào s d ng quá lâu nh ng ch đ u t v n không
th c hi n vi c l p báo cáo quy t toán theo quy đ nh.
1.2.1

Nh ng nhân t nh h
công trình th y l i

ng đ n công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng

1.2.1.1 Xét theo ph m vi và m c đ

nh h

ng

1. Các nhân t ch quan
a. Nhân t con ng

i

b t k hình thái kinh t xã h i nào, con ng

i v n là trung tâm c a m i s phát tri n,

nh t là th i đ i ngày nay, vi c ch m lo đ y đ cho con ng
cho s ph n vinh và th nh v
ng

ng. Công nghi p hóa - hi n đ i hóa và cách m ng con

i là hai m t c a quá trình th ng nh t.

u t xây d ng là m t l nh v c có v trí

quan tr ng trong vi c t o đà phát tri n n n kinh t th tr
hóa - hi n đ i hóa, theo ch tr

i là đ m b o ch c ch n

ng chính sách c a

ng đ nh h

ng Công nghi p

ng và Nhà n

c. Th c hi n t t

quá trình đ u t xây d ng s đem l i hi u qu cao nh t.
Con ng

i là nhân t tác đ ng tr c ti p đ n công tác đ u t xây d ng, các d án đ u t

r t ph c t p và đa d ng, liên quan đ n nhi u ngành, nhi u c p, nhi u l nh v c; vì v y

14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×