Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại công ty TNHH một thành viên SUDICO tiến xuân

L I CAM OAN

H c viên là Nguy n M nh Tùng, h c viên cao h c chuyên ngành Qu n lý xây d ng
l p 23QLXD12, xin cam đoan m i thông tin liên quan đ n Công Ty TNHH M t TV
Sudico Ti n Xuân đ

c cung c p trong lu n v n là trung th c.

H c viên xin cam đoan đây là đ tài nghiên c u c a h c viên d

is h

ng d n c a

th y giáo PGS. TS. Nguy n H u Hu , h c viên hoàn toàn ch u trách nhi m v nh ng
n i dung đã trình bày.

Tác gi lu n v n

Nguy n M nh Tùng


i


L I C M

N

Sau th i gian h c t p, nghiên c u và th c hi n, h c viên đã hoàn thành lu n v n v i
đ tài: “Hoàn thi n công tác qu n lý các d án đ u t xây d ng t i Công ty TNHH
M t TV Sudico Ti n Xuân”. V i lòng kính tr ng và bi t n sâu s c, h c viên xin
bày t l i c m n chân thành t i:
Ban Giám hi u Nhà tr
c a Tr

ng

ng, Khoa Công trình, Phòng

ào t o

i h c và Sau

ih c

i h c Th y l i đã t o đi u ki n thu n l i giúp đ h c viên trong su t

quá trình h c t p và hoàn thành lu n v n.
Hu đã tr c ti p t n tình h

c bi t th y giáo PGS. TS. Nguy n H u

ng d n, giúp đ h c viên trong su t quá trình th c hi n

lu n v n t t nghi p. Các th y giáo, cô giáo trong H i đ ng khoa h c đã ch b o l i
nh ng khuyên quý giá, giúp h c viên có đ ki n th c c s và chuyên ngành đ hoàn
thành lu n v n.
H c viên c ng xin g i l i c m n chân thành t i Công Ty TNHH M t TV Sudico Ti n
Xuân cùng toàn th b n bè, đ ng nghi p và gia đình đã giúp đ h c viên hoàn thành
lu n v n.
Do trình đ chuyên môn, kinh nghi m c ng nh th i gian còn h n ch nên trong quá


trình th c hi n lu n v n h c viên khó tránh kh i nh ng thi u sót. H c viên r t mong
ti p t c nh n đ

c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi .

Xin trân tr ng c m n!
Hà N i, ngày

tháng

n m 2016

Tác gi lu n v n

Nguy n M nh Tùng

ii


M CL C
L I CAM OAN ..........................................................................................................i
L I C M

N ..............................................................................................................ii

M C L C ............................................................................................................ iii
DANH M C S

........................................................................................... vii

DANH M C B NG BI U ................................................................................ viii
PH N M

U ................................................................................................... 1

1. Tính c p thi t c a đ tài: .............................................................................................1
3. Ph
4.

ng pháp nghiên c u: ............................................................................................1
it

ng và ph m vi nghiên c u c a đ tài:..............................................................2

5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài: ...................................................................2
6. K t qu d ki n đ t đ
CH

c .................................................................................... 2

NG 1: T NG QUAN V

CÔNG TRÌNH VÀ QU N LÝ D

QU N LÝ D
ÁN

UT

ÁN

U T

XÂY D NG

XÂY D NG CÔNG TRÌNH 4

1.1. Khái quát và phân lo i d án đ u t xây d ng ................................................. 4
1.1.1 Khái ni m d án đ u t xây d ng công trình .........................................................4
1.1.2

c đi m c a d án đ u t xây d ng công trình ...................................................5

1.1.3 Phân lo i d án đ u t xây d ng công trình..........................................................6
1.1.4 Các giai đo n th c hi n d án đ u t xây d ng công trình...................................7
1.2 Nh ng y u t

nh h

ng đ n công tác qu n lý d án đ u t xây d ng .............. 9

1.2.1 Khái ni m v qu n lý d án đ u t xây d ng công trình .......................................9
1.2.2 Các ch th tham gia qu n lý d án đ u t xây d ng ..........................................10
1.2.3 N i dung c a qu n lý d án đ u t xây d ng ......................................................13
1.3 Nh ng bài h c kinh nghi m trong công tác qu n lý d án đ u t xây d ng công
trình phát tri n c s h t ng k thu t ................................................................... 18
1.3.1 Nh ng bài h c kinh nghi m t n
1.3.2 Nh ng kinh nghi m

trong n

c ngoài ................................................... 18

c .........................................................................20

1.4 Các công trình nghiên c u liên quan đ n đ tài .............................................. 23
K T LU N CH

NG 1 .................................................................................... 24

iii


CH

NG 2: C

S

LÝ LU N V

QU N LÝ D

ÁN

UT

XÂY D NG

CÔNG TRÌNH .................................................................................................... 25
2.1. Công tác qu n lý d án đ u t xây d ng ........................................................ 25
2.1.1. Quy trình qu n lý d án .............................................................................. 25
2.1.2. Qu n lý th i gian d án ...................................................................................... 30
2.1.3. Qu n lý chi phí d án .......................................................................................... 31
2.1.4. Qu n lý ch t l

ng .............................................................................................. 31

2.2. Qu n lý d án theo quy đ nh c a h th ng v n b n pháp lu t hi n hành ......... 32
2.2.1 H th ng v n b n pháp lu t có liên quan đ n công tác qu n lý d án................ 33
2.2.2 Nh ng quy đ nh c b n v qu n lý d án đ u t xây d ng công trình ................ 39
2.3. Các mô hình qu n lý d án th

ng g p .......................................................... 40

2.3.1 Mô hình ch đ u t tr c ti p qu n lý d án......................................................... 40
2.3.2 Mô hình ch nhi m đi u hành d án .................................................................... 40
2.3.3 Mô hình chìa khóa trao tay .................................................................................. 41
CH

NG 3: TH C TR NG VÀ M T S
ÁN

THI N CÔNG TÁC QU N LÝ D

GI I PHÁP NH M HOÀN
U T

XÂY D NG TRONG

CÔNG TY TNHH M T TV SUDICO TI N XUÂN ......................................... 43
3.1. Th c tr ng v công tác QLDA
3.1.1. Gi i thi u s l

TXD Cty TNHH m t TV Sudico Ti n Xuân 43

c v Công ty Sudico Ti n Xuân ........................................ 43

3.1.2. C c u t ch c b máy c a Công ty Sudico Ti n Xuân................................ 46
3.1.3 Công tác qu n lý d án đ u t xây d ng công trình t i Công ty TNHH M t
TV Sudico Ti n Xuân ............................................................................................ 51
3.1.4 Nh ng thu n l i, khó kh n và nh ng c h i thách th c đ i v i Công ty trong
ti n trình phát tri n ............................................................................................... 61
3.2. Nguyên t c đ xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý d án đ u
t xây d ng công trình c a Công ty Sudico Ti n Xuân ......................................... 68
3.3.

xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý các d án đ u t xây

d ng t i Công ty trong th i gian t i ...................................................................... 70
3.3.1.

xu t mô hình c c u t ch c c a Công ty Sudico Ti n Xuân .................. 70

3.3.2 Nâng cao n ng l c qu n lý d án trong t ng giai đo n ..................................... 77
K T LU N CH

NG 3 .................................................................................... 86

iv


K T LU N VÀ KI N NGH ............................................................................. 87
1. K t lu n ............................................................................................................ 87
2. Ki n ngh .......................................................................................................... 88
TÀI LI U THAM KH O .................................................................................. 89

v


CÁC CH
BQLDA

: Ban qu n lý d án

BT

: B i th

C T

: Ch đ u t

TXDCT

:

KÝ VÀ KÝ HI U VI T T T

ng

u t xây d ng công trình

GPMB

: Gi i phóng m t b ng

HSYC

: H s yêu c u

HS X

: H s đ xu t

PTNT

: Phát tri n nông thôn

QLDA

: Qu n lý d án

TM T

: T ng m c đ u t

TVGS

: T v n giám sát

TKBVTC

: Thi t k b n v thi công

UBND

: y ban nhân dân

XDCT

: Xây d ng công trình

vi


DANH M C S

S đ 1. 1 Chu trình d án đ u t xây d ng ............................................................ 7
S đ 1.2: M i quan h gi a các ch th tham gia qu n lý d án đ u t xây d ng 10
S đ 1.3: M t s nguyên nhân gây r i ro trong d án xây d ng .......................... 17
S đ 1.4: Mô hình ch đ u t tr c ti p qu n lý d án.......................................... 21
S đ 1.5: Mô hình ch đ u t thuê đ n v t v n qu n lý d án .......................... 22
S đ 3-1: S đ t ch c b máy c a Ban t m th i............................................... 48
S đ 3-2: H th ng các gi i pháp ........................................................................ 71
S đ 3-3: S đ b máy c a Cty TNHH MTV Sudico Ti n Xuân đ xu t ........... 71

vii


DANH M C B NG BI U
B ng 3-1 T ng h p trình đ chuyên môn cán b Ban .................................................. 50
B ng 3-2: M t s d án tiêu bi u đã và đang th c hi n trong th i gian g n đây c a Công ty
....................................................................................................................................... 53
B ng 3-3 Danh m c máy móc thi t b ........................................................................... 76

viii


PH N M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài:
C s h t ng k thu t đóng vai trò r t quan tr ng trong phát tri n kinh t xã h i c a
m t thành ph c ng nh c a c đ t n

c. Nó là đi u ki n ti n đ cho vi c phát tri n

kinh t và thu hút các ngu n v n đ u t vào thành ph . T i thành ph Hà N i nh ng
n m qua đ

c s quan tâm và ch đ o c a chính ph c ng nh c a thành ph , ho t

đ ng đ u t xây d ng c s h t ng k thu t đã đ t đ
tuy nhiên trên th c t quá trình qu n lý, ch t l

c m t s thành t u nh t đ nh

ng và hi u qu qu n lý các d án đ u

t xây d ng c s h t ng k thu t là r t h n ch và g p nhi u khó kh n, đ c bi t là
v n đ th t thoát lãng phí. V n đ này xu t phát t nhi u nguyên nhân khác nhau,
nh ng ch y u là do s ch a hoàn thi n c c u t ch c qu n lý, quy trình qu n lý ch a
ch t ch , tính chuyên nghi p hóa ch a cao và ch t l
qu n lý các d án xây d ng ch a đáp ng đ

ng đ i ng cán b trong công tác

c yêu c u th c t .

Trong th i gian qua, công tác qu n lý các d án đ u t xây d ng công trình t i Công ty
TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân còn nhi u v n đ b t c p nên vi c hoàn thi n h
th ng qu n lý đó là c n thi t đ giúp cho Công ty ngày càng phát tri n n đ nh và b n
v ng, vì v y tác gi l a ch n đ tài “Hoàn thi n công tác qu n lý các d án đ u t xây
d ng t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân” cho lu n v n t t nghi p khóa
h c c a mình.
2. M c đích c a đ tài:
xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý các d án đ u t xây d ng
t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân trong th i gian t i.
3. Ph

ng pháp nghiên c u:

- Ph

ng pháp h th ng hóa các c s lý lu n;

- Ph

ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy;

- Ph

ng pháp đi u tra, kh o sát, thu th p, th ng kê các d li u th c p;

- Ph

ng pháp t ng h p, phân tích so sánh và m t s ph

1

ng pháp k t h p khác.


4.

it

ng và ph m vi nghiên c u c a đ tài:

a.

it

ng nghiên c u

it

ng nghiên c u c a đ tài là ho t đ ng qu n lý các d án đ u t xây d ng công

trình h t ng k thu t t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân và các nhân t
nh h

ng đ n thành qu và ch t l

ng c a công tác này.

b. Ph m vi nghiên c u c a đ tài:
- Ph m vi v m t n i dung: là công tác qu n lý các d án đ u t xây d ng công trình
h t ng k thu t và các nhân t

nh h

ng đ n công tác này;

- Ph m vi v m t không gian: ho t đ ng qu n lý các d án đ u t xây d ng công trình
h t ng k thu t t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân;
- Ph m vi v m t th i gian: Lu n v n thu th p các s li u t n m 2012 - 2015 đ phân
tích đánh giá th c tr ng và đ xu t các gi i pháp hoàn thi n ho t đ ng qu n lý các d
án đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t t i Công ty TNHH M t TV Sudico
Ti n Xuân cho t i n m 2016;
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài:
a. Ý ngh a khoa h c:
Lu n v n h th ng hóa và làm sáng t và b sung hoàn thi n nh ng v n đ lý lu n và
th c ti n v d án, qu n lý d án đ u t xây d ng công trình nói chung, d án đ u t
xây d ng công trình h t ng k thu t nói riêng và nh ng nhân t

nh h

ng đ n công

tác này.
b. Ý ngh a th c ti n:
Nh ng phân tích, đánh giá th c tr ng và nh ng gi i pháp đ xu t hoàn thi n công tác
qu n lý các d án đ u t xây d ng công trình h t ng k thu t là nh ng g i ý quan
tr ng, có c s khoa h c, có tính th c ti n giúp cho Công ty TNHH M t TV Sudico
Ti n Xuân t ng c

ng h n n a ch t l

6. K t qu d ki n đ t đ

ng và thành qu c a công tác này.

c

Nh ng k t qu chính mà lu n v n d ki n đ t đ

2

c bao g m:


- Phân tích, đánh giá th c tr ng công tác qu n lý các d án đ u t xây d ng công trình
h t ng k thu t t i Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân nh m đánh giá nh ng
k t qu đ t đ

c, nh ng t n t i, khó kh n, b t c p, nh ng m t ch a hoàn thi n và

nguyên nhân;
- Nghiên c u đ xu t các gi i pháp có c s khoa h c, c s pháp lý và có tính kh thi
nh m hoàn thi n công tác qu n lý các d án đ u t xây d ng c s h t ng k thu t t i
Công ty TNHH M t TV Sudico Ti n Xuân trong th i gian t i.

3


CH

NG 1: T NG QUAN V

CÔNG TRÌNH VÀ QU N LÝ D

QU N LÝ D
ÁN

UT

ÁN

U T

XÂY D NG

XÂY D NG CÔNG TRÌNH

1.1. Khái quát và phân lo i d án đ u t xây d ng
1.1.1 Khái ni m d án đ u t xây d ng công trình
D án đ u t xây d ng là t p h p các đ xu t có liên quan đ n vi c s d ng v n đ
ti n hành ho t đ ng xây d ng đ xây d ng m i, s a ch a, c i t o công trình xây d ng
nh m phát tri n, duy trì, nâng cao ch t l

ng công trình ho c s n ph m, d ch v trong

th i h n và chi phí xác đ nh.
D án đ u t xây d ng khác v i các d án khác là d án đ u t có g n li n v i vi c
xây d ng công trình và h t ng k thu t liên quan đ n d án.
D án đ u t có th xem xét d

i nhi u góc đ khác nhau, c th :

- Xét trên t ng th chung c a quá trình đ u t : D án đ u t có th đ
k ho ch chi ti t tri n khai các ho t đ ng đ u t nh m đ t đ

c hi u nh là

c các m c tiêu đã đ ra

trong m t kho ng th i gian nh t đ nh, hay đó là m t công trình c th th c hi n các
ho t đ ng đ u t .

có đ

c m t d án đ u t ph i b ra ho c huy đ ng m t l

ng

ngu n l c l n k thu t, v t ch t, lao đ ng, tài chính và th i gian. Ph i b ra m t l

ng

chi phí l n nên đòi h i ph i phân tích, đánh giá, so sánh và l a ch n đ tìm ra m t
ph

ng án t i u nh t.

- Xét v m t hình th c: D án đ u t là tài li u kinh t - k thu t v m t k ho ch t ng
th huy đ ng ngu n l c đ u vào cho m c tiêu đ u t . Vì v y, trong d án đó n i dung
ph i đ

c trình bày có h th ng và chi ti t theo m t trình t , logic và đúng quy đ nh

chung c a ho t đ ng đ u t .
- Xét v góc đ qu n lý: D án đ u t là công c qu n lý vi c s d ng v n, v t t , lao
đ ng… đ t o ra k t qu kinh t tài chính trong m t th i gian dài. Do d án đ u t là
tài li u đ

c xây d ng trên nh ng c n c khoa h c và th c ti n, đ

c tr i qua th m

đ nh và phê duy t c a c quan có th m quy n nên h s d án đ u t mang tính pháp
lý và tr thành m t công c qu n lý quan tr ng trong ho t đ ng th c hi n m t d án
đ u t . Vi c qu n lý d án s th c hi n trong khuôn kh mà n i dung d án đã th
4


hi n v yêu c u s d ng các ngu n l c, v h
ích kinh t - xã h i c a ngành, vùng/đ a ph

ng t i m c tiêu c a d án: l i nhu n, l i
ng.

- Xét v góc đ k ho ch hóa: D án đ u t là m t ho t đ ng kinh t riêng bi t nh
nh t trong công tác k ho ch hóa n n kinh t nói chung. D án đ u t là k ho ch chi
ti t c a công cu c đ u t .
- Xét v m t n i dung: D án đ u t là t p h p các ho t đ ng có liên quan v i nhau
đ

c k ho ch hóa đ đ t đ

c m c tiêu c th , trong m t th i gian nh t đ nh, thông

qua vi c s d ng ngu n l c nh t đ nh. N i dung ph i th hi n 4 v n đ c b n: S c n
thi t ph i đ u t và m c tiêu đ u t ; Quy mô đ u t và gi i pháp th c hi n; Tính toán
hi u qu đ u t ; Xác đ nh đ an toàn và tính kh thi c a d án.
1.1.2

c đi m c a d án đ u t xây d ng công trình

c đi m c a d án đ u t xây d ng là: M i d án đ u t xây d ng là m t đ n v xây
d ng đ

c c u thành b i m t ho c nhi u công trình đ n l có m i liên h n i t i, th c

hi n h ch toán th ng nh t, qu n lý th ng nh t trong quá trình xây d ng trong ph m vi
thi t k s b .
Các d án đ u t xây d ng ph i tuân th theo m t trình t xây d ng c n thi t và tr i
qua m t quá trình xây d ng đ c bi t, t c là m i d án xây d ng là c m t quá trình
theo th t t lúc đ a ra ý t
ph

ng xây d ng và đ ngh xây d ng đ n lúc l a ch n

ng án, đánh giá, quy t sách, đi u tra th m dò, thi t k , thi công cho đ n lúc công

trình hoàn thi n đi vào s d ng.
D án đ u t xây d ng d a theo nhi m v đ c bi t đ có đ
đ c đi m dùng m t l n.

i u này đ

c bi u hi n

c hình th c t ch c có

vi c đ u t duy nh t m t l n, đ a

đi m xây d ng c đ nh m t l n, thi t k và thi công đ n nh t.
M i d án đ u t xây d ng đ u có tiêu chu n v h n ng ch đ u t . Ch khi đ t đ n
m t m c đ đ u t nh t đ nh m i đ

c coi là d án xây d ng, n u không đ t đ

chu n v m c đ u t này thì ch đ

c coi là đ t mua tài s n c đ nh đ n l , m c h n

ng ch v đ u t này đ

c Nhà n

c quy đ nh.

5

c tiêu


1.1.3 Phân lo i d án đ u t xây d ng công trình
Phân lo i d án đ u t XDCT theo quy mô đ u t :
Tùy theo tính ch t c a d án và quy mô đ u t , d án đ u t trong nc phân

lo i thành: D án quan tr ng qu c gia; D án nhóm A; D án nhóm B; D án nhóm C.
Tiêu chí ch y u đ phân nhóm d án là t ng m c đ u t bên c nh đó còn c n c vào
t m quan tr ng c a l nh v c đ u t .
Phân lo i d án đ u t XDCT theo tính ch t công trình:
D án đ u t xây d ng công trình đ

c phân thành 5 nhóm:

D án đ u t XDCT dân d ng
D án đ u t XDCT công nghi p
D án đ u t XDCT h t ng k thu t
D án đ u t XDCT giao thông
D án đ u t XDCT NN và PTNT.
Phân lo i d án đ u t XDCT theo ngu n v n đ u t :
V n đ u t XDCT có nhi u ngu n khác nhau, do đó có nhi u cách phân lo i chi ti t
khác nhau theo ngu n v n đ u t nh : Phân lo i theo ngu n v n trong n
ngoài; phân lo i theo ngu n v n nhà n

c và ngu n v n ngoài nhà n

c và n

c

c; phân lo i

theo ngu n v n đ n nh t và ngu n v n h n h p. Tuy nhiên trong th c t qu n lý, phân
lo i d án đ u t XDCT theo cách th c qu n lý v n đ
cách phân lo i này, d án đ u t XDCT đ

c phân thành:

D án đ u t xây d ng s d ng v n Nhà n
v n Nhà n

c: Là nh ng d án có s d ng t 30%

c tr lên trong t ng v n đ u t c a d án.

D án đ u t xây d ng s d ng v n trong n
trong n

c s d ng ph bi n h n. Theo

c khác: Là nh ng d án s d ng v n

c khác mà trong t ng v n đ u t c a d án không s d ng v n Nhà n

ho c s d ng v n Nhà n

c v i t l ít h n 30%.

6

c


D án đ u t xây d ng s d ng v n đ u t tr c ti p c a n
đ u t mà ngu n v n là c a các t ch c, cá nhân n

c ngoài: Là nh ng d án

c ngoài đ u t vào Vi t Nam.

Phân lo i d án đ u t XDCT theo hình th c đ u t :
Theo cách phân lo i này, d án đ u t XDCT đ

c phân thành d án đ u t XDCT;

d án đ u t s a ch a, c i t o ho c d án đ u t m r ng, nâng c p công trình.
1.1.4 Các giai đo n th c hi n d án đ u t xây d ng công trình
D án xây d ng bao g m 3 giai đo n c b n là: Chu n b d án; Th c hi n d án đ u
t ; K t thúc xây d ng đ a d án vào khai thác, s d ng. [1]

CHU N B D ÁN
Nghiên c u c h i
Nghiên c u ti n kh thi
Nghiên c u kh thi

ÁN

Thi t k , đ u th u

V N HÀNH D ÁN
V n hành d án

Thi công xây l p

TH C HI N D

ánh giá sau d án
K t thúc d án

Chu k d án m i
S đ 1. 1 Chu trình d án đ u t xây d ng
C n c đi u ki n c th c a d án, ng

i quy t đ nh đ u t quy t đ nh vi c th c hi n

tu n t ho c k t h p, xen k các công vi c trong giai đo n th c hi n d án và k t thúc
xây d ng đ a công trình vào khai thác s d ng.

7


- Giai đo n chu n b d án:
V c b n các d án thông th

ng bao g m: báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo

nghiên c u kh thi. N i dung c n th c hi n trong giai đo n này là: nghiên c u th
tr

ng, kh n ng, s c n thi t ph i đ u t và l a ch n đ a đi m xây d ng.

D án đ u t xây d ng ch c n l p báo cáo kinh t - k thu t đ u t xây d ng trong
các tr

ng h p sau: CTXD s d ng cho m c đích tôn giáo; CTXD quy mô nh và

công trình khác do Chính ph quy đ nh.
- Giai đo n th c hi n d án:
Sau khi d án đ
b

c phê duy t, m c tiêu c a d án đã đ

c xác đ nh thì s chuy n sang

c thi t k k thu t (đ i v i các d án ph c t p có yêu c u thi t k ba b

c), thi t

k b n v thi công.
Thi t k m t b

c là thi t k b n v thi công áp d ng đ i v i công trình ch l p báo

cáo kinh t k thu t.
Thi t k hai b

c bao g m thi t k c s và thi t k b n v thi công áp d ng đ i v i

công trình quy đ nh ph i l p d án đ u t .
Thi t k ba b

c bao g m thi t k c s , thi t k k thu t và thi t k b n v thi công

áp d ng đ i v i công trình quy đ nh ph i l p d án và có quy mô là c p đ c bi t, c p I
và công trình c p II có k thu t ph c t p do ng
Trên c s thi t k , d toán công trình đ

i quy t đ nh đ u t quy t đ nh.

c duy t, C T s t ch c l a ch n nhà th u

thi công và tri n khai thi công xây d ng công trình. Sau khi công trình đ

c hoàn

thành, ti n hành v n hành th , chu n b nghi m thu, bàn giao công trình.
Nh v y giai đo n này t p trung m t s n i dung sau: Giao đ t ho c thuê đ t đ xây
d ng;

n bù gi i phóng m t b ng; Thi t k công trình và l p d toán ho c t ng d

toán; Xin c p phép xây d ng; T ch c l a ch n nhà th u thi công xây d ng, l p đ t
thi t b ; T ch c tri n khai thi công XDCT và mua s m, l p đ t thi t b .
- Giai đo n k t thúc xây d ng đ a công trình c a d án vào khai thác s d ng:
Sau khi nhà th u thi công XDCT hoàn t t vi c thi công, v n hành th và nghi m thu

8


bàn giao công trình thì chuy n sang giai đo n k t thúc xây d ng và đ a công trình vào
khai thác s d ng.
Các n i dung ch y u trong giai đo n này g m: Nghi m thu bàn giao công trình;

a

công trình vào s d ng; B o hành công trình; Quy t toán v n đ u t .
Trong giai đo n này nhà th u ph i có ngh a v b o hành công trình, các d án thông
th

ng th i gian b o hành là 12 tháng, đ i v i các d án quan tr ng c a Nhà n

th i gian b o hành là 24 tháng, ho c m t s tr

c thì

ng h p đ c bi t C T có th yêu c u

nhà th u kéo dài th i gian b o hành công trình.
Công trình, h ng m c công trình xây d ng khi đ a vào khai thác, s d ng ph i đ
b o trì; Quy trình b o trì ph i đ

c C T t ch c l p và phê duy t tr

c

c khi đ a h ng

m c công trình, công trình xây d ng vào khai thác, s d ng; ph i phù h p v i m c
đích s d ng, lo i và c p công trình xây d ng, h ng m c công trình, thi t b đ
d ng và l p đ t vào công trình; Ch s h u ho c ng

c xây

i qu n lý s d ng công trình có

trách nhi m b o trì công trình xây d ng, máy, thi t b công trình.
Theo phân tích trên đây, các giai đo n th c hi n d án đ u t có m i liên h m t thi t
v i nhau, m i giai đo n có t m quan tr ng riêng nên không đánh giá quá cao ho c xem
nh m t giai đo n nào và k t qu c a giai đo n này là ti n đ c a giai đo n sau. Trong
quá trình qu n lý đ u t xây d ng C T luôn đóng vai trò quan tr ng và quy t đ nh đ n
vi c nâng cao hi u qu đ u t và xây d ng.
1.2 Nh ng y u t

nh h

ng đ n công tác qu n lý d án đ u t xây d ng

1.2.1 Khái ni m v qu n lý d án đ u t xây d ng công trình
Qu n lý d án là vi c giám sát, ch đ o, đi u ph i, t ch c, lên k ho ch đ i v i các
giai đo n c a vòng đ i d án trong khi th c hi n d án. M c đích c a nó là t góc đ
qu n lý và t ch c, áp d ng các bi n pháp nh m đ m b o th c hi n t t m c tiêu d án
nh m c tiêu v giá thành, m c tiêu th i gian, m c tiêu ch t l

ng. Làm t t công tác

qu n lý là vi c có ý ngh a vô cùng quan tr ng.
V qu n lý d án đ u t xây d ng, đây là m t lo i hình c a QLDA, đ i t

ng c a nó là

các d án đ u t XDCT. Qu n lý d án đ u t XDCT là quá trình l p k ho ch, đi u

9


ph i th i gian, ngu n l c và giám sát quá trình phát tri n c a d án nh m đ m b o cho
d án hoàn thành đúng th i h n, trong ph m vi chi phí đ u t đ
các yêu c u v k thu t và ch t l

c duy t và đ t đ

ng s n ph m, d ch v , b ng nh ng ph

c

ng pháp và

đi u ki n t t nh t cho phép
1.2.2 Các ch th tham gia qu n lý d án đ u t xây d ng
Quá trình qu n lý đ u t và xây d ng c a m t d án có s tham gia c a nhi u ch th
khác nhau. Khái quát mô hình các ch th tham gia QLDA T nh sau:
Nhà th u t v n
Ch đ u t
Nhà th u xây l p

S đ 1.2: M i quan h gi a các ch th tham gia qu n lý d án đ u t xây d ng
Trong c ch đi u hành, qu n lý d án đ u t và xây d ng nêu trên, m i c quan, t
ch c có nhi m v , quy n h n và trách nhi m đ

c quy đ nh c th trong Lu t xây

d ng Vi t Nam.
Các c quan qu n lý nhà n

c v đ u t và xây d ng: B K ho ch

d ng; B Tài chính; Ngân hàng Nhà n

u t ; B Xây

c Vi t nam; các B ngành khác có liên quan:

các B , c quan ngang B , c quan thu c Chính ph ; U ban nhân dân c p t nh (t nh,
thành ph tr c thu c trung
Ng

ng).

i có th m quy n quy t đ nh đ u t :

i u 60 Lu t Xây d ng 2014 quy đ nh th m

quy n quy t đ nh đ u t xây d ng.
-

i v i d án s d ng v n ngân sách nhà n

c, v n công trái qu c gia, v n trái

phi u Chính ph , v n trái phi u chính quy n đ a ph
th c, v n vay u đãi c a nhà tài tr n
n

ng, v n h tr phát tri n chính

c ngoài, v n tín d ng đ u t phát tri n c a Nhà

c, v n đ u t t ngu n thu đ l i cho đ u t nh ng ch a đ a vào cân đ i ngân sách

nhà n

c, các kho n v n vay khác c a ngân sách đ a ph

10

ng đ đ u t thì th m quy n


quy t đ nh đ u t xây d ng đ

c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u t

công. [1]
i v i d án s d ng v n tín d ng do Chính ph b o lãnh, v n vay đ

-

b ng tài s n nhà n

c, v n đ u t phát tri n c a doanh nghi p nhà n

cb ođ m

c, v n t qu

phát tri n ho t đ ng s nghi p, giá tr quy n s d ng đ t c a c quan, t ch c, doanh
nghi p nhà n

c góp v n đ đ u t xây d ng thì th m quy n quy t đ nh đ u t xây

d ng đ

c quy đ nh:

+ Th t

ng Chính ph quy t đ nh đ u t d án quan tr ng qu c gia.

+ Ng

i đ i di n có th m quy n c a c quan, t ch c, doanh nghi p theo quy đ nh c a

pháp lu t quy t đ nh đ u t d án.
-

i v i d án s d ng v n khác, ch s h u ho c đ i di n ch s h u quy t đ nh đ u

t xây d ng d án trong ph m vi quy n h n theo quy đ nh c a pháp lu t.
Ch đ u t : Ch đ u t xây d ng theo quy đ nh t i Kho n 9
d ng n m 2014 do ng

i quy t đ nh đ u t quy t đ nh và đ

i u 3 c a Lu t Xây
c quy đ nh c th nh

sau: [1]
-

i v i d án do Th t

ch c, đ n v đ

c Th t

ng Chính ph quy t đ nh đ u t , ch đ u t là c quan, t
ng Chính ph giao. Ch đ u t th c hi n th m quy n c a

ng

i quy t đ nh đ u t xây d ng, phê duy t thi t k , d toán xây d ng công trình.

-

i v i d án s d ng v n ngân sách nhà n

tr

ng, Th tr

c, v n nhà n

c ngoài ngân sách do B

ng c quan ngang B , c quan thu c Chính ph , c quan trung

c a các t ch c chính tr và t ch c chính tr - xã h i, Ch t ch

ng

y ban nhân dân c p

t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t đ nh đ u t , ch đ u t là Ban qu n lý
d án đ u t xây d ng chuyên ngành ho c Ban qu n lý d án đ u t xây d ng khu v c
đ

c thành l p theo quy đ nh t i

t ch c, đ n v đ

i u 63 c a Lu t Xây d ng n m 2014 ho c c quan,

c giao qu n lý, s d ng v n đ đ u t xây d ng công trình.

d án s d ng v n ngân sách c a c p xã, ch đ u t là

y ban nhân dân c p xã. Riêng

đ i v i d án thu c l nh v c qu c phòng, an ninh, ch đ u t do ng
t quy t đ nh phù h p v i đi u ki n c th c a mình.

11

iv i

i quy t đ nh đ u


-

i v i d án s d ng v n nhà n

ty nhà n

c ngoài ngân sách do t p đoàn kinh t , t ng công

c quy t đ nh đ u t thì ch đ u t là Ban qu n lý d án đ u t xây d ng

chuyên ngành, Ban qu n lý d án đ u t xây d ng khu v c do các doanh nghi p này
quy t đ nh thành l p ho c là c quan, t ch c, đ n v đ

c giao qu n lý, s d ng v n

đ đ u t xây d ng công trình.
-

i v i d án s d ng v n khác, ch đ u t là c quan, t ch c, cá nhân s h u v n

ho c vay v n đ đ u t xây d ng. Tr

ng h p d án s d ng v n h n h p, các bên

góp v n th a thu n v ch đ u t .
-

i v i d án PPP, ch đ u t là doanh nghi p d án do nhà đ u t thành l p theo

quy đ nh c a pháp lu t.
M i quan h c a ch đ u t đ i v i các ch th liên quan: Ch đ u t là ch th ch u
trách nhi m xuyên su t trong quá trình hình thành và qu n lý d án đ u t xây d ng,
có trách nhi m ph i h p v i các c quan t ch c tham gia qu n lý và ch u s qu n lý
c a nhi u B , ngành, các c quan liên quan mà tr c ti p là ng
-

i quy t đ nh đ u t .

i v i B qu n lý ngành: B qu n lý ngành quy t đ nh ch đ u t và quy đ nh

nhi m v , quy n h n và ch đ o ch đ u t trong quá trình qu n lý. Ch đ u t có
trách nhi m báo cáo v i B qu n lý ngành v ho t đ ng c a mình;
-

i v i t ch c t v n đ u t và xây d ng: Ngoài vi c tuân th các quy đ nh, quy

chu n, tiêu chu n c a chuyên ngành, l nh v c mà mình đang th c hi n, t v n còn có
trách nhi m th c hi n các nhi m v mà ch đ u t giao thông qua h p đ ng;
-

i v i doanh nghi p xây d ng:

ây là m i quan h ch đ u t đi u hành qu n lý,

doanh nghi p có ngh a v th c hi n các n i dung trong h p đ ng đã ký k t;
-

i v i các c quan qu n lý c p phát v n: ch đ u t ch u s qu n lý giám sát v

vi c c p phát theo k ho ch.
Nhà th u t v n: Là t ch c ngh nghi p có t cách pháp nhân, có đ ng ký kinh doanh
v t v n đ u t và xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t. T ch c t v n ch u s
ki m tra th

ng xuyên c a ch đ u t và c quan qu n lý nhà n

c.

Nhà th u xây l p: là t ch c, cá nhân có đ n ng l c ho t đ ng xây d ng, n ng l c
hành ngh xây d ng khi tham gia quan h h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng
12


1.2.3 N i dung c a qu n lý d án đ u t xây d ng
Qu n lý d án là vi c giám sát, ch đ o, đi u ph i, t ch c, lên k ho ch đ i v i các
giai đo n c a chu k d án trong khi th c hi n d án. Vi c qu n lý t t các giai đo n
c a d án có ý ngh a r t quan tr ng vì nó quy t đ nh đ n ch t l

ng c a s n ph m xây

d ng. M i d án xây d ng đ u có m t đ c đi m riêng t o nên s phong phú đa d ng
trong quá trình t ch c qu n lý; tuy nhiên quá trình qu n lý ch t p trung vào 9 n i
dung chính nh sau:
Qu n lý t ng h p d án: Là vi c qu n lý 6 quy trình c a d án đó là :
- Xây d ng đi u l d án: là quy trình xây d ng tài li u chính th c cho phép s t n t i
c a d án và cho phép nhà qu n lý d án có quy n s d ng các ngu n l c c a t ch c
vào các ho t đ ng c a d án. L i ích c a quy trình này là xác nh n rõ ràng ngày b t
đ u d án và các ranh gi i d án, t o ra h s d án và có đ

c s th a nh n c ng nh

cam k t chính th c c a qu n lý c p cao v i d án.
- Xây d ng k ho ch qu n lý d án: là quy trình xác đ nh, chu n b và ph i h p t t c
các k ho ch con c a 9 l nh v c ki n th c (ph m vi, th i gian, chi phí, ch t l

ng,

giao ti p, nhân s , r i ro, mua s m, các bên liên quan) và tích h p chúng vào m t k
ho ch qu n lý d án toàn di n. L i ích c a quy trình này là cung c p m t tài li u t p
trung làm c s cho t t c các công vi c d án
- Ch đ o và qu n lý công vi c d án: là quy trình lãnh đ o và th c hi n công vi c
đ

c xác đ nh trong k ho ch qu n lý d án và th c hi n các thay đ i đã đ

duy t đ đ t đ

c phê

c m c tiêu c a d án. L i ích c a quy trình này là qu n lý toàn b

công vi c c a d án.
- Theo dõi và ki m soát công vi c d án: là quy trình theo dõi, rà soát và báo cáo ti n
đ đ đáp ng các m c tiêu đ

c xác đ nh trong k ho ch qu n lý d án. L i ích c a

quy trình này là cho phép các bên liên quan hi u đ
b

c tr ng thái hi n t i c a d án, các

c th c hi n, và d báo v ngân sách, l ch trình và ph m vi d án.

- Th c hi n ki m soát thay đ i tích h p: là quy trình xem xét t t c các yêu c u thay
đ i; phê duy t nh ng thay đ i và qu n lý thay đ i liên quan đ n s n ph m bàn giao, tài
s n quy trình t ch c, tài li u d án và k ho ch qu n lý d án; và truy n thông quy t

13


đ nh cu i cùng đ i v i các yêu c u thay đ i. Quy trình này xem xét t t c các yêu c u
liên quan đ n thay đ i hay s a đ i tài li u d án, s n ph m bàn giao, đ

ng c s d

án, hay k ho ch d án, và phê duy t ho c t ch i các yêu c u đó. L i ích c a quy
trình này là cho phép l p tài li u các thay đ i trong d án, xem xét

1 cách nhìn tích

h p t t c các l nh v c ki n th c, gi m thi u r i ro d án do thay đ i gây ra. [10]
- K t thúc d án hay giai đo n: là quy trình hoàn thi n t t c các ho t đ ng c a t t c
các nhóm quy trình qu n lý d án nh m chính th c hoàn thành d án ho c giai đo n.
L i ích c a quy trình này là cung c p bài h c kinh nghi m, k t thúc chính th c c a
công vi c d án, và tr các ngu n l c d án v cho t ch c đ ph c v các d án hay
công vi c khác.
Qu n lý ph m vi d án:
ó là vi c qu n lý n i dung công vi c nh m th c hi n m c tiêu d án, nó bao g m
vi c phân chia ph m vi, quy ho ch ph m vi và đi u ch nh ph m vi d án.
Qu n lý th i gian c a d án:
Là quá trình qu n lý mang tính h th ng nh m đ m b o ch c ch n hoàn thành d án
theo đúng th i gian đ ra. Nó bao g m vi c xác đ nh công vi c c th , s p x p trình t
ho t đ ng, b trí th i gian, kh ng ch th i gian và ti n đ d án.
Công trình tr

c khi xây d ng bao gi c ng đ

c kh ng ch b i m t kho ng th i gian

nh t đ nh, trên c s đó nhà th u thi công xây d ng có ngh a v l p ti n đ thi công
chi ti t, b trí xen k k t h p các công vi c c n th c hi n đ đ t hi u qu cao nh t
nh ng ph i đ m b o phù h p t ng ti n đ đã đ

c xác đ nh c a toàn d án. ch đ u

t , nhà th u thi công xây d ng, t v n giám sát và các bên có liên quan có trách nhi m
theo dõi, giám sát ti n đ thi công xây d ng công trình và đi u ch nh ti n đ trong
tr

ng h p ti n đ thi công xây d ng

làm nh h

m t s giai đo n b kéo dài nh ng không đ

c

ng đ n t ng ti n đ c a d án.

Qu n lý chi phí d án:
Qu n lý chi phí d án là quá trình qu n lý t ng m c đ u t , t ng d toán (d toán);
qu n lý đ nh m c d toán và đ n giá xây d ng; qu n lý thanh toán chi phí đ u t xây
d ng công trình; hay nói cách khác, qu n lý chi phí d án là qu n lý chi phí, giá thành

14


d án nh m đ m b o hoàn thành d án mà không v

t t ng m c đ u t . Nó bao g m

vi c b trí ngu n l c, d tính giá thành và kh ng ch chi phí. [7]
Chi phí đ u t xây d ng công trình là toàn b chi phí c n thi t đ xây d ng m i ho c
s a ch a, c i t o, m r ng công trình xây d ng. Chi phí đ u t xây d ng công trình
đ

c l p theo t ng công trình c th , phù h p v i giai đo n đ u t xây d ng công

trình, các b

c thi t k và các quy đ nh c a Nhà n

c.

Vi c l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình ph i đ m b o m c tiêu, hi u
qu đ u t , đ ng th i ph i đ m b o tính kh thi c a d án đ u t xây d ng công trình,
đ m b o tính đúng, tính đ , h p lý, phù h p v i đi u ki n th c t và yêu c u khách
quan c a c ch th tr

ng và đ

c qu n lý theo Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày

25/03/2015 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình.
Khi l p d án ph i xác đ nh t ng m c đ u t đ tính toán hi u qu đ u t và d trù
v n. Chi phí d án đ

c th hi n thông qua t ng m c đ u t .

T ng m c đ u t c a d án đ u t xây d ng công trình (TM T) là toàn b chi phí d
tính đ đ u t xây d ng công trình đ

c ghi trong quy t đ nh đ u t và là c s đ ch

đ u t l p k ho ch và qu n lý v n khi th c hi n đ u t xây d ng công trình. T ng
m cđ ut đ

c tính toán và xác đ nh trong giai đo n l p d án đ u t xây d ng công

trình phù h p v i n i dung d án và thi t k c s ; đ i v i tr
kinh t - k thu t, t ng m c đ u t đ

ng h p ch l p báo cáo

c xác đ nh phù h p v i thi t k b n v thi công.

Qu n lý ch t l

ng d án:

Qu n lý ch t l

ng d án: là quá trình qu n lý có h th ng vi c th c hi n d án nh m

đ m b o đáp ng yêu c u v ch t l

ng mà khách hàng đ t ra. Nó bao g m vi c quy

ho ch ch t l

ng và đ m b o ch t l

l

ng đ

ng, kh ng ch ch t l

ng. Công tác qu n lý ch t

c ti n hành t giai đo n kh o sát, giai đo n thi t k , giai đo n thi công, giai

đo n thanh quy t toán và giai đo n b o hành công trình.
Cùng v i s phát tri n không ng ng v xây d ng c s h t ng và n n kinh t xã h i,
c ch qu n lý xây d ng c ng đ
t ng th c a ch t l
Ch t l

c đ i m i k p th i v i yêu c u, do đó xét v m c đ

ng d ch v và ch t l

ng công trình không ng ng đ c nâng cao.

ng công trình xây d ng t t hay x u không nh ng nh h

15

ng đ n vi c s d ng


mà còn liên quan đ n an toàn tài s n, tính m ng c a nhân dân, đ n s
đ m b o yêu c u đó, hi n nay

Chính ph

46/2015/N -CP ngày 12 tháng 05 n m 2015 h
ch t l

n đ nh xã h i.

Vi t nam đã có Ngh đ nh s

ng d n Lu t Xây d ng v qu n lý

ng công trình xây d ng trong công tác kh o sát, thi t k , thi công xây d ng; v

b o trì công trình xây d ng và gi i quy t s c công trình xây d ng
Qu n lý ngu n nhân l c:
Là vi c qu n lý nh m đ m b o phát huy h t n ng l c, tính tích c c, sáng t o c a m i
ng

i trong d án và t n d ng nó m t cách có hi u qu nh t. Nó bao g m vi c quy

ho ch t ch c, xây d ng đ i ng , tuy n ch n nhân viên và xây d ng các ban d án.
Qu n lý vi c trao đ i thông tin d án:
Là vi c qu n lý nh m đ m b o vi c truy n đ t, thu th p trao đ i m t cách h p lý các
tin t c c n thi t cho vi c th c hi n d án c ng nh vi c truy n đ t thông tin, báo cáo
ti n đ d án.
Qu n lý r i ro trong d án: [6]
+ Nh ng ý t

ng và khái ni m v m c đích d án, nhu c u, đ i t

ng, chiphí, phân

ph i th hi n nghèo nàn và khó hi u.
+ Không ki m soát đ
+

c nhi m v và quy n h n c a nhân viên.

ng th i qu n lý quá nhi u 5 d án.

+ Các bên t v n ho c nhà th u ch m tr .
+ B n d toán và / ho c ti n đ th c hi n không đúng.
+ Qu n lý thông tin nh ng nét chính c a d án không đúng.
+ Thi u s ph i h p / qu n lý thông tin c a d án.
+L cl

ng lao đ ng thi u kinh nghi m / cán b y u không đ n ng l c /ngu n l c

ch a đáp ng yêu c u.

i u quan tr ng là đ n m b t t t c các r i ro ti m n trong

m t d án và th c hi n t t c các hành đ ng c n thi t ho c làm cho các quy đ nh đ
lo i tr ho c ng n ch n chúng x y ra. Ngoài ra, nh ng nh h
đ

ng c a r i ro có th

c gi m và phân b cho các bên chu n b t t nh t đ qu n lý chúng.

16

i u này đòi


h i m t cách ti p c n có h th ng đ qu n lý r i ro.

i v i m i d án XD, m i tình

hu ng đ u có th x y ra v i r t nhi u các r i ro khác nhau đe do đ n quá trình th c
hi n d án. Các r i ro đó có th nh n d ng d

i 1 s nguyên nhân sau:

Do tác đ ng bên ngoài

R i ro

Do thi t k

Do các nguyên nhân k thu t

Do công ngh

Do th t c hành chính pháp lý

Do s c

Do nh ng nguyên nhân khác

Do trình đ công nhân
Do trình đ qu n lý

S đ 1.3: M t s nguyên nhân gây r i ro trong d án xây d ng
Hi n nay m t s n

c nh Úc, T ch c tiêu chu n hóa qu c t , b t đ u hình thành

nh ng tiêu chu n trong l nh v c r i ro.
Nh ng tiêu chu n này đ a ra nh ng khuy n ngh các bi n pháp phòng ch ng r i ro,
m t s tiêu chu n đ nh h

ng phòng ng a r i ro trong thi t k công trình ho c qu n lý

thi công, nh t là v an toàn lao đ ng.
T ch c tiêu chu n hóa qu c t gi i thi u :
ISO 31000:2009 – Nguyên t c và ch d n v công c này
ISO/IEC 31010:2009 – Qu n lý r i ro – K thu t xác đ nh r i ro
ISO Ch d n 70:2009 – Qu n lý r i ro – Ng v ng
ISO c ng thi t l p ISO 21500 Ch d n v tiêu chu n qu n lý d án phù h p v i ISO
31000:2009.
đ i phó v i r i ro, theo quy trình th c hi n d án, t ng b
d x y ra, phân lo i nó, l

c, làm rõ các r i ro kh

ng hóa nó và l p k ho ch đ i phó.

Qu n lý h s d án: là vi c qu n lý t t c các gi y t , tài li u liên quan đ n quá trình
ho t đ ng c a d án.

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×