Tải bản đầy đủ

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

L I CAM OAN
Tác gi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u khoa h c do chính tác gi th c
hi n. Các k t qu nghiên c u và các k t lu n trong lu n v n là trung th c, không sao
chép t b t k m t ngu n nào và d
tài li u đã đ

i b t k hình th c nào. Vi c tham kh o các ngu n

c th c hi n trích d n rõ ràng, trung th c và ghi ngu n tài li u tham kh o

đúng quy đ nh.
Tác gi

L i

i

c Giang


L IC M


N

Trong quá trình h c t p, nghiên c u và hoàn thành lu n v n này, tác gi đã nh n đ

c

s quan tâm, giúp đ t n tình t phía t p th và cá nhân:
Tác gi xin trân tr ng bày t lòng bi t n t i t t c các th y, cô giáo Tr

ng

ih c

Th y l i, Phòng ào t o đã giúp đ tác gi trong quá trình h c t p và nghiên c u.
Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ i v i PGS.TS Ngô Th Thanh Vân, ng
t n tình h

i đã

ng d n, giúp đ tác gi trong su t th i gian nghiên c u đ tài.

Tác gi c ng xin chân thành c m n các c quan, phòng ban ch c n ng, đ c bi t là
phòng

a chính c a các xã thu c đ a bàn huy n

ng H , ch t ch xã cùng các đ ng

chí lãnh đ o, cán b đ a chính đã giúp đ , t o đi u ki n thu n l i cho tác gi trong quá
trình nghiên c u đ tài.
Tác gi

L i

ii

c GiangM CL C
DANH M C CÁC B NG ……………………………………………….…………..VI
DANH M C CÁC CH
M

VI T T T………………………………………….…….VII

U………………………………………………………………………………..1

CH

NG 1: T NG QUAN V

T

AI VÀ QU N LÝ NHÀ N

CV

T

AI……………………………………………………………………………………..5
1.1.

t đai, vai trò và phân lo i............................................................................................... 5

1.1.1. Khái ni m đ t đai.................................................................................................. 5
1.1.2. Vai trò c a đ t đai................................................................................................. 5
1.1.3. Phân lo i đ t đai ................................................................................................... 7
1.2. Qu n lý Nhà n

c v đ t đai ............................................................................................. 8

1.2.1. Khái ni m .............................................................................................................. 8
1.2.2. S c n thi t c a qu n lý Nhà n

c v đ t đai..................................................... 9

1.2.3. N i dung qu n lý Nhà n

c v đ t đai.............................................................. 11

1.2.4. Phân c p qu n lý Nhà n

c v đ t đai c p huy n (H ND-UBND c p huy n,

phòng Tài nguyên & Môi tr

ng)................................................................................ 18

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá ho t đ ng QLNN v đ t đai ........................................... 20
1.3. Các nhân t

nh h

ng đ n qu n lý Nhà n

c v đ t đai ............................................. 21

1.3.1. Các nhân t v t nhiên, kinh t - xã h i .......................................................... 21
1.3.2. Các nhân t v c ch chính sách, lu t pháp .................................................... 22
1.3.3. Các nhân t v con ng

i................................................................................... 22

1.4. Kinh nghi m qu n lý Nhà n

c v đ t đai ..................................................................... 23

1.4.1. Kinh nghi m m t s đ a ph

ng v qu n lý nhà n

c v đ t đai ................... 23

1.4.2. Bài h c rút ra cho công tác qu n lý đ t đai c a huy n

ng H .................... 28

1.5. Nh ng công trình Nghiên c u liên quan đ n đ tài ....................................................... 30
K T LU N CH
CH
TRÊN

NG.............................................................................................. ..32

NG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N
A BÀN HUY N

CV

T

AI

NG H , T NH THÁI NGUYÊN…………………….33

2.1. Gi i thi u khái quát v huy n đ ng H .......................................................................... 33
2.1.1. V trí đ a lý và đi u ki n t nhiên ...................................................................... 33
2.1.2. i u ki n kinh t - xã h i ................................................................................... 34
iii


2.2. Hi n tr ng s d ng đ t t i huy n

ng H ................................................................... 36

2.2.1. Hi n tr ng s d ng đ t ....................................................................................... 36
2.2.2. Bi n đ ng s d ng đ t giai đo n 2014 - 2016 .................................................. 38
2.3. Th c tr ng công tác qu n lý Nhà n

c v đ t đai c a huy n

ng H giai đo n 2013

- 2016 ....................................................................................................................................... 45
2.3.1. Công tác t ch c, ch đ o, tri n khai thi hành lu t đ t đai, ph bi n, giáo d c
pháp lu t v đ t đai ....................................................................................................... 45
2.3.2. Công tác qu n lý quy ho ch, k ho ch s d ng đ t ......................................... 49
2.3.3. Công tác giao đ t, cho thuê đ t, thu h i đ t, chuy n m c đích s d ng đ t ... 51
2.3.4. Công tác b i th

ng, h tr , tái đ nh c khi thu h i đ t .................................. 56

2.3.6. Công tác Th ng kê, ki m kê đ t đai .................................................................. 59
2.3.7. Công tác Qu n lý tài chính v đ t đai và giá đ t .............................................. 63
2.3.8. Công tác qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy n và ngh a v c a ng

is

d ng đ t ......................................................................................................................... 64
2.3.9. Công tác Thanh tra, ki m tra, giám sát, theo dõi, đánh giá vi c ch p hành quy
đ nh c a pháp lu t v đ t đai và x lý vi ph m pháp lu t v đ t đai ............................. 65
2.4. ánh giá vi c th c hi n công tác qu n lý Nhà n
2.4.1. ánh giá QLNN v đ t đai c a huy n

c v đ t đai c a huy n

ng H . 68

ng H theo h th ng 5 tiêu chí .......... 68

2.4.3. Nh ng h n ch .................................................................................................... 71
2.4.4. Nguyên nhân t n t i h n ch .............................................................................. 73
CH

NG 3: GI I PHÁP T NG C
T AI TRÊN

NG CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N

CV

A BÀN HUY N

NG H , T NH THÁI NGUYÊN................78

3.1. Quy ho ch s d ng đ t c a huy n

ng H đ n n m 2020 ........................................ 78

3.1.1. Các quan đi m khai thác s d ng đ t dài h n................................................... 78
3.1.2. Các chi tiêu quy ho ch s d ng đ t đ n n m 2020 .......................................... 79
3.2. Quan đi m v đ xu t gi i pháp ..................................................................................... 81
3.2.1. Quan đi m k t h p gi a quy n s h u v i quy n s d ng và đ m b o s qu n
lý t p trung th ng nh t c a Nhà n

c .......................................................................... 81

3.2.2. Quan đi m k t h p qu n lý đ t đai v i v n đ b o v môi tr

ng và các v n

đ xã h i......................................................................................................................... 82
3.2.3. Quan đi m qu n lý đ m b o tính h th ng và đ ng b .................................... 83
iv


3.3. Gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý Nhà n

c v đ t đai c a huy n

ng H ..... 84

3.3.1. Hoàn thi n và nâng cao n ng l c t ch c b máy qu n lý Nhà n

c ............. 84

3.3.2. Các gi i pháp v quy ho ch, k ho ch s d ng đ t .......................................... 85
3.3.3. T ng c

ng công tác ki m tra, ki m soát qu n lý đ t đai ............................... 88

3.3.5. Áp d ng khoa h c k thu t vào qu n lý s d ng đ t ....................................... 91
3.3.6. T ng c

ng công tác tuyên truy n và nâng cao nh n th c c ng đ ng v pháp

lu t và thông tin đ t đai ................................................................................................ 93
3.3.7.

y m nh c i cách th t c hành chính.............................................................. 96

K T LU N CH

NG 3…………………………………………………..………....98

K T LU N VÀ KI N NGH ………………………………………………………...99
DANH M C TÀI LI U THAM KH O…………………………………………….101

v


DANH M C CÁC B NG

B ng 2.1: C c u s d ng các lo i đ t chính huy n

ng H giai đo n 2014-2016 ..... 39

B ng 2.2: Bi n đ ng s d ng các lo i đ t chính huy n

ng H giai đo n 2014-201639

B ng 2.3: Bi n đ ng s d ng đ t nông nghi p theo đ n v hành chính giai đo n 20142016 ......................................................................................................................................... 42
B ng 2.4: Bi n đ ng s d ng đ t phi nông nghi p theo đ n v hành chính giai đo n 20142016 ......................................................................................................................................... 43
B ng 2.5: Bi n đ ng s d ng đ t ch a s d ng theo đ n v hành chính giai đo n 20142016 ......................................................................................................................................... 44
B ng 2.6. S li u giao đ t c a huy n

ng H các n m 2013, 2014, 2015, 2016 ............ 52

B ng 2.7. S li u gi i quy t h s xin chuy n m c đích s d ng đ t c a huy n

ng H

các n m 2013, 2014, 2015, 2016 ........................................................................................... 55
B ng 2.8: T ng h p di n tích các lo i đ t theo đ a gi i hành chính ................................... 60
B ng 2.9: T ng h p di n tích và c c u đ t đai theo đ i t

vi

ng s d ng............................ 61


DANH M C CÁC CH

Ký hi u vi t t t

VI T T T

Ngh a đ y đ

CDS

C ng đ ng dân c và c s tôn giáo

CNH-H H

Công nghi p hóa - Hi n đ i hóa

CNN

Ng

CP

C ph n

GCN

Gi y ch ng nh n

GCNQSD

Gi y ch ng nh n Quy n S d ng đ t

GDC

H gia đình cá nhân trong n

H ND

H i đ ng nhân dân

KT-XH

Kinh t - Xã h i

Phòng TN&MT

Phòng Tài nguyên và Môi tr

QLNN

Qu n lý Nhà n

TCN

C quan, đ n v c a Nhà n

TKH

T ch c khác

TKT

T ch c kinh t

TNG

T ch c ngo i giao

TSN

T ch c s nghi p công l p

TT

Th tr n

TVN

Doanh nghi p có v n đ u t n

UBND

i Vi t Nam đ nh c

y ban nhân dân

vii

n

c ngoài

c

ng

c
c

c ngoàiM

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
t đai là m t trong nh ng ngu n l c quan tr ng trong đ i s ng sinh ho t và s n xu t
c a con ng

i.

i v i nông nghi p, lâm nghi p, đ t đai là y u t không th thay th ,

còn đ i v i công nghi p, d ch v , đ t đai là y u t quan tr ng hàng đ u.
đ a bàn c trú c a dân c , t o môi tr

t đai còn là

ng không gian sinh t n cho xã h i con ng

Vi c s d ng đ t đai c n ph i có s qu n lý chung c a nhà n

i.

c nh m đ m b o hi u

qu đ i v i vi c s d ng đ t và n đ nh các m c tiêu chung c a xã h i. Qu n lý đ t đai
hi u qu hay không hi u qu có tác đ ng r t l n t i nhi u l nh v c, nhi u m t c a kinh
t - xã h i, nh t là trong giai đo n phát tri n n n kinh t th tr

ng nh hi n nay.

Trong th i gian v a qua, Vi t Nam đã có nhi u thay đ i trong qu n lý Nhà n

cv đ t

đai.Tuy nhiên, tình hình di n bi n quan h v đ t đai xu t hi n nh ng v n đ m i và
ph c t p, v lý lu n c ng nh th c ti n c a công tác qu n lý đ t đai v n còn nhi u b t
c p, ch a đáp ng yêu c u đ i m i c a c ch th tr
c

ng. Vi c ch p hành k lu t, k

ng trong qu n lý s d ng đ t ch a nghiêm, có không ít nh ng quy đ nh c a pháp

lu t đ t đai và nh ng quy đ nh c a c quan có th m quy n liên quan đ n đ t đai không
đ

c th c thi ho c th c thi m t cách hình th c. Ngu n l c đ t đai ch a đ

c s d ng

và phát huy đ y đ , các quy đ nh c a pháp lu t ch a b o đ m gi i quy t hòa h p l i
ích gi a Nhà n
lý Nhà n

c, ng

i s d ng đ t, ch đ u t . Tình tr ng tham nh ng trong qu n

c v đ t đai ngày càng gia t ng, vi c chuy n nh

đ t sai quy đ nh...v n di n ra th

ng xuyên. Ch t l

ng trái phép, cho m

n

ng quy ho ch, s d ng đ t ch a

cao, ch a đ ng b v i các quy ho ch chuyên ngành, tính liên k t trong qu n lý quy
ho ch còn y u.
Công tác qu n lý Nhà n

c v đ t đai trên đ a bàn t nh Thái Nguyên hi n nay còn

khá nhi u b t c p: v m t pháp lý, s l
hành nhi u nh ng ch t l

ng v n b n quy ph m v đ t đai đ

c ban

ng xây d ng v n b n tri n khai c a c p huy n còn h n ch

và ch a k p th i. Công tác thu h i đ t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đôi
lúc còn ch m, th t c có lúc cò phi n hà. Trình đ chuyên môn, n ng l c c a m t s
cán b còn y u, nh t là

các c p chính quy n c s , công tác thanh tra s d ng đ t
1


ch a th

ng xuyên và thi u kiên quy t trong quá trình x lý làm kéo dài th i gian

thanh tra, gây tác đ ng x u đ n công tác qu n lý trên đ a bàn.
Quá trình hi n đ i hoá đ t ra nh ng yêu c u to l n đ i v i công tác qu n lý Nhà n

c

v m i m t c a đ i s ng kinh t - xã h i, trong đó bao hàm c công tác qu n lý Nhà
n

c v đ t đai đ i v i t nh Thái Nguyên nói chung và huy n

ng H nói riêng. T c

đ gia t ng dân s , quá trình đô th hóa di n ra m nh m d n đ n nhu c u v đ t đai
gia t ng, gây s c ép l n đ n quy ho ch, s d ng qu đ t. Vì v y, vi c nghiên c u th c
ti n quá trình thi hành công tác qu n lý đ t đó có nh ng đ xu t b sung theo h

ng

phù h p h n v i nh ng yêu c u m i là h t s c c n thi t. Xu t phát t nh ng yêu c u
và th c ti n trên, h c viên l a ch n đ tài “T ng c
v đ t đai trên đ a bàn huy n

ng công tác qu n lý Nhà n

c

ng H , t nh Thái Nguyên” làm đ tài có tính c p

thi t và ý ngh a cho lu n v n c a mình.
2. M c đích nghiên c u c a đ tài
Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp nh m t ng c
đai trên đ a bàn huy n
3. Ph

ng công tác qu n lý Nhà n

ng H , t nh Thái Nguyên đ n n m 2020.

ng pháp nghiên c u

Lu n v n s d ng các ph

ng pháp nghiên c u sau:

- Ph

ng pháp đi u tra, kh o sát

- Ph

ng pháp th ng kê

- Ph

ng pháp h th ng hóa

- Ph

ng pháp phân tích so sánh

- Ph

ng pháp phân tích t ng h p

- Ph

ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy

4.

it

ng và ph m vi nghiên c u

a.

it

ng nghiên c u
2

cv đ t


Lu n v n ch y u nghiên c u các n i dung và công c s d ng trong qu n lý Nhà
n

c v đ t đai trên đ a bàn huy n

ng H , t nh Thái Nguyên

b. Ph m vi nghiên c u
ánh giá th c tr ng công tác qu n lý Nhà n
và đ ra các gi i pháp t ng c
bàn huy n

c v đ t đai trong giai đo n 2014 - 2016,

ng hi u qu công tác này cho đ n n m 2020 trên đ a

ng H , t nh Thái Nguyên

5. Ý ngh a khoa h c và ý ngh a th c ti n c a đ tài
a. Ý ngh a khoa h c
Nh ng k t qu nghiên c u có giá tr tham kh o trong h c t p, gi ng d y và nghiên c u
các v n đ qu n lý Nhà n

c v đ t đai. H th ng hóa c s lý lu n làm c s cho vi c

qu n lý đ t đai trên đ a bàn c p huy n.
b. Ý ngh a th c ti n
Nh ng k t qu nghiên c u là nh ng tham kh o h u ích có giá tr g i m trong công
tác qu n lý Nhà n

c v đ t đai trên đ a bàn huy n

ng H nói riêng và t nh Thái

Nguyên nói chung trong giai đo n hi n nay.
6. K t qu d ki n đ t đ
K t qu d ki n đ t đ

c

c bao g m:

- H th ng hóa các v n đ lý lu n và th c ti n c a qu n lý Nhà n
-

ánh giá th c tr ng công tác t ch c qu n lý Nhà n

c v đ t đai.

c v đ t đai trên đ a bàn huy n

ng H
-

a ra các gi i pháp t ng c

và kh thi đ i v i huy n

ng công tác qu n lý Nhà n

c v đ t đai mang tính hi u qu

ng H , t nh Thái Nguyên.

7. N i dung c a lu n v n
Lu n v n ngoài ph n m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, lu n v n đ
c u trúc t 3 ch

ng N i dung chính sau:
3

c


Ch

ng 1: T ng quan v đ t đai và qu n lý Nhà n

Ch

ng 2: Th c tr ng công tác qu n lý Nhà n

c v đ t đai

c v đ t đai trên đ a bàn huy n

ng

H , t nh Thái Nguyên.
Ch

ng 3: Gi i pháp t ng c

huy n

ng công tác qu n lý Nhà n

ng H , t nh Thái Nguyên.

4

c v đ t đai trên đ a bàn


CH
AI

NG 1 T NG QUAN V

T

1.1.

t đai, vai trò và phân lo i

AI VÀ QU N LÝ NHÀ N

CV

T

1.1.1. Khái ni m đ t đai
t đai là ngu n tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đ i v i m i qu c gia, là đi u
ki n t n t i và phát tri n c a con ng

i cùng các sinh v t khác trên trái đ t. Có r t

nhi u cách đ nh ngh a v đ t đai:
i v i nhà đ a lý, đ t đai là c nh quan, m t s n ph m c a quá trình đ a ch t đ a m o.
i v i nhà kinh t , đ t đai là ngu n tài nguyên c n đ
v đ đ tđ

c khai thác ho c c n đ

cb o

c nh ng phát tri n kinh t t i u.

i v i nh ng lu t gia, đ t đai là m t kho ng không gian tr i dài vô t n t trung tâm
trái đ t t i vô c c trên tr i và liên quan đ n nó là m t lo t các quy n l i khác nhau
quy t đ nh nh ng gì có th th c hi n đ
i v i h u h t m i ng
các ho t đ ng con ng

c v i đ t.

i hi u theo m t cách đ n gi n nó là kho ng không gian cho


c th hi n

nhi u d ng s d ng đ t khác nhau.

Ngày nay đ t đai bao g m các v t th đ
nh ng vùng b n

c g n li n tr c ti p v i b m t đ t, k c

c bao ph . Nó bao g m vô s các tính ch t t nhiên tr u t

các quy n l i đ i v i s phát tri n hay xây d ng trên đ t, đ i v i n

ng, t

c ng m và

khoáng s n và các quy n l i liên quan đ n vi c s d ng và khai thác chúng.
1.1.2. Vai trò c a đ t đai
t đai có vai trò vô cùng quan tr ng:
t đai là t li u s n xu t đ c bi t, tham gia vào ho t đ ng c a đ i s ng kinh t xã h i,
có v trí có đ nh, không di chy n đ

c c ng không th t o ra thêm tuy nhiên đ t đai l i

có kh n ng tái t o thông qua đ phì c a đ t. Con ng
b ng lao đ ng c a mình con ng

i không th t o ra đ t đai nh ng

i tác đ ng vào đ t, c i t o đ t đ t o ra các s n ph m

c n thi t ph c v cho cu c s ng c a con ng
5

i. Vì th đ t đai v a là s n ph m c a t


nhiên l i v a là s n ph m c a lao đ ng. Lu t đ t đai n m 1993 đã kh ng đ nh vai trò to
l n c a đ t đai nh sau: “

t đai là tài nguyên qu c gia vô cùng quý giá, là t li u s n

xu t đ c bi t, là thành ph n quan tr ng hàng đ u c a môi tr

ng s ng, là đ a bàn phân

b khu dân c , xây d ng các c s h t ng xã h i, an ninh qu c phòng…”
i v i m i l nh v c, đ t đai l i có vai trò quan tr ng khác nhau. Trong ngành
nông nghi p, đ t đai có vai trò đ c bi t quan tr ng, nó v a là đ i t
v a là t li u lao đ ng. Con ng

i khai phá đ t hoang đ ch n nuôi tr ng tr t, c ng

nh có đ t mà cây tr ng m i có th sinh tr
th c th c ph m đ nuôi s ng con ng

ng và phát tri n đ

d ng.

c, cung c p l

ng

i. Cho nên n u không có đ t, các ho t đ ng

s n xu t nông nghi p s không th ti n hành đ
khai khoáng, đ t đ

ng lao đ ng,

c. Trong công nghi p và các ngành

c khai thác đ làm g ch ngói, đ g m ph c v cho ngành xây

t còn làm n n móng, là đ a đi m đ ti n hành các ho t đ ng thao tác, là

ch đ ng cho công nhân trong s n xu t công nghi p. Trong cu c s ng, đ t đai còn
là đ a bàn phân b khu dân c , là n i đ con ng

i xây d ng nhà , h th ng đ

ng

sá giao thông, các toà nhà cao t ng, các công trình v n hoá ki n trúc t o nên b m t
t ng th c a m t qu c gia. Ngoài ra, đ t đai còn là n i đ xây d ng các t đi m vui
ch i gi i trí, th d c th thao, xây d ng các di tích l ch s , các danh lam th ng c nh
đ tho mãn nhu c u cu c s ng hàng ngày c a con ng

i.

M t khác, đ t đai còn là b ph n lãnh th qu c gia. Nói đ n ch quy n c a m t qu c
gia là ph i nói đ n s toàn v n lãnh th c a qu c gia đó.
nhà n

b o v toàn v n lãnh th ,

c ph i s d ng quy n l c c a mình đ b o v đ t đai, ng n ch n s xâm l n

c a các th l c bên ngoài. Tr i qua các cu c đ u tranh t nhiên t o ra, có tr
ng

i và là c s đ t n t i và phát tri n c a xã h i loài ng

c a xã h i loài ng

c con

i. S t n t i và phát tri n

i cho th y đ t đai là m t tài nguyên vô giá và ch a đ ng s n trong

đó các ti m n ng c a s s ng, t o đi u ki n cho s s ng c a th c v t, đ ng v t và con
ng

i trên trái đ t. Chính vì v y, d ng n

là thành qu c a bao th h đã hi sinh x

c và gi n

c, đ t đai c a n

c ta ngày nay

ng máu, dày công vun đ p m i có đ

c. T

đó đ t đai tr thành giá tr thiêng liêng và vô cùng quý giá, đòi h i chúng ta ph i gi
gìn, s d ng h p lý đ t đai.

6


Vai trò to l n c a đ t đai ch có th phát huy m t cách đ y đ khi mà có s tác đ ng
tích c c c a con ng

i m t cách th

ng xuyên. N u nh con ng

ki t qu đ phì nhiêu c a đ t mà không b i d
đai s không th đ

i s d ng, khai thác

ng c i t o đ t thì vai trò to l n c a đ t

c phát huy. S h n ch v m t di n tích đ t cùng v i s h n ch

trong vi c khai thác ti m n ng đ t do ti n b khoa h c k thu t đòi h i con ng

i ph i

bi t tính toán đánh giá đ y đ v đ t đai đ có th khai thác hi u qu nh t.
1.1.3. Phân lo i đ t đai
Theo i u 10 Lu t

t đai 2013, c n c vào m c đích s d ng, đ t đai đ

c phân lo i

nh sau:
1. Nhóm đ t nông nghi p bao g m các lo i đ t sau đây
a)

t tr ng cây hàng n m g m đ t tr ng lúa và đ t tr ng cây hàng n m khác;

b)

t tr ng cây lâu n m;

c)

t r ng s n xu t;

d)

t r ng phòng h ;

đ)

t r ng đ c d ng;

e)

t nuôi tr ng th y s n;

g)

t làm mu i;

h)

t nông nghi p khác g m đ t s d ng đ xây d ng nhà kính và các lo i nhà khác

ph c v m c đích tr ng tr t, k c các hình th c tr ng tr t không tr c ti p trên đ t;
xây d ng chu ng tr i ch n nuôi gia súc, gia c m và các lo i đ ng v t khác đ

c pháp

lu t cho phép; đ t tr ng tr t, ch n nuôi, nuôi tr ng th y s n cho m c đích h c t p,
nghiên c u thí nghi m; đ t

m t o cây gi ng, con gi ng và đ t tr ng hoa, cây c nh;

2. Nhóm đ t phi nông nghi p bao g m các lo i đ t sau đây
a)

t

g mđ t

t i nông thôn, đ t

b)

t xây d ng tr s c quan;

t i đô th ;

7


c)

t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh;

d)

t xây d ng công trình s nghi p g m đ t xây d ng tr s c a t ch c s nghi p;

đ t xây d ng c s v n hóa, xã h i, y t , giáo d c và đào t o, th d c th thao, khoa
h c và công ngh , ngo i giao và công trình s nghi p khác;
đ)

t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p g m đ t khu công nghi p, c m công

nghi p, khu ch xu t; đ t th

ng m i, d ch v ; đ t c s s n xu t phi nông nghi p; đ t

s d ng cho ho t đ ng khoáng s n; đ t s n xu t v t li u xây d ng, làm đ g m;
e)

t s d ng vào m c đích công c ng g m đ t giao thông (g m c ng hàng không,

sân bay, c ng đ

ng th y n i đ a, c ng hàng h i, h th ng đ

ng s t, h th ng đ

ng

b và công trình giao thông khác); th y l i; đ t có di tích l ch s - v n hóa, danh lam
th ng c nh; đ t sinh ho t c ng đ ng, khu vui ch i, gi i trí công c ng; đ t công trình
n ng l

ng; đ t công trình b u chính, vi n thông; đ t ch ; đ t bãi th i, x lý ch t th i

và đ t công trình công c ng khác;
g)

t c s tôn giáo, tín ng

ng;

h)

t làm ngh a trang, ngh a đ a, nhà tang l , nhà h a táng;

i)

t sông, ngòi, kênh, r ch, su i và m t n

k)

t phi nông nghi p khác g m đ t làm nhà ngh , lán, tr i cho ng

c chuyên dùng;
i lao đ ng trong

c s s n xu t; đ t xây d ng kho và nhà đ ch a nông s n, thu c b o v th c v t, phân
bón, máy móc, công c ph c v cho s n xu t nông nghi p và đ t xây d ng công trình
khác c a ng

i s d ng đ t không nh m m c đích kinh doanh mà công trình đó không

g n li n v i đ t ;
3. Nhóm đ t ch a s d ng g m các lo i đ t ch a xác đ nh m c đích s d ng.
1.2. Qu n lý Nhà n

c v đ t đai

1.2.1. Khái ni m
Qu n lý nhà n
đ

c (QLNN) là d ng qu n lý xã h i mang tính quy n l c nhà n

c s d ng quy n l c nhà n

c,

c đ đi u ch nh các quan h xã h i và hành vi ho t
8


đ ng c a con ng

i đ duy trì, phát tri n các m i quan h xã h i, tr t t pháp lu t

nh m th c hi n ch c n ng và nhi m v c a Nhà n

c.

QLNN v đ t đai là t ng h p các ho t đ ng c a các c quan nhà n
đ th c hi n và b o v quy n s h u c a Nhà n

c có th m quy n

c đ i v i đ t đai.

ó là các ho t

đ ng n m ch c tình hình s d ng đ t; phân ph i và phân ph i l i qu đ t đai theo quy
ho ch, k ho ch; ki m tra giám sát quá trình qu n lý và s d ng đ t; đi u ti t các
ngu n l i t đ t đai....
Nhà n
s l

c n m ch c tình hình đ t đai đ Nhà n

ng đ t đai, v ch t l

c bi t rõ các thông tin chính xác v

ng đ t đai, v tình hình hi n tr ng c a vi c qu n lý và s

d ng đ t đai. T đó, Nhà n

c th c hi n vi c phân ph i và phân ph i l i đ t đai theo

quy ho ch và k ho ch chung th ng nh t.
Vì v y, Nhà n
n

c quy ho ch và k ho ch hoá vi c s d ng đ t đai.

ng th i, Nhà

c còn qu n lý vi c giao đ t, cho thuê đ t, cho phép chuy n m c đích s d ng đ t,

thu h i đ t; qu n lý vi c chuy n quy n s d ng đ t; qu n lý vi c l p quy ho ch, k
ho ch và th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t.
n mđ

c qu đ t, Nhà n

s d ng đ t đai. Nhà n

c th

ng xuyên thanh tra, ki m tra ch đ qu n lý và

c ti n hành ki m tra giám sát quá trình phân ph i và s d ng

đ t, trong khi ki m tra, giám sát, n u phát hi n các vi ph m và b t c p trong phân ph i
và s d ng, Nhà n
Nhà n

c s x lý và gi i quy t các vi ph m, b t c p đó.

c c ng th c hi n quy n đi u ti t các ngu n l i t đ t đai đ đ m b o các l i

ích m t cách hài hòa. Ho t đ ng này đ

c th c hi n thông qua các chính sách tài

chính v đ t đai nh : thu ti n s d ng đ t, thu các lo i thu liên quan đ n vi c s d ng
đ t nh m đi u ti t các ngu n l i ho c ph n giá tr t ng thêm t đ t mà không do đ u t
c a ng

i s d ng đ t mang l i.

1.2.2. S c n thi t c a qu n lý Nhà n

c v đ t đai

Xu t phát t vai trò v trí c a đ t đai đ i v i s s ng và phát tri n c a xã h i loài
ng

i nói chung, phát tri n kinh t xã h i c a m i qu c gia nói riêng, mà đ t đai đòi

h i ph i có s qu n lý c a nhà n

c.

t đai là tài s n qu c gia th hi n quy n lãnh
9


th c a qu c gia đó. Vì v y c n thi t có s qu n lý Nhà n

c v đ t đai. Ngoài các y u

t trên trong đi u ki n hi n nay khi chuy n sang n n kinh t th tr
th tr

ng, trong đó có s hình thành và phát tri n c a th tr

và nhà

là nhu c u v t ch t thi t y u c a con ng

nh t c u thành th tr

ng b t đ ng s n. đ t đai

i, là nh ng y u t quan tr ng b c

ng b t đ ng s n. Hi n nay th tr

ng hàng hoá, d ch v phát

tri n nhanh nh ng còn mang nhi u y u t t phát, thi u đ nh h
đ ng s n, th tr
phát, th tr
lo i th tr

ng, th tr

ng v n và công ngh còn y u kém. Do v y vi c hình thành đ ng b các
ng nói chung và hình thành, phát tri n th tr

c đ i v i đ t đai đ

ng b t đ ng s n nói riêng là

ng n ng l c và hi u qu qu n lý Nhà

c b t ngu n t nhu c u khách quan c a vi c s d ng có hi u

qu tài nguyên đ t đáp ng nhu c u đ i s ng c a xã h i, do tính đ nh h
ngh a

n

ng b t

ng s c lao đ ng ch a có th ch rõ ràng, phát tri n còn ch m ch p, t

t o đ ng l c phát tri n cho n n kinh t . T ng c
n

ng, nh ng y u t

ng xã h i ch

c ta qui đ nh.

Khi tham gia vào n n kinh t th tr

ng, đ t đai có s thay đ i c n b n v b n ch t

kinh t - xã h i: T ch là t li u s n xu t, là đi u ki n s ng chuy n sang là t li u s n
xu t ch a đ ng y u t s n xu t hàng hoá, ph

ng di n kinh t c a đ t tr thành y u t

ch đ o quy đ nh s v n đ ng c a đ t đai theo h
Chính vì v y vi c qu n lý nhà n
nh ng u th c a c ch th tr

ng ngày càng nâng cao hi u qu .

c v đ t đai là h t s c c n thi t nh m phát huy

ng và h n ch nh ng khuy t t t c a th tr

d ng đ t đai, ngoài ra c ng làm t ng tính pháp lý c a đ t đai. Qu n lý nhà n

ng khi s
cv đ t

đai là đ :
-

m b o s d ng đ t có hi u qu và công b ng:

t đai c n đ

c s d ng m t cách

khoa h c, ti t ki m nh m mang l i ngu n l i cao nh t.
-

m b o ngu n thu cho ngân sách nhà n

c: Nhà n

c có chính sách phát huy t o

ngu n v n t đ t đai thông qua vi c thu ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t và các lo i thu
thu t đ t, t đó đi u ti t h p lý các kho n thu - chi ngân sách.

10


1.2.3. N i dung qu n lý Nhà n

c v đ t đai

1.2.3.1. i u tra, kh o sát, đo đ c, đánh giá, phân h ng đ t l p b n đ đ a chính
i u tra, kh o sát, đo đ c, đánh giá, phân h ng đ t là côn vi c đ u tiên c a công tác
qu n lý đ t đai. Thông qua công tác này nhà n
đai c v s l

ng l n ch t l

th đánh giá đ

c m i n m ch c đ

c toàn b v n đ t

ng trong lãnh th qu c gia. M t khác nhà n

c kh n ng đ t đai

t ng vùng, t ng đ a ph

c m i có

ng đ có m c đích s

d ng đ t phù h p.
n mđ

c di n tích đ t đai, nhà n

c ph i ti n hành kh o sát đo đ c. Công tác này

thu c v C c đo đ c trong b máy qu n lý. Vi c đo đ c đ
c n

c c ng nh t ng vùng, đ a ph

c ti n hành trên ph m vi

ng. T đó cho phép đánh giá v m t kinh t c a

đ t đai.
Vi c đánh giá và phân h ng đ t là m t công vi c r t ph c t p.
ph i phân h ng đ t.

i v i phân h ng đ t, nhà n

c ph i c n c vào 5 y u t đó là:

i u ki n đ a hình, khí h u, ch t đ t, đi u ki n t
đ

nh giá đ t đòi h i

i tiêu, v trí c a khu đ t so v i

ng giao thông ho c n i tiêu th s n ph m.
quy đ nh giá đ t, Chính ph

15/5/2014. Giá đ t đ

đã ban hành ngh đ nh 44/2014/N -CP ngày

c xác đ nh cho t ng h ng đ t, tính thu s d ng đ t nông

nghi p chia theo ba lo i xã: đ ng b ng, trung du, mi n núi.
Lu t đ t đai kh ng đ nh: đ t đai thu c s h u toàn dân, nhà n
lý. B i v y vi c đ nh giá đ t

n

c ta là xác đ nh gía tr c a quy n s d ng đ t,

còn quy n chi m h u và quy n đ nh đo t không đ
Chuy n nh

c th ng nh t qu n

c xác đ nh giá tr .

ng quy n s d ng đ t đòi h i ph i xây d ng giá c quy n s d ng đ t

m t cách h p lý phù h p v i giá th tr

ng và đ

c c hai bên ch p nh n đó là m t

yêu c u c b n c a công tác đ nh giá đ t. T đó làm cho giá đ t là c u n i c a quan h
đ t đai trên th tr

ng v i s qu n lý c a nhà n

c. Nhà n

thông qua giá c và khi đó giá đ t m i th t s ph n ánh đ
c a đ t đai.

11

c có th đi u ti t đ t đai
c ti m n ng kinh t to l n


Công tác l p b n đ đ a chính đ

c quy đ nh trong đi u 31 c a lu t

t

ai. Chính

ph ch đ o và t ch c vi c l p b n đ đ a chính th ng nh t trên ph m vi c n
quan qu n lý đ t đai

trung

ng ban hành quy trình k thu t quy ph m xây d ng b n

đ đ a chính. UBND t nh thành ph tr c thu c trung
b n đ đ a chính
chính xã ph

đ a ph

c. C

ng ch đ o và t ch c vi c l p

ng mình. B n đ đ a chính đ

c l p theo đ n v hành

ng, th tr n và là c n c đ có th h n ch , ng n ch n các hi n t

ng

tranh ch p đ t đai hi n nay.
1.2.3.2. Quy ho ch, k ho ch s d ng đ t.
Quy ho ch, k ho ch s d ng đ t là h th ng các bi n pháp kinh t , k thu t và pháp lý
c a nhà n

c v t ch c s d ng qu n lý đ t đai m t cách đ y đ h p lý khoa h c và

có hi u qu cao nh t, thông qua vi c tính toán phân b qu đ t cho các ngành, các m c
đích s d ng, các t ch c và cá nhân s d ng đ t nh m nâng cao hi u qu kinh t - xã
h i và t o đi u ki n b o v đ t đai môi tr

ng sinh thái.

Thông qua quy ho ch, c n c vào nh ng thu c tính t nhiên c a đ t nh v trí, di n tích mà
các lo i đ t đ

c s d ng theo t ng m c đích nh t đ nh và h p lý.

V th m quy n l p quy ho ch: Chính ph l p quy ho ch, k ho ch s d ng đ t trong
c n

c trình qu c h i quy t đ nh. UBND các c p l p quy ho ch k ho ch s d ng đ t

trong đ a ph

ng mình. B qu c phòng, b Công an c n c vào nhi m v quy n h n

c a mình l p quy ho ch, k ho ch s d ng đ t do b mình ph trách và trình chính
ph xét duy t.
Quy ho ch s d ng đ t bao g m quy ho ch t ng th s d ng đ t trên ph m vi c n

c,

quy ho ch s d ng đ t c p t nh, quy ho ch s d ng đ t c p huy n và quy ho ch s
d ng đ t c p xã. Quy ho ch s d ng đ t c p trên là c n c đ l p quy ho ch s d ng
đ t c a c p đ n v hành chính c p d

i tr c ti p.

N i dung c a công tác quy ho ch là: Khoanh đ nh các lo i đ t trong t ng đ a ph
và trong ph m vi c n

ng

c, đi u ch nh vi c khoanh đ nh nói trên cho phù h p v i giai

do n phát tri n kinh t xã h i.
K ho ch s d ng đ t là ch tiêu c th hoá quy ho ch. Công tác k ho ch t p trung
12


nh ng ngu n l c h n h p vào gi i quy t có hi u nh ng v n đ tr ng tâm c a k ho ch
trong t ng th i kì.
N i dung c a k ho ch s d ng đ t là: Khoanh đ nh vi c s d ng t ng lo i đ t trong
t ng th i kì k ho ch và đi u ch nh k ho ch s d ng đ t cho phù h p v i quy ho ch.
1.2.3.3. Ban hành v n b n pháp lu t và h

ng d n th c hi n v n b n đó

V n b n pháp lu t v qu n lý s d ng đ t là nh ng v n b n không ch cung c p thông
tin mà còn th hi n ý chí m nh l nh c a các c quan qu n lý đ i v i ng
nh m th c hi n các quy đ nh lu t l c a nhà n

i s d ng đ t

c.

Công tác xây d ng v n b n pháp lu t v qu n lý s d ng đ t là m t n i dung quan
tr ng không th thi u trong ho t đ ng qu n lý nhà n
hành các v n b n pháp lu t này, nhà n

c v đ t đai. D a trên vi c ban

c bu c các đ i t

hi n các quy đ nh v s d ng theo m t khuôn kh do nhà n

ng s d ng đ t ph i th c
c đ t ra. V n b n pháp

lu t qu n lý s d ng đ t bi u hi n quy n l c c a các c quan qu n lý nhà n

cv đ t

đai, nh m l p l i m t tr t t pháp lý theo m c tiêu c a các c quan qu n lý. V n b n
pháp lu t nói chung và v n b n pháp lu t qu n lý s d ng đ t nói riêng mang tính ch t
nhà n

c. Nhà n

c ta là nhà n

lu t đ t đai v a th hi n đ
đ it

c c a dân, do dân và vì dân. Vì v y v n b n pháp

c ý chí c a nhà n

c v a th hi n đ

c nguy n v ng c a

ng s d ng đ t đai

Ngoài ra, v n b n pháp lu t đ t đai còn là c s đ giúp cho các c quan qu n lý ti n
hành ki m tra, thanh tra giám sát ho t đ ng c a các c quan Nhà n

c, các t ch c, h

gia đình cá nhân s d ng đ t. Ki m tra là m t khâu t t y u đ đ m b o cho vi c s
d ng đ t đ t hi u qu . N u không có ki m tra thì các Ngh quy t, ngh đ nh, ch th
đ

c ban hành ch là hình th c.

V n b n qu n lý nhà n

c v đ t đai có hai lo i hình:

- V n b n quy ph m pháp lu t: bao g m các v n b n lu t và d

i lu t. Các v n b n

Lu t bao g m Lu t, Hi n pháp, pháp lu t. Các quy đ nh c a Hi n pháp là c n c cho
t t c các ngành lu t. Còn lu t là các v n b n có giá tr sau Hi n pháp nh m c th hoá
các quy đ nh c a Hi n pháp.
13


- V n b n quy ph m pháp quy: là các v n b n d

i lu t, ch a đ ng các quy t c s s

chung đ

c có th m quy n ban hành theo m t

c áp d ng nhi u l n do c quan nhà n

trình t th t c nh t đ nh nh m c th hoá lu t, pháp l nh. V n b n pháp quy bao g m:
Ngh đ nh, quy đ nh, ch th , thông t … nh m h
c quan nhà n

ng d n th c hi n các quy đ nh c a

c có th m quy n ban hành, gi i thích các ch tr

ra các bi n pháp thi hành các ch tr

ng chính sách và đ

ng đó.

1.2.3.4. Giao đ t, cho thuê, thu h i đ t.
Th c hi n ch tr

ng chính sách c a

ng, nhà n

c đã giao đ t đ n t ng h gia đình

cá nhân s d ng lâu dài và n đ nh đ s n xu t nông nghi p. H gia đình cá nhân đ
nhà n

c giao đ t có quy n chuy n đ i, chuy n nh

c

ng, cho thuê, th a k , th ch p

giá tr quy n s d ng đ t.
* Chính sách giao đ t c a nhà n
- Nhà n

c th hi n nh sau:

c giao đ t không thu ti n s d ng đ t:

+ Các t ch c tr ng r ng và b o v r ng phòng h , r ng đ c d ng.
+ Các c quan nhà n

c, t ch c kinh t , t ch c chính tr xã h i s d ng đ t đ xây

d ng tr s làm vi c, s d ng vào m c đích an ninh qu c phòng, xây d ng các công
trình thu c các ngành và l nh v c s nghi p v kinh t , v n hoá, xã h i, khoa h c, k
thu t, ngo i giao.
+ H gia đình cá nhân tr c ti p lao đ ng nông nghi p, lâm nghi p, thu s n, làm
mu i mà ngu n s ng ch y u là thu nh p có đ

c t các ho t đ ng s n xu t đó.

+ T ch c s d ng đ t vào m c đích công c ng.
- Nhà n

c giao đ t có thu ti n s d ng đ t:

+ H gia đình, cá nhân đ
+ T ch c kinh t đ

c giao đ t ;

c giao đ t đ th c hi n d án đ u t xây d ng nhà

đ bán ho c

đ bán k t h p cho thuê;
+ Ng

i Vi t Nam đ nh c

n

c ngoài, doanh nghi p có v n đ u t n
14

c ngoài


đ

c giao đ t đ th c hi n d án đ u t xây d ng nhà

đ bán ho c đ bán k t h p

cho thuê;
+ T ch c kinh t đ
đ chuy n nh
- Nhà n

c giao đ t th c hi n d án đ u t h t ng ngh a trang, ngh a đ a

ng quy n s d ng đ t g n v i h t ng.

c cho thuê đ t:

+ T ch c kinh t s d ng đ t đ s n xu t kinh doanh theo d án đã đ
tr

các doanh nghi p nhà n

c phê duy t

c đang s d ng đ t vào s n xu t nông nghi p, lâm

nghi p, thu s n làm mu i.
+ Các t ch c và cá nhân ng

in

c ngoài.

* Thu h i đ t:
Nhà n

c thu h i m t ph n ho c toàn b đ t đã giao s d ng trong nh ng tr

ng h p

sau:
- T ch c s d ng đ t b gi i th phá s n, chuy n đi n i khác, gi m nhu c u s d ng
đ t, cá nhân ng

i s d ng đ t đã ch t mà không có ngc quy n ti p t c s

d ng đ t đó.
- Ng

i s d ng đ t t nguy n tr l i đ t d

c giao.

t không s d ng trong 12 tháng li n mà không đ

-

c c quan có th m quy n cho

phép.
- Ng
-

i s d ng đ t không th c hi n các ngh a v đ i v i nhà n

c.

t giao không đúng th m quy n.

Trong tr

ng h p thu h i đ t đ ph c v m c đích công c ng, l i ích qu c gia, xây

d ng các c s h t ng nh m m c đích phát tri n kinh t xã h i, nhà n
sách đ m b o cu c s ng cho nh ng ng

c có chính

i có đ t b thu h i, có các chính sách đ n bù

h tr theo các quy đ nh c a chính ph .

15


1.2.3.5.

ng ký đ t, l p và qu n lý s đ a chính, qu n lý h p đ ng s d ng đ t, c p

gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, th ng kê đ t
ng ký đ t là m t th t c hành chính do c quan nhà n
t

c th c hi n đ i v i các đ i

ng s d ng đ t là t ch c, h gia đình, cá nhân. Vì đ t đai là m t t li u s n xu t

đ c bi t, có giá tr cao b i v y vi c s d ng đ t c a b t k đ i t
đ ng ký v i c quan nhà n

c có th m quy n. Vi c đ ng ký đ t đ

v i m i lo i đ t trên ph m vi c n
- Khi nhà n

ng nào c ng ph i

c trong nh ng tr

c th c hi n đ i

ng h p sau:

c giao quy n s d ng đ t.

- Khi chuy n đ i m c đích s d ng đ t.
- Khi th c hi n chuy n đ i, chuy n nh

ng, cho thuê, th a k quy n s d ng đ t.

- Khi th c hi n các h p đ ng v s d ng đ t.
Thông qua đ ng ký đ t, xác l p m i quan h pháp lý đ y đ gi a nhà n

c v i ng

i

s d ng đ t làm c s đ qu n lý đ t đai m t cách ch t ch theo pháp lu t v c ng là
đ b o v quy n l i c a ng

i s d ng.

ng ký đ t ph i đ

c th c hi n th

ng

xuyên liên t c đ có th ph n ánh k p th i c p nh t nh ng bi n đ ng đ t đai.
Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t do c quan qu n lý đ t đai
phát hành. UBND t nh, thành ph thu c trung
d ng đ t cho t ch c và đ i t

ng đ

trung

ng

ng c p gi y ch ng nh n quy n s

c chính ph quy t đ nh giao đ t. UBND huy n,

huy n, th xã, thành ph thu c t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho h gia
đình cá nhân.
Quá trình đ i m i kinh t đã làm chuy n d ch c c u kinh t và đây chính là nguyên
nhân làm cho đ t đai b bi n đ ng c v di n tích c ng nh đ i t

ng s d ng đ t. Vì

v y ph i t ch c công tác th ng kê, ki m kê đ t đai đ có th n m rõ đ
đ ng đó. Th ng kê đ t đai đ
5 n m m t l n.
UBND xã ph

c ti n hành hàng n m và ki m kê đ t đai đ

c nh ng bi n
c ti n hành

n v th ng kê, ki m kê đ t đai là đ n v l p s đ a chính, đó là
ng, th tr n. UBND các c p có trách nhi m t ch c th c hi n vi c

th ng kê, ki m kê đ t đai

đ a ph

ng mình.
16


1.2.3.6. Thanh tra vi c ch p hành các v n b n v qu n lý s d ng đ t
Chính ph t ch c vi c thanh tra đ t đai trong c n
đ t đai trong đ a ph

c, UBND các c p t ch c thanh tra

ng mình. N i dung thanh tra đ t đai nh sau:

- Thanh tra vi c qu n lý Nhà n

c v đ t đai c a UBND các c p.

- Thanh tra vi c ch p hành lu t đ t đai c a ng

i s d ng đ t.

- Gi i quy t các khi u n i t cáo đ i v i hành vi vi ph m lu t đ t đai.
V x lý các sai ph m trong vi c qu n lý s d ng đ t tùy theo tính ch t nghiêm tr ng,
m c đ tác h i và h u qu c a các tr
th m quy n th c hi n ph

ng h p sai ph m mà các c quan nhà n

c có

ng sách cho phù h p.

1.2.3.7. Gi i quy t các tranh ch p v đ t đai, gi i quy t các khi u n i t cáo các vi
ph m trong qu n lý và s d ng đ t
Quá trình s d ng đ t không th không x y ra các tranh ch p, khi u n i, ki n t ng gi a
các t ch c, h gia đình, cá nhân v i nhau. Vi c này x y ra khi các đ i t

ng s d ng

đ t b xâm ph m đ n l i ích cu mình. Chính vì v y, vai trò c a nhà n

c là r t l n

trong vi c gi i quy t nh ng v n đ này. Nhà n

c khuy n khích vi c hòa gi i các

tranh ch p đ t đai trong nhân dân, đ m b o tr t t công b ng xã h i đôi bên cùng có
l i. Công tác gi i quy t các tranh ch p đ

c quy đ nh theo ch c n ng th m quy n c a

c quan qu n lý t UBND huy n, huy n đ n UBND thành ph tr c thu c trung
Theo

i u 22, Lu t

t đai 2013 quy đ nh v n i dung qu n lý nhà n

ng.

c v đ t đai

bao g m:
1. Ban hành v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý, s d ng đ t đai và t ch c th c
hi n v n b n đó.
2. Xác đ nh đ a gi i hành chính, l p và qu n lý h s đ a gi i hành chính, l p b n đ
hành chính.
3. Kh o sát, đo đ c, l p b n đ đ a chính, b n đ hi n tr ng s d ng đ t và b n đ quy
ho ch s d ng đ t; đi u tra, đánh giá tài nguyên đ t; đi u tra xây d ng giá đ t.
17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×