Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu của tổng công ty công trình giao thông i thanh hóa

L I CAM

Tôi là: Hoàng Ng c S n

OAN

Sinh ngày: 10/10/1993

Là h c viên cao h c l p 24QLXD12, chuyên ngành Qu n lý xây d ng, tr

ng

ih c

Th y l i Hà N i
Xin cam đoan:
1.

ây là lu n v n do tôi tr c ti p th c hi n d

is h


ng d n c a GS.TS V Thanh

Te và T.S M Duy Thành.
2. Lu n v n này không trùng l p v i b t k lu n v n nào khác đã đ

c công b t i

Vi t Nam.
3. Các s li u và thông tin trong Lu n v n hoàn toàn trung th c và khách quan.
Tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m v Lu n v n c a mình.
Hà N i, ngày

tháng

n m 2017

Tác gi lu n v n

Hoàng Ng c S n

i


L IC M
H c viên xin chân thành c m n tr
c u v a qua, đã đ
k thu t. Cùng s h

ng

N

i h c Th y L i trong su t th i gian nghiên

c trang b thêm nh ng ki n th c c n thi t v các v n đ kinh t ng d n nhi t tình c a các th y cô trong tr

ng đã giúp h c viên

hoàn thi n mình h n v trình đ chuyên môn.


c bi t h c viên xin trân tr ng c m n Th y giáo h
và TS. M Duy Thành đã tr c ti p h

ng d n - GS.TS V Thanh Te

ng d n, giúp đ h c viên t n tình trong su t quá

trình nghiên c u và hoàn thành lu n v n.
ng th i, h c viên c ng xin chân thành c m n các th y cô giáo trong Khoa Công
trình, chuyên ngành Qu n lý xây d ng đã cung c p nh ng ki n th c v chuyên ngành,
giúp h c viên có đ c s lý lu n và th c ti n đ hoàn thành lu n v n này.
Xin c m n b n bè, đ ng nghi p và gia đình đã giúp đ , chia s khó kh n và đ ng viên
tác gi trong su t quá trình h c t p và nghiên c u đ hoàn thành lu n v n.
Do h n ch v th i gian, ki n th c khoa h c và kinh nghi n th c t c a b n thân ch a
nhi u nên lu n v n không tránh kh i nh ng thi u sót. Tác gi r t mong nh n đki n đóng góp và trao đ i t n tình c a các th y cô giáo và b n bè đ lu n v n đ
hoàn thi n h n.
Xin trân tr ng c m n!
Hà N i, ngày

tháng

Tác gi lu n v n

Hoàng Ng c S n

ii

n m 2017

c


M CL C
L I CAM OAN ............................................................................................................ i
L I C M N ................................................................................................................. ii
M C L C ..................................................................................................................... iii
DANH M C HÌNH V ..................................................................................................v
DANH M C B NG BI U ........................................................................................... vi
DANH M C CÁC VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG .............................. vii
M
U .........................................................................................................................1
CH NG 1 T NG QUAN V CÔNG TÁC
U TH U TRONG XÂY D NG ......4
1.1 T ng quan v công tác đ u th u công trình xây d ng ..........................................4
1.1.1 Khái ni m công tác đ u th u trong xây d ng .......................................................4
1.1.2 Vai trò c a công tác đ u th u ...............................................................................5
1.1.3 Các hình th c l a ch n nhà th u ..........................................................................8
1.1.4 Các ph ng th c đ u th u ..................................................................................11
1.2 Tình hình đ u th u trong giai đo n v a qua .......................................................13
1.2.1 Tình hình công tác đ u th u trên th gi i ...........................................................13
1.2.2 Tình hình công tác đ u th u t i Vi t Nam ..........................................................14
1.3 Th c tr ng công tác qu n lý đ u th u xây d ng công trình giao thông .............19
K T LU N CH
NG 1 ..............................................................................................21
CH NG 2 C S KHOA H C VÀ PHÁP LÝ TRONG CÔNG TÁC
U TH U
XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ...............................................................22
2.1 Quy ph m pháp lu t trong công tác qu n lý đ u th u xây d ng ........................22
2.1.1 H th ng v n b n quy pháp lu t v đ u th u hi n hành .....................................22
2.1.2 Qu n lý đ u th u công trình giao thông theo các v n b n, quy t đ nh liên quan
khác ............................................................................................................................28
2.1.3 Trình t ho t đ ng đ u th u ...............................................................................28
2.2 C s khoa h c trong công tác đ u th u xây d ng.............................................30
2.2.1 Các tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh trong đ u th u xây l p c a doanh
nghi p xây d ng ............................................................................................................30
2.2.2 N i dung yêu c u đ i v i h s d th u .............................................................35
2.2.3 Các quy trình qu n lý ch t l ng h s d th u c a Nhà th u ..........................37
2.3 Nh ng y u t nh h ng đ n kh n ng th ng th u trong đ u th u xây l p .......38
2.3.1 Y u t ch quan ..................................................................................................38
2.3.2 Y u t khách quan ..............................................................................................44
K T LU N CH
NG 2 ..............................................................................................49

iii


CH NG 3 TH C TR NG VÀ
XU T GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C
C NH TRANH TRONG CÔNG TÁC
U TH U C A T NG CÔNG TY CÔNG
TRÌNH GIAO THÔNG I THANH HÓA....................................................................... 50
3.1 T ng quan v T ng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa ....................... 50
3.1.1 Gi i thi u chung v T ng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa ............. 50
3.1.2 C c u t ch c .................................................................................................... 51
3.1.3
nh h ng phát tri n c a T ng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa
trong giai đo n 2017 - 2022 .......................................................................................... 51
3.2 Th c tr ng n ng l c c nh tranh trong công tác đ u th u c a T ng công ty công
trình giao thông I Thanh Hóa ........................................................................................ 52
3.2.1 K t qu đ u th u xây l p c a T ng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa
trong giai đo n 2013 - 2016 .......................................................................................... 52
3.2.2 Phân tích n ng l c c nh tranh trong công tác đ u th u xây l p c a T ng công ty
công trình giao thông I Thanh Hóa ............................................................................... 57
3.2.3 So sánh n ng l c c nh tranh trong công tác đ u th u c a T ng công ty công
trình giao thông I Thanh Hóa v i các đ i th khác trên cùng đ a bàn t nh Thanh Hóa 66
3.3
ánh giá n ng l c v c nh tranh trong công tác đ u th u c a T ng công ty .... 72
3.3.1 i m m nh ......................................................................................................... 72
3.3.2 i m y u và nguyên nhân .................................................................................. 73
3.3.3 C h i ................................................................................................................. 75
3.3.4 Thách th c .......................................................................................................... 75
3.4
xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh trong công tác đ u
th u c a T ng công ty công trình giao thông 1 Thanh Hóa .......................................... 75
3.4.1 C s và nguyên t c đ xu t các gi i pháp ........................................................ 75
3.4.2 Các gi i nh m t ng c ng n i l c c a T ng công ty ......................................... 77
3.4.3 Các gi i pháp v ph ng th c c nh tranh .......................................................... 83
3.4.4 Các gi i pháp khác nh m h tr c nh tranh ....................................................... 85
K T LU N CH
NG 3 .............................................................................................. 89
K T LU N VÀ KI N NGH ....................................................................................... 90
DANH M C TÀI LI U THAM KH O ...................................................................... 92
PH L C ...................................................................................................................... 93

iv


DANH M C HÌNH V
Hình 1.1 Bi u đ th c tr ng tình hình đ u th u trên c n

c n m 2016 ......................16

Hình 1.2 Bi u đ th c tr ng tình hình đ u th u B Giao thông v n t i n m 2016 .......20
Hình 2.1 Trình t ho t đ ng đ u th u ...........................................................................29
Hình 3.1 S đ c c u t ch c T ng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa .......51
Hình 3.2 Bi u đ xác su t trúng th u c a T ng công ty giai đo n 2013 - 2016 ...........55
Hình 3.3 Bi u đ t ng tài s n và doanh thu giai đo n 2013 - 2016 ..............................58
Hình 3.4 Bi u đ l i nhu n c a T ng công ty giai đo n 2013 - 2016 ..........................58
Hình 3.5 Bi u đ phân tích kh n ng thanh toán giai đo n 2013 - 2016 ......................61
Hình 3.6 Bi u đ c c u lao đ ng c a TCT công trình giao thông I Thanh Hóa .........65
Hình 3.7 S đ gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh trong công tác đ u th u c a
T ng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa .........................................................77

v


DANH M C B NG BI U
B ng 1.1 B ng th ng kê công tác đ u th u trên c n

c n m 2016 ............................. 15

B ng 1.2 Th ng kê công tác đ u th u c a B Giao thông v n t i n m 2016 ............... 19
B ng 2.1 V n b n quy ph m pháp lu t v công tác đ u th u ....................................... 22
B ng 2.2 Ch tiêu đánh giá n ng l c tài chính .............................................................. 31
B ng 3.1 Danh sách công trình trúng th u giai đo n 2013 - 2016 ................................ 53
B ng 3.2 Danh sách công trình tr

t th u giai đo n 2013 - 2016 ................................ 54

B ng 3.3 T ng h p k t qu đ u th u c a T ng công ty giai đo n 2013 - 2016 ........... 55
B ng 3.4 K t qu s n xu t kinh doanh trong giai đo n 2013 - 2016 ............................ 57
B ng 3.5 Giá tr ròng c a TCT trong giai đo n 2013 – 2016 ....................................... 59
B ng 3.6 Quy mô và c c u ngu n v n giai đo n 2013 - 2016 .................................... 60
B ng 3.7 Phân tích kh n ng thanh toán giai đo n 2013 - 2016 ................................... 61
B ng 3.8 B ng th ng kê thi t b máy móc .................................................................... 62
B ng 3.9 B ng th ng kê nhân l c c a TCT công trình giao thông I Thanh Hóa và các
công ty khác trên cùng đ a bàn t nh Thanh Hóa ............................................................ 65
B ng 3.10 Kinh nghi m trong ho t đ ng xây d ng c a TCT ....................................... 66
B ng 3.11 K t qu đ u th u c a TCT đ u t xây d ng Minh Tu n ............................. 67
B ng 3.12 K t qu đ u th u c a Công ty c ph n giao thông 828 ............................... 68
B ng 3.13 K t qu đ u th u c a TCT đ u t phát tri n đô th Thanh Hóa................... 69
B ng 3.14: Phân tích n ng l c c nh tranh trong công tác đ u th u c a TCT công trình
giao thông I Thanh Hóa v i các đ i th ........................................................................ 70
B ng 3.15 Ma tr n đánh giá kh n ng c nh tranh c a các đ i th ................................ 71
B ng 3.16 S l

ng máy móc thi t b c n mua thêm c a TCT .................................... 81

vi


DANH M C CÁC VI T T T VÀ GI I THÍCH THU T NG

ADB

Ngân hàng phát tri n Châu Á

ASEAN

Hi p h i các qu c gia ông Nam Á

BCTC

Báo cáo tài chính

BOT

Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao

BT

Xây d ng - Chuy n giao

CP

Chính ph

FDI

u t tr c ti p n

c ngoài

HSDT

H s d th u

HS X

H s đ xu t

HSMT

H s m i th u

HSYC

H s yêu c u

ISO

T ch c tiêu chu n hóa qu c t

JBIC

Ngân hàng h p tác qu c t Nh t B n

N

Ngh đ nh

ODA

Vi n tr phát tri n chính th c

PPP

Hình th c đ i tác công t

QH

Qu c h i

Q

Quy t đ nh

TCT

T ng công ty

TT

Thông t

UNCITRAL

y ban Liên h p qu c v lu t th

USD

ô la M

WB

Ngân hàng th gi i

WTO

T ch c th

ng m i th gi i

vii

ng m i qu c tM

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
tn

c ta đang trong quá trình h i nh p kinh t th gi i v i n n kinh t th tr

v n đ ng liên t c và t do c nh tranh. Doanh nghi p mu n đ ng v ng đ
tr

c trên th

ng ph i luôn luôn đ i m i v s n ph m và t ch c qu n lý. Kinh t th tr

ra môi tr

ng kinh doanh t do, dân ch trong kinh t b o v l i ích ng

ng

ng t o

i tiêu dùng.

S thay đ i c ch t kinh t k ho ch hóa, t p trung, bao c p sang n n kinh t th
tr

ng đ nh h

ng xã h i ch ngh a làm không ít doanh nghi p g p khó kh n trong

s n xu t và kinh doanh, tuy nhiên r t nhi u doanh nghi p n m đ

c th i c tìm h

ng

đi đúng đ n, phát huy th m nh, nâng cao hi u qu kinh doanh, kh ng đ nh đ
th

ng hi u và phát tri n không ng ng trên th

ng tr

c

ng.

Xây d ng c b n là m t l nh v c công nghi p đ c thù. M t trong nh ng quy lu t kh c
nghi t nh t c a th tr

ng xây d ng đó là c nh tranh gi a các doanh nghi p, đ u th u

là m t hình th c t ch c c nh tranh. Quá trình phát tri n và đi lên c a doanh nghi p
xây d ng ph thu c r t l n vào kh n ng đ u th u và th ng th u c a doanh nghi p đ
đ a l i cho doanh nghi p c a mình nh ng h p đ ng xây d ng có giá tr . Trong th c t ,
ho t đ ng đ u th u xây l p nhi u n m tr l i đây có s c nh tranh r t quy t li t v giá
b th u, v ch t l

ng công trình, ti n đ thi công, v giá c … Chính vì v y, nhà th u

ph i luôn l l c đ nâng cao n ng l c c nh tranh trong công tác đ u th u c a công ty
mình.
T ng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa là m t đ n v thi công ti n thân là
m t doanh nghi p nhà n

c đ

c hình thành và phát tri n t th i k kháng chi n

ch ng M . T ng công ty đã có g n 50 n m thâm niên ho t đ ng trong l nh v c xây
d ng, v i đ i ng cán b , k s giàu kinh nghi m, công nhân k thu t lành ngh , h
th ng máy móc trang thi t b hi n đ i và là m t trong nh ng đ n v thi công nh ng
tuy n đ

ng giao thông tr ng đi m ph c v kháng chi n c ng nh th i bình.

V i mong mu n đóng góp m t ph n nh công s c c a mình vào s phát tri n chung
c a T ng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa trên th tr

1

ng xây d ng trong


l nh v c đ u th u xây l p, tác gi đã quy t đ nh l a ch n đ tài: "Nghiên c u n ng l c
c nh tranh trong công tác đ u th u c a T ng công ty công trình giao thông I Thanh
Hóa".
2. M c đích nghiên c u c a đ tài
Nghiên c u đánh giá v công tác đ u th u và đ xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng
l c c nh tranh trong công tác đ u th u c a T ng công ty công trình giao thông I Thanh
Hóa.
3.

it

ng, ph m vi nghiên c u c a đ tài

a.

it

ng nghiên c u

it

ng nghiên c u c a đ tài là công tác qu n lý đ u th u các gói th u thi công xây

d ng công trình giao thông c a các Nhà th u.
b. Ph m vi nghiên c u
- Ph m vi v không gian: Lu n v n nghiên c u v công tác đ u th u c a T ng công
ty công trình giao thông I Thanh Hóa trong ph m vi c n

c.

- Ph m vi v th i gian: Lu n v n nghiên c u k t qu ho t đ ng đ u th u trong 4 n m
g n đây và đ nh h
4. Ph
- Ph

ng phát tri n c a công ty trong th i gian t i.

ng pháp nghiên c u
ng pháp k th a: D a trên các giáo trình, các quy chu n, tiêu chu n liên quan

đ n công tác đ u th u, các chuyên đ nghiên c u đã đ
- Ph

c công nh n.

ng pháp đi u tra, thu th p, phân tích các tài li u liên quan đ n công tác đ u

th u.
- Ph
đ

ng pháp th ng kê, phân tích đánh giá s li u: D a trên s li u th c t thu th p

c, l p bi u đ phân tích s li u và đ a ra đánh giá nh n xét.

- Ph

ng pháp chuyên gia: Trao đ i v i th y h

ng d n, lãnh đ o trong ngành và các

chuyên gia có kinh nghi m nh m đánh giá và đ a ra gi i pháp phù h p nh t.
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
a. Ý ngh a khoa h c

2


Lu n v n đã h th ng hóa và hoàn thi n c s khoa h c áp d ng trong đ u th u đ làm
ph

ng pháp lu n trong nghiên c u.

b. Ý ngh a th c ti n
Trên c s khoa h c và phân tích th c tr ng đã đ xu t đ

c nh ng gi i pháp nâng cao

n ng l c c nh tranh trong công tác đ u th u c a T ng công ty công trình giao thông I
Thanh Hóa.
6. K t qu d ki n đ t đ
- Xây d ng ph
- Phân tích rõ đ

c

ng pháp lu n trong công tác đ u th u
c th c tr ng công tác đ u th u trong n

c và c a T ng công ty

công trình giao thông I Thanh Hóa.
-

xu t đ

c nh ng bi n pháp và gi i pháp đ nâng cao n ng l c c nh tranh trong

công tác đ u th u c a T ng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa.

3


CH
NG 1 T NG QUAN V
D NG

CÔNG TÁC

U TH U TRONG XÂY

1.1 T ng quan v công tác đ u th u công trình xây d ng
1.1.1 Khái ni m công tác đ u th u trong xây d ng
Thu t ng "đ u th u" đã xu t hi n trong th c t xã h i t lâu. N m 1995 theo T đi n
Bách khoa Vi t Nam đ nh ngh a:
mu n xây d ng công trình (ng
xây d ng công trình, ng
s l a ch n ng

u th u là ph

ng th c giao d ch đ c bi t, ng

i g i th u) công b tr

i

c các yêu c u và đi u ki n đ

i d th u công b giá mà mình mu n nh n. Ng

i g i th u

i d th u nào phù h p v i đi u ki n c a mình v i giá th p h n. [1]

Theo T đi n ti ng Vi t (Vi n Ngôn ng h c xu t b n n m 1998) thì đ u th u đ

c

gi i thích là vi c "đ công khai, ai nh n làm, nh n bán v i đi u ki n t t nh t thì đ

c

giao cho làm ho c đ

c bán hàng (m t ph

ng th c giao làm công trình ho c mua

hàng)". Nh v y b n ch t c a vi c đ u th u đã đ
c nh tranh đ đ

c xã h i th a nh n nh là m t s

c th c hi n m t vi c nào đó, m t yêu c u nào đó. [2]

Theo quy đ nh t i Kho n 12, i u 4, Ch

ng 1, Lu t

u th u s 43/2013 đ

c Qu c

h in

c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam, thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2013,

thì: "

u th u là quá trình l a ch n nhà th u đ ký k t và th c hi n h p đ ng cung c p

d ch v t v n, d ch v phi t v n, mua s m hàng hóa, xây l p; l a ch n nhà đ u t đ
ký k t và th c hi n h p đ ng d án đ u t theo hình th c đ i tác công t , d án đ u t
có s d ng đ t trên c s b o đ m c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh
t ". Trong đó bên m i th u: Là ch d án, ch đ u t ho c pháp nhân đ i di n h p
pháp c a ch d án, ch đ u t đ

c giao trách nhi m th c hi n công vi c đ u th u.

Nhà th u: Là t ch c kinh t có đ t cách pháp nhân tham gia đ u th u trong tr

ng

h p đ u th u t v n nhà th u có th là cá nhân. Nhà th u là nhà xây d ng trong đ u
th u xây l p, là nhà cung c p trong đ u th u mua s m hàng hoá, là nhà t v n trong
đ u th u tuy n ch n t v n, là nhà đ u t trong đ u th u l a ch n đ i tác đ u t . Nhà
th u trong n

c là nhà th u có t cách pháp nhân Vi t Nam ho t đ ng h p pháp t i

Vi t Nam. [3]

4


T đó tác gi th y th c ch t đ u th u là vi c ng d ng ph
t trong vi c l a ch n các ph
có ý ngh a c n ph i đ t đ

ng th c xét hi u qu kinh

ng án t ch c th c hi n, nên m t ph

ng án xây d ng

c 2 yêu c u c b n: Th nh t là d án c n đ

c hoàn thành

trong khuôn kh ngân sách c p th hai là nó ph i hoàn thành đúng ti n đ và phù h p
v i các thông s k thu t đã quy đ nh. Vì v y đ u th u là ph
ph

ng án t ch c trên cùng m t ph

hài hoà gi a các ph
đ

c m t ph

ng di n nh k thu t hay tài chính ho c là s

ng di n đ ch n l y m t nhà th u có kh n ng. T đó s ch n

ng án t ch c th c hi n t t nh t.

bán nh ng nó khác nh ng v mua bán thông th
công vi c. Ng

u th u c ng là m t ho t đ ng mua
ng

i t ch c đ u th u (ch đ u t ) là ng

Vi c t ch c đ u th u th hi n đ
đ u th u th hi n đ

ng pháp so sánh các

ch hàng hoá mua bán
i mua, nhà th u là ng

đây là
i bán.

c b n ch t trong quan h mua bán. Thông qua vi c

c s c nh tranh đó là s c nh tranh gi a ch đ u t (bên A) v i

các nhà th u (bên B) và c nh tranh gi a các nhà th u v i nhau. Theo lý thuy t hành vi
c a ng

i tiêu dùng thì trong mua bán, ng

hy v ng thu đ

i mua v i đ ng ti n b ra h bao gi c ng

c l i ích l n nh t, h c g ng đ t m c giá th p nh t, ng

i bán c ng

v y v i món hàng đem bán h c g ng đ cao giá tr món hàng c a mình, h s c
g ng đ t m c giá cao nh t do đó n y sinh s c nh tranh gi a ng

i mua v i ng

i

bán.
1.1.2 Vai trò c a công tác đ u th u
1.1.2.1 Vai trò c a đ u th u đ i v i n n kinh t qu c dân
-

u th u góp ph n nâng cao hi u qu ho t đ ng c a n n kinh t
u th u xây l p góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n lý nhà n

c v đ u t và

xây d ng, h n ch và lo i tr các tình tr ng nh th t thoát lãng phí v n đ u t và các
hi n t

ng tiêu c c khác trong xây d ng c b n.

ng th i đ u th u xây l p giúp nâng

cao hi u qu s d ng v n c a các d án, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a
ngành xây d ng n

c ta. Ngoài ra đ u th u là đ ng l c, đi u ki n đ cho các doanh

nghi p xây d ng c nh tranh lành m nh trong c ch th tr

ng, thúc đ y s phát tri n

c a ngành công nghi p xây d ng.
-

u th u giúp ch đ u t l a ch n đ

c đ i tác phù h p nh t

5


Thông qua đ u th u xây l p, ch đ u t s tìm đ

c các nhà th u h p lý nh t và có kh

n ng đáp ng t t nh t các yêu c u c a d án. Ch đ u t s t ng c
qu n lý v n đ u t , tránh tình tr ng th t thoát v n đ u t

ng đ

c hi u qu

t t c các khâu c a quá

trình thi công xây l p.
u th u s giúp ch đ u t gi i quy t đ

c tình tr ng l thu c vào nhà th u duy nh t

đ ng th i t o c h i nâng cao trình đ và n ng l c c a đ i ng cán b kinh t , k thu t
c a bên m i th u và các nhà th u.
u th u t o môi tr

-

ng lành m nh giúp các nhà th u nâng cao kh n ng c nh tranh

c a mình, t o s công b ng và hi u qu cao trong xây d ng
Nh nguyên t c công khai và bình đ ng trong đ u th u, các doanh nghi p xây d ng
phát huy đ n m c cao nh t c h i tìm ki m d án, tham gia đ u th u và ký k t h p
đ ng (n u trúng th u), t o ra công n vi c làm cho ng

i lao đ ng, phát tri n s n xu t

kinh doanh.
th ng th u m i nhà th u ph i ch n tr ng đi m đ đ u t v các m t k thu t, công
ngh và lao đ ng. T đó s nâng cao n ng l c c a doanh nghi p không ch trong m t
l n tham gia đ u th u mà còn góp ph n phát tri n m r ng quy mô doanh nghi p d n
d n.

ng th i đ th ng th u doanh nghi p xây d ng ph i hoàn thi n v m t t ch c

qu n lý nâng cao trình đ , n ng l c c a đ i ng cán b trong vi c l p h s d th u
c ng nh toàn cán b công nhân viên trong doanh nghi p. Thông qua đ u th u, các
doanh nghi p xây d ng s t nâng cao hi u qu công tác qu n tr tài chính, làm gi m
chi phí và thúc đ y nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
Trong xây d ng hi n nay, hình th c đ u th u là hình th c công b ng nh t, b t bu c
các doanh nghi p tham gia mu n th ng th u đ u ph i t nâng cao n ng l c c a mình.
Nhà th u nào có n ng l c c nh tranh cao s th ng th u. Ch đ u t d a trên các tiêu
chu n đ

c xác đ nh tr

c đ so sánh, l a ch n nhà th u, có s giám sát c a c quan

có th m quy n. Trong s công b ng khách quan nh v y s t o ra s c nh tranh lành
m nh, s giúp cho vi c nâng cao hi u qu kinh t c a ngành xây d ng nói riêng và
hi u qu kinh t nói chung.

6


1.1.2.2 Vai trò c a đ u th u đ i v i ngành xây d ng
Trong c ch th tr

ng ngày nay đ t n t i và duy trì ho t đ ng s n xu t kinh doanh,

doanh nghi p xây d ng c ng ph i tham gia vào th tr
giành l y các d án, t o th tr

ng xây d ng đ tìm ki m và

ng cho riêng mình. Nh ng không gi ng nh các doanh

nghi p kinh doanh trong các l nh v c khác mà đ i t

ng s n xu t kinh doanh c a các

doanh nghi p xây d ng là các công trình xây d ng. Do v y doanh nghi p xây d ng
mu n duy trì ho t đ ng s n xu t kinh doanh không có cách nào khác là tìm ki m thông
tin v các d án đ u t và tham gia đ u th u. N u không tham gia đ u th u ho c tr
th u thì s không t o đ công n vi c làm cho ng

t

i lao đ ng, ho t đ ng s n xu t kinh

doanh có th b đình tr . V y có th nói đ u th u là ti n đ c s và n n t ng c a quá
trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p xây d ng. Nh chúng ta đã bi t d th u là
hình th c tham gia c nh tranh trên th tr
li t và m nh m th hi n

ng xây d ng. S c nh tranh này r t quy t

nh ng khía c nh:

- Mu n tham gia đ u th u thì doanh nghi p ph i có uy tín nh t đ nh trên th tr
n

ng, b i

c ta m i áp d ng đ u th u không lâu mà ph n l n áp d ng hình th c đ u th u h n

ch . Nh v y khi tham gia đ u th u doanh nghi p xây d ng có th th y đ

c kh n ng

và n ng l c c a mình so v i đ i th đ có bi n pháp duy trì và nâng cao h n n a n ng
l c c a mình. T đó uy tín c a doanh nghi p ngày càng đ
doanh nghi p ngày càng đ

c nâng cao, v th c a

c c i thi n.

- Khi tham gia đ u th u các doanh nghi p xây d ng có đi u ki n nâng cao trình đ
chuyên môn, kinh nghi m cho cán b công nhân viên, t o đi u ki n hoàn thi n v m t
t ch c.

ng th i tham gia đ u th u nhi u và th ng th u, doanh nghi p t o thêm m i

quan h v i các ch đ u t , c quan nhà n

c t o ti n đ cho s phát tri n c a doanh

nghi p.
Nh v y ta th y đ u th u có vai trò h t s c quan tr ng, nó là c s , n n t ng, là nhân
t không th thi u đ

c trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Doanh

nghi p tham gia đ u th u và th ng th u đòi h i ph i có s tích lu kinh nghi m, tìm
ki m thông tin đa d ng, và đi u quan tr ng h n là ph i d a vào n ng l c và v th c a
công ty. Vi c tham gia đ u th u và giành th ng l i đóng vai trò tích c c trong vi c t o
ra công n, vi c làm, duy trì ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.

7


1.1.3 Các hình th c l a ch n nhà th u
1.1.3.1

u th u r ng rãi

Là hình th c l a ch n nhà th u, nhà đ u t trong đó không h n ch s l
nhà đ u t tham d . Tr

ng nhà th u,

c khi phát hành H s m i th u (HSMT), bên m i th u ph i

thông báo công khai v các đi u ki n, th i gian d th u trên t báo v đ u th u và
trang thông tin đi n t c a c quan qu n lý nhà n
tr

c v đ u th u ch m nh t là 15 ngày

c ngày phát hành HSMT đ các nhà th u bi t thông tin tham d . Bên m i th u

ph i cung c p HSMT cho các nhà th u có nhu c u tham gia đ u th u. Trong HSMT
không đ

c nêu b t c đi u ki n nào nh m h n ch s tham gia c a nhà th u ho c

nh m t o l i th cho m t ho c m t s nhà th u gây ra s c nh tranh không bình đ ng.
Ph m vi áp d ng:

u th u r ng rãi là hình th c ch y u áp d ng trong đ u th u. Các

hình th c khác ch đ

c áp d ng khi có đ y đ c n c và đ

c ng

i có th m quy n

ch p thu n trong k ho ch đ u th u.
Hình th c này th hi n tính c nh tranh cao, t o c h i cho nhi u nhà th u tham gia, th
hi n n ng l c, có nhi u c h i cho vi c l a ch n nhà th u đáp ng đ yêu c u. Tuy
nhiên, hình th c này chi phí th m đ nh s l n, th i gian kéo dài.
1.1.3.2

u th u h n ch

u th u h n ch đ

c áp d ng trong tr

ng h p gói th u có yêu c u cao v k thu t

ho c k thu t có tính đ c thù mà ch có m t s nhà th u đáp ng yêu c u c a gói th u.
Th c hi n đ u th u h n ch s ti t gi m nhi u chi phí và th i gian h n so v i đ u th u
r ng rãi. Tuy nhiên hình th c đ u th u h n ch c n đ m b o s l
d . N u đ n th i đi m đóng th u không đ s l

ng nhà th u tham

ng nhà th u thì bên m i th u ph i có

bi n pháp phân tích l a ch n tình hu ng m th u hay gia h n th i đi m đóng th u, x
lý tình hu ng theo quy đ nh c a pháp lu t.
1.1.3.3 Ch đ nh th u
Ch đ nh th u là hình th c ch n tr c ti p nhà th u đáp ng yêu c u c a gói th u đ
th

ng th o h p đ ng. Khi th c hi n ch đ nh th u ph i l a ch n m t nhà th u đ

c

xác đ nh là có đ n ng l c và kinh nghi m đáp ng các yêu c u c a gói th u và ph i

8


tuân th quy trình th c hi n ch đ nh th u do Chính ph quy đ nh. Tr
ch đ nh th u thì d toán đ i v i gói th u đó ph i đ
th c ch đ nh th u đ i v i nhà th u đ

c khi th c hi n

c phê duy t theo quy đ nh. Hình

c áp d ng trong các tr

ng h p sau đây:

Gói th u c n th c hi n đ kh c ph c ngay ho c đ x lý k p th i h u qu gây ra do s
c b t kh kháng; gói th u c n th c hi n đ đ m b o bí m t nhà n

c; gói th u c n

tri n khai ngay đ tránh gây nguy h i tr c ti p đ n tính m ng, s c kh e và tài s n c a
c ng đ ng dân c trên đ a bàn ho c đ không nh h

ng nghiêm tr ng đ n công trình

li n k ; gói th u mua thu c, hóa ch t, v t t , thi t b y t đ tri n khai công tác phòng,
ch ng d ch b nh trong tr

ng h p c p bách;

Gói th u c p bách c n tri n khai nh m m c tiêu b o v ch quy n qu c gia, biên gi i
qu c gia, h i đ o;
Gói th u cung c p d ch v t v n, d ch v phi t v n, mua s m hàng hóa ph i mua t
nhà th u đã th c hi n tr
quy n mà không th mua đ

c đó do ph i b o đ m tính t

ng thích v công ngh , b n

c t nhà th u khác; gói th u có tính ch t nghiên c u, th

nghi m; mua b n quy n s h u trí tu ;
Gói th u cung c p d ch v t v n l p báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k xây d ng
đ

c ch đ nh cho tác gi c a thi t k ki n trúc công trình trúng tuy n ho c đ

c tuy n

ch n khi tác gi có đ đi u ki n n ng l c theo quy đ nh; gói th u thi công xây d ng
t

ng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác ph m ngh thu t g n v i quy n tác gi t

khâu sáng tác đ n thi công công trình;
Gói th u di d i các công trình h t ng k thu t do m t đ n v chuyên ngành tr c ti p
qu n lý đ ph c v công tác gi i phóng m t b ng; gói th u rà phá bom, mìn, v t n đ
chu n b m t b ng thi công xây d ng công trình;
Gói th u cung c p s n ph m, d ch v công, gói th u có giá gói th u trong h n m c
đ

c áp d ng ch đ nh th u theo quy đ nh c a Chính ph phù h p v i đi u ki n kinh t

- xã h i trong t ng th i k .
Hình th c ch đ nh th u là hình th c l a ch n nhà th u ti t ki m đ

c th i gian và chi

phí nh t. Tuy nhiên hình th c này r t d d n đ n các tình hu ng tiêu c c trong l a

9


ch n nhà th u. Vì v y, vi c áp d ng hình th c này ch x y ra trong các tr

ng h p l a

ch n nhà th u đ thi công các công trình đ c bi t ho c c p bách.
1.1.3.4 Chào hàng c nh tranh
Chào hàng c nh tranh đ

c áp d ng đ i v i gói th u có giá tr trong h n m c theo quy

đ nh c a Chính ph và thu c m t trong các tr

ng h p sau đây:

- Gói th u d ch v phi t v n thông d ng, đ n gi n;
- Gói th u mua s m hàng hóa thông d ng, s n có trên th tr
đ

c tiêu chu n hóa và t

ng đ

ng nhau v ch t l

ng v i đ c tính k thu t

ng;

- Gói th u xây l p công trình đ n gi n đã có thi t k b n v thi công đ
Chào hàng c nh tranh đ

c th c hi n khi đáp ng đ các đi u ki n sau đây:

- Có k ho ch l a ch n nhà th u đ
- Có d toán đ
- ãđ

c phê duy t.

c phê duy t;

c phê duy t theo quy đ nh;

c b trí v n theo yêu c u ti n đ th c hi n gói th u.

1.1.3.5 Mua s m tr c ti p
Mua s m tr c ti p đ

c áp d ng đ i v i gói th u mua s m hàng hóa t

ng t thu c

cùng m t d án, d toán mua s m ho c thu c d án, d toán mua s m khác. Mua s m
tr c ti p đ

c th c hi n khi đáp ng đ các đi u ki n sau đây:

- Nhà th u đã trúng th u thông qua đ u th u r ng rãi ho c đ u th u h n ch và đã ký
h p đ ng th c hi n gói th u tr

c đó;

- Gói th u có n i dung, tính ch t t
ký h p đ ng tr

ng t và quy mô nh h n 130% so v i gói th u đã

c đó;

-

n giá c a các ph n vi c thu c gói th u áp d ng mua s m tr c ti p không đ

v

t đ n giá c a các ph n vi c t

tr

c đó;

ng ng thu c gói th u t

- Th i h n t khi ký h p đ ng c a gói th u tr

c

ng t đã ký h p đ ng

c đó đ n ngày phê duy t k t qu mua

s m tr c ti p không quá 12 tháng.
Tr

ng h p nhà th u th c hi n h p đ ng tr

hi n gói th u mua s m tr c ti p thì đ

c đó không có kh n ng ti p t c th c

c áp d ng mua s m tr c ti p đ i v i nhà th u

khác n u đáp ng các yêu c u v n ng l c, kinh nghi m, k thu t và giá theo HSMT

10


và k t qu l a ch n nhà th u tr

c đó.

1.1.3.6 T th c hi n
T th c hi n đ
tr

c áp d ng đ i v i gói th u thu c d án, d toán mua s m trong

ng h p t ch c tr c ti p qu n lý, s d ng gói th u có n ng l c k thu t, tài chính

và kinh nghi m đáp ng yêu c u c a gói th u.
1.1.3.7 L a ch n nhà th u, nhà đ u t trong tr

ng h p đ c bi t

C n c vào tính ch t đ c thù c a gói th u mà không th áp d ng đ
đi u ki n áp d ng trong các hình th c l a ch n nhà th u
t

ng Chính ph ph

trên, ch đ u t trình Th

ng án l a ch n nhà th u trên c s báo cáo m c tiêu c nh tranh

và hi u qu kinh t , đ ng th i g i B K ho ch và
ki n trình Th t

c ho c không đ

u t , B qu n lý ngành đ có ý

ng Chính ph xem xét, quy t đ nh.

1.1.3.8 Tham gia th c hi n c a c ng đ ng
ây là m t hình th c m i c a Lu t

u th u n m 2013 so v i lu t đ u th u 2005.

Hình th c tham gia th c hi n c a c ng đ ng phù h p v i th c ti n, nh m thúc đ y s n
xu t trong n

c phát tri n và t o vi c làm cho ng

dân c , t ch c, t , nhóm th t i đ a ph
b ho c m t ph n gói th u đó trong các tr
- Gói th u thu c ch

i lao đ ng trong n

ng n i có gói th u đ

c. C ng đ ng

c giao th c hi n toàn

ng h p:

ng trình m c tiêu qu c gia, ch

ng trình h tr xóa đói gi m

nghèo cho các huy n, xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa, h i đ o, vùng kinh t - xã h i
đ c bi t khó kh n;
- Gói th u quy mô nh mà c ng đ ng dân c , t ch c, t , nhóm th t i đ a ph

ng có

th đ m nhi m.
1.1.4 Các ph
1.1.4.1 Ph
Nh ng tr
-

ng th c đ u th u
ng th c m t giai đo n m t túi h s

ng h p áp d ng ph

ng th c m t giai đo n m t túi h s :

u th u r ng rãi, đ u th u h n ch đ i v i gói th u cung c p d ch v phi t v n; gói

th u mua s m hàng hóa, xây l p, h n h p có quy mô nh ;
- Chào hàng c nh tranh đ i v i gói th u cung c p d ch v phi t v n, mua s m hàng

11


hóa, xây l p;
- Ch đ nh th u đ i v i gói th u cung c p d ch v t v n, d ch v phi t v n, mua s m
hàng hóa, xây l p, h n h p;
- Mua s m tr c ti p đ i v i gói th u mua s m hàng hóa;
- Ch đ nh th u đ i v i l a ch n nhà đ u t .
Ph

ng th c th c hi n:

- Nhà th u, nhà đ u t n p H s d th u (HSDT), H s đ xu t (HS X) g m đ
xu t v k thu t và đ xu t v tài chính theo yêu c u c a H s m i th u (HSMT), H
s yêu c u (HSYC);
- Vi c m th u đ
1.1.4.2 Ph
Nh ng tr
-

c ti n hành m t l n đ i v i toàn b HSDT, HS X.

ng th c m t giai đo n hai túi h s
ng h p áp d ng ph

ng th c m t giai đo n m t túi h s :

u th u r ng rãi, đ u th u h n ch đ i v i gói th u cung c p d ch v t v n, d ch v

phi t v n, mua s m hàng hóa, xây l p, h n h p;
Ph

u th u r ng rãi đ i v i l a ch n nhà đ u t .
ng th c th c hi n:

- Nhà th u, nhà đ u t n p đ ng th i HS X v k thu t và HS X v tài chính riêng
bi t theo yêu c u c a HSMT;
- Vi c m th u đ

c ti n hành hai l n. HS X v k thu t s đ

c m ngay sau th i

đi m đóng th u. Nhà th u, nhà đ u t đáp ng yêu c u v k thu t s đ

c m HS X

v tài chính đ đánh giá.
1.1.4.3 Ph
Nh ng tr

ng th c hai giai đo n m t túi h s
ng h p áp d ng ph

ng th c hai giai đo n m t túi h s :

u th u r ng

rãi, đ u th u h n ch đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, h n h p có quy mô
l n, ph c t p.
Ph

ng th c th c hi n:

- Giai đo n m t: Nhà th u n p đ xu t v k thu t, ph

ng án tài chính theo yêu c u

c a HSMT nh ng ch a có giá d th u. Trên c s trao đ i v i t ng nhà th u tham gia
giai đo n này s xác đ nh HSMT giai đo n hai.
12


- Giai đo n hai: Nhà th u đã tham gia giai đo n m t đ

c m i n p HSDT. HSDT bao

g m đ xu t v k thu t và đ xu t v tài chính theo yêu c u c a HSMT giai đo n hai,
trong đó có giá d th u và b o đ m d th u.
1.1.4.4 Ph
Nh ng tr

ng th c hai giai đo n hai túi h s
ng h p áp d ng ph

ng th c hai giai đo n m t túi h s :

u th u r ng

rãi, đ u th u h n ch đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, h n h p có k thu t,
công ngh m i, ph c t p, có tính đ c thù.
Ph

ng th c th c hi n:

- Giai đo n m t: Nhà th u n p đ ng th i HS X v k thu t và HS X v tài chính
riêng bi t theo yêu c u c a HSMT. HS X v k thu t s đ

c m ngay sau th i đi m

đóng th u. Trên c s đánh giá đ xu t v k thu t c a các nhà th u trong giai đo n
này s xác đ nh các n i dung hi u ch nh v k thu t so v i HSMT và danh sách nhà
th u đáp ng yêu c u đ
đ

cm

c m i tham d th u giai đo n hai. HS X v tài chính s

giai đo n hai.

- Giai đo n hai: Các nhà th u đáp ng yêu c u trong giai đo n m t đ

c m i n p

HSDT. HSDT bao g m đ xu t v k thu t và đ xu t v tài chính theo yêu c u c a
HSMT giai đo n hai t

ng ng v i n i dung hi u ch nh v k thu t. Trong giai đo n

này, HS X v tài chính đã n p trong giai đo n m t s đ

c m đ ng th i v i HSDT

giai đo n hai đ đánh giá.
1.2 Tình hình đ u th u trong giai đo n v a qua
1.2.1 Tình hình công tác đ u th u trên th gi i
Trên th gi i, ngành xây d ng luôn đ

c coi là ngành kinh t quan tr ng, là b ph n

không th thi u c a n n kinh t qu c dân.
u th u là m t ho t đ ng c a n n kinh t th tr
quan c a th tr

ng nh quy lu t cung - c u, quy lu t giá c - giá tr . Thông qua ho t

đ ng đ u th u, nh ng ng
ng

ng, nó tuân theo các quy lu t khách

i mua (Bên m i th u) có nhi u c h i đ l a ch n nh ng

i bán phù h p v i mình, mang l i hi u qu cao nh t, x ng đáng v i giá tr c a

đ ng ti n mà ng

i mua s n sàng b ra.

nhi u c h i đ c nh tranh nh m đ t đ

ng th i nh ng ng

i bán (Nhà th u) có

c các h p đ ng, có th cung c p các hàng hóa

13


s n xu t ra, cung c p các công ngh mà mình có ho c các d ch v mà mình có kh
n ng đáp ng nh m t i đa hóa l i nhu n. Thông qua đ u th u, các ho t đ ng kinh t
đ u đ

c kích thích phát tri n nh

các ngành s n xu t tr c ti p, các ngành công

nghi p ph tr , ch bi n. V i vi c nhi u nhà th u đ ng vai trò t ng th u đ k t h p
đ

c các nhà ch t o, nhà s n xu t, các chuyên gia t v n nh m th c hi n các gói th u

quy mô l n, t ng h p nhi u l nh v c đã làm cho ho t đ ng kinh t đ
h

ng chuyên môn hóa sâu và đa ph

c di n ra theo

ng hóa r ng. V i t m quan tr ng c a công tác

đ u th u là nh m qu n lý vi c chi tiêu, s d ng các ngu n ti n m t cách có hi u qu
nên trên th gi i hi n nay các đ nh ch tài chính đ u áp d ng các quy đ nh v đ u th u
đ gi i ngân đ i v i các kho n tài tr cho các qu c gia vay v n. Có th k đ n các quy
đ nh trên th gi i v đ u th u mua s m nh Lu t m u v

u th u c a UNCITRAL

(Liên h p qu c), Hi p đ nh Mua s m chính ph c a WTO, H

ng d n đ u th u mua

s m c a WB, ADB, JBIC… Bên c nh đó, h u h t các qu c gia c ng đ u có các quy
đ nh riêng v đ u th u theo các hình th c khác nhau có th là lu t, ngh đ nh, s c l nh.
1.2.2 Tình hình công tác đ u th u t i Vi t Nam
1.2.2.1 Tình hình ho t đ ng đ u th u t i Vi t Nam
u th u là m t trong nh ng ph
đ y ph

ng th c kinh doanh mang l i hi u qu cao, nó thúc

ng th c s n xu t phát tri n, mang l i r t nhi u l i ích to l n cho n n kinh t

qu c dân. Thông qua công tác đ u th u thì vi c qu n lý trong l nh v c đ u t công c a
nhà n

c ngày càng đ

qu , h n ch , tránh đ

c nâng cao, ngu n v n c a nhà n
c nh ng th t thoát, lãng phí.c s d ng có hi u

c bi t, khi tham gia đ u th u

các doanh nghi p nói chung, doanh nghi p xây d ng nói riêng ph i s d ng m i bi n
pháp c nh tranh đ có th th ng th u, trong đó có bi n pháp gi m giá. Trong quá trình
đ u th u, bên mua bao gi c ng mu n có th mình c n v i giá r nh t. Bên bán bao
gi c ng mu n bán nhanh th mình có v i l i nhu n cao nh t. Vì v y, thông qua công
tác đ u th u Nhà n

c ch ph i b ra m t kho n chi phí th p h n d toán đ xây d ng

công trình, có nh v y m i đ m b o t o ra m t sân ch i công b ng, minh b ch, thu hút
các nhà th u có n ng l c tham gia cung c p hàng hóa, d ch v …
Theo s li u th ng kê báo cáo c a B K ho ch và
196.721 gói th u th c hi n theo Lu t

u t , n m 2016 trên c n

c có

u th u n m 2013. Trong đó có 46.531 gói đ u

14


th u r ng rãi chi m t l 23,65%, có 120.931 gói ch đ nh th u chi m t l 61,47%. T
l ti t ki m t các gói đ u th u r ng rãi đ t 8,12%, t l ti t ki m do ch đ nh th u ch
đ t t l 2,06% th p nh t trong các hình th c đ u th u.
Ngoài ra B K ho ch và

u t cho bi t, n m 2016 - n m đ u tiên th c hi n l trình

đ u th u qua m ng quy đ nh t i Thông t liên t ch s 07/2015/TTLT/BKH T-BTC, s
l

ng gói th u đ u th u qua m ng đ t 3.327 gói th u, t ng g p 7 l n so v i n m 2015.

Tuy nhiên, ch có 2.130 gói th u đã đ ng t i k t qu l a ch n nhà th u, v i t ng giá
gói th u là 3.020 t đ ng và t ng giá trúng th u là 2.720 t đ ng, đ t t l ti t ki m
9%. Theo đánh giá c a B K ho ch và

u t , l nh v c hàng hóa có t l áp d ng đ u

th u qua m ng cao nh t (2.448 gói), chi m 74% t ng s gói th u. Ti p theo là l nh v c
xây l p có t l áp d ng đ u th u qua m ng chi m 18% (612 gói). K t qu th ng kê
trên h th ng m ng đ u th u qu c gia cho th y, 95% trong t ng s các gói th u đ u
th u qua m ng trong n m 2016 là các gói th u có giá gói th u d
gói). Trung bình có 2,6 nhà th u tham gia 1 gói th u đ

c đ u th u qua m ng [4].

B ng 1.1 B ng th ng kê công tác đ u th u trên c n
Hình th c l a
ch n nhà th u
1.

u th u r ng rãi

2.

u th u h n ch

3.Ch đ nh th u

T ng s
gói th u

T l
(%)

46531,00 23,65
8715,00

c n m 2016

T ng giá
T ng giá tr
trúng th u
( t đ ng)
(t đ ng)
603274,42

i 5 t đ ng (3.165

Chênh l ch

Giá tr (t
đ ng)
554.291,47 48982,95

T l
(%)
8,12

4,43

35205,48

33615,92

1589,56

4,52

120931,00 61,47

260516,85

255.153,45

5363,40

2,06

4. Chào hàng c nh
tranh

11334,00

5,76

18488,37

17116,54

1371,83

7,42

5.Hình th c khác

9210,00

4,68

26434,68

25621,15

813,53

3,08

943919,81 885798,54

58121,28

6,16

T ng c ng

196721,00 100,00

(Ngu n: Báo cáo tình hình ho t đ ng đ u th u n m 2016 - B K ho ch và
T s li u th ng kê B ng 1.1 ta có th t ng k t đ

15

c bi u đ sau:

ut )


5,76

u th u r ng rãi

4,68
23,65

u th u h n ch

4,43

Ch đ nh th u

61,47

Chào hàng c nh
tranh

Hình 1.1 Bi u đ th c tr ng tình hình đ u th u trên c n
Trong th i gian qua, ho t đ ng đ u th u đã d n t ng b

c n m 2016

c kh ng đ nh vai trò quan

tr ng c a nó đ i v i vi c nâng cao hi u qu ho t đ ng chi tiêu công. Qua báo cáo c a
B K ho ch và
đ

u t cho th y, thông qua công tác đ u th u ngân sách đã ti t ki m

c bình quân 6,16%, nh t là hình th c đ u th u r ng rãi, đã góp ph n ti t ki m m t

ph n ngân sách không nh cho qu c gia v i t l ti t ki m 8,12%.

c bi t có m t s

quan đi m còn cho r ng, n u Vi t Nam tri n khai m r ng công tác đ u th u qua m ng
cho 100% gói th u thì còn ti t ki m thêm cho ngân sách hàng t USD. Công khai,
minh b ch thông tin đ u th u, quy đ nh ch t ch v ch đ nh th u, áp d ng đ u th u
đi n t … là nh ng gi i pháp đang đ

c đ y m nh áp d ng nh m ti p t c nâng cao

hi u qu ho t đ ng mua s m công t i Vi t Nam.
1.2.2.2 Nh ng k t qu đ t đ

c trong công tác đ u th u th i gian qua

Sau h n 20 n m xây d ng và phát tri n, công tác đ u th u t i Vi t Nam (1994 - 2017),
h th ng v n b n quy ph m pháp lu t v đ u th u đã và đang ngày càng đ
thi n và đ ng b hóa, góp ph n thi t l p môi tr

c hoàn

ng kinh doanh minh b ch, c nh tranh

cho ho t đ ng đ u th u, t đó có th t o c s cho vi c l a ch n nhà th u có đ n ng
l c, kinh nghi m th c hi n các gói th u s d ng ngu n v n nhà n

c, đem đ n hi u

qu cao h n trong công tác đ u t công, phòng ch ng tham nh ng, ti t ki m không

16


nh cho ngân sách nhà n

c. Song song v i vi c hoàn thi n khung pháp lý, công tác

ki m tra, giám sát v đ u th u c ng đ

c tri n khai hi u qu .

Trong nh ng n m g n đây cùng v i s h i nh p m nh m v i c ng đ ng qu c t c a
đ tn
đ

c nói chung, doanh nghi p xây d ng nói riêng, các doanh nghi p đã h c h i

c r t nhi u t nh ng qu c gia phát tri n b c nh t trong l nh v c xây l p nh : Nh t

B n, Australia, Pháp, Italia,... v công ngh thi công tiên ti n, bi n pháp thi công, tiêu
chu n v ch t l

ng thi công công trình, t đó có th nâng cao n ng l c thi công đ có

th nâng tính c nh tranh c a các doanh nghi p xây d ng trong n

c trong vi c tham

gia đ u th u gói th u xây l p có các nhà th u qu c t tham gia, ho c c nh tranh n i b
gi a các doanh nghi p xây l p trong n

c, t đó có th làm gia t ng s l a ch n nhà

th u có n ng l c, thi công công trình v i giá tr th p nh t nh ng v n đ m b o đ
ti n đ , ch t l

ng công trình c a đ n v qu n lý d án xây l p.

Hình th c đ u th u r ng rãnh ngày càng đ
đ nh th u đ ng th i h
đ u th u đ
càng đ

c

c khuy n khích và phát tri n, h n ch ch

ng t i đ u th u qua m ng. Ho t đ ng thanh tra, ki m tra v

c chú tr ng và tri n khai trên di n r ng. Các thông tin v đ u th u ngày

c công khai, minh b ch th hi n qua vi c gia t ng nhu c u đ ng t i thông tin.

1.2.2.3 Nh ng h n ch còn t n t i trong công tác đ u th u th i gian qua
Bên c nh nh ng k t qu đã đ t đ

c trong công tác đ u th u, không ít nh ng h n ch

v n còn t n t i làm gi m tính hi u qu c a công tác đ u th u, gây th t thoát ngu n
ngân sách.
Theo s li u th ng kê báo cáo c a B K ho ch và đ u t , n m 2016 trên c n
196.721 gói th u th c hi n theo Lu t

u th u n m 2013. Trong khi đó, báo cáo cho

bi t, tính đ n ngày 31/12/2016, có 80.413 thông báo m i th u đ
th ng m ng đ u th u qu c gia.

c có

ng th i, n m 2016, Báo

c đ ng t i trên h

u th u đ ng t i 80.413

thông báo m i th u, 1.499 danh sách ng n, 61.117 k t qu l a ch n nhà th u, nhà đ u
t và 6.946 thông báo h y/gia h n/đi u ch nh/đính chính thông tin đã đ ng t i. Có th
th y s l

ng k t qu l a ch n nhà th u đ

qu c gia ch chi m kho ng 1/3 s l
chi m kho ng h n 3/4 s l

c công khai trên h th ng m ng đ u th u

ng gói th u đ

ng gói th u đ

c th c hi n theo Lu t

c thông báo m i th u tr đi s l

17

u th u;
ng gói


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×