Tải bản đầy đủ

NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG CÔNG DÂN TỐT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA 4

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

“NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG
ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG CÔNG DÂN TỐT”

Người thực hiện: Đặng Thị Hà
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HÓA, NĂM 2015


MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................2
Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ.........................................................................................3
Phần II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ........................................................................4
I. Cơ sở lý luận của vấn đề:............................................................................4

II. Thực trạng về công tác giáo dục đạo đức và tình hình đạo đức của học
sinh trường THPT Hoằng Hóa IV:................................................................4
III. Giải pháp và tổ chức thực hiện:..............................................................5
1- Triển khai kịp thời mọi văn bản chỉ đạo và tổ chức học
chuyên đề:............................................................................5
Ban giám hiệu phải triển khai kịp thời mọi văn bản chỉ đạo
của Bộ giáo dục, Sở giáo dục và tổ chức học chuyên đề về
công tác giáo dục đạo đức đến mọi cán bộ, giáo viên, công
nhân viên trong nhà trường..................................................5
2 - Phải xây dựng được tổ chức đoàn vững mạnh trong nhà
trường:...................................................................................7
3 - Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện
học sinh tích cực”:.................................................................7
4 - Xây dựng đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm:.....8
5 – Đặc biệt chú trọng giáo dục học sinh cá biệt:.................9
6 - Tổ chức được diễn đàn dân chủ:......................................9
7 – Xây dựng mối quan hệ phối, kết hợp ba bên:...............10
8 - Phải thực hiện khen, chê kịp thời:..................................10
IV - Những kết quả qua ba năm thục hiện:.................................................11
Phần III. KẾT LUẬN........................................................................................13

2


Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong cuộc sống, dù muốn hay không con người vẫn phải có những quan
hệ trực tiếp và gián tiếp với mọi người xung quanh. Các quan hệ ấy vô cùng
phức tạp, đòi hỏi con người phải ứng xử, giao tiếp và thường xuyên điều chỉnh
hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu và lợi ích chung của mọi người, trong
trường hợp đó con người được xem là có đạo đức.
Theo Khái niệm đạo đức và một số phạ trù cơ bản, đạo đức là một hiện
tượng xã hội phản ánh các mối quan hệ hiện thực bắt nguồn từ bản thân cuộc
sống của con người. Cuộc sống của mỗi con người đòi hỏi họ phải ý thức được ý
nghĩa, mục đích hoạt động của mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Những
hoạt động đó bao giờ cũng có mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân và
xã hội, bảo đảm cho các thành viên vươn lên một cách tích cực và tự giác, trở
thành động lực phát triển của xã hội. Đó chính là những quy tắc, chuẩn mực
trong hành động để đánh giá con người có đạo đức hay không có đạo đức.
Trong tình hình hiện nay, chất lượng đạo đức của học sinh đang có xu
hướng giảm sút nghiêm trọng, bạo lực học đường có xu hướng gia tăng, tệ nạn ma


túy, cờ bạc, lô đề và các trò chơi điện tử đang thâm nhập vào học đường. Đó là
tình trạng báo động, đòi hỏi mỗi nhà trường phải có những giải pháp để nâng cao
chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh, có như vậy mới đào tạo được những
lớp người đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và xây dựng thành công một
nước Việt Nam giàu mạnh, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trong khi đó, việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở giai đoạn hiện nay là
vô cùng khó bởi lẽ đạo đức gia đình, đạo đức xã hội có phần không còn được
như trước, các qui tắc chuẩn mực xã hội bị xem nhẹ, trật tự trên dưới bị xáo trộn
do đó những bài học đạo đức trong nhà trường chỉ còn là lý thuyết vì khi các em
trở về với gia đình, tiếp xúc với xã hội là một thực tế hoàn toàn khác.
Xuất phát từ những lý do trên, tôi thực hiện sang kiến kinh nghiệm:
“Nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông trong
nhà trường để trở thành những công dân tốt” nhằm nâng cao hiệu quả của công
tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho các em học sinh ở cấp Trung học phổ thông,
góp phần gìn giữ, phát triển các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp và hạn chế
các tệ nạn trong học đường, chuẩn bị hành trang tốt hơn cho các em học sinh sau
khi rời ghế nhà trường để bước vào xã hội.

3


Phần II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề:
- Học sinh THPT là chủ thể - đối tượng của giáo dục đạo đức, nhưng
trong suy nghĩ và việc làm thực tế của một số thầy, cô vẫn còn những lệch lạc,
do đó phương pháp giáo dục học sinh chưa phù hợp. Hầu như chúng ta vẫn coi
học sinh là đối tượng chịu sự tác động thụ động; thầy, cô giáo luôn cho mình có
cái quyền được "giáo huấn", áp đặt, nhồi nhét, gò bó thậm chí còn dọa nạt khi
học sinh phạm lỗi hoặc chưa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Mặc dù động cơ,
mục đích giáo dục của thầy cô giáo là cao quý và tốt dẹp, song phương pháp
chưa phù hợp nên không đem lại hiệu quả như mong muốn.
- Giáo dục đạo đức là trách nhiệm của tất cả thầy cô trong nhà trường
nhưng nhiều thầy cô cho rằng việc giáo dục đạo đức là trách nhiệm của Ban
giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, do đó nhiều lúc thờ ơ, bàng quang như: đi
bên cạnh học sinh vẫn hút thuốc lá, học sinh nói năng, xưng hô, thậm chí nói tục
vẫn không nhắc nhở phê bình.
II. Thực trạng về công tác giáo dục đạo đức và tình hình đạo đức của
học sinh trường THPT Hoằng Hóa IV:
- Một bộ phận giáo viên chủ nhiệm thiếu phương pháp, thiếu nhiệt tình,
chưa thực sự quan tâm đến lớp trong những tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ để
nắm bắt tình hình học sinh, giao phó mọi việc cho cán bộ lớp điều hành đã ảnh
hưởng rất lớn đến chất lượng đạo đức, học tập của lớp.
- Tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường làm cho các giá trị đạo đức
bị xem nhẹ, thậm trí bị coi thường, do đó nhiều tệ nạn xã hội càng có điều kiện
thâm nhập vào trường học, ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ hoc sinh như:
Tệ nạn ma túy, cờ bạc, số đề, bỏ học chơi điện tử, gây gỗ đánh nhau gây ảnh
hưởng đến nền nếp, chất lượng đạo đức, chất lượng văn hóa của nhà trường.
Năm học 2008 - 2009 chất lượng đạo đức của nhà trường giảm sút
nghiêm trọng. Kết quả được tổng hợp tại bảng 01.
Bảng 01. Kết quả xếp loại đạo đức năm học 2008 - 2009
Xếp loại đạo đức
TT

Khối
Lớp

T. Số
HS

1

10

530

Loại yếu
SL
%
8
1,5

2

11

598

4

0,75

Loại TB
SL
%
25
4,72

Loại khá
SL
%
102 19,25

Loại tốt
SL
%
395
73,28

30

92

473

5,02
4

13,58

78,9


3

12
664
0
T.cộng 1.792 12

0,00
2,25

22
77

3,31
13,5

85 12,80
279 15,57

557
1425

83,89
68,68

- Tỷ lệ học sinh xếp đạo đức trung bình và yếu lớn hơn nhiều so vơi Nghị
quyết Hội nghị viên chức đầu năm học (yếu: 8e m, TB: 60 em).
- Trong năm học 2008-2009 đã diễn ra 06 vụ học sinh đánh nhau, Hội
đồng kỹ luật đã họp và đình chỉ học tập có thời hạn 1 năm học đối với 03 học
sinh.
- Điều quan trọng là nền nếp nhà trường, ý thức tổ chức kỷ luật của học
sinh xuống cấp nghiêm trọng, một bộ phận học sinh hay bỏ học vô lý do đi chơi
điện tử, la cà và ghi nợ các quán, hàng làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và
học của nhà trường.
III. Giải pháp và tổ chức thực hiện:
Với cương vị là Phó hiệu trưởng phụ trách công tác giáo dục tư tưởng đạo
đức, nền nếp trong nhà trường, qua thực tế công tác cho thấy: Để làm tốt công
tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh cần phải nắm vững nguyên tắc
“Không có học sinh không thể dạy, chỉ có học sinh chưa được giáo dục đúng
cách” và phải thực hiện tốt một số giải pháp sau:
1- Triển khai kịp thời mọi văn bản chỉ đạo và tổ chức học chuyên đề:
Ban giám hiệu phải triển khai kịp thời mọi văn bản chỉ đạo của Bộ giáo
dục, Sở giáo dục và tổ chức học chuyên đề về công tác giáo dục đạo đức đến
mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.
Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng
tạo”, thực hiện “Nề nếp, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm" phải được chú
trọng và là yếu tố đầu tiên của người thầy. Đặc biệt, nhân tố quyết định đến
thành công của công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh phải là đội ngũ
thầy cô giáo, người thầy giáo dục học sinh bằng chính cuộc sống và nhân cách
của mình. Nhân cách của người thầy nói rộng ra là tất cả những người làm công
tác giáo dục là một cấu tạo tâm lý rất phức tạp bao gồm nhiều phẩm chất cần
thiết, trong đó cần chú ý nhất là lao động sư phạm, thể hiện ở năng lực chuyên
môn, năng lực chủ nhiệm, việc có tri thức, có phương pháp, có nghệ thuật tổ
chức giảng dạy kể cả chính khóa và ngoại khóa. Tình thương sư phạm là lòng
yêu nghề mến trẻ, các thầy cô phải thực sự “Tất cả vì học sinh thân yêu’’, “Càng
yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu”. Người thầy, cô phải có lòng

5


nhân ái vị tha. Bản thân thầy cô phải thực sự gương mẫu từ lời nói đến việc làm,
có như vậy mới có tác dụng giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh.
Triển khai thường xuyên cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề hằng năm, phát động “Tuần học tốt - Tháng
học tốt” vào dịp 2/9 và “Quà tháng năm dâng Bác” vào dịp 19/5, tất cả các thành
tích của các em đều được biểu dương khen thưởng trong ngày sinh của Bác, từ
đó tạo nên nét sinh hoạt truyền thống hằng năm để các em phấn đấu.
Mặt khác, Ban giám hiệu cần triển khai cụ thể Điều lệ trường THPT đến
toàn thể học sinh bằng nhiều cách: Phô tô tài liệu đến cán bộ lớp triển khai cho
tập thể lớp hoặc có thể trích dẫn một số điều qui định trên các pano trong trường
để nhắc nhở học sinh. Đồng thời, triển khai thông tư 08/TT hướng dẫn về việc
khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường THPT để các em biết được
nếu vi phạm sẽ bị xử lý ở mức kỷ luật nào.
Hơn nữa, cần cử giáo viên đi tiếp thu các chuyên đề triển khai của Sở giáo
dục và đào tạo về nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, sau đó triển khai đầy đủ
trong hội đồng giáo dục đặc biệt là hội đồng chủ nhiệm để có thể nắm bắt kịp
thời những nội dung và phương pháp giáo dục mới.
Trong quan hệ và thói quen ứng xử phải chú ý đến tình bạn của tuổi học
trò. Như chúng ta đều biết, tình bạn là một tình cảm gắn bó tự nguyện hai hoặc
nhiều người với nhau trên cơ sở hợp nhau về tính cách, sở thích, quan niệm,
nhận thức xã hội hoặc xu hướng. Tình bạn là nhu cầu giao tiếp của mỗi con
người trong cuộc sống, vì vậy xây dựng mối quan hệ ứng xử về tình bạn cho học
sinh trước tiên phải làm cho học sinh thấy rằng trong tập thể lớp, trường và xã
hội không bao giờ là có những nguyên tắc rõ ràng, trong nhóm bạn bè không
phải không có những người chưa tốt vấn đề là ở chỗ tiếp thu cái tốt, cái tích cực
ở bạn cải tạo cái xấu, cái tiêu cực ở bản thân mình, ở bạn bè làm cho mỗi cá
nhân ngày càng hoàn thiện đó mới chính là tình bạn thực sự. Phải làm cho học
sinh thấy tình bạn chân thành xây dựng trên những nền tảng đạo đức chân chính
là sự trung thực, thẳng thắn, lòng tự trọng và sự cảm thông sâu sắc, tình bạn
chân chính mang lại niềm vui, niềm tự hào và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc
sống. Hiện nay, tình trạng bạn bè ý thức kém hay rủ nhau bỏ học, rủ nhau đi
chơi điện tử hoặc vào trong quán ăn nhậu. Thầy cô hãy giáo dục cho học sinh
thấy học sinh không nên bao che khuyết điểm cho nhau, không nên sa đà vào
các hội hè, tham quan du lịch, vui chơi, đua đòi làm ảnh hưởng đến học tập.

6


Đặc biệt là khích lệ kịp thời đối với học sinh yếu kém khi các em có sự
tiến bộ dù là rất nhỏ. Thầy cô giáo phải khuyến khích, hướng dẫn học sinh giúp
đỡ nhau trong học tập, học sinh khá phải giúp đỡ học sinh yếu, kém. Động viên
các em mạnh dạn đề xuất ý kiến, sáng kiến của mình trong học tập. Rèn cho các
em có thói quen tự học, tự nghiên cứu tìm hiểu thêm tài liệu ngoài bài giảng của
thầy cô ở trường. Tự tạo ra phong trào học tập để học sinh hứng thú học tập và
lôi cuốn một bộ phận học sinh có ý thức học tập kém, lười nhác tham gia phong
trào học tập của tập thể lớp, từ đó nâng cao ý thức đạo đức của những học sinh
yếu kém và học sinh cá biệt.
Trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, người thầy, người cô phải rèn
luyện kĩ năng ứng xử cho học sinh. Đây là việc làm hết sức cần thiết song không
thể ngày một ngày hai chúng ta làm được. Rèn luyện kĩ năng ứng xử hợp lí với
các tình huống trong cuộc sống, đó là mối quan hệ thầy với trò, bạn bè và trong
gia đình phải thể hiện kính trọng lễ phép với thầy, cô và những người lớn tuổi.
2 - Phải xây dựng được tổ chức đoàn vững mạnh trong nhà trường:
Trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, nếu chỉ dừng lại ở việc của
Ban giám hiệu, của nhà trường thì công tác giáo dục đạo đức không mang lại kết
quả. Vấn đề là phải phối hợp chặt chẽ các tổ chức trong nhà trường như: Công
đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cha mẹ học sinh, tập thể lớp.
Trong đó, vai trò Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh trong nhà trường vô
cùng quan trọng. Thực tế cho thấy năm nào phong trào Đoàn có nhiều hoạt động
thu hút được đông đảo học sinh tham gia thì năm đó thành tích học tập và nề
nếp, kỷ cương trong nhà trường được nâng cao, vì tuổi học sinh THPT là thanh
niên do đó Đoàn trường vừa phát động các phong trào thi đua, theo dõi thi đua
vừa tạo sân chơi thu hút tuổi trẻ. Đoàn trường tổ chức các hoạt động vui tươi
lành mạnh như hoạt động văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian các
cuộc thi khám phá tri thức. Phải làm thế nào để học sinh thấy “Mỗi ngày đến
trường là một ngày vui”, có như vậy mới lôi cuốn được học sinh, đặc biệt là
những học sinh ý thức kém, từ đó các em tự điều chỉnh hành vi của mình ,tự tu
dưỡng và rèn luyện bản thân.
3 - Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh
tích cực”:
Yếu tố quyết định thành công của phong trào thi đua “Xây dựng trường
học thân thiện học sinh tích cực” là sự nhận thức đầy đủ, tinh thần trách nhiệm
cũng như năng lực giáo dục cao, sự đồng lòng tham gia của mỗi cán bộ, giáo
7


viên, đoàn viên Công đoàn nhà trường trong việc thực hiện cuộc vận động “Hai
không”, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
Trong quá trình hình thành nhân cách và phát triển kỹ năng cho học sinh,
cần đặc biệt lưu ý vận dụng những điều đã được học vào thực tiễn ở địa phương,
nhất là khi tìm hiểu về văn hóa dân gian, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của
dân tộc. Thường xuyên chú ý rèn luyện các kỹ năng mềm cho học sinh nhất là
kỹ năng sống. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh là rèn luyện sức khỏe và ý
thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông và các tai nạn
khác, rèn luyện kỹ năng ứng xử về văn hóa cuộc sống hòa bình, phòng chống
bạo lực và các tệ nạn xã hội. Để làm được điều này, nhà trường cùng với Đoàn
trường phải tổ chức được nhiều hình thức sinh hoạt ngoài giờ. Tạo cho học sinh
có sân chơi lành mạnh, làm cho học sinh thấy rằng “Mỗi ngày đến trường là một
ngày vui” để thu hút các em đến trường, có được điều này nhà trường phải thực
sự là một môi trường xanh, sạch, đẹp. Cần phải hướng học sinh đến với các sinh
hoạt vui chơi lành mạnh thông qua các cuộc thi “Rung chuông vàng’’, “Cẩm
nang tri thức’’, các trò chơi dân gian như kéo co, múa sạp,… Chính những hoạt
động đó của nhà trường trong những năm qua không những nâng cao chất lượng
đạo đức của học sinh mà còn giải quyết được các hiện tượng tiêu cực học sinh
trở nên thân thiện hơn trong học đường.
4 - Xây dựng đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm:
Để giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh phải xây dựng được đội ngũ
giáo viên làm công tác chủ nhiệm. Trong những năm qua, nhà trường luôn quan
tâm đến công tác chủ nhiệm. Trước tiên là chọn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm
phù hợp cho từng lớp cụ thể, triển khai chuyên đề công tác chủ nhiệm đến mọi
giáo viên. Đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm có năng lực, đều tay, nhiệt
tình và đặc biệt nhà trường triển khai kịp thời mọi chủ trương đến hội đồng chủ
nhiệm. Hàng tháng yêu cầu giáo viên đánh giá xếp loại học sinh không định
kiến, không mặc cảm, trên cơ sở bình bầu của tập thể lớp. Ngay từ đầu năm học,
Ban giám hiệu phải duyệt kế hoạch chủ nhiệm để nắm chỉ tiêu của lớp, mặt
mạnh, mặt yếu của mỗi lớp và quan trọng là đánh giá đúng năng lực chủ nhiệm.
Ban giám hiệu phải chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt sinh hoạt
15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt cuối tuần, phải để học sinh tự tổ chức điều hành
tiết sinh hoạt để tự xếp loại đạo đức nhưng không thoát ly khỏi sự giám sát của
giáo viên chủ nhiệm. Thông qua hệ thống cán bộ lớp để khuyến khích tính tự
giác trong tu dưỡng, rèn luyện của học sinh.
8


Hàng tháng, Ban giám hiệu thu kết quả đánh giá xếp loại của giáo viên
chủ nhiệm đối với ba khối để nắm bắt số học sinh hạnh kiểm trung bình, hạnh
kiểm yếu, trên cơ sở đó để theo dõi đánh giá xếp loại lớp. Từ phong trào thi đua
tích cực của các lớp để quản lý việc làm của giáo viên chủ nhiệm do vậy chất
lượng đạo đức của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt.
5 – Đặc biệt chú trọng giáo dục học sinh cá biệt:
Việc giáo dục học sinh cá biệt là biện pháp vô cùng quan trọng của công
tác giáo dục đạo đức. Để làm được việc này Ban giám hiệu yêu cầu từng học kỳ
giáo viên chủ nhiệm phải đưa thông tin học sinh cá biệt vào sổ chủ nhiệm. Ban
giám hiệu kiểm tra, xếp loại giáo viên chủ nhiệm từng học kỳ thông qua sổ chủ
nhiệm, nắm bắt và phân loại học sinh cá biệt, biểu hiện cá biệt: hay gặp gỡ đánh
nhau, hay bỏ học vô lý do hoặc thường xuyên không thuộc bài…v.v.
Trên cơ sở đó, Ban giám hiệu nắm danh sách học sinh cá biệt từng học kỳ
và tổ chức hội nghị giáo dục học sinh cá biệt vào cuối kì I và cuối kì II. Điều đặc
biệt lưu ý với việc giáo dục học sinh cá biệt là phải đánh giá và ghi nhận mức độ
tiến bộ của từng em, không ác cảm, các em tiến bộ dù là rất nhỏ đều khen trước
lớp, nếu các em tái phạm cần nhắc nhở riêng và tạo cơ hội phấn đấu.
Tổ chức Hội nghị 6 bên gồm: Ban giám hiệu, bí thư Đoàn trường, giáo
viên chủ nhiệm, hội cha mẹ học sinh, học sinh cá biệt và phụ huynh có học sinh
cá biệt để cùng phối hợp giáo dục, yêu cầu cha mẹ học sinh cá biệt phát biểu
cam kết phối hợp giáo dục để nâng cao trách nhiệm của các bậc phụ huynh có
như vậy việc giáo dục học sinh cá biệt mới đạt kết quả cao.
6 - Tổ chức được diễn đàn dân chủ:
Để công tác giáo dục đạo đức học sinh có hiệu quả một việc làm không
thể thiếu của nhà trường là phải tổ chức được diễn đàn dân chủ. Với chủ đề
“Nghe học sinh nói, nói học sinh nghe” một năm hai lần vào giữa học kì một và
học kì hai trên cơ sở đó để mở rộng bầu không khí dân chủ, Ban giám hiệu nắm
bắt được tình hình thông qua sự phản ánh, tự giác có tổ chức của học sinh. Từ đó
Ban giám hiệu chỉ đạo các tổ chức trong nhà trường giải quyết các việc có liên
quan. Việc làm này nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của học sinh, tạo được
không khí dân chủ trong nhà trường. Đặc biệt là từ diễn đàn này mối quan hệ
giữa thầy cô và học sinh ngày càng gần gũi, gắn bó, qua đó giáo viên nhất là
giáo viên chủ nhiệm có điều kiện nắm bắt học sinh lớp mình để điều chỉnh công
tác giáo dục đạo đức cho học sinh một cách phù hợp. Hơn nữa khi tổ chức được
diễn đàn dân chủ công khai sẽ không còn đơn thư khiếu nại vượt cấp.
9


7 – Xây dựng mối quan hệ phối, kết hợp ba bên:
Trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh điều đặc biệt quan tâm là
sự kết hợp chặt chẽ ba bên: Giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Gia đình có tầm quan trọng đặc biệt trong việc giáo dục đạo đức con em,
giáo dục con em trở thành người công dân chân chính là nghĩa vụ hết sức nặng
nề của bậc cha mẹ. Giáo dục việc hình thành đạo đức, nhân cách cho con trong
gia đình bố mẹ không chỉ dựa vào tình yêu thương chiều chuộng con đòi gì được
nấy, thích cái gì được cái ấy, cung cấp cho con mọi nhu cầu về vật chất. Tình
yêu thương tràn trề quá mức của cha mẹ sớm muộn cũng dẫn đến sự hư hỏng
của con cái, nhiều bậc phụ huynh khi con cái hư hỏng cãi lại bố mẹ thường đổ
trách nhiệm cho nhà trường.
Sự phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội phải kết hợp chặt chẽ
trong đó gia đình là nền tảng, là điều kiện. Chính nhận thức được điều đó nhà
trường đã gắn chặt công tác đạo đức cho học sinh thông qua các bậc phụ huynh
đó là Ban đại diện hội cha mẹ học sinh được phân công theo dõi tình hình học
sinh ở các xã, phản ánh kịp thời cho nhà trường đồng thời đây cũng là cơ sở để
nhà trường có điều kiện giáo dục đạo đức thông qua phụ huynh đó là các kì họp
phụ huynh, là sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình. Chính từ những việc làm
này mà trong các năm học qua, chất lượng giáo dục đạo đức của nhà trường
được nâng lên rõ rệt qua từng năm học, tỉ lệ học sinh yếu kém ngày càng giảm,
học sinh khá, tốt về đạo đức ngày càng tăng.
8 - Phải thực hiện khen, chê kịp thời:
Khen thưởng là hình thức biểu hiện sự đánh giá tốt đẹp tích cực của xã
hội đối với hành vi ứng xử và hoạt động của mỗi học sinh hoặc tập thể học sinh
được khen thưởng học sinh cảm thấy hài lòng tin tưởng, phấn khởi. Do đó phải
chỉ đạo cho Đoàn trường theo dõi thi đua chặt chẽ từng tuần, từng tháng và phải
công bố kết quả xếp loại các lớp vào tiết chào cờ hàng tuần, phải phát huy vai
trò của đội cờ đỏ theo dõi thi đua đánh giá chính xác các khối lớp.
Không nên cho rằng việc biểu dương thi đua khen thưởng ở bất cứ ở đâu,
bất cứ lúc nào cũng tốt. Ý nghĩa giáo dục của khen thưởng càng lớn nếu khi
khen thưởng chỉ đánh giá kết quả cả động cơ và phương thức hoạt động. Nếu
khen thưởng không đúng, khen những việc không đáng khen, thiếu khách quan,
quá đề cao người được khen mà hạ thấp vai trò của tập thể không được tập thể
đồng tình ủng hộ thì khen thưởng trở thành sự đối lập làm cho họ bị tập thể xa
lánh đồng thời gây thói quen tự mãn, chủ quan, kiêu ngạo, hư danh cho người
10


được khen. Trong những năm qua, nhà trường đã giành nhiều kinh phí phục vụ
cho khen thưởng để động viên phong trào không chỉ khen về học tập, nặng về
học tập mà nhà trường rất chú ý khen thưởng về nề nếp, đạo đức của các lớp và
cá nhân học sinh, do đó chất lượng đạo đức không chỉ nâng lên mà còn góp phần
nâng cao chất lượng văn hóa của nhà trường.
Kỷ luật là biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chê trách,
trừng phạt là các mức độ giáo dục tác động đến nhân cách của học sinh, biểu
hiện thái độ không đồng tình, phủ định của giáo viên đối với hành vi, hành động
của học sinh trái với quy tắc ứng xử, nó sẻ có tác dụng giáo dục ngược lại. Tiến
hành kỷ luật phải căn cứ vào điều lệ trường THPT do Bộ Giáo dục quy định,
phải làm từ tập thể lớp, cho lớp sinh hoạt kiểm điểm cá nhân khi các nhân vi
phạm, phải thực hiện phương châm giáo dục là chính, khi xét kỷ luật của học
sinh phải thực sự khách quan vô tư thì mới có tác dụng giáo dục, khi quyết định
kỷ luật học sinh là phải thông báo cho gia đình và địa phương để phối kết hợp
giáo dục và thông báo trước các hình thức kỷ luật thì mới có tác dụng giáo dục,
răn đe học sinh.
IV - Những kết quả qua ba năm thục hiện:
Với việc thực hiện các giả pháp để giáo dục đạo đức trong những năm học
qua, chất lượng đạo đức của nhà trường được nâng lên rõ rệt:
1- Các chỉ tiêu đạo đức nhà trường để ra trong hội nghị viên chức đầu mỗi
năm học đều đạt và vượt, đặc biệt số học sinh đạo đức xếp loại yếu giảm, học
sinh xếp đạo đức khá và tốt ngày càng tăng. Kết quả tại bảng 02.
Bảng 02. Kết quả xếp loại đạo đức từ năm 2009 - 2012
Năm học

Tổngsố
HS

Xếp Loại hạnh kiểm

Loại yếu
Loại TB
Loại khá
Loại tốt
SL %
SL
%
SL
%
SL
%
2009-2010 1629
5
0,31
65
3,99
317 19,46 1.242 76,24
2010-2011 1495
3
0,21
60
4,35
270 18,06 1.162 77,38
2011-2012 1430
2
0,14
38
2,66
241 16,85 1.149 80,35
2 - Các hiện tượng tiêu cực trong nhà trường như: Chơi bài, bỏ học giữa
giờ hoặc gây gỗ đánh nhau giảm. Trong ba năm học vừa qua, nhà trường chỉ
đình chỉ học một học sinh (năm học 2009 - 2010) thời hạn một năm do tham gia
đánh nhau bên ngoài trường. Trong ba năm qua không có học sinh sa vào các tệ
nạn xã hội.

11


3 - Quan hệ thầy trò gần gũi, thân mật, bầu không khí dân chủ mở rộng, ý
thức tự giác của học sinh được nâng lên học sinh gắn bó với trường lớp, khuôn
viên quang cảnh nhà trường càng trở nên khang trang. Trường luôn xanh – sạch
– đẹp do ý thức giữ gìn, vệ sinh và bảo vệ cây xanh của học sinh được nâng cao.
4 - Từ chất lượng đạo đức được nâng lên đã đưa chất lượng văn hóa của
nhà trường ngày cao: 100% học sinh tốt nghiệp, 70% học sinh hàng năm đỗ vào
các đại học. Các kỳ thi học sinh giỏi, nhà trường luôn đứng trong tốp 10 trường
có điểm cao của cả tỉnh. Đặc biệt kỳ thi học sinh giỏi năm học 2011 - 2012
trường xếp thứ 2 sau trường THPTchuyên Lam Sơn, kỳ thi học sinh giỏi năm
học 2014 - 2015 trường xếp thứ 2 sau trường THPT Quảng Xương 1, đã tạo
niềm tin cho nhân dân khi có con, em học tại trường THPT Hoằng Hóa 4.

12


Phần III. KẾT LUẬN
Việc áp dụng các phương pháp của sáng kiến kinh nghiệm trên đã đem lại
hiệu quả thiết thực: Trong 3 năm học qua, công tác giáo dục tư tưởng đạo đức và
chất lượng văn hóa của nhà trường ngày càng tiến bộ, tạo niềm tin cho lãnh đạo
huyện, Sở đặc biệt là niềm tin cho nhân đân 11 xã vùng Đông - Nam của huyện
Hoằng Hóa.
Có được kết quả này là sự nổ lực vươn lên của thầy và trò là sự thường
xuyên, kiên trì trong công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, sự phối hợp đồng bộ
các tổ chức trong nhà trường, gia đình và xã hội.
Sự thành công này còn là sự ghi nhận về vai trò, nhân cách của thầy, cô
giáo trường THPT Hoằng Hóa 4, mà trong đó vai trò lớn nhất chính là đội ngũ
giáo viên chủ nhiệm, các thầy, cô thực sự đã rất yêu nghề, mến trẻ và luôn phấn
đấu “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
Với những thành công bước đầu trong công tác giáo dục tư tưởng, đạo
đức cho học sinh, chúng tôi tin tưởng chất lượng giáo dục mọi mặt của nhà
trường sẽ ngày được nâng cao trong thời gian tới và ngày càng có nhiều công
dân tốt, công dân gương mẫu của xã hội mà cội nguồn của nền tảng đạo đức đã
được bồi đắp từ những ngày còn là học sinh dưới mái trường Hoằng Hóa 4./.
Hoằng Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2015
NGƯỜI THỰC HIỆN

Đặng Thị Hà

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×