Tải bản đầy đủ

Logic DC Vien dai hoc mo

Xác định quan hệ đối lập trong các cặp khái niệm dưới đây:
Chọn một câu trả lời:
a. “Hàng lương thực” và “Hàng xuất khẩu”
b. “Thị trường tài chính” và “Thị trường sức lao động”
c. “Ngành dịch vụ” và “Ngành du lịch”
d. “Thị trường hàng xuất khẩu” và “Thị trường hàng nhập khẩu”
Hai khái niệm: “Nguyên đơn” & “Người khởi kiện” có các quan hệ sau. Hãy xác định
câu trả lời Đúng
Chọn một câu trả lời:
a. Đồng nhất
b. Giao nhau
c. Bao hàm
d. Tách rời
Xác định các khái niệm có quan hệ mâu thuẫn trong các cặp khái niệm sau:
Chọn một câu trả lời:
a. “Có văn hoá” và “Vô văn hoá”
b. “Cao” và “Thấp”
c. “Hàng tiêu dùng” và “Thực phẩm”
d. “Sinh viên” và “Học sinh”
Trong các khái niệm sau, khái niệm nào có ngoại diên rộng nhất?
Chọn một câu trả lời:

a. Người lao động.
b. Giám đốc doanh nghiệp.
c. Giám đốc doanh nghiệp nhà nước
d. Cán bộ quản lý.
Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất về các hình thức của tư duy:
Chọn một câu trả lời:
a. Khái niệm, phán đoán, cảm giác


b. Khái niệm, phán đoán, suy lý
c. Phán đoán, suy lý, biểu tượng
d. Khái niệm, tri giác, biểu tượng
Xác định cặp khái niệm có quan hệ bao hàm trong các cặp khái niệm sau:
Chọn một câu trả lời:
a. “Hàng văn hoá phẩm” và “Hàng thực phẩm”.
b. “Người quản lý” và “Giám đốc giỏi”.
c. “Hàng tiêu dùng” và “Hàng Việt nam”.
d. “Chiến tranh chính nghĩa” và “Chiến tranh phi nghĩa”.
Cho các định nghĩa sau. Hãy chỉ ra một định nghĩa quá hẹp
Chọn một câu trả lời:
a. Khí trơ là nguyên tố hoá học không tham gia phản ứng hoá học với các nguyên
tố khác.
b. Kinh tế chính trị học là khoa học nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ
nghĩa.
c. Tuồng là một loại hành nghệ thuật truyền thống.
.
d. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng
mà không cắt nhau.
Xác định cặp khái niệm có quan hệ mâu thuẫn trong các cặp khái niệm sau:
Chọn một câu trả lời:
a. “Người lao động” và “Nhà quản lý”.
b. “Người giám đốc” và “Người kế toán trưởng”.
c. “Giáo sư” và “Tiến sĩ”.
d. “Người kinh doanh giỏi” và “Người kinh doanh không giỏi”.
Ai là người sáng lập lôgíc hình thức?
Chọn một câu trả lời:
a. Hê-ghen
b. Arixtốt
c. P. Bêcơn
d. Lép-Nít
Xác định cặp khái niệm có quan hệ bao hàm (lệ thuộc) trong các cặp khái niệm sau:
Chọn một câu trả lời:
a. “Hàng hoá” và “Sản phẩm của lao động”
b. “Sinh viên” và “Đảng viên”
c. “Nhà quản lý” và “Nhà kinh doanh”
d. “Trắng” và “Đen”
Xác định cặp khái niệm có quan hệ đồng nhất trong các cặp khái niệm sau:
Chọn một câu trả lời:
a. “Nhà tư bản” và “Kẻ bóc lột giá trị thặng dư”.
b. “Giám đốc” và “Cử nhân kinh tế”.
c. “Doanh nghiệp cơ khí” và “Doanh nghiệp thủ công”.
d. “Doanh nghiệp” và “Công ty lương thực”.
Xác định cặp khái niệm có quan hệ đối lập trong các khái niệm sau:
Chọn một câu trả lời:
a. Tiền mặt và vàng.
b. Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.
c. Xã hội cộng sản nguyên thuỷ và xã hội không phải cộng sản nguyên thuỷ.
d. Kinh doanh và lợi nhuận.
Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất. Lôgíc học nghiên cứu:
Chọn một câu trả lời:
a. Tư tưởng đạt tới mức độ nào về sự vật khách quan
b. Nội dung mà sự vật khách quan phản ánh vào trong tư tưởng
c. Cấu tạo tư tưởng trong quá trình phản ánh sự vật khách quan
d. Lôgíc học là khoa học nghiên cứu về các hình thức và quy luật của tư duy nhằm
nhận thức đúng đắn thế giới khách quan
Khái niệm “Doanh nghiệp” được phân chia thành: “Doanh nghiệp lớn”; “Doanh nghiệp
vừa”; “Doanh nghiệp nhỏ”; “Doanh nghiệp tư nhân”.Hãy xác định những quy tắc mà sự
phân chia nói trên đã vi phạm
Chọn một câu trả lời:
a. Không được thay đổi cơ sở phân chia


b. Vi phạm cả 3 quy tắc.
c. Các bộ phận thu được sau khi phân chia phải loại trừ nhau
d. Phân chia phải cân đối
Xác định cặp khái niệm có quan hệ giao nhau trong các cặp khái niệm sau:
Chọn một câu trả lời:
a. “Doanh nghiệp gốm sứ” và “Doanh nghiệp tư nhân”.

b. “Thành phố có quảng trường Ba Đình” và “Thủ đô Hà nội”.
c. “Màu trắng” và “Màu đen”.
d. “Người lao động” và “Cử nhân kinh tế”.
Định nghĩa sau đây đã sai vì đã vi phạm quy tắc nào?“Hàng hoá là vật phẩm do lao
động làm ra”
Chọn một câu trả lời:
a. Định nghĩa không được luẩn quẩn
b. Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn
c. Định nghĩa phải cân đối
d. Định nghĩa không được phủ định
Cho định nghĩa khái niệm: "Lôgíc học là khoa học nghiên cứu về tư duy”.Định nghĩa
trên vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc định nghĩa khái niệm. Hãy chọn phương án
đúng:
Chọn một câu trả lời:
a. Định nghĩa vừa quá rộng, vừa quá hẹp
b. Định nghĩa quá hẹp
c. Định nghĩa quá rộng.
d. Không vi phạm quy tắc nào cả.
Có người định nghĩa: “Ôtô là phương tiện giao thông cơ giới”.Hỏi: Định nghĩa trên vi
phạm quy tắc nào trong các quy tắc định nghĩa ghi dưới đây.
Chọn một câu trả lời:
a. Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn
b. Định nghĩa không được phủ định.


c. Định nghĩa phải cân đối.
d. Định nghĩa không được luẩn quẩn.
Khái niệm “phương tiện giao thông” được phân chia thành các khái niệm:“Phương tiện
giao thông đường thuỷ” - “Phương tiện xe lửa” - “Phương tiện máy bay”.Hỏi: Cách phân
chia khái niệm như trên vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc phân chia khái niệm
được ghi dưới đây:
Chọn một câu trả lời:
a. Vi phạm tất cả các phương án
b. Các thành phần phân chia phải loại trừ nhau.
c. Phân chia phải cân đối.
d. Phân chia phải theo một cơ sở nhất định.
Phân chia khái niệm “Sinh viên” thành các khái niệm:“Sinh viên nữ” - “Sinh viên các
nước Châu á” - “Sinh viên giỏi” - “Sinh viên yếu”.Hỏi: Phép phân chia khái niệm như
trên vi phạm quy tắc nào:
Chọn một câu trả lời:
a. Phân chia phải cùng cơ sở.
b. Phân chia phải cân đối.
c. Các thành phần phân chia phải loại trừ nhau.
d. Cả 3 quy tắc đều trên đều bị vi phạm.

Suy luận “Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa” thuộc loại suy luận quy nạp nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời:
a. Suy luận quy nạp kết hợp giữa quy nạp hoàn toàn và không hoàn toàn
b. Suy luận quy nạp khoa học
c. Suy luận quy nạp phổ thông
d. Suy luận quy nạp hoàn toàn
Cho suy luận: “Mọi kim loại đều dẫn điện, Đồng dẫn điện nên đồng là kim loại”. Hỏi: Suy
luận trên nếu không hợp lôgíc thì vi phạm quy tắc nào? Hãy chọn phương án đúng:
Chọn một câu trả lời:
a. M¯ không chu diên ở một tiền đề nào cả
b. Thuật ngữ không chu diên ở tiền đề mà chu diên ở kết luận


c. Suy luận hợp lôgíc
d. Có nhiều hơn ba thuật ngữ
Hãy chọn câu phát biểu đúng:
Chọn một câu trả lời:
a. Định nghĩa xây dựng là định nghĩa mà trong đó chỉ rõ phương thức phát sinh của
riêng sự vật cần định nghĩa
b. Không câu nào đúng
c. Định nghĩa xây dựng là định nghĩa mà trong đó chỉ rõ phương thức tạo thành,
phương thức phát sinh của riêng sự vật cần định nghĩa chứ không thuộc về một sự vật
khác nào đó
d. Định nghĩa xây dựng là định nghĩa mà trong đó chỉ rõ phương thức tạo thành của
riêng sự vật cần định nghĩa
Phép phân chia khái niệm sau đây sai vì đã vi phạm quy tắc nào:Hàng hoá gồm hàng
xuất khẩu, hàng nhập khẩu, hàng tiêu dùng.
Chọn một câu trả lời:
a. Phân chia phải cùng một cơ sở.
b. Các khái niệm thành phần phải loại trừ nhau.
c. Phân chia phải liên tục.
d. Phân chia phải cân đối.
Những khái niệm có quan hệ đồng nhất là những khái niệm chỉ cùng một đối tượng:
Chọn một câu trả lời:
a. Chúng có một phần ngoại diên trùng nhau, nhưng nội hàm có chỗ khác nhau
b. Chúng có ngoại diên trùng nhau, nhưng nội hàm có chỗ khác nhau
c. Chúng có ngoại diên hoàn toàn trùng nhau, nhưng nội hàm có chỗ khác
nhau
d. Tất cả đều đúng
Trong các nhận định sau, nhận định nào vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn lôgíc?
Chọn một câu trả lời:
a. Doanh nghiệp A tháng 1 kinh doanh có lãi nhưng tháng 2 kinh doanh lại thua lỗ
b. Mọi loại xà phòng đều làm khô da bạn, riêng chỉ có xà phòng Lux làm da bạn
trắng trẻo, mịn màng.


c. Tháng 8 ở Hà nội nhiều mặt hàng không tăng giá, chỉ có giá gạo là tăng giá chút
ít.
d. Năm nay ở Hà nội giá vàng ổn định, chỉ có giá thực phẩm là tăng nhẹ.
“Tất cả sinh viên trường ĐH MỞ Hà nội đều phải học môn Lôgíc học, nhưng không
phải trường Đại học nào ở nước ta cũng coi Lôgíc học là môn bắt buộc”. Nhận định
trên có vi phạm quy luật nào của Lôgíc hình thức hay không? Hãy chọn phương án
đúng:
Chọn một câu trả lời:
a. Vi phạm quy luật loại trừ cái thứ ba
b. Không vi phạm quy luật nào cả
c. Vi phạm quy luật đồng nhất
d. Vi phạm quy luật không mâu thuẫn
Định nghĩa sau đây sai vì đã vi phạm quy tắc nào?“Sinh viên không phải là học sinh”
Chọn một câu trả lời:
a. Định nghĩa không được phủ định
b. Định nghĩa phải cân đối
c. Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn
d. Định nghĩa không được luẩn quẩn
Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất: Muốn phân chia khái niệm phải vạch ra được:
Chọn một câu trả lời:
a. Thuộc tính bản chất của đối tượng
b. Không câu nào đúng
c. Thuộc tính của đối tượng làm cơ sở cho sự phân chia
d. Tập hợp các thuộc tính bản chất của đối tượng
Hãy xác định trường hợp tính chu diên của S và P cùng đúng trong các phán đoán sau:
Chọn một câu trả lời:
a. Mọi doanh nghiệp đều chịu sự quản lý của nhà nước. (S-………………P-)
b. Một số rau xanh ở Hà nội là rau sạch. (S-………………..P+)
c. Các doanh nghiệp tư nhân không được nhà nước cấp vốn. (S+…………….P+)


d. Có những dãy phố ở Hà nội không phải là phố cổ. (S+……………………P-)
Suy luận “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm” thuộc loại
suy luận quy nạp nào dưới đây:
Chọn một câu trả lời:
a. Suy luận quy nạp hoàn toàn
b. Suy luận quy nạp phổ thông
c. Suy luận quy nạp khoa học
d. Suy luận quy nạp kết hợp giữa quy nạp hoàn toàn và không hoàn toàn
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?XAB – PXCD – PXEF – PXKL –
PPQ – KHÔNG P---------------------------X là nguyên nhân của P
Chọn một câu trả lời:
a. Phương pháp quy nạp sai biệt
b. Phương pháp quy nạp phần dư
c. Phương pháp quy nạp tương tự
d. Phương pháp quy nạp tương hợp
Phán đoán sau đây là loại phán đoán nào:Nhà kinh doanh là người có vốn và là người
có tri thức.
Chọn một câu trả lời:
a. Phán đoán liên kết (hội).
b. Phán đoán phân liệt (tuyển).
c. Phán đoán điều kiện (kéo theo).
d. Phán đoán tương đương.
Có khách hàng nhận định: “Sản phẩm của doanh nghiệp A rất tốt, vì nó được sản xuất
bằng nguyên liệu tốt”. Hỏi: Nhận định của khách hàng này trực tiếp vi phạm quy luật
lôgíc nào trong các quy luật sau:
Chọn một câu trả lời:
a. Quy luật lý do đầy đủ.

b. Quy luật cấm mâu thuẫn.
c. Quy luật đồng nhất.
d. Quy luật loại trừ cái thứ ba.
Luận ba đoạn sau có giá trị gì?Mọi người có học vấn là người có văn hoáBình là người
có học vấnDo đó, Bình là người có văn hoá
Chọn một câu trả lời:


a. Đúng quy tắc nhưng sai tiền đề
b. Là luận ba đoạn đúng
c. Là luận ba đoạn sai
d. Đúng tiền đề nhưng sai quy tắc
Kết cấu logic của chứng mình bao gồm các phần sau. Hãy chọn câu đúng:
Chọn một câu trả lời:
a. Luận đề, chứng cứ, luận cứ và chứng minh
b. Luận đề, luận chứng, luận cứ và chứng cứ
c. Luận đề, luận cứ và luận chứng
d. Luận đề, luận cứ, luận chứng và chứng minh
Cho suy luận: “Hàng hoá nào cũng là sản phẩm của lao động, vật này không phải là
sản phẩm của lao động, nên vật này không phải là hàng hoá”Hỏi: Suy luận trên nếu
không hợp lôgíc thì vi phạm quy tắc nào? Hãy chọn phương án đúng:
Chọn một câu trả lời:
a. Suy luận hợp lôgíc
b. Thuật ngữ không chu diên ở tiền đề mà chu diên ở kết luận
c. Có nhiều hơn ba thuật ngữ
d. M¯ không chu diên ở một tiền đề nào cả
Thực chất của quá trình phân chia khái niệm:
Chọn một câu trả lời:
a. Phân chia ngoại diên của khái niệm
b. Phân chia nội hàm và ngoại diên của khái niệm
c. Phân chia nội hàm của khái niệm
d. Tất cả đều đúng
Lập luận sau đây vi phạm quy luật lôgic nào: “Bởi tất cả hàng hoá đều có giá trị sử
dụng, nên có thể khẳng định rằng: mọi vật có giá trị sử dụng thì chắc chắn là hàng
hoá”.
Chọn một câu trả lời:
a. Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn
b. Vi phạm quy luật đồng nhất
c. Vi phạm quy luật loại trừ cái thứ ba


d. Vi phạm quy luật lý do đầy đủ
Phép phân chia khái niệm sau đây sai vì đã vi phạm quy tắc nào:Khái niệm Thị trường
hàng hoá được phân thành Thị trường hàng thực phẩm, Thị trường hàng dược
phẩm và Thị trường thuốc.
Chọn một câu trả lời:
a. Phân chia phải liên tục
b. Phân chia phải cùng một cơ sở.
c. Phân chia phải cân đối.
d. Các khái niệm thành phần phải loại trừ nhau.
Cho luận ba đoạn sau:Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhauHình vuông
không phải là tam giác đềuHình vuông không có ba cạnh bằng nhauHỏi : luận ba đoạn
thuộc loại hình nào?
Chọn một câu trả lời:
a. P............M
b. M..............PS............M M................S M..............S S................M
c. M...............P
d. P...............M
Định nghĩa sau đây vi phạm quy tắc định nghĩa nào?“Dịch vụ là một lĩnh vực kinh
doanh”
Chọn một câu trả lời:
a. Quy tắc định nghĩa không được quanh quẩn
b. Quy tắc định nghĩa không được phủ định
c. Quy tắc định nghĩa phải cân đối
d. Quy tắc định nghĩa phải rõ ràng (tường minh)
Nguyên tắc toàn diện của lôgíc biện chứng yêu cầu xem xét sự vật, hiện tượng:
Chọn một câu trả lời:
a. Trong mối liên hệ đa dạng, nhiều vẻ của sự vật.
b. Trong mối liên hệ qua lại giữa các sự vật đó với sự vật khác.
c. Tất cả các phương án đều đúng.
d. Trong mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận, giữa các yếu tố, các thuộc tính khác
nhau của chính sự vật đó.
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?XAB – PX’AB – P’X’’AB –
P’’---------------------------X là nguyên nhân của P
Chọn một câu trả lời:


a. Phương pháp quy nạp phần dư
b. Phương pháp quy nạp sai biệt
c. Phương pháp quy nạp tương hợp
d. Phương pháp quy nạp tương tự
Phương pháp tư duy siêu hình xem phát triển:
Chọn một câu trả lời:
a. Chỉ là sự tăng lên hay giảm đi thuần tuý về lượng, không có sự thay đổi về chất

b. Không có sự thay đổi về chất
c. Chỉ là sự tăng lên hay giảm đi thuần tuý về lượng
d. Chỉ là sự tăng lên hay giảm đi thuần tuý về chất
Phân chia phán đoán xác thực được chia thành:
Chọn một câu trả lời:
a. Phán đoán hiện thực.
b. Phán đoán tất yếu.
c. Tất cả các phương án đều đúng.
d. Phán đoán khách quan
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?XAB – PQRA – QB –
R---------------------------X là nguyên nhân của P
Chọn một câu trả lời:
a. Phương pháp quy nạp sai biệt
b. Phương pháp quy nạp tương tự
c. Phương pháp quy nạp tương hợp
d. Phương pháp quy nạp phần dư
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?XAB – PXCD – PXEF – PXKL –
PXPQ – P----------------------------------X là nguyên nhân của P
Chọn một câu trả lời:
a. Phương pháp quy nạp phần dư
b. Phương pháp quy nạp tương hợp
c. Phương pháp quy nạp cộng biến
d. Phương pháp quy nạp sai biệt


Chọn một câu trả lời:
a. Hai phán đoán trong đó một phán đoán khẳng định và một phán đoán phủ định
về cùng một đối tượng tư tưởng trong cùng một mối quan hệ, tại cùng một thời điểm thì
không thể đồng thời là chân thật
b. Tất cả đều đúng
c. Hai phán đoán trong đó một phán đoán khẳng định và một phán đoán phủ định
về cùng một đối tượng tư tưởng trong cùng một quan hệ thì không thể đồng thời là
chân thật
d. Hai phán đoán trong đó một phán đoán khẳng định và một phán đoán phủ định
về cùng một đối tượng tư tưởng trong cùng một mối quan hệ, tại cùng một thời điểm thì
đồng thời là chân thật
Quy luật phủ định của phủ định vạch rõ tính chất của sự phát triển của mọi sự vật hiện
tượng, xác định:
Chọn một câu trả lời:
a. Mối quan hệ giữa cái cũ, cái đang suy tàn và cái mới, cái đang nẩy sinh
b. Trong nó một cái gì đối lập với bản chất của mình, khác với bản chất của mình,
chính cái khác đó là cái phủ định nó, là cái có sẵn của nó để phát triển biến hoá
c. Mối quan hệ giữa cái cũ, cái đang suy tàn và cái mới, cái đang nẩy sinh, trong nó
một cái gì đối lập với bản chất của mình, khác với bản chất của mình, chính cái khác đó
là cái phủ định nó, là cái có sẵn của nó để phát triển biến hoá
d. Trong nó một cái gì giống với bản chất của mình, chính cái khác đó là cái phủ
định nó, là cái có sẵn của nó để phát triển biến hoá
Quy luật đồng nhất được phát biểu như sau:
Chọn một câu trả lời:
a. Trong quá trình lập luận mọi tư tưởng phải được diễn đạt chính xác, phải có nội
dung, muốn vậy, mọi tư tưởng phải không đồng nhất với chính nó.
b. Tất cả đều đúng.
c. Trong quá trình lập luận mọi tư tưởng phải được diễn đạt chính xác, muốn vậy,
mọi tư tưởng phải đồng nhất với chính nó.
d. Trong quá trình lập luận mọi tư tưởng phải được diễn đạt chính xác, phải có nội
dung, muốn vậy, mọi tư tưởng phải đồng nhất với chính nó.
Trong quy luật đồng nhất, tính xác định của tư tưởng thường bị vi phạm trong các
trường hợp:
Chọn một câu trả lời:
a. Thiếu hiểu biết về đối tượng nghiên cứu, do chỗ trong ngôn ngữ, nội dung khác
nhau lại được diễn đặt bằng cùng một từ hay cụm từ


b. Trong tranh luận khoa học, trước những vấn đề phức tạp không đủ năng lực giữ
vững đối tượng
c. Có những trường hợp vi phạm luật đồng nhất do ngụy biện
d. Tất cả đều đúng
Suy luận hai đoạn là một hình thức của suy luận ba đoạn trong đó:
Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả đều đúng
b. Hoặc tiền đề lớn hoặc kết luận không được thể hiện
c. Một bộ phận nào đó hoặc tiền đề lớn hoặc tiền đề nhỏ hoặc kết luận không được
thể hiện
d. Hoặc tiền đề lớn, hoặc tiền đề nhỏ không được thể hiện
Suy luận sau có vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc sau của tam đoạn luận không?
Một số hàng mỹ phẩm là hàng ngoại nhậpCó những hàng mỹ phẩm giá rất caoMột số
hàng ngoại nhập giá rất cao
Chọn một câu trả lời:
a. Từ hai tiền đề là phán đoán phủ định không rút ra được kết luận.
b. Có ít nhất một tiền đề là phán đoán chung.
c. Có 3 thuật ngữ
d. Có một tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận là phán đoán là phán đoán phủ
định.
Suy luận sau có vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc sau của tam đoạn luận không?
Vật chất luôn luôn vận độngBánh mỳ là vật chất Bánh mỳ luôn luôn vận độngCác quy
tắc:
Chọn một câu trả lời:
a. Thuật ngữ M phải chu diên ít nhất một lần
b. Có 3 thuật ngữ
c. Phải có một tiền đề là phán đoán chung
d. Từ 2 tiền đề là phán đoán phủ định không suy ra được câu kết luận
Nếu phân chia khái niệm “ ánh sáng” thành 3 khái niệm “ánh sáng nhân tạo”, “ánh sáng
mặt trời”, “ánh sáng mặt trăng” là vi phạm quy tắc phân chia khái niệm sau đây::
Chọn một câu trả lời:
a. Các thành phần phân chia phải loại trừ nhau


b. Phân chia phải cân đối
c. Vi phạm tất cả các phương án
d. Phân chia theo một cơ sở nhất định
Những quy luật của lôgíc hình thức:
Chọn một câu trả lời:
a. Phản ánh những mối liên hệ cơ bản, tất yếu, bản chất giữa các đơn vị cấu thành
của tư tưởng hay giữa các tư tưởng với nhau
b. Tất cả đều đúng
c. Phản ánh những mối liên hệ tất yếu, bản chất giữa các đơn vị cấu thành của tư
tưởng hay giữa các tư tưởng với nhau
d. Phản ánh những mối liên hệ, bản chất giữa các đơn vị cấu thành của tư tưởng
hay giữa các tư tưởng với nhau
Phương pháp tổng hợp biện chứng trong tư duy khác với phương pháp tổng hợp trong
lôgíc hình thức ở chỗ:

Chọn một câu trả lời:
a. Đó là tổng hợp các mặt đối lập, đem lại nhận thức được bản chất, xu hướng vận
động của sự vật một cách toàn diện, sâu sắc, đúng đắn
b. Đem các mặt bản chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên trong để tạo thành cái
toàn thể, từ đó làm bộc lộ bản chất của sự vật hiện tượng
c. Đem các mặt bản chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên trong để tạo thành cái
toàn thể, từ đó làm bộc lộ bản chất của sự vật hiện tượng, là tổng hợp các mặt đối lập,
đem lại nhận thức được bản chất, xu hướng vận động của sự vật một cách toàn diện,
sâu sắc, đúng đắn
d. Đem các mặt đối lập, kết hợp lại theo mối liên hệ bên trong để tạo thành cái toàn
thể, từ đó làm bộc lộ bản chất của sự vật hiện tượng.
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?A có m, n, p, q, rB có m, n, p,
q----------------------------------R cũng là thuộc tính của B
Chọn một câu trả lời:
a. Phương pháp quy nạp sai biệt
b. Phương pháp quy nạp phần dư
c. Phương pháp quy nạp tương tự
d. Phương pháp quy nạp tương hợp
Phương thức bác bỏ?
Chọn một câu trả lời:
a. Bác bỏ luận đề.


b. Tất cả đều đúng.
c. Bác bỏ luận cứ.
d. Bác bỏ hình thức chứng minh.
Trong lôgíc biện chứng, quá trình tư duy dẫn đến kết luận chính xác bằng con đường:
Chọn một câu trả lời:
a. Vạch ra những mâu thuẫn của hiện tượng đang nghiên cứu
b. Kiểm nghiệm lại một cách có phê phán những tài liệu xuất phát đã có, chứ không
tin vào tài liệu có sẵn.
c. Tất cả đều đúng
d. Chú trọng đến sự kiện mới
Nguyên tắc toàn diện của lôgíc biện chứng xuất phát từ cơ sở khách quan:
Chọn một câu trả lời:
a. Cơ sở của sự liên hệ qua lại giữa các sự vật và hiện tượng là tính thống nhất vật
chất của thế giới
b. Mối liên hệ phổ biến của sự vật không chỉ mang tính khách quan, tính phổ biến
mà còn mang tính đa dạng nhiều vẻ
c. Thế giới là một chỉnh thể thống nhất, trong đó các sự vật, hiện tượng và quá trình
cấu thành thế giới vừa tách biệt nhau vừa liên hệ qua lại, thâm nhập và chuyển hoá lẫn
nhau
d. Tất cả đều đúng
Lịch sử phát triển của khoa học là lịch sử đấu tranh liên tục giữa hai mặt đối lập:
Chọn một câu trả lời:
a. Để nắm chắc chân lý

b. Tất cả đều đúng
c. Để từ sai lầm thành chân lý
d. Để chuyển từ không biết thành biết
Việc nhận thức chất của sự vật thông qua việc nhận thức:
Chọn một câu trả lời:
a. Hình thức tổ chức kết cấu của sự vật
b.


Tất cả đều đúng
c. Các thuộc tính của sự vật
d. Các quan hệ của sự vật đó với sự vật khác
Quan sát là phương pháp xác định:
Chọn một câu trả lời:
a. Các thuộc tính các quan hệ của sự vật, hiện tượng riêng lẻ trong điều kiện tự
nhiên vốn có của chúng.
b. Các thuộc tính, các quan hệ của sự vật, hiện tượng trong điều kiện tự nhiên vốn
của của chúng.
c. Các tính chất, các quan hệ của sự vật, hiện tượng trong điều kiện tự nhiên vốn
của của chúng.
d. Tất cả đều đúng.
Nguyên tắc toàn diện của lôgíc biện chứng xuất phát từ cơ sở khách quan:
Chọn một câu trả lời:
a. Mối liên hệ phổ biến của sự vật không chỉ mang tính khách quan, tính phổ biến
mà còn mang tính đa dạng nhiều vẻ
b. Thế giới là một chỉnh thể thống nhất, trong đó các sự vật, hiện tượng và quá trình
cấu thành thế giới vừa tách biệt nhau vừa liên hệ qua lại, thâm nhập và chuyển hoá lẫn
nhau
c. Cơ sở của sự liên hệ qua lại giữa các sự vật và hiện tượng là tính thống nhất vật
chất của thế giới
d. Tất cả đều đúng
Suy luận hai đoạn là một hình thức của suy luận ba đoạn trong đó:
Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả đều đúng
b. Hoặc tiền đề lớn hoặc kết luận không được thể hiện
c. Một bộ phận nào đó hoặc tiền đề lớn hoặc tiền đề nhỏ hoặc kết luận không được
thể hiện
d. Hoặc tiền đề lớn, hoặc tiền đề nhỏ không được thể hiện
Trong lôgíc biện chứng, quá trình tư duy dẫn đến kết luận chính xác bằng con đường:
Chọn một câu trả lời:
a. Chú trọng đến sự kiện mới


b. Vạch ra những mâu thuẫn của hiện tượng đang nghiên cứu
c. Tất cả đều đúng
d. Kiểm nghiệm lại một cách có phê phán những tài liệu xuất phát đã có, chứ không
tin vào tài liệu có sẵn.
Quy nạp không hoàn toàn là loại suy luận:
Chọn một câu trả lời:
a. Trong đó kết luận chung về lớp đối tượng nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên
cứu một số đối tượng của lớp ấy.

b. Về lớp đối tượng nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng của
lớp ấy.
c. Tất cả đều đúng.
d. Về lớp đối tượng nào đó được suy luận trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng
của lớp ấy.
Trong lôgíc biện chứng, sự phủ định diễn ra dưới dạng:
Chọn một câu trả lời:
a. Sự kế thừa không ngừng và vô tận của sự phủ định những khái niệm, giả thuyết,
quan điểm, lý thuyết khoa học đã được thừa nhận này bằng những chân lý khoa học
khác
b. Tất cả đều đúng
c. Phủ định lý luận cũ và duy trì bảo tồn những mặt tích cực của cái cũ ấy
d. Sự thống nhất giữa phủ định và khẳng định, là “sự lọc bỏ”, “sự chưng cất”, qua
đó thực hiện mối liên hệ giữa những bậc thang của sự phát triển nhận thức
Phân chia phán đoán theo dạng thức bao gồm:
Chọn một câu trả lời:
a. Phán đoán xác xuất, phán đoán xác thực và phán đoán phân liệt.
b. Không câu nào đúng.
c. Phán đoán xác xuất, phán đoán xác thực, phán đoán phân liệt và phán đoán có
điều kiện.
d. Phán đoán xác suất và phán đoán xác thực.
Chọn câu đúng:
Chọn một câu trả lời:
a. Chứng minh trực tiếp là phép chứng minh trong đó tính chân thực của luận đề
được trực tiếp rút ra từ các luận cứ.


b. Chứng minh trực tiếp là chứng minh tính chân thực của luận cứ trên cơ sở lập
luận trực tiếp từ luận đề.
c. Chứng minh trực tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề trên cơ sở lập
luận trực tiếp từ chứng cứ.
d. Chứng minh trực tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề trên cơ sở lập
luận trực tiếp từ luận chứng.
Quy nạp không hoàn toàn là loại suy luận:
Chọn một câu trả lời:
a. Trong đó kết luận chung về lớp đối tượng nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên
cứu một số đối tượng của lớp ấy.

b. Về lớp đối tượng nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng của
lớp ấy.
c. Về lớp đối tượng nào đó được suy luận trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng
của lớp ấy.
d. Tất cả đều đúng.
Thực nghiệm là phương pháp nghiên cứu các sự vật hiện tượng trong đó can thiệp vào
tình trạng tự nhiên và sự phát triển của chúng:
Chọn một câu trả lời:
a. Bằng cách tạo ra những điều kiện nhân tạo tách chúng ra từng bộ phận hoặc kết
hợp chúng với các sự vật, hiện tượng khác.
b. Tất cả đều đúng.
c. Bằng cách phân chia chúng ra từng bộ phận hoặc kết hợp chúng với các sự vật
hiện tượng khác.
d. Bằng cách tách chúng ra từng bộ phận hoặc kết hợp chúng với các sự vật hiện
tượng khác.
Sơ đồ của suy luận sau thuộc phép quy nạp gì? :a có Pb có Pc có P………..………n có
Pa, b, c, ……n thuộc S____________________Kết luận: Mọi S có tính P
Chọn một câu trả lời:
a. Suy luận quy nạp kết hợp giữa quy nạp hoàn toàn và không hoàn toàn
b. Suy luận quy nạp phổ thông
c. Suy luận quy nạp khoa học
d. Suy luận quy nạp hoàn toàn
Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất. Lôgíc học nghiên cứu:
Chọn một câu trả lời:


a. Tư tưởng đạt tới mức độ nào về sự vật khách quan
b. Lôgíc học là khoa học nghiên cứu về các hình thức và quy luật của tư duy nhằm
nhận thức đúng đắn thế giới khách quan
c. Nội dung mà sự vật khách quan phản ánh vào trong tư tưởng
d. Cấu tạo tư tưởng trong quá trình phản ánh sự vật khách quan
Chọn câu đúng:
Chọn một câu trả lời:
a. Chứng minh gián tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề bằng cách
chứng minh tính giả dối của chính luận đề. Có hai cách chứng minh gián tiếp: phản
chứng và loại suy.
b. Chứng minh gián tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề bằng cách
chứng minh tính giả dối của phản luận đề. Có bốn cách chứng minh gián tiếp.
c. Chứng minh gián tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề bằng cách
chứng minh tính giả dối của phản luận đề. Có hai cách chứng minh gián tiếp: phản
chứng và loại suy.
d. Chứng minh gián tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề bằng cách
chứng minh tính giả dối của phản luận đề. Có ba cách chứng minh gián tiếp.
Đặc trưng của các quy luật của lôgíc hình thức là:
Chọn một câu trả lời:
a. Phản ánh quan hệ giữa các tư tưởng, các đơn vị cấu thành tư tưởng mà bản
thân chúng phản ánh mặt ổn định tương đối của các sự vật, hiện tượng khách quan.
b. Phản ánh quan hệ giữa các tư tưởng, các đơn vị cấu thành tư tưởng mà bản
thân chúng phản ánh mặt vận động, biến đổi của các sự vật, hiện tượng khách quan.
c. Tất cả đều đúng.
d. Phản ánh quan hệ giữa các tư tưởng, các đơn vị cấu thành tư tưởng mà bản
thân chúng phản ánh mặt vận động, biến đổi của các sự vật, hiện tượng chủ quan.
Cho suy luận: “Hàng hoá nào cũng là sản phẩm của lao động, vật này là sản phẩm của
lao động, nên vật này là hàng hoá”Hỏi: Suy luận trên nếu không hợp lôgíc thì vi phạm
quy tắc nào? Hãy chọn phương án đúng:
Chọn một câu trả lời:
a. Thuật ngữ không chu diên ở tiền đề mà chu diên ở kết luận
b. Suy luận hợp lôgíc
c. Hai tiền đề đều là phán đoán riêng


d. M¯ không chu diên ở một tiền đề nào cả
Phương pháp nghiên cứu những khái niệm, phạm trù và các hình thức của tư duy trong
quá trình vận động phát triển là:
Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả các phương án đều đúng.
b. Đặc trưng của lôgíc biện chứng, sự khác nhau căn bản giữa lôgíc biện chứng và
lôgíc hình thức.

c. Sự khác nhau căn bản giữa lôgíc biện chứng và lôgíc hình thức.
d. Sự giống nhau căn bản giữa lôgíc biện chứng và lôgíc hình thức.
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?A có m, n, p, q, rB có m, n, p,
q----------------------------------R cũng là thuộc tính của B
Chọn một câu trả lời:
a. Phương pháp quy nạp tương hợp
b. Phương pháp quy nạp sai biệt
c. Phương pháp quy nạp tương tự
d. Phương pháp quy nạp phần dư
Chọn câu đúng:
Chọn một câu trả lời:
a. Luận cứ phải: chân thực; độc lập với luận đề; không vòng quanh, không mâu
thuẫn, có liên hệ với luận chứng, phải đầy đủ.
b. Luận cứ phải: chân thực, đã được chứng minh
c. Luận cứ phải: chân thực; phụ thuộc vào luận đề; không vòng quanh, không mâu
thuẫn, có liên hệ với luận đề, phải đầy đủ.
d. Luận cứ phải: chân thực; phụ thuộc vào luận đề; không vòng quanh, không mâu
thuẫn, không liên hệ với luận đề, phải đầy đủ.
Diễn dịch là phương pháp tư duy:
Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả đều đúng
b. Đi từ tri thức về cái chung đến tri thức về cái riêng
c. Đi từ tri thức về cái riêng đến tri thức về cái chung


d. Đi từ tri thức về cái riêng đến tri thức về cái chung và ngược lại
Giả thuyết chung là những giả định:
Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả đều đúng.
b. Có căn cứ khoa học về quy luật vận động phát triển của một lớp sự vật hiện tượng
c. Có căn cứ khoa học về sự vận động phát triển của một lớp sự vật hiện tượng
d. Có căn cứ khoa học về nguyên nhân hay quy luật vận động phát triển của một lớp
sự vật hiện tượng

Phương pháp giống nhau duy nhất là phương pháp:
Chọn một câu trả lời:
a. Dựa trên nguyên nhân nẩy sinh ra của một hiện tượng nào đó.
b. Dựa trên nguyên nhân nẩy sinh ra một hiện tượng mà các hoàn cảnh có trước đều
giống nhau ở một hoàn cảnh duy nhất.
c. Dựa trên nguyên nhân nẩy sinh ra một hiện tượng giống nhau ở một hoàn cảnh duy
nhất.
d. Tất cả đều đúng.
Việc nhận thức chất của sự vật thông qua việc nhận thức:
Chọn một câu trả lời:
a. Các thuộc tính của sự vật
b.
Tất cả đều đúng
c. Các quan hệ của sự vật đó với sự vật khác
d. Hình thức tổ chức kết cấu của sự vật
Những quy luật của lôgíc hình thức:
Chọn một câu trả lời:
a. Phản ánh những mối liên hệ, bản chất giữa các đơn vị cấu thành của tư tưởng hay giữa các tư
tưởng với nhau
b. Phản ánh những mối liên hệ tất yếu, bản chất giữa các đơn vị cấu thành của tư tưởng hay giữa
các tư tưởng với nhau
c. Tất cả đều đúng


d. Phản ánh những mối liên hệ cơ bản, tất yếu, bản chất giữa các đơn vị cấu thành của tư tưởng
hay giữa các tư tưởng với nhau

Trong lôgíc biện chứng, quá trình tư duy dẫn đến kết luận chính xác bằng con đường:
Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả đều đúng
b. Kiểm nghiệm lại một cách có phê phán những tài liệu xuất phát đã có, chứ không tin vào tài liệu
có sẵn.
c. Vạch ra những mâu thuẫn của hiện tượng đang nghiên cứu
d. Chú trọng đến sự kiện mới
Loại hình thứ nhất của luận ba đoạn:
Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả đều đúng.
b. Thuật ngữ giữa M là chủ từ trong cả hai tiền đề.
c. Thuật ngữ giữa M là tân từ trong cả hai tiền đề.

d. Thuật ngữ giữa M là chủ từ ở tiền đề lớn và là tân từ ở tiền đề nhỏ.
Công thức cấu tạo các phán đoán trong lôgíc biện chứng là “vừa có vừa không”:
Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả đều đúng
b. Nó là một hình thức phản ánh bản chất mâu thuẫn của sự vật vào trong các khái niệm
c. Thể hiện tính chất mâu thuẫn biện chứng của phán đoán
d. Diễn tả trong tư tưởng sự vận động, biến hoá phát triển của sự vật
Trong nghiên cứu khoa học, quy nạp khoa học đóng vai trò to lớn vào việc:
Chọn một câu trả lời:
a. Tìm ra cái chung cái bản chất
b. Khám phá ra quy luật
c. Đề ra các giả thuyết khoa học

d. Tất cả đều đúng
Quan sát là phương pháp xác định:
Chọn một câu trả lời:
a. Các tính chất, các quan hệ của sự vật, hiện tượng trong điều kiện tự nhiên vốn của của chúng.


b. Các thuộc tính các quan hệ của sự vật, hiện tượng riêng lẻ trong điều kiện tự nhiên vốn có của
chúng.

c. Tất cả đều đúng.
d. Các thuộc tính, các quan hệ của sự vật, hiện tượng trong điều kiện tự nhiên vốn của của chúng.
Loại hình thứ hai của luận ba đoạn:
Chọn một câu trả lời:
a. Thuật ngữ giữa M là tân từ trong tiền đề lớn và là chủ từ trong tiền đề nhỏ
b. Thuật ngữ giữa M là tân từ trong trong cả hai tiền đề

c. Tất cả đều đúng
d. Thuật ngữ giữa M là chủ từ trong cả hai tiền đề
Lập luận là phương thức:
Chọn một câu trả lời:
a. Giải thích mối liên hệ giữa luận cứ và luận đề
b. Giải thích mối liên hệ lôgíc giữa luận cứ và luận đề
c. Tất cả đều đúng.
d. Giải thích mối liên hệ giữa luận cứ và luận đề của sự vật
Phương thức bác bỏ?
Chọn một câu trả lời:
a. Bác bỏ luận cứ.
b. Bác bỏ luận đề.

c. Tất cả đều đúng.
d. Bác bỏ hình thức chứng minh.
Suy luận hai đoạn là một hình thức của suy luận ba đoạn trong đó:
Chọn một câu trả lời:
a. Tất cả đều đúng
b. Hoặc tiền đề lớn hoặc kết luận không được thể hiện
c. Hoặc tiền đề lớn, hoặc tiền đề nhỏ không được thể hiện

d. Một bộ phận nào đó hoặc tiền đề lớn hoặc tiền đề nhỏ hoặc kết luận không được thể hiện


Phương pháp tổng hợp biện chứng trong tư duy khác với phương pháp tổng hợp trong lôgíc hình
thức ở chỗ:
Chọn một câu trả lời:
a. Đem các mặt bản chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên trong để tạo thành cái toàn thể, từ đó làm
bộc lộ bản chất của sự vật hiện tượng
b. Đó là tổng hợp các mặt đối lập, đem lại nhận thức được bản chất, xu hướng vận động của sự vật
một cách toàn diện, sâu sắc, đúng đắn
c. Đem các mặt bản chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên trong để tạo thành cái toàn thể, từ đó làm
bộc lộ bản chất của sự vật hiện tượng
d. Đem các mặt bản chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên trong để tạo thành cái toàn thể, từ đó làm
bộc lộ bản chất của sự vật hiện tượng, là tổng hợp các mặt đối lập, đem lại nhận thức được bản
chất, xu hướng vận động của sự vật một cách toàn diện, sâu sắc, đúng đắn
Quy nạp là phương pháp tư duy:
Chọn một câu trả lời:
a. Đi từ tri thức về cái chung đến tri thức về cái riêng...
b. Đi từ tri thức về cái riêng đến tri thức về cái chung...

c. Tất cả đều đúng
d. Đi từ tri thức về cái chung đến tri thức về cái riêng và ngược lại .....
Trong quy luật đồng nhất, tính xác định của tư tưởng thường bị vi phạm trong các trường hợp:
Chọn một câu trả lời:
a. Có những trường hợp vi phạm luật đồng nhất do ngụy biện
b. Trong tranh luận khoa học, trước những vấn đề phức tạp không đủ năng lực giữ vững đối tượng
c. Tất cả đều đúng
d. Thiếu hiểu biết về đối tượng nghiên cứu, do chỗ trong ngôn ngữ, nội dung khác nhau lại được
diễn đặt bằng cùng một từ hay cụm từ

Quy luật phi mâu thuẫn lôgíc được phát biểu như sau:

Chọn một câu trả lời:
a. Hai phán đoán trong đó một phán đoán khẳng định và một phán đoán phủ định về cùng một đối
tượng tư tưởng trong cùng một quan hệ thì không thể đồng thời là chân thật
b. Hai phán đoán trong đó một phán đoán khẳng định và một phán đoán phủ định về cùng một đối
tượng tư tưởng trong cùng một mối quan hệ, tại cùng một thời điểm thì không thể đồng thời là chân
thật


c. Hai phán đoán trong đó một phán đoán khẳng định và một phán đoán phủ định về cùng một đối
tượng tư tưởng trong cùng một mối quan hệ, tại cùng một thời điểm thì đồng thời là chân thật
d. Tất cả đều đúng
Phương pháp tư duy siêu hình xem phát triển:
Chọn một câu trả lời:
a. Không có sự thay đổi về chất
b. Chỉ là sự tăng lên hay giảm đi thuần tuý về lượng, không có sự thay đổi về chất

c. Chỉ là sự tăng lên hay giảm đi thuần tuý về chất
d. Chỉ là sự tăng lên hay giảm đi thuần tuý về lượng
Xây dựng tri thức kết luận của suy lý trong lôgíc biện chứng đòi hỏi:
Chọn một câu trả lời:
a. Phải phân tích những mâu thuẫn của sự phát triển
b. Phải phân tích trạng thái mâu thuẫn trong quá khứ, hiện tại và tương lai của sự vật
c. Phải phân tích trạng thái giống nhau trong quá khứ, hiện tại và tương lai của sự vật
d. Phải phân tích những mâu thuẫn của sự phát triển, phân tích trạng thái mâu thuẫn trong quá khứ,
hiện tại và tương lai của sự vật
Nguyên tắc toàn diện của lôgíc biện chứng xuất phát từ cơ sở khách quan:
Chọn một câu trả lời:
a. Thế giới là một chỉnh thể thống nhất, trong đó các sự vật, hiện tượng và quá trình cấu thành thế
giới vừa tách biệt nhau vừa liên hệ qua lại, thâm nhập và chuyển hoá lẫn nhau
b. Tất cả đều đúng
c. Mối liên hệ phổ biến của sự vật không chỉ mang tính khách quan, tính phổ biến mà còn mang tính
đa dạng nhiều vẻ
d. Cơ sở của sự liên hệ qua lại giữa các sự vật và hiện tượng là tính thống nhất vật chất của thế
giới
Phương pháp biến đổi kèm theo được áp dụng trong các trường hợp:
Chọn một câu trả lời:
a. Khi kết hợp hiện tượng biến đổi có trước với hiện tượng cần nghiên cứu
b. Tất cả đều đúng
c. Khi không thể tách hiện tượng biến đổi có trước với hiện tượng cần nghiên cứu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×