Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

BÙI VĂN ẦN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ
22/2016/TT-BGDĐT CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2018


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

BÙI VĂN ẦN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG

KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ
22/2016/TT-BGDĐT CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN
Ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn: PGS. TS. TRẦN THỊ TUYẾT OANH

THÁI NGUYÊN - 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu

của bản thân. Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực,
không trùng lặp với các đề tài khác và chưa từng được công bố dưới bất kỳ
hình thức nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã cảm ơn và có
thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên, tháng 9 năm 2018

Tác giả luận văn

Bùi Văn Ần

i


LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành, tôi xin bày t ỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu
sắc tới Ban lãnh đạo, Phòng Sau đại học, các thầ y cô giảng viên trong và
ngoài trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã trực ti ếp giảng dạ y, giúp
đỡ , tạo điều kiện, cho tôi nhi ều ý kiến quý báu trong su ốt quá trình h ọc tập

và hoàn thành lu ận văn.
Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Oanh đã

tận tình trực tiếp hướng dẫn khoa học, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tôi nghiên
cứu và thực hiện đề tài.


Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ , tỉnh Điện Biên đã nhiệt tình tạo
điều kiện về thời gian, cung c ấp số liệu, đóng góp ý kiến giúp đỡ động viên

tôi hoàn thành lu ận văn.
Mặc dù có nhiều cố gắng trong th ời gian th ực hiện đề tài, nhưng do
điều kiện và thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn khó tránh khỏi những

thiếu sót. Kính mong nh ận được ý kiến chỉ dẫn quý báu c ủa các thầ y cô,
các nhà khoa học trong hội đồng khoa h ọc cùng các b ạn đồng nghiệp để
luận văn được hoàn thiện hơn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 9 năm 2018
Tác giả luận văn

Bùi Văn Ần

ii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................iv
DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................v
MỞ ĐẦU.............................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................3
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.................................................................3

5. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................3
6. Giả thuyết khoa học.........................................................................................4
7. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................4
8. Dự kiến cấu trúc luận văn ................................................................................5
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ..................7

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về quản lý bồi dưỡng kỹ năng đánh giá
học sinh cho giáo viên các trường Tiểu học........................................................7
1.1.1. Nghiên cứu trên thế giới .............................................................................7
1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam .............................................................................9

1.2. Một số khái niệm ........................................................................................10
1.2.1. Giáo viên tiểu học....................................................................................10
1.2.2. Khái niệm đánh giá học sinh theo Thông tư 22, bồi dưỡng, bồi
dưỡng giáo viên .................................................................................................11
1.2.3. Đánh giá học sinh, bồi dưỡng GVTH kỹ năng đánh giá học sinh ..........14

1.3. Giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân .................................18
1.3.1. Vị trí, nhiệm vụ của giáo dục tiểu học ....................................................18
1.3.2. Yêu cầu giáo dục tiểu học .......................................................................19
1.3.3. Quản lý trường Tiểu học..........................................................................20

iii


1.4. Hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo Thông tư 22 cho
GV tiểu học........................................................................................................21
1.4.1. Ý nghĩa, sự cần thiết của hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học

sinh cho giáo viên ở trường Tiểu học................................................................21
1.4.2. Mục tiêu bồi dưỡng .................................................................................22
1.4.3. Hình thức bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh.....................................22
1.4.4. Phương pháp bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh ...............................23

1.5. Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo
viên Tiểu học .....................................................................................................24
1.5.1. Vị trí, vai trò của Phòng GD&ĐT trong quản lý bồi dưỡng kỹ năng
đánh giá học sinh cho giáo viên Tiểu học .........................................................24

1.5.2. Nội dung Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh
cho giáo viên trường Tiểu học...........................................................................24

1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng
đánh giá học sinh cho GVTH ............................................................................33

1.6.1. Các yếu tố khách quan.............................................................................33
1.6.2. Các yếu tố chủ quan.................................................................................33
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG

KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ...........................35

2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng...................................................................35
2.1.1. Xác định nội dung khảo sát .....................................................................35

2.1.2. Xây dựng phiếu khảo sát .........................................................................36
2.1.3. Đối tượng khảo sát...................................................................................36

2.1.4. Cách xử lý số liệu ....................................................................................36
2.2. Khái quát về huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên .............................................36
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển ...............................................................36
2.2.2. Về chất lượng giáo dục............................................................................37
2.2.3. Thực trạng đội ngũ GV ............................................................................37
iv


2.3. Thực trạng bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh của đội ngũ GVTH
tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.....................................................................40
2.3.1. Nhu cầu về bồi dưỡng GVTH .................................................................40
2.3.2. Nội dung bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho GVTH...................41
2.3.3. Phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học

sinh cho GVTH..................................................................................................41
2.3.4. Các điều kiện cần thiết để thực hiện hoạt động bồi dưỡng GV ..............44

2.3.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng GVTH .........................................45
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh
cho GVTH huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.......................................................46
2.4.1. Thực trạng nhận thức mục đích quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ
năng đánh giá học sinh cho GVTH ...................................................................46

2.4.2. Thực trạng kỹ năng đánh giá HS của GVTH nhằm xác định nhu cầu
bồi dưỡng ...........................................................................................................46
2.4.3. Thực trạng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh
cho GVTH .........................................................................................................48
2.4.4. Thực trạng quản lý bồi dưỡng GVTH về kỹ năng đánh giá HS .............49
2.4.5. Thực trạng quản lý phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng
GVTH về kỹ năng đánh giá HS .........................................................................50
2.4.6. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng GVTH ..........52
2.4.7. Thực trạng quản lý các lực lượng tham gia bồi dưỡng kỹ năng đánh
giá học sinh cho GVTH .....................................................................................54
2.4.8. Thực trạng quản lý các nguồn lực đáp ứng yêu cầu hoạt động bồi
dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho GVTH ...................................................55

2.4.9. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động bồi
dưỡng GVTH.....................................................................................................56

2.5. Đánh giá chung về quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá HS
cho GV các trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên...........................57

2.5.1. Mặt tích cực .............................................................................................57
2.5.2. Mặt hạn chế..............................................................................................58
2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại............................................................60

v


Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ
NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 22/2016 TT BGDĐT CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN .........................................................................62
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp ....................................................................62
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu bồi dưỡng................................................62
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo phù hợp điều kiện của đội ngũ giáo viên khu
vực miền núi ......................................................................................................62
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống ..........................................................63
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển.......................................63
3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học
sinh cho GVTH theo Thông tư 22/2016 ............................................................64
3.2.1. Biện pháp 1: Tổ chức nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV về tầm
quan trọng của hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo
Thông tư 22/2016 ..............................................................................................64

3.2.2. Biện pháp 2: Xác định nhu cầu bồi dưỡng về đánh giá HS theo
Thông tư 22/2016 của GVTH............................................................................69

3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu GVTH ...72
3.2.4. Biện pháp 4: Đa dạng hình thức bồi dưỡng kỹ năng đánh giá HS
theo Thông tư 22/2016 cho GVTH....................................................................74

3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng kỹ năng
đánh giá HS theo Thông tư 22/2016 cho GVTH ..............................................76

3.2.6. Biện pháp 6: Huy động các nguồn lực đáp ứng hoạt động bồi dưỡng
kỹ năng đánh giá HS theo Thông tư 22/2016 cho GVTH .................................78
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.................................................................81
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp...................81
3.4.1. Khái quát về khảo nghiệm.......................................................................81
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm...............................................................................82
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................................87
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................90
PHỤ LỤC .........................................................................................................93

vi


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BGH

:

Ban giám hiệu

CBQL

:

Cán bộ quản lý

GD&ĐT

:

Giáo dục và đào tạo

GDTH

:

Giáo dục tiểu học

GV

:

Giáo viên

GVTH

:

Giáo viên tiểu học

HS

:

Học sinh

QLGD

:

Quản lý giáo dục

TH

:

Tiểu học

iv


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1.

Thống kê số lượng học sinh đến trường năm học 2017-2018 ...... 36

Bảng 2.2.

Chất lượng giáo dục tiểu học năm học 2016-2017......................... 37

Bảng 2.3.

Cơ cấu đội ngũ giáo viên theo giới tính............................................ 37

Bảng 2.4.

Cơ cấu đội ngũ giáo viên theo độ tuổi .............................................. 38

Bảng 2.5.

Tổng hợp trình độ chuyên môn .......................................................... 38

Bảng 2.6.

Tổng hợp kết quả kỹ năng đánh giá học sinh của GVTH ............. 39

Bảng 2.7.

Tổng hợp ý kiến GVTH về các lĩnh vực cần bồi dưỡng ............... 40

Bảng 2.8.

Tổng hợp thực trạng các nội dung bồi dưỡng GVTH.................... 41

Bảng 2.9.

Tổng hợp ý kiến đánh giá thực trạng phương pháp, hình thức
tổ chức bồi dưỡng GVTH.................................................................... 42

Bảng 2.10. Tổng hợp ý kiến đánh giá thực trạng điều kiện cần thiết để
thực hiện hoạt động bồi dưỡng GVTH ............................................. 44
Bảng 2.11. Tổng hợp ý kiến thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả bồi
dưỡng GVTH......................................................................................... 45

Bảng 2.12. Tổng hợp ý kiến thực trạng nhận thức mục đích quản lý hoạt
động bồi dưỡng GVTH........................................................................ 46

Bảng 2.13. Tổng hợp thực trạng các nội dung GVTH sử dụng để đánh
giá HSTH............................................................................................... 47
Bảng 2.14.

Tổng hợp ý kiến đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng GV
của nhà trường....................................................................................... 48

Bảng 2.15. Tổng hợp ý kiến thực trạng các nội dung bồi dưỡng GVTH........ 49
Bảng 2.16. Tổng hợp ý kiến thực trạng quản lý phương pháp, hình thức
tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đánh giá HS cho GVTH ..................... 51
Bảng 2.17. Tổng hợp ý kiến thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết
quả bồi dưỡng GVTH .......................................................................... 53
Bảng 2.18.

Tổng hợp ý kiến thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng GVTH...... 54
v


Bảng 2.19. Tổng hợp ý kiến thực trạng các nguồn lực đáp ứng hoạt động
bồi dưỡng kỹ năng đánh giá HS cho GVTH.................................... 55
Bảng 2.20. Tổng hợp ý kiến thực trạng quản lý cơ sở vật chất kĩ thuật
phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng k ỹ năng đánh giá HS
cho GVTH............................................................................57
Bảng 3.1.

Đánh giá tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động

bồi dưỡng kỹ năng đánh giá, nhận xét HS cho giáo viên các
trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ............................ 83

Bảng 3.2.

Đánh giá tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động

bồi dưỡng kỹ năng đánh giá, nhận xét HS cho giáo viên các
trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. ........................... 84

vi


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục TH là bậc học nền móng trong hệ thống giáo dục quốc dân, có
vai trò đặc biệt quan trọng nhằm hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát

triển toàn diện nhân cách HS. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện HSTH, vấn đề đổi mới hoạt động giáo dục toàn diện, trong đó có
đổi mới hoạt động đánh giá HSTH đã và đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.
Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HSTH là một khâu rất quan trọng

trong hoạt động giáo dục ở trường TH. Kiểm tra, đánh giá không chỉ nhằm
đánh giá kết quả quá trình học tập và rèn luyện của HS, khuyến khích, tạo động

lực cho HS, giúp HS tiến bộ không ngừng mà còn cung cấp thông tin phản hồi
giúp GV nắm bắt được chất lượng, phương pháp của việc dạy học và giáo dục
để từ đó có những điều chỉnh thích hợp. Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện

HS còn giúp cơ quan giáo dục, các nhà quản lí và hoạch định chính sách có
được các số liệu, thông tin về chất lượng và trình độ của hệ thống giáo dục các

cấp để có những điều chỉnh, bổ sung và chỉ đạo kịp thời. Trong những năm gần
đây, vấn đề đánh giá HSTH đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng và ban

hành những văn bản liên quan như Thông tư 30/2014/TTBGDĐT ngày
28/8/2014 (có hiệu lực từ tháng 10/2014); Thông tư 22/2016/TTBGDĐT ngày
22/9/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá HSTH ban
hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 (có hiệu lực từ

ngày 06/11/2016). Mục đích đánh giá HSTH nhằm “Giúp GV điều chỉnh, đổi
mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm
ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học, hoạt động giáo dục; kịp
thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của HS để động viên, khích lệ và phát
hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của HS để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa
ra nhận định đúng những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi HS để có
giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn
1


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×