Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT (III) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHUẨN

BÁO CÁO THỰC HÀNH

BÀI 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT (III) BẰNG PHƯƠNG
PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNG
PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHUẨN
I.

Nguyên tắc định lượng Dựa trên phản ứng tạo phức màu đỏ giữa và
trong môi trường acid:
+
Phức này có khả năng hấp thụ ánh sáng ở vùng khả kiến, do đó có thể
dùng làm phương pháp đo hấp thụ ở vùng khả kiến để định lượng
II.
Chuẩn bị các dung dịch chuẩn 0,01M và dung dịch 0,1M
- Pha 100ml dung dịch 0,01M từ rắn
Cân lấy = 0,2705g => = 0,01M
- Pha 100ml dung dịch 0,1M từ rắn
III. Định lượng
1. Khảo sát bước sóng cực đại hấp thụ của phức
- Bước sóng cực đại hấp thụ của phức là 472 nm
2. Chuẩn bị dãy dung dịch

Thuốc thử
0
1
2
3
Dung dịch 0,01M (ml)
0
0,1 0,2 0,3
Dung dịch (Y)
Dung dịch (ml)
4
4
4
4
Dung dịch HCl 10% (ml)
0,4 0,4 0,4 0,4
Nước cất vừa đủ
10
10
10
10
Nồng độ (%kl/tt) của các dd trong dãy chuẩn lần lượt là:

4
0,4
4
0,4
10

5
0,5
4
0,4
10

Y
0,4
4
0,4
10=0
= 0,01x x 55,8= 5,58. (g/l) = 5,58 ppm
= 0,01x x 55,8= 11,16. (g/l) = 11,16 ppm
= 0,01x x 55,8= 16,74. (g/l) = 16,74 ppm
= 0,01x x 55,8= 22,32. (g/l) = 22,32 ppm
= 0,01x x 55,8= 27,9. (g/l) = 27,9 ppm
- Tiến hành cài đặt máy, đặt mẫu trắng vào vị trí auto zero, các dung dịch - đặt
vào các vị trí tương ứng từ 1-5. Tiến hành đo.


- Đo mật độ quang tại bước sóng 472nm cho dãy chuẩn ta thu được kết quả:

Dựa vào kết quả ta lập bảng:
Nồng độ
= 5,58 ppm
= 11,16 ppm
= 16,74 ppm
= 22,32 ppm
= 27,9 ppm
- Đồ thị đường chuẩn:

Độ hấp thụ A
0,5642
1,1313
1,8187
2,41865
3,01135


- Dựa vào đồ thị đường chuẩn ta có phương trình đường chuẩn:
y = 0,1108x – 0,0657
 A= 0,1108C – 0,0657
- Đo mật độ quang tại bước sóng 472nm của mẫu thử Y ta thu được kết quả:

 Mật độ quang của mẫu thử là A=1,3851. Thay vào phương trình đường
chuẩn ta tính được nồng độ của trong mẫu thử Y:
= = = 13,09 ppmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×