Tải bản đầy đủ

giáo án bài 3. bí thư chi bộ 2018


A. CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

I- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN
- Cách mạng là sự nghiệp của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân
dân là chủ, nhân dân làm chủ.
- Động lực thúc đẩy phong trào nhân
dân là phát huy quyền làm chủ, đáp
ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết
hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải
đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng
lợi ích trực tiếp của người dân; việc gì
có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì
có hại cho dân thì hết sức tránh.


A. CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

I- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN
- Phương thức lãnh đạo công tác

dân vận của Đảng phải gắn liền
với công tác xây dựng Đảng, nhà
nước trong sạch, vững mạnh. Mọi
quan điểm, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước phải phù hợp với lợi ích của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức phải gương mẫu
để nhân dân tin tưởng, noi theo.


A. CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

I- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN
- Công tác dân vận là trách nhiệm
của cả hệ thống chính trị, của cán
bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên các đoàn
thể nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực
lượng vũ trang. Trong đó, đảng
lãnh đạo, chính quyền tổ chức
thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm
tham mưu và nòng cốt.


A. CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

I- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN VẬN

- Nhà nước tiếp tục thể chế hóa
cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước
quản lý, nhân dân làm chủ” thành
quy chế, quy định để các tổ chức
trong hệ thống chính trị; cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức
và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ
trang thực hiện công tác dân vận;
các hình thức tập hợp nhân dân
phải phong phú, đa dạng, khoa


học, hiệu quả.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ,
ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
1. Nội dung

a) Tổ chức, động viên nhân dân, hình thành các
phong trào hành động thực hiện tốt các nhiệm vụ
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các
tầng lớp nhân dân.
- Trên địa bàn nông thôn: Chi bộ, đảng bộ cơ sở
cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào đoàn kết,
giúp đỡ nhau trong việc phát triển kinh tế hộ, phát
triển kinh tế trang trại, xóa đói, giảm nghèo, phát
triển hộ giàu; các phong trào nhân đạo, từ thiện,
xây dựng nông thôn mới…, kết hợp chặt chẽ
công tác dân tộc với công tác tôn giáo trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ,
ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

1. Nội dung

- Ở thành phố, thị xã, thị trấn: Chi bộ, đảng
bộ cơ sở xây dựng nếp sống văn minh đô
thị; vận động nhân dân bỏ vốn kinh doanh,
phát triển sản xuất, dịch vụ, thực hiện tốt
các chính sách và pháp luật của Nhà
nước, bảo đảm vệ sinh môi trường; vận
động nhân dân tham gia xây dựng các
quỹ từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ những gia
đình khó khăn, những người cô đơn, bất
hạnh, người lang thang cơ nhỡ, bảo đảm
an ninh, trật tự đường phố, phòng ngừa
và chống tội phạm, tệ nạn xã hội.


1. Nội dung
II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG
BỘ CƠ SỞ

1. Nội dung
- Trong các doanh nghiệp nhà nước:
Chi bộ, đảng bộ sơ sở tổ chức các
phong trào hướng vào mục tiêu nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả
sản xuất kinh doanh; không ngừng
học tập chuyên môn, nâng cao tay
nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, ứng
dụng và làm chủ công nghệ mới; giải
quyết tốt các mối quan hệ phát sinh
hằng ngày giữa tập thể công nhân và
người quản lý doanh nghiệp theo
đúng Luật lao động và Luật công
đoàn.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG
BỘ CƠ SỞ

1. Nội dung

- Trong các doanh nghiệp tư nhân,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài: Chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ
chức các phong trào nhằm thực
hiện chính sách, pháp luật của nhà
nước, bảo đảm lợi ích hợp pháp
của các bên trong doanh nghiệp;
hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh; thưc hiện tốt nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh và công tác
xã hội ở địa phương.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG
BỘ CƠ SỞ

1. Nội dung
- Trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan:
Tổ chức đảng có trách nhiệm lãnh đạo
xây dựng và thực hiện có hiệu quả các
chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên
môn; nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động thông qua thực hiện
dân chủ ở cơ sở, thực hiện công bằng
xã hội, chống quan liêu, tham nhũng,
lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh chính trị và trật tự, an
toàn xã hội, đề cao cảnh giác cách
mạng, bảo vệ nội bộ, giữ gìn bí mật của
Đảng và Nhà nước.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG
BỘ CƠ SỞ

1. Nội dung

b) Vận động và tổ chức nhân dân
thực hiện dân chủ ở cơ sở
- Đối với cơ sở xã, phường, thị
trấn.
+ Tổ chức đảng và chính quyền
có trách nhiệm thông tin kịp thời
và công khai cho nhân dân biết
các quy định của Nhà nước và
chính quyền địa phương.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ, ĐẢNG
BỘ CƠ SỞ

1. Nội dung
+ Chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo hệ
thống chính trị và chính quyền thực
hiện công khai cho nhân dân được
biết về các công trình, dự án do Nhà
nước, các tổ chức và cá nhân đầu tư,
tài trợ trực tiếp cho cơ sở; chủ
trương, kế hoạch vay vốn phát triển
sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; điều
chỉnh địa giới hành chính xã và các
đơn vị hành chính liên quan đến xã,
phường, thị trấn


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ,
ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
1. Nội dung

+ Chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực
hiện chủ trương thông báo cho nhân
dân được biết về: Kết quả thanh tra.
Kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực,
tham nhũng của cán bộ ở cơ sở; chủ
trương và kết quả thực hiện về công tác
văn hóa, xã hội, phòng, chống tệ nạn xã
hội, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã
hội của cơ sở; sơ kết, tổng kết hoạt
động của hội đồng nhân dân, ủy ban
nhân dân xã, phường, thị trấn; những
việc khác mà chính quyền thấy cần thiết
và nhân dân yêu cầu được thông báo.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI
BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
1. Nội dung
+ Những hình thức để thông tin công
khai cho nhân dân gồm: Bằng văn bản;
niêm yết công khai; hệ thống truyền
thanh và các tổ chức văn hóa, thông tin,
tuyên truyền cơ sở; các cuộc tiếp xúc
cử tri; các kỳ hợp của hội đồng nhân
dân xã, của ủy ban nhân dân xã, Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể; các hội
nghị, các cuộc họp của thôn, buôn,
làng, ấp, bản; tại cuộc họp sơ kết 6
tháng, tổng kết cuối năm, kiểm điểm
hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy
ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI
BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
1. Nội dung

+ Tổ chức đảng, chính quyền và
các đoàn thể ở cơ sở tổ chức để
nhân dân bàn và quyết định trực
tiếp các vấn đề quan hệ đến lợi
ích thiết thân của nhân dân.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI
BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
1. Nội dung
+ Khi đã có ý kiến bàn bạc thống nhất
của dân và có nghị quyết của đảng ủy,
chi bộ và chương trình hành động của
chính quyền thì chi bộ, đảng bộ cơ sở
tổ chức nhân dân thực hiện, đồng thời
lắng nghe ý kiến của dân trong quá
trình thực hiện để kịp thời phát huy
hoặc uốn nắn.
+ Để thực hiện “dân kiểm tra”, chi bộ,
đảng bộ cơ sở cần tạo đều kiện để
nhân dân ở cơ sở thực hiện giám sát,
kiểm tra.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI
BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
1. Nội dung
*Cách thức kiểm tra giám sát: có thể
trực tiếp kiểm tra, giám sát và phát hiện,
tố cáo các hành vi xâm phạm quyền làm
chủ của nhân dân; có thể thực hiện
kiểm tra, giam sát thông qua hoạt động
của Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức xã
hội, Ban Thanh tra nhân dân. Ủy ban
nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách
nhiệm tổ chức việc tiếp dân, giải quyết
kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
của nhân dân theo đúng quy định của
pháp luật.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ,
ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

1. Nội dung
- Đối với các cơ quan.
+ Chi bộ, đảng bộ cơ sở thông tin
cho cán bộ, công chức được biết về
chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước liên quan đến công việc
của cơ quan.
+ Nội dung thông tin bằng các hình
thức: niêm yết bằng văn bản tại cơ
quan; thông báo tại hội nghị cán bộ,
công chức cơ quan; thông báo bằng
văn bản gửi toàn thể cán bộ, công
chức.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI BỘ,
ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

1. Nội dung

+ Những việc cán bộ, công chức
tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ
quan quyết định là: chủ trương,
giải pháp thực hiện nghị quyết
của đảng, pháp luật của Nhà
nước liên quan đến công việc
của cơ quan; kế hoạch công tác
hàng năm; nội quy, quy chế của
cơ quan; tổ chức phong trào thi
đua,...


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI
BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
1. Nội dung

+ Các hình thức lấy ý kiến tham
gia trong cơ quan: tham gia trực
tiếp với người phụ trách trong
cơ quan; thông qua hội nghị cán
bộ, công chức cơ quan; phát
phiếu hỏi ý kiến để cán bộ, công
chức tham gia ý kiến.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI
BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
1. Nội dung
+ Những việc cán bộ, công chức giám
sát, kiểm tra: việc thực hiện đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, kế hoạch
công tác hằng năm; thực hiện nội quy,
quy chế cơ quan; thực hiện các chế
độ, chính sách của Nhà nước về
quyền và lợi ích của cán bộ, công
chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo
trong nội bộ cơ quan.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI
BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
1. Nội dung
c) Tổ chức động viên nhân dân tham gia xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Chi bộ, đảng bộ cơ sở vận động nhân dân
tham gia góp ý kiến nhận xét, phê bình cán bộ,
đảng viên trong các dịp tổng kết năm, đại hội
đảng bộ, chi bộ; dựa vào các đoàn thể nhất là
Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh để lựa
chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú, bồi
dưỡng, kết nạp Đảng; vận động nhân dân tham
gia đóng góp ý kiến về việc xử lý kỷ luật đảng
viên, bố tri đảng viên vào các chức vụ lãnh đạo
chính quyền, đoàn thể và giới thiệu nhân sự
cấp ủy.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI
BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
2. Phương thức tiến hành công tác dân vận ở cơ sở

a) Đảng bộ, chi bộ, mọi đảng viên trực
tiếp làm công tác dân vận
- Đảng bộ, chi bộ phải lấy việc vận động
nhân dân và chăm lo lợi ích nhân dân là
một nội dung chủ yếu trong hoạt động
lãnh đạo; phải có chương trình công tác
dân vận, thường xuyên nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của nhân dân và có chủ
trương, biện pháp giải quyết kịp thời.
Đảng bộ, chi bộ phải quán triệt đầy đủ
mọi chủ trương, chính sách mới cho các
tầng lớp nhân dân.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI
BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
2. Phương thức tiến hành công tác dân vận ở cơ sở

- Đảng bộ, chi bộ phải tiến hành
phân công và kiểm tra đảng viên
sinh hoạt ở các tổ chức quần
chúng, phụ trách các nhóm dân
cư, các đối tượng quần chúng.
Đảng viên phải làm gương lôi
cuốn được mọi người thực hiện
tốt chức trách, nhiệm vụ trong
đơn vị và nghĩa vụ công dân nơi
cư trú.


II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC DÂN VẬN CỦA CHI
BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
2. Phương thức tiến hành công tác dân vận ở cơ sở

b) Chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo
chính quyền cùng tiến hành
công tác dân vận
- Cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo
chính quyền cùng thực hiện nghị
quyết của đảng ủy, chi bộ về
công tác dân vận, thực hiện dân
chủ ở cơ sở.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×