Tải bản đầy đủ

Phe duyet TKKT

CHI NHÁNH CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ XD&TM LÂM HẢI

Số :

/2014/QĐ-LH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày

tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-Dự toán công trình khai thác điểm mỏ
cát-sỏi lòng sông Lô thuộc tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên
CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD&TM LÂM HẢI
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ - CP, ngày 12/02/2009 của chính phủ

về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 của Chính phủ
v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng
quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày
12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Căn cứ Thông Tư 33/2012/TT-BCN, ngày 14/11/2012 của Bộ Công
Thương Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây
dựng mỏ khoáng sản rắn.
Căn cứ Điều lệ Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương
mại Lâm Hải.
Xét đề nghị của Trưởng phòng kế hoạch-dự án.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-Dự toán công trình khai thác điểm
mỏ cát-sỏi lòng sông Lô thuộc tổ 1 thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên với các
nội dung như sau:
1. Tên dự án: Thiết kế kỹ thuật-Dự toán công trình khai thác điểm mỏ cátsỏi lòng sông Lô thuộc tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.
2. Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương
mại Lâm Hải.
3. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
4. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
5. Mục tiêu đầu tư: Khai thác cát, sỏi phục vụ cho chương trình xây dựng
nông thôn mới xã Việt Lâm.


6. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận tổ 1, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị
Xuyên, tỉnh Hà Giang.
7. Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu: Theo thuyết minh và bản vẽ thi công
kèm theo.
8. Tổng mức đầu tư: 2.522.800.000 vnđ.
(Hai tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng)
Trong đó: Vốn tự có: 1.500.000.000, vốn vay: 1.022.800.000.
9. Nguồn vốn: Nguồn vốn tự có và vốn vay của các ngân hàng thương
mại cổ phần trong nước.
10. Phương thức thực hiện: Chỉ định thầu theo quy định hiện hành.
11. Tiến độ thực hiện: Trong thời gian 01 tháng.
Điều 2: Giao phòng Kế hoạch-Dự án chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức lập
kế hoạch và trình quyết định lựa chọn nhà thầu, tổ chức xây dựng và giám sát
thi công theo đúng thiết kế-dự toán đã được phê duyệt.
Điều 3: Trưởng phòng kế hoạch-dự án, trưởng phòng kế toán-hành chính,
Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Lâm Hải
và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG
MẠI LÂM HẢI
Giám đốc

Hoàng Quốc KhánhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×