Tải bản đầy đủ

Giáo án hóa học 12 Bài 45 Hóa học và vấn đề môi trường

Tuần 35 (Từ 23/4/2018 đến 28/4/2018)
Tiết 67
Ngày soạn: 12/4/2018
Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018
BÀI 45: HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
HS biết:
- Thế nào là ô nhiễm môi trường: nguyên nhân, tác nhân gây ô nhiễm và
tác hại của việc ô nhiễm môi trường.
- Vai trò của hoá học trong việc xử lí chất gây ô nhiễm
2. Kỹ năng
- Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức
3. Thái độ, tư tưởng
Có ý thức bảo vệ môi trường
Có thái độ nghiêm túc trong học tập
Có lòng yêu thích bộ môn
4. Định hướng phát triển năng lực
Năng lực ngôn ngữ hóa học
Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề: thông qua quan sát thí nghiệm,
rút ra kết luận

Năng lực tư duy logic
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Một số tư liệu về chất lượng cuộc sống, về phòng chống tệ nạn ma tuý…
2. Học sinh
Tìm hiểu thêm về các vấn đề xã hội qua báo đài, sách vở
C. TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
Không
3. Dẫn vào bài mới
Môi trường là vấn đề đang được quan tâm trong toàn xã hội, là vấn đề cấp
thiết do mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Vậy thế nào là ô
nhiễm môi trường? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường? Tác nhân hóa học
gây ô nhiễm môi trường là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu.
4. Tổ chức các hoạt động trên lớp
Hoạt động của GV – HS
Nội dung
I. Hoá học và vấn đề ô nhiễm môi
GV y.c HS tham khảo SGK, liên hệ
trường
thực tế và cho biết và trả lời câu hỏi: Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi
? Thế nào là ô nhiễm môi trường?
tính chất của môi trường, vi phạm tiêu
HS nghiên cứu SGK và trả lời
chuẩn môi trường


GV bổ sung nếu cần
GV nêu câu hỏi:
?- Thế nào là ô nhiễm môi trường
không khí?
?- Nguyên nhân gây ô nhiễm?
HS trả lời
GV y.c HS nghiên cứu SGK, liên hệ
thực tế và trả lời
?- Các chất gây ô nhiễm không khí?
?- Tác hại của việc ô nhiễm không
khí?GV nêu câu hỏi:
?- Thế nào là ô nhiễm môi trường
không khí?
?- Nguyên nhân gây ô nhiễm?

?- Tác nhân gây ô nhiễm nước?

?- Tác hại của việc ô nhiễm nước?

GV nêu câu hỏi:
?- Thế nào là ô nhiễm môi trường
đất?

1. Ô nhiễm môi trường không khí
Ô nhiễm môi trường không khí là sự có
mặt của chất lạ hoặc sự biến đổi quan
trọng trong thành phần không khí
a) Nguyên nhân:
- Do thiên nhiên
- Do hoạt động của con người
+ Khí thải công nghiệp
+ Khí thải do hoạt động giao thông
vận tải
+ Khí thải do sinh hoạt
Các chất gây ô nhiễm không khí: CO,
CO2, SO2, H2S...
b) Tác hại
- Hiệu ứng nhà kính
- Ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ
con người: bệnh tật, tử vong...
- Ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát
triển của động thức vật
- Phá huỷ tầng ôzon
- Gây mưa axit
2. Ô nhiễm môi trường nước
Ô nhiễm môi trường nước là thay đổi
thành phần và tính chất của nước gây
ảnh hưởng đến hoạt động sống bình
thường của con người và sinh vật
a) Nguyên nhân:
- Do thiên nhiên: mưa, bão, lũ...
- Do con người: Nước thải dân cư,
công nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu...
Tác nhân gây ô nhiễm:
+ ion kim loại nặng
+ anion: NO3-, PO43-, SO42-...
+ thuốc bảo vệ thực vật, phân bón
hoá học
b) Tác hại
- Có hại cho sức khoẻ
- lan truyền bệnh...
2. Ô nhiễm môi trường đất
Ô nhiễm môi trường nước là khi có mặt
một số chất và hàm lượng của chúng
vượt quá giới hạn làm hệ sinh thái mất


?- Nguyờn nhõn gõy ụ nhim?
?- Tỏc nhõn gõy ụ nhim?
?- Tỏc hi ca vic ụ nhim?

cõn bng
a) Nguyờn nhõn:
- Do thiờn nhiờn: nỳi la, ngp ỳng...
- Do con ngi:
Tỏc nhõn gõy ụ nhim:
+ kim loi nng
+ ...
b) Tỏc hi
- gõy ra nhng tn hi ln trong i
sng v sn xut
II. Hoỏ hc v vn phũng chng ụ
nhim mụi trng
1. Nhn bit mụi trng b ụ nhim
- quan sỏt: mu, mựi
- xỏc nh bng thuc th
- xỏc nh bng dng c o
2. Vai trũ ca hoỏ hc
- s dng hoỏ cht ỳng quy nh
- x lớ cht thi
- thu gom phõn loi rỏc
+ Mt s phng phỏp x lớ cht thi
- phng phỏp hp th
- phng phỏp hp ph
- phng phỏp oxi hoỏ kh

5. Cng c v hng dn v nh
* Cng c
GV nhắc lại một số vai trò của hoá học trong vấn đề xã hội :
lơng thực, thực phẩm, may mặc, bảo vệ sức khoẻ...
* Hng dn v nh
BT SGK
Chun b ni dung bi tip theo
6. Rỳt kinh nghim v b sung sau khi dy
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×