Tải bản đầy đủ

Giáo án hóa học 12 Bài 39 Thực hành Tính chất hóa học của sắt đồng và những hợp chất của sắt crom

Tuần 32 (Từ 2/4/2018 đến 7/4/2018)
Tiết 61
Ngày soạn: 27/3/2018
Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018
BÀI 39: THỰC HÀNH
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA SẮT, ĐỒNG
VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT, CROM
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Củng cố kiến thức về tính chất hoá học của sắt, crom, đồng và một số hợp
chất của chúng
Tiến hành một số thí nghiệm: + Điều chế FeCl2, Fe(OH)2
+ Thử tính oxi hoá của K2Cr2O7
+ Cu tác dụng H2SO4 đặc nóng
2. Kỹ năng
Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá
chất, quan sát và giải thích các hiện tượng thí nghiệm.
3. Thái độ, tư tưởng
Có thái độ nghiêm túc trong học tập
Có lòng yêu thích bộ môn
Có ý thức sử dụng tiết kiệm hóa chất

Có ý thức chấp hành các nội quy, ví dụ nội quy thực hành thí nghiệm.
4. Định hướng phát triển năng lực
Năng lực ngôn ngữ hóa học
Năng lực tư duy logic: liên hệ kiến thức đã biết vào bài học mới
.......Năng lực giải quyết vấn đề: thông qua các bài tập hóa học, vận dụng
nhiều kiến thức để giải quyết một vấn đề
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
- phương pháp: - phương pháp đàm thoại
- phương pháp thực hành thí nghiệm
- đồ dùng: giáo án
+ Dụng cụ: ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn.
+ Hoá chất: Fe, Cu, dd: HCl, NaOH, K2Cr2O7, H2SO4 đặc
2. Học sinh
Xem trước thí nghiệm, ôn tập kiến thức liên quan
C. TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
Trong quá trình làm thí nghiệm
3. Dẫn vào bài mới
Thực hành kiểm chứng một số tính chất đã học về sắt, đồng và hợp chất
của sắt, crom


4. Tổ chức các hoạt động trên lớp
Hoạt động của GV - HS
GV nêu các nội dung buổi thực hành,
ôn tập những kiến thức cơ bản về sắt,
crom, đồng
GV chia lớp thành 4 nhóm thực hành,
phân công nhóm trưởng. Giới thiệu
các hoá chất, dụng cụ của mỗi nhóm
GV chia dụng cụ và hóa chất cho các
nhóm

Nội dung

Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm 1
I. Nội dung thí nghiệm


TN1: Điều chế FeCl2
- GV hướng dẫn HS tiến hành thí
nghiệm như SGK
GV hướng dẫn HS quan sát hiện
tượng
GV y/c HS đặt ống thí nghiệm vào
giá để sử dụng tiếp cho thí nghiệm
sau
HS giải thích và viết phương trình

Hiện tượng: có bọt khí sủi lên

Giải thích:
Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm 2
TN2. Điều chế Fe(OH)2
- GV hướng dẫn HS tiến hành thí
nghiệm như SGK
GV hướng dẫn HS quan sát hiện
tượng xảy ra
GV y/c HS để kết tủa đến cuối buổi
thực hành và quan sát tiếp (kết tủa trở
thành màu nâu đỏ)
GV y/c HS giải thích và viết ptpư

Hiện tượng: có kết tủa màu trắng
xanh
Giải thích:
FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl
Trắng xanh
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3
Nâu đỏ

Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm 3
TN3: Thử tính oxi hoá của K2Cr2O7
- GV hướng dẫn HS tiến hành thí
nghiệm như SGK
GV hướng dẫn HS quan sát hiện
tượng xảy ra

Hiện tượng:
- Màu da cam của dung dịch K2Cr2O7


chuyển thành màu nâu đỏ
GV y/c HS giải thích và viết ptpư
Giải thích:
K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 
3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + 7 H2O
Màu nâu đỏ là màu của ion Fe3+
Hoạt động 4: Tiến hành thí nghiệm 4
TN4: Đồng tác dụng H2SO4 đặc
nóng
- GV hướng dẫn HS tiến hành thí
nghiệm như SGK
GV hướng dẫn HS quan sát hiện
tượng xảy ra
GV y/c HS giải thích và viết ptpư

Hiện tượng:
- Có khí thoát ra
- Nhỏ dung dịch NaOH thấy xuất
hiện kết tủa xanh
Giải thích:
Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O
CuSO4+NaOHCu(OH)2 + Na2SO4
Xanh

Kết thúc thí nghiệm, GV nhận xét sau
buổi thực hành và nhắc HS thu dọn
dụng cụ hoá chất và vệ sinh vị trí.
5. Củng cố và hướng dẫn về nhà
* Củng cố
GV nhắc lại các kiến thức về tính chất hoá học của sắt, crom, đồng và một
số hợp chất của chúng
* Hướng dẫn về nhà
HS viết tường trình buổi sau nộp
6. Rút kinh nghiệm, bổ sung sau khi dạy
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×