Tải bản đầy đủ

Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện hành chính quốc gia tt

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ LA

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƢỜNG
TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Hà Nội – 2019


Công trình đã được hoàn thành tại
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

Phản biện 1: PGS.TS. Đặng Quốc Bảo


Phản biện 2: PGS.TS. Dương Thị Hoàng Yến

Phản biện 3: PGS.TS. Lê Minh Nguyệt

Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, tổ chức
tại Học viện Khoa học xã hội.
Vào phút, ngày tháng năm 2019

Có thể tìm hiểu luận án tại:
Thư viện Quốc gia
Thư viện Học viện Khoa học xã hội.


DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
1. Nguyễn Thị La (2018), Thực trạng mức độ phù hợp của các giá trị văn
hóa ở Học viện Hành chính Quốc gia, tạp chí Tâm lý học xã hội số 04-2018.
2. Nguyễn Thị La (2018), Thực trạng quản lý văn hóa nhà trường tại Học
viện Hành chính Quốc gia, tạp chí Tâm lý học xã hội số 05-2018.
3. Thực trạng xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc
gia, tạp chí Tâm lý học xã hội, số 01- 2019


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đề tài luận án được nghiên cứu xuất phát từ những lý do sau:
Một là, xuất phát từ vai trò của văn hoá nhà trường và quản lý xây dựng văn hoá nhà trường
trong việc phát triển bền vững của nhà trường.
Văn hoá nhà trường tác động tới mọi mặt hoạt động của nhà trường nói chung và tại các học
viện nói riêng. Trong bối cảnh hiện nay, việc quản lý xây dựng văn hoá nhà trường có vai trò hết sức
quan trọng bởi văn hoá nhà trường tích cực, lành mạnh sẽ giúp cho việc thực hiện các mục tiêu giáo
dục của nhà trường hiệu quả, bền vững. Tham gia vào xây dựng văn hoá nhà trường là trách nhiệm
của tất cả các thành viên trong nhà trường, trong đó có vai trò quan trọng của người lãnh đạo, quản
lý, họ là chủ thể định hình và phát triển văn hoá nhà trường từ việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục
tiêu của nhà trường đến lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá quá trình xây
dựng văn hoá nhà trường giúp cho việc quản lý nhà trường thuận lợi, hiệu quả.
Hai là, xuất phát từ quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hoá nhà trường và mục
tiêu giáo dục, đào tạo đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đã ra Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã chỉ rõ đối với ngành giáo


dục cần phải giáo dục văn hoá tạo ra những con người vừa có đức vừa có tài để phục vụ đất nước.
Luật Giáo dục đại học 2012 cũng đã định hướng mục tiêu của đào tạo, giáo dục đại học ở Việt
Nam hiện nay là giáo dục, đào tạo con người phát triển toàn diện, con người của thời kỳ phát triển
khoa học công nghệ nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Ba là, xuất phát từ vị trí, vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia trong cải cách hành
chính ở Việt Nam hiện nay.
Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt nằm trong hệ thống
trường đại học, học viện có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về quản lý
nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc cải cách hành chính. Trong 60 xây dựng và
phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia đã không ngừng vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thách
thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Học viện là đầu tầu, là động lực thúc đẩy sự phát triển công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho khu vực công.
Theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 đã định hướng xây dựng Học
viện Hành chính Quốc gia trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang
tầm khu vực. Đây là một sứ mệnh lớn lao của Học viện, muốn sứ mệnh đó được hiện thực hoá, Lãnh
đạo Học viện cần xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và có những giải pháp phát triển Học viện nói
chung; quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện nói riêng để khẳng định vai trò, vị trí của
mình trong hệ thống các trường đại học và học viện cũng như trong công cuộc cải cách hành chính
nhà nước ở nước ta hiện nay.
Nghiên cứu về văn hoá nhà trường nói chung và các trường đại học, học viện nói riêng đã có
một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm ở những chiều cạnh khác nhau. Tuy
nhiên, nghiên cứu về quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia thì
chưa có công trình nào đề cập. Xuất phát từ những kiến giải nêu trên, luận án nghiên cứu về “Quản
lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” với mong muốn tìm ra giải
pháp hoàn thiện quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia nhằm góp
phần đào tào, bồì dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhà nước có chất lượng phục vụ yêu
cầu cải cách hành chính và đổi mới quản lý giáo dục đào tạo ở Việt Nam hiện nay.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường và quản lý
xây dựng văn hoá nhà trường của trường đại học, học viện từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý


2
xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia góp phần nâng cao hiệu quả quản lý
xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia trong giai đoạn hiện nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan tình hình nghiên cứu về xây dựng văn hoá nhà trường, quản lý xây dựng văn hoá nhà
trường.
- Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý xây dựng văn hoá nhà trường của trường đại học và học viện
- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện
Hành chính Quốc gia và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động này.
- Đề xuất một số giải pháp quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia.
- Khảo nghiệm các giải pháp quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia và thử nghiệm một giải pháp tại một đơn vị của Học viện nhằm làm rõ tính khả thi và hiệu
quả của giải pháp đề xuất.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận án
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Giới hạn về phạm vi nội dung nghiên cứu
Luận án tập trung nghiên cứu quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia theo cách tiếp cận văn hoá tổ chức và tiếp cận chức năng quản lý.
3.2.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu
Luận án tiến hành khảo sát thực trạng quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại: Học viện
Hành chính Quốc gia Hà Nội; Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh; Phân viện Học viện tại Huế;
Phân viện Học viện tại Tây Nguyên.
3.2.3 Giới hạn về khách thể điều tra, khảo sát của luận án
Tổng số khách thể khảo sát thực tiễn của luận án gồm có: 555 người (gồm 523 người khảo sát
bằng bảng hỏi, 32 người phỏng vấn sâu). Trong đó gồm có: Các cán bộ quản lý giáo dục; giảng viên;
học viên; sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội; Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí
Minh; Phân viện Học viện tại Huế; Phân viện Học viện tại Tây Nguyên.
3.2.4 Giới hạn về chủ thể quản lý
Có nhiều chủ thể tham gia quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia như: Giám đốc, các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phân viện, khoa, ban và các đoàn thể, đơn
vị chức năng trong hệ thống của Học viện Hành chính Quốc gia. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này
xác định chủ thể chính là Giám đốc Học viện và các chủ thể khác là chủ thể phối hợp.
3.2.5. Giới hạn phạm vi về thời gian: Từ năm 2014 -2018 (giai đoạn Học viện chuyển từ trực
thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh sang trực thuộc Bộ Nội vụ).
3.2.6. Tổ chức thử nghiệm: Việc tiến hành tổ chức thử nghiệm giải pháp chỉ thực hiện tại một
đơn vị của Học viện là Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính.
4. Phƣơng pháp luận, phƣơng pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp luận
Luận án được nghiên cứu dựa trên các cách tiếp cận sau:
- Tiếp cận văn hoá tổ chức: Văn hoá nhà trường Học viện Hành chính Quốc gia là một dạng
của văn hoá tổ chức. Chính vì thế nó mang đặc trưng của văn hoá tổ chức. Các thành tố của văn hoá
nhà trường Học viện cũng được cấu trúc như văn hoá tổ chức, bao gồm các giá trị tạo nên văn hoá
vật chất và văn hoá tinh thần.
- Tiếp cận chức năng quản lý: Hoạt động quản lý xây dựng văn hoá nhà trường của chủ thể
quản lý được thực hiện thông qua các chức năng cơ bản của quản lý.
Ngoài ra, luận án còn được tiếp cận theo quan điểm hệ thống, quan điểm liên ngành và tiếp
cận nghiên cứu thực tiễn.


3
4.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu; Phương pháp điều tra điều tra bằng bảng hỏi;
Phương pháp quan sát; Phương pháp phỏng vấn sâu; Phương pháp thử nghiệm; Phương pháp xử lý
số liệu bằng thống kê toán học.
4.3. Câu hỏi nghiên cứu
Việc thực hiện luận án này nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:
1) Việc nghiên cứu quản lý xây dựng văn hoá nhà trường được tiếp cận từ quan điểm khoa
học nào? Cơ sở lý luận của quản lý xây dựng văn hoá nhà trường học viện là gì?
2) Thực trạng quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia hiện
nay như thế nào? Nó có những ưu điểm và những bất cập, hạn chế? Những yếu tố nào có ảnh hưởng
đến quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia?
3) Những giải pháp nào cần thực hiện để nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng văn hoá nhà
trường tại Học viện Hành chính Quốc gia?
4.4. Giả thuyết nghiên cứu
Trong các nhà trường học viện ở Việt Nam hiện nay, việc quản lý xây dựng văn hoá nhà
trường còn chưa đạt được hiệu quả cao. Nếu vận dụng phương thức quản lý chức năng để quản lý
xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia thông qua đề xuất hệ thống giải
pháp đảm bảo đồng bộ, tính thực tiễn và tính khả thi thì sẽ duy trì và phát triển văn hoá nhà trường
ổn định và phát triển bền vững.
5. Đóng góp mới về khoa học của luận án
Luận án xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu quản lý xây dựng văn hóa nhà trường. Trong
đó gồm có hệ thống khái niệm công cụ như: Văn hoá; Văn hoá tổ chức; Văn hoá nhà trường; Văn
hoá nhà trường đại học; Văn hoá nhà trường học viện; Xây dựng văn hoá nhà trường học viện; Quản
lý; Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường học viện. Luận án đã phân tích sâu các vấn đề lí luận và
đặc trưng của văn hoá nhà trường, xây dựng văn hoá nhà trường học viện và đặc biệt là dựa trên cách
tiếp cận phối hợp giữa tiếp cận văn hóa tổ chức và chức năng quản lý hình thành được khung lý
thuyết về nội dung quản lý xây dựng văn hóa nhà trường và các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây
dựng văn hóa nhà trường học viện.
Luận án cũng đã khắc họa tương đối rõ nét bức tranh chung về thực trạng văn hóa nhà trường
tại Học viện Hành chính Quốc gia với những đặc thù riêng có của Học viện Hành Chính Quốc gia
nơi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Nhà nước; Thực trạng mức độ và kết quả
thực hiện xây dựng và quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Đánh giá và chỉ ra thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan tới quản lý
hoạt động này.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn, luận án đề xuất được 6 giải pháp quản lý xây
dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia. Các giải pháp đề xuất khi tiến hành khảo
nghiệm đều được đánh giá có tính cần thiết và khả thi ở mức độ cao. Các giải pháp đề xuất có thể áp
dụng vào thực tiễn quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia trong giai
đoạn hiện nay góp phần phát triển Học viện Hành chính Quốc gia trở thành Học viện đào tạo, bồi dưỡng
nguồn nhân lực có chất lượng cao về khoa học hành chính và quản lý nhà nước cho đất nước.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
6.1. Về mặt lý luận
Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lý
xây dựng văn hoá nhà trường tại các trường đại học, học viện là cơ sở khoa học để có thể tiến hành
các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực quản lý giáo dục ở Việt Nam hiện nay.
6.2.Ý nghĩa thực tiễn
Luận án sẽ là tài liệu tham khảo giúp các nhà lãnh đạo quản lý xây dựng văn hoá nhà trường
đại học, học viện, đặc biệt là Học viện Hành chính Quốc gia - nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức hành chính và quản lý nhà nước. Đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích đối với việc
nghiên cứu, giảng dạy và học tập về văn hoá nhà trường ở các trường đại học, học viện.


4
7. Kết cấu luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu, phụ lục, luận án gồm 4 chương.
Chương 1. Tổng quan nghiên cứu về quản lý xây dựng văn hoá nhà trường
Chương 2. Cơ sở lý luận về quản lý xây dựng văn hoá nhà trường của trường đại học và học
viện
Chương 3. Thực trạng quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc
gia Chương 4. Giải pháp hoàn thiện quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành
chính Quốc gia
Chƣơng 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ XÂY DỰNG
VĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN
Các công trình nghiên cứu ở trong nước và ở nước ngoài về quản lý xây dựng văn hoá nhà
trường có thể chia thành các hướng chính sau:
- Các nghiên cứu về văn hoá nhà trường.
- Các nghiên cứu về xây dựng văn hoá nhà trường.
- Các nghiên cứu về quản lý xây dựng văn hoá nhà trường.
Phân tích các công trình nghiên cứu trên có thể rút ra một số nhận xét sau:
Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy: Vấn đề văn hoá nhà
trường, xây dựng văn hoá nhà trường và quản lý xây xây dựng văn hoá nhà trường nói chung đã
được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Đến nay đã có một số công trình nghiên cứu của các tác giả
khác nhau về vấn đề này. Điều này chứng tỏ tính cấp thiết, tính thời sự, ý nghĩa lý luận và ý nghĩa
thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Các nghiên cứu tập trung vào hướng nghiên cứu về văn hoá nhà
trường và xây dựng, phát triển văn hoá nhà trường được các tác giả trên thế giới nghiên cứu khá sâu.
Trong đó, nghiên cứu sâu về khái niệm, cấu trúc, vai trò, biểu hiện, các bước xây dựng và biện pháp
xây dựng văn hoá nhà trường, các yếu tố ảnh hưởng đến văn hoá nhà trường nói chung và văn hoá
trường đại học nói riêng.
Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam chủ yếu đi sâu vào ba cách tiếp cận: (1) Nghiên cứu văn hóa
trường từ góc độ tổ chức; (2) Nghiên cứu văn hóa trường đại học từ góc độ tâm lý giáo dục học; (3)
Nghiên cứu văn hóa trường đại học từ lý thuyết quản lý hiện đại (xây dựng các công cụ đánh giá).
Các nghiên cứu tập trung vào hướng quản lý xây dựng văn hoá nhà trường của trường đại học
và học viện chưa thật nhiều, một số tác giả trong nước và nước ngoài đã đi vào nghiên cứu văn hoá
trường đại học nói chung, song đối với các học viện, chủ yếu được lồng ghép khi nghiên cứu về văn
hoá công sở, văn hoá công vụ, văn hoá trường Đảng. Kết quả nghiên cứu của các tác giả về các
hướng nghiên cứu nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Về
mặt lý luận, những nghiên cứu nói trên đã góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý xây
dựng văn hoá nhà trường của trường đại học và học viện (các khái niệm, các nội dung quản lý, các
yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà trường đại học nói chung), các cách tiếp cận nghiên cứu quản lý
xây dựng văn hoá nhà trường của trường đại học và học viện.
Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu về quản lý xây dựng văn hoá nhà trường song
những nghiên cứu mang tính chất chuyên sâu và có hệ thống về vấn đề này của trường đại học và
học viện, nhất là đối với một học viện hành chính có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức nhà nước như Học viện Hành chính Quốc gia ở Việt Nam thì còn rất ít, nếu không
nói là chưa có công trình nào. Đặc biệt là những nghiên cứu về khái niệm, đặc trưng, nội dung, các
chức năng quản lý xây dựng văn hoá nhà trường, thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây
dựng văn hoá nhà trường cũng như các giải pháp quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện
Hành chính Quốc vẫn là những vấn đề còn bỏ ngỏ. Do vậy việc nghiên cứu quản lý xây dựng văn
hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia là rất cần thiết.


5
Chƣơng 2
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG
CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN
2.1. Lí luận về văn hoá nhà trƣờng
2.1.1. Các khái niệm cơ bản có liên quan
- Khái niệm văn hoá:
Khái niệm văn hoá được xác định trong nghiên cứu này như sau: Văn hóa là toàn bộ những
giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra và được truyền thụ từ thế hệ này sang thế hệ
khác, chi phối suy nghĩ, thái độ, hành động của cá nhân trong cộng đồng.
- Khái niệm văn hoá tổ chức:
Khái niệm văn hoá tổ chức được trình bầy như sau: Văn hóa tổ chức là toàn bộ những giá trị
vật chất và tinh thần do các thành viên trong tổ chức sáng tạo nên trong suốt quá trình hình thành
và phát triển tổ chức được truyền thụ từ thế hệ này sang thế hệ khác nhằm duy trì và phát triển tổ
chức.
- Khái niệm văn hóa nhà trường:
Luận án quan niệm: Văn hóa nhà trường là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần mang tính
sư phạm do các thành viên trong tổ chức nhà trường tạo ra nhằm phục vụ cho mục đích giáo dục,
đào tạo trong nhà trường.
- Khái niệm văn hóa nhà trường của trường đại học:
Trong luận án này khái niệm văn hoá nhà trường của trường đại học được trình bầy như sau:
Văn hóa nhà trường của trường đại học là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần do tập thể cán
bộ quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên, cán bộ phục vụ của nhà trường xây dựng nên nhằm phục
vụ cho hoạt động giáo dục đại học của nhà trường.
- Khái niệm văn hoá nhà trường của học viện:
Văn hóa nhà trường của học viện là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần được tập thể
cán bộ quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên xây dựng nên nhằm phục vụ cho mục tiêu giáo dục,
đào tạo của một cơ sở giáo dục đại học nói chung và mục tiêu nghiên cứu, bồi dưỡng cán bộ quản lý
nói riêng đáp ứng yêu cầu của nền công vụ.
2.1.2. Đặc trưng của văn hóa nhà trường của học viện
Thứ nhất, văn hoá nhà trường của học viện mang đặc trưng của văn hoá tổ chức có tính phức hợp
cao.
Thứ hai, văn hóa trường của học viện thể hiện hiện các chuẩn mực giá trị của văn hoá của cơ
quan chủ quản.
Thứ ba, văn hoá nhà trường của học viện gắn với lý luận và thực tiễn hoạt động mà học viện
đó phụ trách.
2.1.3.Các thành tố cấu thành văn hóa nhà trường của học viện
Tiếp cận các quan điểm của các tác giả Edgar H. Schein (2004), Lê Hiển Dương (2009) chúng
tôi xác định các thành tố cấu thành văn hóa nhà trường của học viện gồm yếu tố vật chất và yếu tố
tinh thần.
a. Các giá trị văn hoá vật chất của học viện, bao gồm: logo, biển hiệu, khẩu hiệu, cảnh quan,
biểu tượng, bảng hiệu, sơ đồ chỉ dẫn, hình ảnh kiến trúc tòa nhà, không gian, phương tiện, trang thiết bị.
b. Các giá trị văn hoá tinh thần của học viện, bao gồm: Sứ mệnh, tầm nhìn; phương châm
làm việc; quy trình; thủ tục làm việc; niềm tin và kỳ vọng của các thành viên; những giá trị cốt lõi;
văn hóa lãnh đạo, quản lý; giao tiếp, ứng xử.
2.2. Lí luận về xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
2.2.1. Các khái niệm cơ bản có liên quan -Khái
niệm xây dựng văn hoá nhà trường:
Trên cơ sở lý thuyết của Edgar H. Schein (2004); Kashner (1990); Peter Smith (2005); Phạm
Quang Huân (2007); Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2014); Lê thị Oanh (2018), tác giả luận án xác định
khái niệm xây dựng văn hoá nhà trường như sau: Xây dựng văn hoá nhà trường là quá trình tác


6
động tích cực của người lãnh đạo, quản lý và các thành viên trong nhà trường để chỉnh sửa, xây
dựng mới những giá trị văn hoá vật chất, tinh thần không còn phù hợp và duy trì, phát triển những
giá trị văn hoá vật chất, tinh thần phù hợp, tốt đẹp của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo
dục, đào tạo.
-Khái niệm xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
Vì học viện cũng là một loại hình nhà trường trong hệ thống trường đại học nên trên cơ sở
nghiên cứu về xây dựng văn hoá nhà trường của trường đại học, kết hợp với nghiên cứu tính đặc thù
của học viện, chúng tôi cho rằng: Xây dựng văn hoá nhà trường của học viện là quá trình tác động
tích cực của người lãnh đạo, quản lý và các thành viên trong học viện để chỉnh sửa những giá trị
văn hoá vật chất, tinh thần không còn phù hợp và duy trì, phát triển những giá trị văn hoá vật chất,
tinh thần phù hợp, tốt đẹp của học viện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và
nghiên cứu khoa học của học viện. Điểm cần chú ý ở đây là:
Thứ nhất, xây dựng văn hoá nhà trường của học viện là quá trình chỉnh sửa các giá trị văn hoá
vật chất, tinh thần không còn phù hợp với hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi
dưỡng của học viện.
Thứ hai, xây dựng văn hoá nhà trường của học viện là quá trình duy trì, phát triển những giá
trị văn hoá vật chất, tinh thần phù hợp, tốt đẹp đối với hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục, đào
tạo, bồi dưỡng của học viện.
2.2.2. Nội dung xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
Nội dung xây dựng văn hoá nhà trường của học viện phải hướng vào các thành tố tạo nên giá
trị văn hoá vật chất và tinh thần của học viện, cụ thể là:
a. Đối với các giá trị văn hoá vật chất của học viện: Chỉnh sửa, loại bỏ các giá trị vật chất
không phù hợp; duy trì, phát huy các giá trị phù hợp với hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục,
đào tạo, bồi dưỡng của học viện.
b. Đối với các giá trị văn hóa tinh thần của học viện: Chỉnh sửa, loại bỏ các giá trị tinh thần
không phù hợp và duy trì phát huy những giá trị tinh thần phù hợp với hoạt động nâng cao chất
lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của học viện.
2.2.3. Các bước xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
Trên cơ sở 11 bước xây dựng văn hóa tổ chức của hai tác giả Julie Heifetz & Richard
Hagberg, các bước xây dựng văn hoá nhà trường của học viện cũng được thể hiện như sau:
Một là, nghiên cứu môi trường và các yếu tố ảnh hưởng để hoạch định một chiến lược phát
triển của học viện phù hợp với tương lai.
Hai là, xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công của mô hình của học viện và
của từng đơn vị thành viên.
Ba là, xây dựng tầm nhìn - một bức tranh lý tưởng trong tương lai - mục tiêu sẽ vươn tới.
Bốn là, đánh giá văn hóa hiện tại và xác định những yếu tố văn hóa nào cần thay đổi.
Năm là, tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp làm gì và làm thế nào để thu hẹp khoảng cách
của những giá trị văn hóa hiện có và văn hóa tương lai đã hoạch định.
Sáu là, xác định vai trò của lãnh đạo học viện trong việc dẫn dắt thay đổi và phát triển văn
hóa tổ chức học viện.
Bảy là, soạn thảo một kế hoạch, một phương án hành động cụ thể, chi tiết tới từng đơn vị
thành viên và trực thuộc, phù hợp với các điều kiện thời gian và nguồn lực khác để có thể thực thi
được kế hoạch đó.
Tám là, phổ biến nhu cầu thay đổi, viễn cảnh tương lai cho toàn thể cán bộ, giảng viên và học
viên, sinh viên cũng như các nhân viên phục vụ để cùng chia sẻ.
Chín là, cần có giải pháp cụ thể giúp các đơn vị nhận thức rõ những trở ngại, khó khăn của sự
thay đổi một cách cụ thể, từ đó động viên khích lệ các cá nhân mạnh dạn từ bỏ thói quen cũ không
tốt, chấp nhận vất vả để có sự thay đổi tích cực hơn.
Mười là, thể chế hóa, mô hình hóa và củng cố, cải thiện liên tục sự thay đổi văn hóa ở các đơn
vị thành viên và trực thuộc;


7
Mười một, thường xuyên đánh giá văn hóa tổ chức học viện và thiết lập các chuẩn mực mới,
những giá trị mới mang tính thời đại.
2.3. Lí luận về quản lý xây dựng văn hoá nhà trƣờng của học viện
2.3.1. Quản lý và các chức năng của hoạt động quản lý
2.3.1.1. Khái niệm quản lý:
Nghiên cứu này xác định khái niệm quản lý như sau: Quản lý là những tác động có mục đích
của người quản lý tới đối tượng bị quản lý thông qua các chức năng quản lý, nội dung quản lý và
cách thức quản lý nhằm thực hiện mục tiêu định trước.
2.3.1.2. Chức năng của quản lý
Cũng dựa trên các lý thuyết của các tác giả nêu trên, chúng tôi xác định chức năng của quản lý theo
một chu trình bao gồm:
-Lập kế hoach;
-Tổ chức thực hiện;
-Chỉ đạo, phối hợp thực hiện;
-Kiểm tra, đánh giá.
2.3.2. Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
2.3.2.1. Khái niệm quản lý xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
Từ việc phân tích các khái niệm đã được xây dựng ở trên như khái niệm văn hoá, văn hoá nhà
trường, xây dựng văn hoá nhà trường học viện luận án xây dựng khái niệm quản lý xây dựng văn hoá
nhà trường học viện như sau: Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường của học viện là những tác động có
mục đích của các nhà lãnh đạo, quản lý học viện thông qua các chức năng lập kế hoạch; tổ chức thực
hiện; chỉ đạo, phối hợp và kiểm tra, đánh giá hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường nhằm chỉnh sửa
những giá trị vật chất, tinh thần không còn phù hợp; duy trì và phát huy các giá trị văn hóa vật chất,
tinh thần phù hợp, tốt đẹp đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu của học viện.
2.3.2.2. Nội dung quản lý xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
Dựa trên tiếp cận văn hoá tổ chức và tiếp cận chức năng quản lý, luận án xác định được các
nội dung quản lý xây dựng văn hoá nhà trường của học viện như sau:
a) Lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
- Lập kế hoạch xây dựng các giá trị vật chất của học viện: thể hiện qua việc loại bỏ hoặc chỉnh
sửa các giá trị vật chất không phù hợp với văn hóa của học viện hiện nay; Xây dựng mới và phát huy
các giá trị vật chất phù hợp với văn hóa nhà trường tại học viện. Các giá trị vật chất đó là: Logo, biểu
tượng; khẩu hiệu; bảng hiệu, sơ đồ chỉ dẫn; hình ảnh kiến trúc tòa nhà; không gian cảnh quan của
học viện; phương tiện, trang thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.
- Lập kế hoạch xây dựng các giá trị tinh thần của học viện: thể hiện qua việc loại bỏ hoặc
chỉnh sửa các giá trị tinh thần không phù hợp với văn hóa của học viện hiện nay; Xây dựng mới và
phát huy các giá trị tinh thần phù hợp với văn hóa nhà trường tại học viện. Các giá trị tinh thần đó là:
Sứ mệnh, tầm nhìn; phương châm làm việc; quy trình, thủ tục làm việc; các nghi lễ, nghi thức; niềm
tin và kỳ vọng của các thành viên; những giá trị cốt lõi; văn hóa lãnh đạo, quản lý; giao tiếp, ứng
xử: của lãnh đạo, giảng viên, sinh viên và học sinh.
b) Tổ chức thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
Trên cơ sở các kế hoạch về xây dựng văn hoá nhà trường, các lãnh đạo học viện tổ chức có
hiệu quả các kế hoạch để xây dựng văn hoá nhà trường theo mục tiêu đã định sẵn. Các kế hoạch có
được đưa vào thực tế hay không? các kế hoạch có được triển khai một cách có hiệu quả hay không
phụ thuộc vào quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch.
Việc tổ chức thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường của học viện tập trung vào việc loại bỏ hoặc
chỉnh sửa các giá trị vật chất và tinh thần không phù hợp với văn hóa của học viện hiện nay; xây dựng
mới và phát huy các giá trị vật chất và tinh thần phù hợp với văn hóa nhà trường của học viện.
Việc tổ chức thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường của các học viện cần phải xác định rõ vai
trò, vị trí của người lãnh đạo, quản lý; vai trò, vị trí của người chủ trì thực hiện; vai trò, vị trí của
người phối hợp thực hiện.


8
Nội dung tổ chức thực việc quản lý xây dựng văn hoá học viện chủ yếu được thực hiện trên
một số hoạt động sau đây:
Thông báo kế hoạch tới các cá nhân, tổ chức thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường; phân
công nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, bộ phận, cá nhân trong trường tham gia xây dựng văn hoá nhà
trường; xác lập cơ chế phối hợp giữa các bộ phận tham gia xây dựng văn hoá nhà trường; tổ chức bồi
dưỡng, tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn hoá nhà trường cho các đơn vị, bộ phận cá nhân trong học
viện; chỉ đạo giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện…
c) Chỉ đạo thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
Việc quản lý xây dựng văn hoá nhà trường học viện có yếu tố ảnh hưởng rất lớn từ các nhà
lãnh đạo các cấp của học viện. Tầm vóc, sức ảnh hưởng và kỹ năng của nhà lãnh đạo sẽ góp phần
cho sự thành công ngay từ khâu lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường cho đến khâu tổ chức
thực hiện, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Song, sự ảnh hưởng trực
tiếp nhất vẫn tập trung ở sự lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực
hiện các kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường của các học viện.
Việc chỉ đạo thực hiện xây dựng văn hoá học viện tập trung vào việc loại bỏ hoặc chỉnh sửa
các giá trị vật chất và tinh thần không phù hợp với văn hóa của học viện hiện nay; xây dựng mới và
phát huy các giá trị vật chất và tinh thần phù hợp với văn hóa nhà trường tại học viện.
Hệ thống các cấp lãnh đạo học viện từ Ban Giám đốc và tương đương cho tới lãnh đạo các
khoa, ban, phòng, đơn vị cần có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất vì lợi ích chung và vì sự nghiệp
xây dựng văn hoá nhà trường của học viện.
Với mỗi tình huống phát sinh, đòi hỏi người lãnh đạo cần có tầm, có tâm và các kỹ năng phù
hợp; đảm bảo sự lãnh đạo sát sao, kịp thời chỉ đạo để lãnh đạo giải quyết hiệu quả.
Công tác chỉ đạo hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường học viện được biểu hiện bằng quá
trình kiểm soát thực thi, điều chỉnh các hoạt động, khuyến khích, động viên và đặc biệt là việc ra
quyết định về việc xây dựng văn hoá nhà trường của người lãnh đạo, quản lý học viện.
Nội dung của công tác kiểm soát và chỉ đạo hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường học viện
được xác định cụ thể trên một số khía cạnh sau đây: Xác định phương hướng, mục tiêu, hoạt động
xây dựng văn hoá nhà trường; ra các quyết định về xây dựng văn hoá nhà trường; động viên, khuyến
khích các cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên tham gia xây dựng văn hoá nhà trường; tổ chức
các hình thức hoạt động phù hợp để xây dựng văn hoá nhà trường; tổ chức thực hiện các nội dung
xây dựng văn hoá nhà trường; động viên khích lệ các thành viên thực hiện các nội dung xây dựng
văn hoá nhà trường; điều chỉnh kế hoạch thực hiện xây dựngvăn hoá nhà trường.
d) Kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
Không kiểm tra, đánh giá coi như không quản lý. Vì vậy trong công tác quản lý xây dựng văn
hoá nhà trường học viện thì khâu kiểm tra, đánh giá được xác định là khâu quan trọng đảm bảo cho
sự phát triển văn hoá bền vững của các học viện. Kết quả kiểm tra, đánh giá sẽ là tiền đề cho sự lãnh
đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của các cấp lãnh đạo trong xây dựng văn hoá nhà trường; là cơ sở cho
sự hoạch định, lập kế hoạch phát triển văn hoá nhà trường và là căn cứ pháp lý cho giải quyết khiếu
nại, tố cáo phát sinh trong quá trình xây dựng văn hoá nhà trường của các cấp có thẩm quyền. Thực
hiện tốt khâu kiểm tra, đánh giá sẽ góp phần cho công tác quản lý xây dựng văn hoá nhà trường các
học viện được hiệu quả.
Khâu kiểm tra, đánh giá được xác định ở giai đoạn cuối cùng của quá trình thực hiện mỗi nội
dung xây dựng văn hoá nhà trường của các học viện.
Việc kiểm tra, đánh giá thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường tại học viện tập trung vào việc
kiểm tra đánh giá đối với hoạt động loại bỏ hoặc chỉnh sửa các giá trị vật chất và tinh thần không
phù hợp với văn hóa của học viện hiện nay; xây dựng mới và phát huy các giá trị vật chất và tinh
thần phù hợp với văn hóa nhà trường tại học viện.
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường cần được thực hiện một cách
khoa học, chính xác, kịp thời, hiệu quả. Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng văn hoá nhà
trường học viện được thể hiện cụ thể như sau: Xác định tiêu chí đánh giá hoạt động xây


9
dựng văn hoá nhà trường; kiểm tra việc thực hiện các nội dung xây dựng văn hoá nhà trường; kiểm
tra việc phối hợp giữa khoa, ban, đơn vị và bộ phận trong việc xây dựng văn hoá nhà trường; phát
hiện sai sót và kịp thời điều chỉnh kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường.
c.Chỉ đạo thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
Nội dung của công tác chỉ đạo hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường học viện được xác
định cụ thể là: xác định phương hướng, mục tiêu, hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường; ra các
quyết định về xây dựng văn hoá nhà trường; động viên, khuyến khích các cán bộ, giảng viên và sinh
viên, học viên tham gia xây dựng văn hoá nhà trường; tổ chức các hình thức hoạt động phù hợp để
xây dựng văn hoá nhà trường; tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng văn hoá nhà trường; động
viên khích lệ các thành viên thực hiện các nội dung xây dựng văn hoá nhà trường; điều chỉnh kế
hoạch thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường.
c. Kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng văn hoá nhà trường của học viện
Việc kiểm tra, đánh giá thực hiện xây dựng văn hoá nhà trường của học viện tập trung vào
việc kiểm tra đánh giá đối với hoạt động loại bỏ hoặc chỉnh sửa các giá trị vật chất và tinh thần
không phù hợp; xây dựng mới và phát huy các giá trị vật chất và tinh thần phù hợp với văn hóa nhà
trường học viện trong thời kỳ hội nhập, mở cửa.
Hoạt động kiểm tra, đánh giá xây dựng văn hoá nhà trường của học viện được thể hiện cụ thể
như: Xác định tiêu chí đánh giá hoạt động xây dựng văn hoá học viện; kiểm tra việc thực hiện các nội
dung xây dựng văn hoá học viện; kiểm tra việc phối hợp giữa khoa, ban, đơn vị và bộ phận trong việc
xây dựng văn hoá học viện; phát hiện sai sót và kịp thời điều chỉnh kế hoạch xây dựng văn hoá học viện.
2.3. Các yếu tố tác động đến quản lý xây dựng văn hoá nhà trƣờng của Học viện
2.3.1. Những yếu tố khách quan, gồm: Thể chế, cơ chế, chính sách; cơ sở vật chất, kinh tế thị trường;
yếu tố kinh tế trí thức, xu hướng tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
2.3.2. Các yếu tố chủ quan, gồm: Yếu tố về nhà lãnh đạo, quản lý; yếu tố về cán bộ, giảng viên; yếu
tố về học viên, sinh viên.
Chƣơng 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG
VĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
3.1. Địa bàn nghiên cứu và khách thể nghiên cứu thực trạng
3.1.1. Địa bàn nghiên cứu
Trong luận án này chúng tôi tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý xây dựng văn hoá nhà
trường tại Học viện Hành chính Quốc gia, cụ thể là: Học viện trung tâm tại Hà Nội; Phân viện Học
viện tại TP. Hồ Chí Minh; Phân viện Học viện tại Huế; Phân viện Học viện tại Tây Nguyên.
3.1.2. Khách thể nghiên cứu
Tổng số khách thể nghiên cứu tham gia vào quá trình khảo sát đề tài luận án gồm có: 553
người. Cụ thể như sau:
1) Khách thể là cán bộ, giảng viên là 168 người là cán bộ quản lý và giảng viên làm việc tại các
khoa, ban ở trong toàn Học viện (Học viện trung tâm tại Hà Nội và Phân viện miền trung tại TP.Huế
, Phân viện Tây nguyên tại TP. Buôn Mê Thuột và Phân viện Học viện TP. Hồ Chí Minh và Phân
viện Học viện Tây Nguyên tại TP. Huế). Các khách thể này được gọi chung là (cán bộ, giảng viên).
2) Khách thể là học viên, sinh viên là 355 người trong toàn Học viện.
3) Khách thể phỏng vấn sâu là 32 người. Cụ thể như sau: 4 cán bộ là lãnh đạo của Học viện
trung tâm tại Hà Nội và 3 phân viện nêu trên; 6 cán bộ quản lý các khoa, ban; 10 giảng viên và 5 học
viên, 5 sinh viên.
3.2. Tổ chức và phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng quản lý xây dựng văn hoá nhà trƣờng tại
Học viện Hành chính Quốc gia
3.2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng
3.2.1.1. Giai đoạn thiết kế công cụ nghiên cứu


10
Trong giai đoạn này chúng tôi tiến hành xây dựng bộ công cụ nghiên cứu gồm: phiếu điều tra
bằng bảng hỏi; đề cương phỏng vấn sâu cho cán bộ quản lý; giảng viên; học viên và sinh viên. Thời
gian tiến hành từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 8 năm 2016. Cụ thể như sau:
-Thiết kế 02 phiếu điều tra bằng bảng hỏi: Trong đó, phiếu số 1 dành cho cán bộ quản lý, giảng
viên; phiếu số 2 dành cho học viên và sinh viên để nghiên cứu thực trạng văn hoá nhà trường tại Học
viện Hành chính Quốc gia; Xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; Quản
lý Xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản
lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia.
- Thiết kế 02 đề cương phỏng vấn sâu: dành cho cán bộ quản lý, giảng viên; và dành cho học
viên, sinh viên nhằm tìm hiểu sâu hơn về thực trạng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia; Xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; Quản lý Xây dựng văn
hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây dựng văn
hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia và các thông tin về bản thân cán bộ quản lý, giảng
viên và học viên, sinh viên.
3.2.1.2. Giai đoạn khảo sát thử
-Mục đích: Xác định sự phù hợp và độ tin cậy của bảng hỏi để qua đó tiến hành chỉnh sửa các
câu hỏi chưa đạt yêu cầu.
-Thời gian tiến hành: Tháng 4 năm
2017 3.2.1.3. Cách thức tiến hành
Để điều tra thử, chúng tôi sử dụng bảng hỏi cá nhân đã được hình thành ở giai đoạn trên cùng
phương pháp thống kê toán học để tính toán độ tin cậy của thang đo.
3.2.1.4. Cách xử lý số liệu
Sau khi các bảng hỏi được tập hợp, kết quả được xử lý bằng chương trình SPSS trong môi
trường Window, phiên bản 20.0. Ở giai đoạn này, luận án chỉ quan tâm đến độ tin cậy của bảng hỏi.
3.2.1.5. Giai đoạn điều tra chính thức
1) Mục đích: Tiến hành khảo sát để tìm hiểu về đánh giá của cán bộ, giảng viên về thực trạng
các giá trị văn hoá vật chất và tinh thần của Học viện; về xây dựng văn hoá nhà trường Học viện; về
quản lý xây dựng văn hoá nhà trường Học viện; về các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây dựng văn
hoá nhà trường Học viện.
2) Thời gian tiến hành: Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 9 năm 2017
3) Công cụ nghiên cứu: Trong giai đoạn này sử dụng phiếu điều tra bằng bảng hỏi đã được
hoàn thiện, chỉnh sửa sau khi điều tra thử và đề cương phỏng vấn sâu.
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực trạng
3.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Phương pháp này được sử dụng để thu thập phần lớn số liệu trong nghiên cứu thực tiễn của
đề tài luận án. Xác lập 02 phiếu điều tra như sau:
- Phiếu số 1: Dành cho cán bộ, giảng viên của Học viện.
Phiếu này nhằm mục đích thu thập số liệu đánh giá về thực trạng các giá trị văn hoá vật chất và
tinh thần của Học viện. Phiếu khảo sát gồm thang đo và phần thông tin cá nhân của người trả lời
phiếu. Thang đo gồm có 4 phần tương ứng với 20 câu hỏi cho 5 nội dung chính. (1) Văn hoá nhà
trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; (2) Xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành
chính Quốc gia; (3) Quản lý Xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; (4)
Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia và
(5) Thông tin về bản thân cán bộ quản lý, giảng viên.
-Thang đo văn hoá nhà và xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Trong thang đo này gồm các câu hỏi đánh giá mức độ phù hợp, mức độ đáp ứng, mức độ thực hiện
các giá trị văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia: Thang đo này gồm 18 câu hỏi,
được thiết kế tương ứng với 5 mức độ từ rất phù hợp tới rất không phù hợp; từ rất đáp ứng đến rất
không đáp ứng; rất thường xuyên đến rất không thường xuyên. Điểm thấp nhất bằng 1, điểm cao
nhất là 5. Điểm càng cao mức độ phù hợp, đáp ứng và mức độ thực hiện càng cao.


11
-Thang đo quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia. Thang đo
này gồm 4 câu hỏi, đánh giá mức độ hiệu quả của quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện
Hành chính Quốc gia. Thang đo này được thiết kế tương ứng với 5 mức độ từ kém đến rất tốt. Điểm
càng cao mức độ hiệu quả càng cao.
-Thang đo các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành
chính Quốc gia. Thang đo này với 16 item được thiết kế tương ứng với 5 mức độ từ rất không ảnh
hưởng đến rất ảnh hưởng. Điểm càng cao, mức độ ảnh hưởng càng cao.
- Phiếu số 2: Dành cho học viên, sinh viên
Phiếu này nhằm mục đích thu thập số liệu về (1) Văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia; (2) Xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; (3) Các yếu tố ảnh
hưởng tới quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia và (4) Thông tin
về bản thân học viên, sinh viên.
-Thang đo văn hoá nhà và xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Trong thang đo này gồm các câu hỏi đánh giá mức độ phù hợp, mức độ đáp ứng, mức độ thực hiện
các giá trị văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia: Thang đo này gồm 18 câu hỏi,
được thiết kế tương ứng với 5 mức độ từ rất phù hợp tới rất không phù hợp; từ rất đáp ứng đến rất
không đáp ứng; rất thường xuyên đến rất không thường xuyên. Điểm thấp nhất bằng 1, điểm cao
nhất là 5. Điểm càng cao mức độ phù hợp, đáp ứng và mức độ thực hiện càng cao.
-Thang đo các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành
chính Quốc gia. Thang đo này với 16 item được thiết kế tương ứng với 5 mức độ từ rất không ảnh
hưởng đến rất ảnh hưởng. Điểm càng cao, mức độ ảnh hưởng càng cao.
3.2.2.2. Phương pháp phỏng vấn sâu cá nhân
- Mục đích: Phương pháp này được sử dụng nhằm mục đích thu thập thêm các thông tin sâu
hơn để đánh giá thực trạng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; Xây dựng văn hoá
nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; Quản lý Xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện
Hành chính Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện
Hành chính Quốc gia.
- Nội dung: Nội dung phỏng vấn bao gồm các thông tin về bản thân, thực trạng văn hoá nhà
trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; Xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia; Quản lý Xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; Các yếu tố ảnh
hưởng tới quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia. Lí giải nguyên
nhân dẫn tới thực trạng và các kiến nghị cụ thể về biện pháp quản lý xây dựng văn hoá nhà trường
tại Học viện Hành chính Quốc gia.
- Công cụ nghiên cứu: Đề cương phỏng vấn sâu cá nhân.
- Cách đánh giá: Những thông tin thu được sẽ được xử lý theo phương pháp định tính.
3.2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học
- Mục đích: Hình thành và hệ thống các bảng kết quả làm cơ sở cho việc phân tích số liệu.
- Phương pháp phân tích định tính:
+ Xử lý kết quả phỏng vấn sâu: Các kết quả của phỏng vấn sâu đối với giáo viên, cán bộ quản
lý giáo dục, học viên được xử lý theo nội dung cụ thể văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia; Xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; Quản lý Xây dựng văn
hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia; Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý xây dựng văn
hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia.
- Các phương pháp phân tích định lượng
Số liệu thu được sau điều tra chính thức được xử lý bằng chương trình thống kê SPSS dùng
trong môi trường Window, phiên bản 20.0. Các thông số, các phép toán thống kê được sử dụng trong
nghiên cứu này bao gồm: Dữ liệu mô tả thực trạng được phân tích bằng phép thống kê mô tả điểm
trung bình, độ lệch chuẩn, tần suất.


12
3.3.Thực trạng biểu hiện văn hoá nhà trƣờng tại Học viện Hành chính Quốc gia
3.3.1. Thực trạng các giá trị vật chất của văn hóa nhà trường tại Học viện
Bảng 3.1: Đánh giá của cán bộ giảng viên và học viên, sinh viên về mức độ phù hợp của các
giá trị vật chất của văn hóa nhà trƣờng
Cán bộ, giảng
Học viên, sinh viên
viên
Các giá trị vật chất
ĐTB
ĐLC
ĐTB
ĐLC
1.Logo
3,91
0,61
3,60
1,08
2.Biển hiệu
3,46
0,70
3,47
1,22
3.Khẩu hiệu
3,46
0,70
4,01
0,95
4. Cảnh quan
3,12
0,88
3,64
0,99
5.Biểu tượng
3,46
0,50
3,91
0,75
6.Bảng hiệu
3,39
0,49
3,75
0,82
7.Sơ đồ chỉ dẫn
3,31
0,81
3,73
0,82
8. Hình ảnh kiến trúc tòa nhà
2,95
0,58
2,96
0,87
9. Không gian
3,34
0,59
3,16
0,94
10. Phương tiện, trang thiết bị
3,35
0,54
3,35
0,54
Trung bình chung
3,37
0,64
3,25
0,89
Kết quả tại bảng 3.1 cho thấy, cả hai nhóm khách thể được đề tài khảo sát đều đánh giá các
giá trị vật chất của văn hóa nhà trường tại Học viện ở mức độ 3 “trung bình”, (ĐTB chung của nhóm
cán bộ quản lý và giảng viên = 3,37; ĐLC = 0,64; ĐTB chung của nhóm sinh viên, học viên = 32,5;
0,89). Kết quả nghiên cứu này khẳng định, các giá trị văn hoá vật chất của Học viện cơ bản là chấp
nhận được.
Xem xét 10 giá trị vật chất của văn hóa nhà trường tại Học viện cho thấy: cả hai nhóm khách
thể đều đánh giá cao các giá Logo; Biển hiệu; Khẩu hiệu; Biểu tượng được đánh giá có mức độ phù
hợp hơn so với các giá trị vật chất còn lại. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có ý kiến của cán bộ, giảng
viên đánh giá chưa cao về một số giá trị vật chất của văn hóa nhà trường tại Học viện như: phòng
thực hành máy tính; phòng làm việc; sân thể thao, thang máy, phòng truyền thống, thư viện... Kết
quả này cho thấy những bất cập, hạn chế về cảnh quan, môi trường làm việc của cán bộ, giảng viên
chưa thực sự phù hợp với nhu cầu thực tế về những tiêu chí thẩm mỹ cũng như đáp ứng nhu cầu làm
việc và giải trí của cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên của Học viện.
3.3.2. Thực trạng các giá trị tinh thần của văn hóa nhà trường tại Học viện
Bảng 3.2: Đánh giá của cán bộ giảng viên và học viên, sinh viên về mức độ phù hợp của các giá
trị tinh thần của văn hóa nhà trƣờng
Cán bộ, giảng Học viên, sinh viên
viên
Các giá trị tinh thần
ĐTB
ĐLC
ĐTB
ĐLC
1.Sứ mệnh, tầm nhìn
2.Phương châm làm việc
3.Quy trình, thủ tục làm việc
4.Các nghi lễ, nghi thức
5.Niềm tin và kỳ vọng của các thành viên
6.Những giá trị cốt lõi
7.Văn hóa lãnh đạo, quản lý
8.Giao tiếp, ứng xử
Trung bình chung

3,40
3,40
3,18
3,05
2,94
2,85
3,13
3,66
3,20

0,90
0,90
0,96
1,04
0,87
0,92
0,86
0,47
0,86

4,05
4,14
3,88
3,76
3,74
3,80
3,89
3,86
3,89

0,78
0,79
0,87
0,90
0,83
0,83
0,75
0,78
0,81


13
Kết quả tại bảng 3.2 cho thấy các giá trị tinh thần của văn hóa nhà trường tại Học viện cũng
được đánh giá ở mức “trung bình”, (ĐTB chung của nhóm cán bộ quản lý và giảng viên = 3,20; ĐLC
= 0,86; ĐTB chung của nhóm sinh viên, học viên = 3,89; ĐLC 0,81). Kết quả nghiên cứu này khẳng
định, các giá trị tinh thần văn hóa nhà trường tại Học viện về cơ bản cũng là phù hợp.
Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là nhân tố: Quy trình, thủ tục làm việc, Giá trị cốt lõi, Niềm tin
và kỳ vọng của các thành viên của Học viện chưa được đánh giá cao như những giá trị khác. Đây
cũng chính là các nguyên nhân chỉ số “niềm tin, kỳ vọng của các thành viên trong Học viện chưa
được các khách thể nghiên cứu đánh giá cao. Điều này là vấn đề cần được quan tâm khi xây dựng
các giải pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Về “Các giá trị cốt lõi” hiện tại của của Học viện, kết quả cho thấy: đa số các khách thể
nghiên cứu đều nhất trí cho rằng việc xác định các giá trị cốt lõi tại Học viện hiện nay về cơ bản là
phù hợp. Tuy nhiên, qua phỏng vấn sâu, ý kiến của Lãnh đạo Học viện cho rằng, cần phải chỉnh sửa
giá trị cốt lõi cho phù hợp với tình hình mới.
3.4. Thực trạng xây dựng văn hoá nhà trƣờng tại Học viện Hành chính Quốc gia
3.4.1. Thực trạng xây dựng các giá trị văn hóa vật chất tại Học viện
Bảng 3.3: Đánh giá của cán bộ giảng viên và học viên, sinh viên về thực trạng xây dựng các giá
trị văn hoá vật chất tại Học viện
Chỉnh sửa, xây
dựng mới các giá Phát huy các giá trị vật
Các giá trị vật chất
trị vật chất
chất phù hợp
không phù hợp
ĐTB
ĐLC
ĐTB
ĐLC
1.Logo
2,60
1,09
3,32
1,27
2.Biển hiệu
2,83
1,02
3,05
1,38
3.Khẩu hiệu
3,04
0,68
2,96
1,39
4. Cảnh quan
2,94
1,01
3,33
1,13
5.Biểu tượng
2,61
0,97
2,88
1,28
6.Bảng hiệu
3,12
0,75
3,05
1,33
7.Sơ đồ chỉ dẫn
2,59
1,00
3,10
1,20
8. Hình ảnh kiến trúc tòa nhà
3,01
0,70
3,32
1,27
9. Không gian
2,62
1,35
3,05
1,38
10. Phương tiện, trang thiết bị
2,52
1,18
2,96
1,39
Trung bình chung
2,78
0,97
3,10
1,30
Nghiên cứu kết quả khảo sát trên cho thấy việc chỉnh sửa, xây dựng mới các giá trị vật chất
không phù hợp của Học viện đã được tiến hành nhưng hiệu quả chưa cao. (ĐTB =2,78; ĐLC =0,97).
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong số các giá trị vật chất được nghiên cứu thì: Bảng hiệu (ĐTB =
3,12; ĐLC = 0,75); Khẩu hiệu (ĐTB= 3,04; ĐLC = 0,68); Hình ảnh kiến trúc tòa nhà (3,01; ĐLC =
0,70) là các giá trị vật chất được đánh gía cao hơn những yếu tố khác trong 10 giá trị vật chất được
nghiên cứu. Song, còn có một số các giá trị văn hoá vật chất chưa được chỉnh sửa và xây dựng mới
như: Phương tiện, trang thiết bị; Sơ đồ chỉ dẫn; Biểu tượng; Logo… (ĐTB của các giá trị vật chất
này từ 2,52 đến 2,60). Rõ ràng giá trị văn hóa vật chất của Học viện mặc dù đã được chỉnh sửa và
xây dựng mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đạt ra đối với Học viện.
Xem xét đánh giá của các khách thể nghiên cứu về thực trạng phát huy các giá trị vật chất phù
hợp được Học viện thực hiện khá tốt (ĐTB = 3,10; ĐLC = 1,30). Như vậy, so với việc chỉnh sửa và
xây mới thì Học viện đã thực hiện việc phát huy các giá trị vật chất phù hợp tốt hơn.
3.4.2. Thực trạng xây dựng các giá trị văn hóa tinh thần tại Học viện Hành chính Quốc gia


14
Bảng 3.4: Đánh giá của cán bộ giảng viên và học viên, sinh viên về thực trạng xây dựng các giá
trị văn hoá tinh thần tại Học viện
Chỉnh sửa, xây
dựng mới các Phát huy các giá trị
giá trị tinh thần tinh thần phù hợp
Các giá trị tinh thần
không phù hợp
ĐTB
ĐLC
ĐTB
ĐLC
1.Sứ mệnh, tầm nhìn
3,07
0,85
3,70
0,99
2.Phương châm làm việc
3,03
0,97
3,48
1,08
3.Quy trình, thủ tục làm việc
3,03
1,03
3,42
1,06
4.Các nghi lễ, nghi thức
3,24
0,78
3,34
1,14
5.Niềm tin và kỳ vọng của các thành viên
2,90
0,98
3,59
1,01
6.Những giá trị cốt lõi
2,97
0,97
3,72
0,93
7.Văn hóa lãnh đạo, quản lý
3,21
0,80
3,64
0,85
8.Giao tiếp, ứng xử
2,89
1,19
3,75
0,85
Trung bình chung
3,04
0,95
3,58
0,98
Tổng hợp kết quả khảo sát cho thấy, đa số các khách thể nghiên cứu đều cho rằng Học viện
Hành chính Quốc gia đã nỗ lực chỉnh sửa, xây dựng mới các giá trị tinh thần bao gồm: Sứ mệnh, tầm
nhìn, Quy trình, thủ tục làm việc, Các nghi lễ, nghi thức, Những giá trị cốt lõi… việc chỉnh sửa, xây
dựng mới các giá trị tinh thần này được đánh giá là phù hợp với mục tiêu chung của Học viện trong
giai đoạn hiện nay (ĐTB = 3,04; ĐLC = 0,95).
Trong 8 giá trị tinh thần được nghiên cứu thì các khách thể được khảo sát đánh giá cao việc
chỉnh sửa, xây dựng mới các giá trị như: Văn hóa lãnh đạo, quản lý; Các nghi lễ, nghi thức; Sứ
mệnh, tầm nhìn (ĐTB từ 3,07 đến 3,24). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, giá trị tinh
thần về “Niềm tin và kỳ vọng của các thành viên” còn có ĐTB thấp nhất so với 8 giá trị được nghiên
cứu (ĐTB = 2,90 ; ĐLC – 0,98). Như vậy, có thể nói, việc kịp thời chỉnh sửa và xây dựng mới các
giá trị tinh thần cho phù hợp hơn với sự phát triển của Học viện trong giai đoạn mới được đánh giá
khá cao, nhưng vấn đề niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, giản viên và học viên sinh viên đối với Học
viện còn chưa cao, mà việc xây dựng niềm tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, học viên và
sinh viên là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Học viện. Đây là điều cần phải
được quan tâm xây dựn trong thừi gian tới.
3.5. Thực trạng quản lý xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện Hành chính Quốc gia
3.5.1. Thực trạng lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Bảng
3.5: Mức độ thực hiện lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường

Các hoạt động lập kế hoạch
Phân tích đánh giá thực trạng hoạt
động xây dựng văn hoá nhà trường
tại Học viện
Xác định mục tiêuxây dựng văn hoá
nhà trườngtại Học viện
Xác định các nội dung cần đưa vào
xây dựngvăn hoá nhà trường tại Học
viện
Xác định các hoạt động cụ thể cần
tiến hành để xây dựng văn hoá nhà
trườngtại Học viện

Tỉ lệ %
Kém Tƣơng Trung
đối kém bình

Khá

Tốt

ĐTB

ĐLC

21,7

32,6

31,4

14,3

0

2,382

0,980

21,7

21,7

42,3

14,3

0

2,491

0,987

21,7

21,7

42,3

14,3

0

2,491

0,987

21,7

21,7

41,1

15,4

0

2,502

0,999


15
Xác định các nguồn lực cụ thể cần
huy để xây dựng văn hoá nhà
21,7
21,7
42,3
14,3
0
2,491
0,987
trườngtại Học viện
Xác định biện pháp xây dựng văn hoá
21,7
21,7
42,3
14,3
0
2,491
0,987
nhà trườngtại Học viện
Trung bình chung
2,462
0,948
Kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động lập kế hoạch quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học
viện đạt mức trung bình chung là “bình thường” (ĐTB chung =2,46; ĐLC=0,94; mức độ bình thường).
Xem xét 7 nội dung trong việc lập kế hoạch quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện, nội dung
được đánh giá thấp hơn so với các nội dung khác trong bảng đánh giá trên là “Phân tích đánh giá thực
trạng xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện” (ĐTB =2,38; ĐLC=0,98; mức độ bình thường, 3/7).
Kết quả này cho thấy chất lượng lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường của Học viện chưa đáp ứng
được yêu cầu bởi khâu phân tích thực trạng xây dựng văn hoá nhà trường chưa được quan tâm đúng
mức. Về lý thuyết đây là hết sức quan trọng, nếu khâu này không được quan tâm đúng mức thì sẽ ảnh
hưởng rất lớn đến tính khoa học và khả thi của kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường của Học viện.
3.5.2. Thực trạng tổ chức, triển khai xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia
Bảng 3.6: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về tổ chức, triển khai xây dựng văn hoá nhà trƣờng
Tỉ lệ %
ĐTB
ĐLC
Kém Tƣơng Trung
Khá
Tốt
đối kém bình
Xác định các đơn vị, bộ phận, cá
nhân trong Học viện tham gia 33,7 20,6
41,7
4,0
0
2,160
0,945
xây dựng văn hoá nhà trường
Phân công nhiệm vụ cụ thể
của các đơn vị, bộ phận, cá
33,7 10,9
29,7
25,7
0
2,474
1,202
nhân trong Học viện tham gia
xây dựng văn hoá nhà trường
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn
nghiệp vụ xây dựng văn hoá 12,0 42,3
31,4
14,3
0
2,480
0,883
nhà trường cho các đơn vị, bộ
phận cá nhân trong Học viện
Xác lập cơ chế phối hợp giữa
các bộ phận tham gia quản lý 33,7 10,9
29,7
25,7
0
2,474
1,202
xây dựng văn hoá nhà trường
tại Học viện
2,397
1,023
Trung bình chung
Kết quả khảo sát cho thấy, đa số các khách thể nghiên cứu cho rằng, công tác tổ chức, triển khai
quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện ở mức trung bình chung là “trung bình”(ĐTB chung
=2,39; ĐLC=1,02; mức độ trung bình). Kết quả này đã cho thấy công tác công tác tổ chức, triển khai
quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện mới chỉ dừng lại ở mức độ tạm chấp nhận. Trong đó,
hoạt động quản lý được đánh giá thấp nhất trong bảng đánh giá nêu trên là “Xác định các đơn vị, bộ
phận, cá nhân trong Học viện tham gia xây dựng văn hoá nhà trường”(ĐTB=2,16; ĐLC=0,94; mức độ
khá thấp). Như vâỵ, mặc dù Ban lãnh đạo Học viện đã tổ chức, triển khai các chương trình, kế hoạch
trong toàn Học viện, song trên thực tế, việc triển khai công tác thực thi xây dựng văn hoá nhà trường tại
các đơn vị, bộ phận chưa thật sự hiệu quả và chưa cụ thể.
3.5.3. Thực trạng chỉ đạo xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia


16
Bảng 3.7: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về chỉ đạo xây dựng văn hoá nhà trƣờng Học viện
Các hoạt động
Xác định phương hướng, mục tiêu, hoạt động xây dựng văn

Tỉ lệ %
Kém Tƣơng Trung KháTốt ĐTB ĐLC
đối kém bình
33,7
9,7
30,9 25,7 0 2,485 1,202

hoá vật chất và tinh thần tại Học viện
Ra các quyết định về hoạt động xây dựng văn hoá vật chất và
văn hoá tinh thần tại Học viện
Động viên, khuyến khích các cán bộ, giảng viên tham gia xây
dựng văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần tại Học viện
Tổ chức các hình thức hoạt động phù hợp để xây dựng văn
hoá vật chất và văn hoá tinh thần tại Học viện
Tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng văn hoá vật chất và
văn hoá tinh thần tại Học viện
Động viên khích lệ các thành viên thực hiện các nội dung xây
dựng văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần tại Học viện
Điều chỉnh kế hoạch thực hiện xây dựng văn hoá vật chất và
văn hoá tinh thần tại Học viện
Tổng kết việc thực hiện kế hoạch xây dựng văn hoá vật chất
và văn hoá tinh thần tại Học viện
Trung bình chung

26,8

21,7

47,1 4,5

0 2,293 0,914

24,0

19,4

30,9 25,7

0 2,582 1,115

33,7

9,7

42,3 14,3

0 2,371 1,095

12,0

31,4

42,3 14,3

0 2,588 0,878

12,0

31,4

30,9 25,7

0 2,702 0,984

12,0

31,4

32,6 24,0

0 2,685 0,969

12,0

31,4

21,1 35,4

0 2,800 1,055
2,585 1,005

Kết quả cho thấy việc chỉ đạo xây dựng văn hoá nhà trường đạt điểm trung bình chung ở mức
độ “khá”(ĐTB chung=2,58; ĐLC=1,00; mức độ bình thường). Kết quả này cho thấy, Ban Lãnh đạo
Học viện đã thực hiện chỉ đạo công tác xây dựng văn hoá nhà trường Học viện. Xem xét 7 nội dung
về công tác chỉ đạo xây dựng văn hoá tại Học viện trong bảng trên, nội dung được cán bộ, giảng viên
đánh giá cao hơn so với các nội dung còn lại là “Tổng kết việc thực hiện kế hoạch xây dựng văn hoá
vật chất và văn hoá tinh thần tại Học viện”(ĐTB=2,80; ĐLC=1,05; mức độ bình thường, 1/7), trong
khi nội dung “Ra các quyết định xây dựng văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của Học
viện”(ĐTB=2,29; ĐLC=0,91; mức độ bình thường). Kết quả này phản ánh thực trạng công quản lý
xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện còn bộc lộ những bất cập và những khó khăn nhất định,
đặc biệt là khâu ra quyết định. Kết quả khảo sát và phỏng vấn sâu cũng cho ý kiến tương tự. Thực tế
Học viện trong 10 năm qua sự có thay đổi lớn về cơ quan chủ quản và cơ cấu tổ chức bộ máy (từ
năm 2007 – 2017) và việc liên tục thay đổi nhân sự trong vị trí người đứng đầu Học viện hoặc người
đứng đầu giữ vị trí kiêm nhiệm ... đã dẫn đến việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng văn hoá nhà
trường tại Học viện gặp khó khăn.
3.5.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện văn hóa nhà trường tại Học viện
Hành chính Quốc gia
Bảng 3.8: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về công tác kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực
hiện văn hoá nhà trƣờng
Nội dung
Xác định tiêu chí đánh giá xây
dựng văn vật chất và văn hoá tinh
thần của Học viện
Kiểm tra việc thực hiện các nội
dung xây dựng xây dựng văn hoá
vật chất và văn hoá tinh thần của
Học viện

Kém

Tƣơng
đối kém

12,0

32,6

12,0

42,3

Tỉ lệ %
Trung
bình

Khá

Tốt

ĐTB

ĐLC

31,4

24,0

0

2,673

0,972

21,7

24,0

0

2,577

,984


17
Kiểm tra việc phối hợp giữa các
phân viện, các khoa, ban và đơn vị
12,0
32,6
trong việc xây dựng văn hoá vật chất
và văn hoá tinh thần của Học viện
Phát hiện sai sót và kịp thời điều
chỉnh kế hoạch xây dựng văn hoá
12,0
42,3
vật chất và văn hoá tinh thần của
Học viện
Xử lý kết quả sai sót trong xây dựng
và thực hiện văn hoá vật chất và văn
21,7
32,6
hoá tinh thần của Học viện
Sử dụng kết quả kiểm tra đánh
giá việc xây dựng và thực hiện văn
hoá nhà trường vào việc đánh giá
21,7
32,6
thi đua hàng năm của các cán cán
bộ, giảng viên và nhân viên
Trung bình chung

41,1

14,3

0

2,577

0,879

31,4

14,3

0

2,480

0,883

31,4

14,3

0

2,382

0,980

31,4

14,3

0

2,382

0,980

2,512

0,919

Đánh giá chung về công tác kiểm tra, đánh giá việc xây dựng văn hoá nhà trường tại Học
viện, đa số cán bộ, giảng viên đều cho rằng công tác này đạt điểm trung bình chung ở mức độ “khá”
(ĐTB chung =2,51; ĐLC=0,91; mức độ bình thường). Xem xét 6 nội dung trong bảng, nội dung
được cán bộ, giảng viên đánh giá cao hơn là “Xác định tiêu chí đánh giá hoạt động xây dựng văn hoá
vật chất và văn hoá tinh thần của Học viện” (ĐTB=2,67; ĐLC=0,67; mức độ bình thường). Tiêu chí
được đánh giá thấp hơn trong 6 nội dung của bảng đánh giá nêu trên là “Sử dụng kết quả kiểm tra
đánh giá việc xây dựng và thực hiện văn hoá nhà trườngvào việc đánh giá thi đua hàng năm của các
cán bộ, giảng viên và các nhân viên” (ĐTB=2,38; ĐLC=0,98; mức độ bình thường). Đây là điều mà
luận án cần đưa ra khuyến nghị đối với Học viện Hành chính Quốc gia bởi nếu đưa tiêu chí thực hiện
văn hoá nhà trường vào đánh giá thi đua sẽ là bước đột phá trong quản lý xây dựng văn hoá nhà
trường tại Học viện Hành chính Quốc gia.
3.6. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý xây dựng văn hoá Học viện Hành chính Quốc gia
Tổng hợp các số liệu khảo sát và phỏng vấn sâu, cho thấy tất cả các yếu tố được nghiên cứu đều có ảnh
hưởng tới quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia, trong yếu tố khách
quan thì yếu tố thể chế, cơ chế chính sách và cơ sở vật chất là ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất; còn
trong yếu tố chủ quan thì yếu tố thuộc về người lãnh đạo quản lý là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng nhất,
bởi chính họ là người có vai trò định hình phát triển văn hoá nhà trường Học viện Hành chính Quốc gia .

Chƣơng 4
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNGVĂN HÓA NHÀ TRƢỜNG TẠI HỌC VIỆN
HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
4.1. Một số định hướng và nguyên tắc xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia

4.1.1. Một số định hướng xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính quốc gia
4.1.1.1. Xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia xuất phát từ quan điểm
của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa và giáo dục, đào tạo
a. Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa
b. Chính sách của Nhà nước về đổi mới giáo dục và vị thế của Học viện Hành chính Quốc gia
4.1.1.2. Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia đáp ứng yêu cầu
phát triển giáo dục và cải cách hành chính
4.1.1.3. Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia phù hợp với việc
xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
4.1.2. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp
Gồm 3 nguyên tắc có bản: đảm báo tính mục đích; đảm bảo tính khoa học; đảm bảo tính thực
tiễn - khả thi.
4.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia


18
Giải pháp 1: Tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc, nội quy, quy chế của Học viện Hành
chính Quốc gia
1.1. Mục đích của giải pháp
Việc hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc và nội quy, quy chế của Học viện là giải pháp cốt lõi
nhằm xây dựng văn hóa nhà trường tại của Học viện Hành chính Quốc gia, tạo nên hiệu quả hoạt
động của Học viện.
1.2. Nội dung của giải pháp
Học viện cần chỉnh sửa những quy trình, thủ tục, nôi quy, quy chế không hợp lý, không phù
hợp, xây dựng mới và bổ sung quy trình, thủ tục, nội quy, quy chế để đảm bảo thuận lợi cho hoạt
động quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường.
1.3. Cách thức tiến hành và điều kiện thực hiện giải pháp
Giám đốc Học viện, cùng với Ban giám đốc, Đảng ủy Học viện họp để thống nhất chủ trương,
cách làm nhằm chỉnh sửa những quy trình, thủ tục, nội quy, quy chế không hợp lý, không phù hợp, xây
dựng và bổ sung quy trình, thủ tục, nội quy, quy chế mới phục vụ cho các mặt hoạt động của học viện.
Giải pháp 2: Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành
chính Quốc gia
2.1. Mục đích của giải pháp: Chỉnh sửa và xây dựng kế hoạch đảm bảo khoa học và khả thi để cao
hiệu quả của công tác này trong xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện.
2.2. Nội dung của giải pháp: Lập kế hoạch xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện được thể hiện
qua lập kế hoạch xây dựng các giá trị vật chất và các giá trị tinh thần của Học viện.
- Lập kế hoạch xây dựng các giá trị vật chất của Học viện thể hiện qua việc loại bỏ hoặc chỉnh
sửa các giá trị vật chất không phù hợp với văn hóa của Học viện hiện nay; xây dựng mới và phát huy
các giá trị vật chất phù hợp với văn hóa nhà trường tại Học viện trong bối cảnh mới.
- Lập kế hoạch xây dựng các giá trị tinh thần của Học viện thể hiện qua việc loại bỏ hoặc
chỉnh sửa các giá trị tinh thần không phù hợp với văn hóa của Học viện hiện nay; xây dựng mới và
phát huy các giá trị tinh thần phù hợp với văn hóa nhà trường tại Học viện trong bối cảnh mới.
2.3. Cách thức tiến hành và điều kiện thực hiện giải pháp: Giám đốc Học viện chỉ đạo các phân
viện, các khoa, ban, phòng, tổ bộ môn và các bộ phận trong Học viện:
- Rà soát lại các giá trị vật chất của Học viện xem nhân tố nào đã không còn phù hợp để có
thể loại bỏ hoặc chỉnh sửa chúng để phù hợp với yêu cầu xây dựng văn hóa nhà trường hiện tại.
- Rà soát lại các giá trị thần, trong đó có các giá trị cột lõi của Học viện, tác phong làm việc,
cách thức ứng xử của các thành viên trong Học viện để xem những khía cạnh nào, những biểu hiện
nào không phù hợp để chỉnh sửa, loại bỏ, xác định những giá trị tinh thần mới cần xây dựng để đạp
ứng yếu cầu mới của Học viện.
Giải pháp 3: Xây dựng tiêu chí về văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia
3.1. Mục đích của giải pháp: Xây dựng một số tiêu chí cơ bản về các giá trị vật chất và tinh thần của
văn hóa nhà trường làm cơ sở để xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện.
3.2. Nội dung của giải pháp
Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia gồm các giá trị vật
chất (10 tiêu chí) và các giá trị tinh thần gồm (8 tiêu chí), với tổng số 18 chỉ số để xác định các tiêu
chí xây dựng văn hóa nhà trường của Học viện.
3.3. Cách thức tiến hành và thực hiện giải pháp: Lãnh đạo Học viện phải dựa trên các tiêu chuẩn
chung này để triển khai thành các hoạt động cụ thể. Đó là các hoạt động tuyên truyền các tiêu chuẩn
xây dựng văn hóa của nhà trường, phổ biến các tiêu chuẩn văn hóa này đến các phòng ban, các khoa
để các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên biết và thực hiện. Cũng có thể tuyên truyền qua các
khẩu hiệu, áp phích hoặc qua các nội dung các môn học, các buổi tập huấn, bồi dưỡng về văn hoá
công sở, quy tắc ứng xử của các thành viên trong Học viện.
Việc triển khai phải theo một trình tự chặt chẽ, nghiêm túc và có hiệu quả cao. Việc thực hiện
phải gắn liền với việc kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thường xuyên.


19
Giải pháp 4: Tổ chức thường xuyên tạo sự kết nối, tương tác tích cực giữa cán bộ, giảng viên và
học viên, sinh viên trong Học viện
4.1. Mục đích của giải pháp: Là tăng thêm sự hiểu biết, đồng cảm giữa các thành viên trong tập thể
Học viện.
4.2. Nội dung của giải pháp: Lãnh đạo Học viện chỉ đạo tăng cường sự kết nối, tương tác tích cực
giữa cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên qua đó nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu của học
viên, sinh viên, nâng cao hiệu quả làm việc của giảng viên, cán bộ trong Học viện.
4.3. Cách thức tiến hành và điều kiện thực hiện giải pháp:
Lãnh đạo Học viện phối hợp với các phòng ban và Đảng ủy Học viện quán triệt nhiệm vụ xây
dựng tinh thần tập thể trong Học viện; tổ chức nhiều hoạt động chung để các cán bộ, giảng viên,
công chức, viên chức và người lao động trong Học viện hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, đồng cảm và
chia sẻ với nhau nhiều hơn như: các hoạt động giao lưu, học tập ngoại khóa, các hoạt động văn nghệ,
thể thao để tăng cường sự hiểu biết giữa giảng viên với sinh viên và học viên. Từ đó tạo nên tinh
thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ, giảng viên với học viên, sinh viên.
Giải pháp 5: Chỉ đạo giảm bớt đào tạo lý thuyết, tăng cường thực hành, đào tạo kỹ năng cho học
viên, sinh viên đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra
5.1. Mục đích của giải pháp
Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường phải hướng tới hình thành những kĩ năng cơ
bản, hình thành thái độ và hành vi của học viên, sinh viên phù hợp với yêu cầu mới của nghề nghiệp.
5.2. Nội dung của giải pháp
Tăng cường giờ học thực hành; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tiễn.
5.3. Cách thức tiến hành và điều kiện thực hiện giải pháp: Lãnh đạo Học viện tổ chức triển khai chủ
trương tăng cường giờ học thực tiễn cho học viên, sinh viên đối với các khoa và thường xuyên kiểm
tra, đôn đốc lãnh đạo các khoa nghiêm túc thực hiện.
Giải pháp 6: Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng theo phương pháp hiện đại của Học viện.
6.1. Mục đích của giải pháp: Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, nghiên cứu của cán
bộ, giảng viên và học viên, sinh viên.
6.2. Nội dung của giải pháp:
- Thứ nhất, đầu tư cho việc cải tạo và nâng cấp hoặc xây mới trụ sở làm việc, hệ thống giảng
đường, ký túc xá, phòng nghỉ giữa giờ, phòng làm việc cho giảng viên, các khu hoạt động văn hóa,
thể thao, giải trí của cán bộ, giảng viên và học viên sinh viên.
- Thứ hai: mua mới những phương tiện, thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng như thời kỳ cách
mạng công nghiệp 4.0 như: máy tính tốc độ cao, máy chiếu, đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm…
trang thiết bị phòng đào tạo trực tuyến để có thể đào tạo, bồi dưỡng online…
- Thứ ba: thanh lý những đồ dùng, thiết bị dạy học có chất lượng kém không còn đảm bảo cho
hoạt động đào tạo tại Học viện.
6.3. Cách thức tiến hành và điều kiện thực hiện giải pháp
Lãnh đạo Học viện căn cứ vào kinh phí được phân bổ chỉ đạo cho các phòng ban chức năng
có liên quan xây dựng kế hoạch, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị vật chất phục vụ hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng tại Học viện. Đồng thời chỉ đạo cho văn phòng và các khoa theo dõi chặt chẽ để việc
sử dụng các thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ đào tạo được sử dụng một cách có hiệu quả, không
lãng phí; xây dựng ý thức giữ gìn, bảo vệ các thiết bị, cơ sở vật chất dạy học đã được trang bị và
nâng cao kỹ năng sử dụng tốt những trang thiết bị đó.
4.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp
4.3.1. Mục đích khảo nghiệm: Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn luận án đã đề xuất được 6
giải pháp về quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia. Để đánh giá
được chất lượng và tính thực tiễn của các giải pháp được đề xuất chúng tôi đã tiến hành khảo nghiệm
tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp này. Mặt khác, từ kết quả khảo nghiệm này, chúng tôi
sẽ xem xét những giải pháp có tính khả thi cao nhất để đưa vào thử nghiệm trong thực tiễn.


20
4.3.2. Nội dung và phương pháp khảo nghiệm
- Nội dung khảo nghiệm: Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của 6 giải pháp quản lý xây dựng
văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia thông qua đánh giá của cán bộ, giảng viên.
- Phương pháp khảo nghiệm:
1) Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
- Mục đích: Nhằm xin ý kiến đánh giá về thực trạng mức độ cần thiết và khả thi của các giải pháp quản
lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện thông qua đánh giá của cán bộ quản lý, giảng viên.
- Nội dung: Thiết kế 1 mẫu phiếu gồm có các câu hỏi tìm hiểu đánh giá của cán bộ, giảng viên về
mức độ cần thiết và mức độ khả thi của 6 giải pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học
viện thông qua đánh giá của cán bộ, giảng viên.
- Công cụ đo: Phiếu điều tra dành cho cán bộ và giảng viên (phụ lục 4).
- Thang đánh giá: Thiết kế thang đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất
theo 5 mức, cụ thể như sau: tương ứng với mỗi mệnh đề là 5 phương án lựa chọn từ “rất không cần
thiết; rất không khả thi” đến “rất cần thiết và rất khả thi”. Với mỗi mệnh đề, khách thể chỉ được phép
lựa chọn một trong năm phương án đó. Điểm trung bình cao nhất là 5 và thấp nhất là 1. Điểm trung
bình càng cao mức độ cần thiết và khả thi càng cao.
2) Phương pháp phỏng vấn sâu
- Mục đích: Thu thập, bổ sung và làm rõ hơn những thông tin đã thu được từ khảo sát trên diện rộng
để tìm hiểu rõ hơn thực trạng mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các giải pháp quản lý xây dựng
văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia mà đề tài luận án đề xuất.
- Nội dung: Các thông tin về bản thân, làm rõ về thực trạng mức độ cần thiết và mức độ khả thi của
quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia.
- Công cụ nghiên cứu: Đề cương phỏng vấn sâu cá nhân (phụ lục 5).
- Cách đánh giá: Những thông tin thu được sẽ được xử lý theo phương pháp định tính.
4.3.3. Mẫu khảo nghiệm
Để tìm hiểu thự trạng tính cần thiết và tính khả thi của 6 giải pháp đề xuất, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu trên 80 cán bộ quản lý và giảng viên.
4.3.4. Kết quả khảo nghiệm
4.3.4.1. Kết quả khảo nghiệm mức độ cần thiết của các giải pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà
trường tại Học viện Hành chính Quốc gia (Bảng 4.1 - Phụ lục 28)
Phân tích số liệu được tổng hợp tại bảng trên cho thấy, cả 6 giải pháp đều được đánh giá là
cần thiết và rất cần thiết (tỷ lệ số người được hỏi đánh giá mức độ cần thiết và rất cần thiết đều từ
70,0% trở lên). Kết quả nghiên cứu này khẳng định 6 giải pháp mà đề tài luận án đề xuất là cần thiết
để quản lý tốt nhiệm vụ quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia.
4.3.4.2. Kết quả khảo nghiệm mức độ khả thi của các giải pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà
trường tại Học viện Hành chính Quốc gia (Bảng 4.2 - Phụ lục 28)
Trong 6 giải pháp đề xuất thì giải pháp “Xây dựng tiêu chí về văn hóa nhà trường tại Học viện
Hành chính Quốc gia” được 94,0% số người được hỏi đánh giá giải pháp này có tính khả thi và duy
nhất chỉ có giải pháp này là không có ai trong số những người được khảo sát cho rằng giải pháp này
không khả thi.
4.2. Thử nghiệm một giải pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trƣờng tại Học viện Hành chính
Quốc gia
Trong 6 giải pháp mà luận án đề xuất thì chúng tôi đã chọn giải pháp “Nâng cao hiệu quả lập
kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” để thử nghiệm bởi đây là
hoạt động khởi đầu cho chu trình quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện.
4.4.1. Mục đích thử nghiệm
Mục đích thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả thi của giải pháp “Nâng cao hiệu quả lập kế
hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia”.


21
4.4.2. Giả thuyết thử nghiệm
Hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia có thể
tăng lên khi tích hợp, bao quát được hết những nội dung cần thiết của xây dựng văn hóa nhà trường
để đưa vào kế hoạch.
4.4.3. Địa bàn thử nghiệm và mẫu thử nghiệm
4.4.3.1. Địa bàn thử nghiệm
Địa bàn được chọn thử nghiệm giải pháp đó là thử nghiệm tại Khoa Văn bản và Công nghệ
hành chính - tại Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội.
4.4.3.2. Mẫu thử nghiệm
Luận án thử nghiệm đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên, viên chức của Khoa
Văn bản và Công nghệ hành chính.
Đặc điểm đối tượng thử nghiệm: Thử nghiệm được tiến hành trên 37 cán bộ, giảng viên tại
Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính. Trong đó có 90 % là cán bộ, giảng viên nữ, 10% cán bộ,
giảng viên là nam; 7 Tiến sĩ (chiếm 21% CBGV), còn lại 23 Thạc sỹ (chiếm 79%); Trong đó: Lãnh
đạo Khoa 02 người (0,6%); Lãnh đạo Bộ môn 06 người (1,8%).
4.4.4. Thời gian thử nghiệm
- Tổ chức thử nghiệm: từ tháng 10/2017 – 5/ 2108.
- Đánh giá kết quả thử nghiệm: Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2018.
4.4.5. Thang đánh giá
Đánh giá sự thay đổi về mức độ lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành
chính Quốc gia. Cụ thể là sự thay đổi về mức độ của các khía cạnh được đánh giá thông qua 06 chỉ
báo (đã ghi trong bảng thử nghiệm).
Đánh giá sự thay đổi của hoạt động “Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà
trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính của biện
pháp thử nghiệm thông qua 5 mức độ: biểu hiện chưa tốt, biểu hiện trung bình, biểu hiện khá, biểu
hiện tốt, biểu hiện rất tốt và theo mức độ từ 1 đến 5.
4.4.6. Các giai đoạn thử nghiệm
4.4.6.1. Giai đoạn chuẩn bị
4.4.6.2. Giai đoạn thử nghiệm
4.4.6.3. Giai đoạn đo sau thử nghiệm
4.4.7. Kết quả thử nghiệm
4.4.7.1. Kết quả đo trước thử nghiệm
Kết quả đo thực trạng “Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện
Hành chính Quốc gia” tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính được biểu hiện theo kết quả dưới đây.

Đơn vị tính:
Điểm

Biểu đồ 4.1: Mức độ thực hiện „„Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trƣờng tại
Học viện Hành chính Quốc gia” tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính (trước thử nghiệm)


22
Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ 4.1 cho thấy trước thử nghiệm giải pháp “Nâng cao hiệu quả lập
kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” tại Khoa Văn bản và
Công nghệ hành chính biểu hiện ở 5 tiêu chí có sự chênh lệch nhau khá rõ rệt, điểm trung bình chung
của cả 5 tiêu chí thử nghiệm có điểm trung bình từ 2,19- 2,59 điểm (Phụ lục 33,34).
4.4.7.2. Kết quả đo sau thử nghiệm
Đơn vị tính:
Điểm

Biểu đồ 4.2: Mức độ thực hiện“Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trƣờng tại Học
viện Hành chính Quốc gia” tại KhoaVăn bản và Công nghệ hành chính (sau thử nghiệm)

Nhận xét: Nhìn vào biểu 4.2. cho thấy sau thử nghiệm giải pháp:“Nâng cao hiệu quả lập kế
hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện Hành chính Quốc gia” áp dụng tại Khoa Văn bản
và Công nghệ hành chính. Kết quả thử nghiệm có sự khác biệt rõ nét: sự khác biệt rõ nhất thể hiện ở
tiêu chí “Xác định các hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa có
điểm trung bình là 4,14, trong đó đạt mức tốt 13,5,% và khá 86,5% (Phụ lục 33,34).
4.4.7.3.Kết luận thử nghiệm
So sánh kết quả “Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường tại Học viện
Hành chính Quốc gia” áp dụng tại Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính cho thấy các hành động lập
kế hoạch có sự thay đổi rõ rệt trước và sau khi áp dụng biện pháp. Nhìn tổng thể toàn bộ các nội dung lập
kế hoạch thì 6/6 tiêu chí chiếm 100% các nội dung lập kế hoạch trước thử nghiệm ở mức độ khá, tốt đều
không có ý kiến đánh giá. Sau thử nghiệm 100% các nội dung đó đều có ở mức độ khá và tốt, thay đổi rõ
rệt nhất là nội dung: “Xác định các hoạt động cụ thể cần tiến hành để xây dựng văn hoá nhà trường tại
Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính” điểm trung bình là 4,14 điểm chiếm với 13,5% tốt; 86,5,%
khá; Nội dung: “Xác định các nội dung cần đưa vào xây dựng văn hoá nhà trường tại Khoa Văn bản và
Công nghệ hành chính” điểm trung bình là 14,4%, là 16,2% tốt và 81,1% khá...
Như vậy, thử nghiệm đã đạt được kết quả tích cực. Các chỉ số sau thử nghiệm đều cao hơn các
chỉ số trước khi thử nghiệm. Điều này thể hiện giải pháp được đưa ra thử nghiệm là phù hợp, đáp
ứng được mục đích, yêu cầu của quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại Học viện Hành chính
Quốc gia.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Với chức năng của mình, văn hoá có vai trò giáo dục rất lớn đối với toàn thể các thành
viên trong nhà trường. Chính vì thế mà quản lý xây dựng văn hoá nhà trường tại các học viện, trong
đó có Học viện Hành chính Quốc gia ở Việt Nam là một vấn đề cấp bách hiện nay. Nhất là, Chính
phủ Việt Nam đang chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về
cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức và công dân. Quản lý xây dựng văn hoá nhà trường


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×