Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy tập làm văn lớp 3 ở trường tiểu học

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học

DANH MụC CHữ CáI VIếT TắT
1. KSKN: Sỏng kin kinh nghim.
2. SGK : Sỏch giỏo khoa.
3. SGV : Sỏch giỏo viờn.

MụC Lục
Tên đề mục
1
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014

Trang


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
Danh mục chữ cáI viết tắt

1


PHầN 1: ĐặT VấN Đề.

2

PHầN 2: GiảI quyết vấn đề.

5

1. Cơ sở lý luận.

5

2. Thực trạng của vấn đề.

11

3. Quy trình áp dụng biện pháp mới.

17

4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

23

Phần 3: kết luận và kiến nghị

25

1. Kết luận.

25

2. Kiến nghị

27

Tài liệu tham khảo

28


Mục lục

29

Nhận xét - đánh giá của hội đồng khoa học

30

PHN I: T VN
Chc rng mi giỏo viờn ai cng hiu : Phõn mụn Tp lm vn l mt phõn mụn cú
vai trũ quan trng trong vic dy hc sinh hỡnh thnh vn bn núi v vit. õy l mt
2
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
mụn khú dy trong chng trỡnh Ting Vit tiu hc. Dy phõn mụn Tp lm vn c
tt tc l ngi giỏo viờn ó thõm nhp c chui kin thc t cỏc phõn mụn: tp c, k
chuyn, luyn t v cõu. Chớnh vỡ th m phõn mụn tp lm vn cú tớnh cht tng hp,
l kt qu lnh hi cỏc kin thc ca mụn Ting Vit. Trong chng trỡnh tiu hc hin
nay, mc tiờu chớnh ca mụn Ting Vit l hỡnh thnh v phỏt trin cho hc sinh cỏc k
nng: nghe, núi, c, vit. c bit lp 3, phõn mụn tp lm vn rốn bn k nng: núi,
nghe, c v vit. Trong gi tp lm vn hc sinh c cung cp kin thc v cỏch lm
bi v lm cỏc bi tp (núi, vit) xõy dng cỏc loi vn bn v cỏc b phn cu thnh
vn bn. Bờn cnh ú hc sinh cũn tp k li c nhng mu chuyn c nghe thy,
cụ k trờn lp. Qua tng ni dung bi dy, phõn mụn tp lm vn nhm bi dng thỏi
ng x cú vn hoỏ, tinh thn trỏch nhim trong cụng vic, bi dng tỡnh cm lnh
mnh tt p cho hc sinh.
thc hin tt mc tiờu ca mụn hc ũi hi ngi thy phi bit vn dung linh
hot, sỏng to cỏc phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc sao cho phự hp vi kh
nng s dng ngụn ng v tõm lớ la tui hc sinh (HS) gi hc din ra t nhiờn nh
nhng v cú hiu qu. Trong ging dy giỏo viờn phi cú ngh thut s phm, bit dn
dt, gi m a hc sinh gii quyt cỏc tỡnh hung v thụng qua vic x lớ cỏc tỡnh
hung ú hc sinh lnh hi c kin thc bi. Qua thc t ch o cụng tỏc ging dy
trong nh trng; qua d gi thm lp ca anh ch em giỏo viờn c bit l khi d gi
tip tp lm vn lp 3 trong trng tiu hoc( k c d gi giỏo viờn gii) tụi thy cú
nhiu ch bn khon, trn tr. Giỏo viờn cha bit cỏch khai thỏc dn dt hc sinh tỡm
tũi kin thc nht l vi hai dng bi: Nghe - K li chuyn v K hay núi, vit v
mt ch li cng bn khon hn. Xut phỏt t vn ú nờn tụi mnh dn vit kinh
nghim : "Mt s bin phỏp nhm nõng cao hiu qu dy tp lm vn lp 3
trng tiu hc" vi cỏc dng bi Nghe - K li chuyn v K hay núi, vit v mt
ch .
Vic dy cho hc sinh nm c cỏch nghe, k li c ni dung cõu chuyn v k
hay núi, vit v mt ch cú hiu qu trong phõn mụn Tp lm vn lp Ba l rt
quan trng. Dy tt vn ny giỳp hc sinh rốn luyn cỏc k nng: nghe, núi, c, vit
mt cỏch linh hot bit k li cõu chuyn ó nghe hay lm bi vn k hay núi, vit
v mt ch cho trc cú hiu qu. Giỳp hc sinh mnh dn, t tin v ham thớch hc
vn. Vy mc ớch nghiờn cu trong ti ny tp trung vo cỏc ni dung ch yu sau:
- Tỡm hiu cỏc bi tp v nghe, k li chuyn; K hay núi, vit v mt ch cú trong
chng trỡnh tp lm vn lp 3.
- Thc trng vic dy ca giỏo viờn v vic hc ca hoc sinh v phõn mụn Tp lm
vn lp 3 trng tiu hc hin nay.
3
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
- Nghiờn cu tỡm ra mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu gi hc tp lm vn
lp 3 vi dng bi: Nghe- k li chuyn; K hay núi, vit v mt ch

PHN II: GII QUYT VN

I. C S L LUN:
4
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
Vic dy cho hc sinh nm c cỏch nghe, k li c ni dung cõu chuyn v k
hay núi, vit v mt ch cú hiu qu trong phõn mụn Tp lm vn lp Ba l rt
quan trng. Dy tt vn ny giỳp hc sinh rốn luyn cỏc k nng: nghe, núi, c, vit
mt cỏch linh hot bit k li cõu chuyn ó nghe hay lm bi vn k hay núi, vit
v mt ch cho trc cú hiu qu. Giỳp hc sinh mnh dn, t tin v ham thớch hc
vn. Vy mc ớch nghiờn cu trong sỏng kin ny tp trung vo cỏc ni dung ch yu
sau:
- Tỡm hiu cỏc bi tp v nghe, k li chuyn; K hay núi, vit v mt ch cú trong
chng trỡnh tp lm vn lp 3.
- Thc trng vic dy ca giỏo viờn v vic hc ca hc sinh v phõn mụn Tp lm
vn lp 3 trng tiu hc hin nay.
- Nghiờn cu tỡm ra mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu gi hc tp lm vn
lp 3 vi dng bi: Nghe - k li chuyn; K hay núi, vit v mt ch
- Nghiờn cu sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, v bi tp ca mụn Ting vit lp 3 tỡm
hiu ni dung, cỏc dng bi tp v phõn mụn Tp lm vn lp 3 trng tiu hc hin
nay.
- Tỡm hiu thc trng dy v hc phõn mụn tp lm vn lp 3 trong trng tiu hc,
nhng khú khn vng mc ca giỏo viờn v hc sinh.
- Nghiờn cu v tham kho cỏc sỏch nõng cao, cỏc ti liu cú liờn quan nh:Tp chớ Th
gii trong ta, cỏc chuyờn v mụn Ting vit tiu hc
- Tham kho ý kin ng nghip v nhng ngi cú tõm huyt vi s nghip trng
ngi.

II. THC TRNG VN
V cu trỳc phõn mụn tp lm vn trong SGK Ting vit 3 cú 54 bi tp. S lng bi
tp ớt hn so vi SGK Ting vit 2 i vi phõn mụn tp lm vn nhng ni dung cú h
thng cao hn lp 2. Mi bi hc c trỡnh by t 1 n 2 bi tp - gm bi tp rốn
luyn k nng núi v bi tp rốn k nng vit trong ú bi tp rốn k nng núi chim
hn 70% nht l kiu bi Nghe - k li chuyn v K hay núi, vit v mt ch .
i vi hai dng bi ny thỡ ni dung c phõn b nh sau:
- Dang bi K hay núi, vit v mt ch gm cú 16 bi tp nh: Núi v i TNTP
Núi v thnh th hoc nụng thụn; Núi v quờ hng; Núi ,vit v cnh p t nc...
- Dng bi Nghe -K li chuyn gm cú 10 bi tp nh : Nghe - K: Di gỡ m i;
Nghe - k : Khụng n nhỡn ; Nghe k: Tụi cng nh bỏc ; Nghe- k: Giu cy... nhng
nm hc 2011-2012, ỏp dng chng trỡnh gim ti ca B Giỏo dc v o to (ỏp
5
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
dng t ngy 19/9/2011) thỡ ó ct b mt s bi tp khụng yờu cu hc sinh lm ú l:
Nghe - k: Tụi cú c õu( TLV tun 11); Nghe - k: Tụi cng nh bỏc( TLV tun 14);
Nghe - k: Giu cy( TLV tun 15); Nghe - k: Kộo cõy lỳa lờn ( TLV tun 16). Nh
vy dng bi ny trong chng trỡnh Tp lm vn lp Ba dy 6 bi tp cũn li. Ni dung
kin thc v yờu cu rốn luyn k nng phõn mụn tp lm vn lp 3 khỏ khú, nhiu
bi tp mang tớnh thc hnh t thc t xung quanh cỏc em nh: K v gia ỡnh mỡnh;
Núi, vit v thnh th hoc nụng thụn. Qua ú hc sinh hỡnh thnh c cỏc k nng to
lp vn bn (t ch núi theo nhng cõu hi gi ý hoc k v gia ỡnh, ngi thõn n
vit mt vn bn trn vn). Mun dy tp lm vn cho hc sinh cú hiu qu, giỏo viờn
cn nm rừ mc tiờu, ni dung bi hc, la chn v phi hp cỏc phng phỏp dy hc;
cỏc hỡnh thc dy hc phự hp vi yờu cu ca tng bi. Cú nh th mi nõng cao c
cht lng gi hc, bi dng c nhng tỡnh cm lnh mnh, tt p cho hc sinh.
Trong phm vi ti ny, tụi ch a ra mt s kinh nghim nh gii hn trong vic vn
dng phng phỏp v hỡnh thc dy hc phự hp nhm nõng cao hiu qu cho hc sinh
khi hc cỏc dng bi Nghe - k li chuyn v K hay núi, vit v mt ch trong
phõn mụn tp lm vn lp 3 trng tiu hc hin nay.

1. Thuận lợi
- Nội dung dạy tập làm văn ở lớp 3 là Nghe - k li chuyn; K hay núi,
vit v mt ch .

- Hình thức dạy thì phong phú, giáo viên có thể vận dụng
tất cả hình thức dạy học vào nh: Trả lời câu hỏi;viết đoạn
văn ngắn theo câu hỏi; nói , viết về các chủ đề cho sẵn.
- Tranh ảnh ở phân môn Tập làm văn phần nghe kể lại
chuyện có trong sách rất đẹp và nhiều về số lợng hầu nh
câu chuyện nào cũng có tranh minh hoạ rất cụ thể và chia
làm hai loại rất rõ ràng là tranh minh họa và có kèm theo gợi ý
là những câu hỏi cũng rất hài hoà phù hợp kích thích hứng
thú quan sát cho học sinh.
- Hệ thống câu hỏi gợi ngắn gọn, rõ ràng tạo ra một dàn ý
ngắn gọn dễ hớng dẫn học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện
theo gợi ý. Giáo viên khi dạy tập làm văn cho học sinh bao giờ
cũng dùng những câu hỏi gợi ý rất gần với nhận thức của các
em, nên các em dễ nắm bắt đợc ý đồ của câu gợi ý để kể
lại câu truyện một cách ngắn gọn và cô đọng nhất.
6
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học

- Khi dạy phân môn Tập làm văn thực tế nơi tôi ở và trực
tiếp làm công tác giảng dạy, giáo viên chúng tôi đã phần nào
vận dụng tốt các phơng pháp và hình thức dạy học để làm
cho môn học, giờ học sinh động, thu hút và kích thích tốt
hứng thú học tập của các em và phần lớn các em đã tự tin, tự
nhiên hơn trong giờ học Tập làm văn.
2. Khú khn:
Qua thc t d gi thm lp ca giỏo viờn trong trng cng nh trng bn tụi
nhn thy:
- Cỏch t chc cỏc hot ng trong gi tp lm vn cũn lỳng tỳng. Giỏo viờn cha bit
ni dung trng tõm cn truyn ti n hc sinh m ch bit da vo sỏch giỏo viờn
(SGV) v thm chớ i theo s hng dn trong sỏch giỏo viờn dy bi no cng
ging bi no. Giỏo viờn cha thc s u t vo cht lng bi son, kin thc cũn
hn hp
- Kh nng din t ca giỏo viờn cũn hn ch, ngụn ng cha c trau chut: giỏo
viờn cũn bớ t khi ging. Kin thc bi cũn bú hp hon ton trong sỏch giỏo khoa
(SGK) v ch bit nờu lờn trỡnh t trong sỏch giỏo khoa ch cha bit khc sõu, cht ni
dung khi dy xong mt tit hc. Thm chớ cú giỏo viờn khi k cho hc sinh nghe ni
dung cõu chuyn thỡ vn cha nm c ct lừi ca chuyn m cũn mang tớch cht c
chuyn;cha thuc c chuyn k cho hc sinh trờn lp(c bit l cỏc cõu chuyn
vui-ngn)
- Khi dy cho hc sinh K hay núi, vit v mt ch giỏo viờn ch cú nờu ni dung
my cõu hi SGK cho hc sinh tr li bng ming sau ú yờu cu hc sinh vit v ch
ú. Do vy m hiu qu gi dy cha cao, hc sinh thc hnh vit bi cha c c
bit l nhng hc sinh yu
- Hc sinh lp 3 vn ngụn ng ca cỏc em cha nhiu: cỏc em cũn mi chi nhiu hn
hc. Vic tip thu bi cũn th ng theo cỏch truyn ti ca giỏo viờn nờn nú nh hng
n cht lng hc tp ca cỏc em.
- Mụn tp lm vn l mt mụn khú, nhiu em cũn ngi hc vn, li suy ngh nờn cỏc
gi hc cỏc em cũn ngi phỏt biu, vit bi qua loa cho xong chuyn. Cỏch dựng t t
cõu cha ỳng, vit on vn cũn nghốo ý.
- Vic t chc hc tp trờn lp ca giỏo viờn cha phỏt huy c vn ngụn ng vn cú
ca cỏc em cng nh cha khi dy hc sinh s mnh dn t tin trong hc tp.
Chớnh vỡ nhng lý do trờn nờn vic hc vn lp Ba cũn hn ch. Trong tit Nghe k li chuyn nhiu em cũn cha k li c chuyn mc du chuyn ú ngn, tỡnh tit
7
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
ớt. Khi K hay núi, vit v mt ch no ú theo cỏc gi ý SGK thỡ cỏc em din
t cũn lỳng tỳng nht l nhng hc sinh yu khụng núi (vit) c bi.
* Nguyờn nhõn ca nhng hn ch ú l:
- Giỏo viờn cũn th ng kin thc SGK m khụng chu tỡm tũi c thờm ti liu
khỏc liờn quan n ging dy c bit l khi dy Ting vit nờn ngụn ng ca giỏo viờn
cũn hn hp, bớ t.
- Khi t chc cc hot ng trong gi hc, giỏo viờn cha phõn nh c hot ng
no l trng tõm. Hỡnh thc t chc dy cũn nghốo do giỏo viờn cha thc s u t vo
cht lng bi son.
- Giỏo viờn cha chu khú suy ngh, tỡm tũi, vn dng cỏc phng phỏp dy hc v hỡnh
thc dy hc khỏc nhau vo cỏc tit dy m ch ging dy theo mt quy trỡnh ỏp t rp
khuụn.
- Vic t chc dy cỏc gi tp lm vn (c coi l dy mu ) cỏc trng tiu hc
cha nhiu nờn giỏo viờn cha cú c hi hc tõp ln nhau nhm nõng cao nng lc
ging dy.
Thi gian
Tờn bi dy
vn dng

TS Kt qu thc hnh ca hc sinh
Khỏ
TB
Lp hc Gii
sinh SL %
SL %
SL %

u HK I
(tun 7)

3A
3B

K v gia ỡnh

23
22

5
4

5
6

8
7

Xỏc nhn ca lónh o nh trng

8
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014

Yu
SL %
5
5


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học

III. CC BIN PHP MI:
1.Dy dng bi Nghe - K li chuyn
õy l mt ng khỏ khú trong chng trỡnh tp lm vn lp 3. Ng liu hc tp
ca dng ny phn ln l cỏc chuyn vui nờn nm hc ny B Giỏo dc v o to
ó ban hnh chng trỡnh gim ti nhm b bt mt s bi tp khụng yờu cu hc sinh
thc hnh( Phn ny ó c nờu trờn) Trong sỏch giỏo viờn, hu ht cỏc tit dy dng
ny c trin khai theo cựng mt hng nh sau:
- Giỏo viờn k chuyn 2 hoc 3 ln
- Giỏo viờn a ra cõu hi gi ý chi tit hc sinh lm im ta nh li ni dung
truyn.
- Mt vi hc sinh k: Hc sinh k theo nhúm ; i din vi nhúm hc sinh k li
chuyn trc lp.
hot ng ca tit hc dng trờn a dng hn, hc sinh vui v tớch cc hc hn,
gi hc cú hiu qu hn nht l nhng hc sinh trung bỡnh v yu. Tụi xin ngh thờm
mt s phng ỏn dy hc nh sau:
Cỏch 1:
- Cho hc sinh xem tranh v oỏn ni dung truyn. Giỏo viờn ghi vi iu c bn
(nhõn vt, mt vi s kin) m hc sinh oỏn c lờn bng (cho hc sinh lm vic ton
lp hay nhúm ).
- Hc sinh nghe giỏo viờn k chuyn hai ln.
- Hc sinh i chiu gia ni dung chuyn va c nghe vi ni dung mỡnh ó oỏn
iu chnh nhng iu ó c ghi trờn lp (cho hc sinh lm vo phiu hc tp).
- Hc sinh trao i v mt vi iu thỳ v trong truyn hay ý ngha ca truyn.
- Hc sinh k li chuyn theo cp ( theo nhúm)
- i din vi nhúm hc sinh k li chuyn trc lp (cú th nhp vai k)
- Hc sinh nhn xột, giỏo viờn b sung, nhn xột chung.
Vớ d: Nghe k li cõu chuyn: Di gỡ m i (BT1-TV3 - tp 1- tr36)
Ni dung cõu chuờn trong SGV nh sau : Cú mt cu bộ bn tui rt nghch ngm.
Mt hụm, m cu da s i cu ly mt a tr ngoan v nuụi. Cu bộ núi:
- M s chng i c õu!
M ngc nhiờn hi:
- Vỡ sao th?
Cu bộ tr li:
- Vỡ chng ai mun i mt a con ngoan ly mt a con nghch ngm õu, m .
9
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
1.Chun b
- Tranh v SGK phúng to.
- Phiu bi tp: Em hóy xem tranh v oỏn th xem ni dung chuyn theo bng sau v
iu chnh li khi nghe chuyn .
Cõu hi gi ý

a. Th oỏn ni dung

Cõu chuyn cú my nhõn .....................................
vt
H ang lm gỡ?
........................................
.......................................
.......................................
Ngi m ó núi vi con ......................................
iu gỡ? ngi con tr li .....................................
m ra sao?
.....................................
Kt qu cõu chuyn nh ......................................
th no?
......................................

b. iu chnh ni dung
khi nghe k
.....................................
......................................
.......................................
.......................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
......................................

2.Cỏch tin hnh:
- Giỏo viờn treo tranh v trờn bng, chia nhúm hc sinh v phỏt phiu hc tp cho cỏc
nhúm, cho hc sinh c yờu cu ca bi tp ghi trờn phiu v tin hnh lm bi tp a.
- Giỏo viờn theo dừi v gi i din cỏc nhúm nờu mt s ý v giỏo viờn ghi lờn bng.
- Giỏo viờn k chuyn 2 ln ( ni dung truyn cú trong SGV nh trờn) hc sinh i
chiu gia ni dung truyn va c nghe vi ni dung mỡnh ó oỏn iu chnh
phn b ca bi tp.
Vớ d :
Cõu hi gi ý

a. Th oỏn ni dung

b. iu chnh ni dung khi
nghe k
Chuyn cú hai nhõn vt

Cõu chuyn cú my Chuyn cú hai nhõn vt
nhõn vt
H ang lm gỡ?
H ang núi chuyn vi Ngi m da s i cu bộ
nhau
ly mt a con ngoan v nuụi.

Ngi m ó núi vi Ngi m núi vi con phi Ngi m núi s i con ly
con iu gỡ? ngi con ngoan, nghe li m. a con ngoan v nuụi. Ngi
10
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
tr li m ra sao?
Ngi con ngi im lng.
con tr li vi m l m chng
bao gi i c õu vỡ khụng
ai di gỡ m i a con ngoan
ly a con nghch ngm c.
Kt qu cõu chuyn nh Ngi con khụng nghe li Di gỡ m i mt a con
th no?
m
ngoan ly mt a con nghch.
- Giỏo viờn bao quỏt lp, kốm cp thờm cho hc sinh trung bỡnh v yu
- Cho hc sinh trao i v mt iu thỳ v trong truyn hay nờu ý ngha truyn: cõu
chuyn bun ci ch no? (Truyn bun ci vỡ cu bộ nghch ngm mi 4 tui
cng bit rng khụng ai mun i mt a con ngoan ly mt a con nghch ngm.)
Giỏo viờn cht li ni dung: Khụng ai di gỡ m i mt a con ngoan ly mt a con
nghch ngm c.
- Cho hc sinh k li chuyn theo nhúm.
- i din nhúm k li trc lp. C lp nhn xột b sung, giỏo viờn nhn xột chung.
Cỏch 2: Giỏo viờn k mt phn u ca cõu chuyn sau ú t cõu hi ngh hc sinh
oỏn s kin gỡ cú th xy ra tip theo. Giỏo viờn ghi mt vi ý hc sinh oỏn lờn bng.
- Hc sinh nghe giỏo viờn k tip ri trao i i chiu iờu c nghe vi iu ó oỏn
iu chnh phn c ghi trờn bng.
- Giỏo viờn k li chuyn 2 ln ngh hc sinh nờu thờm mt s tỡnh tit na phn u
ca truyn( hot ng ny giỏo viờn cú th dựng th t ghi cỏc s kin th hin trong
phn u ca ttruyn v hc sinh chn a vo dn ý ó cú trờn bng).
- Hc sinh trao i v ý ngha hoc mt vi chi tit thỳ v trong chuyn.
- Hc sinh k li chuyn( theo nhúm hay cp)
- i din vi nhúm hc sinh k li chuyn trc lp.
- C lp nhn xột, giỏo viờn b sung v nhn xột chung.
Vớ d minh ho: Nghe k li chuyn: Di gỡ m i. (BT1-TV3 - tp 1- tr36)
Ni dung cõu chuyn trong SGV ó trỡnh by vớ d trờn.
1.Chun b: Tranh v SGK phúng to
2.Cỏch tin hnh:
- Giỏo viờn treo tranh v lờn bng
Giỏo viờn k phn u ca chuyn kt hp ch tranh: Cú mt cu bộ 4 tui nhng rt
nghch ngm. Mt hụm, m cu do s i cu ly mt a tr ngoan v nuụi..
- Giỏo viờn hi: Cỏc em th oỏn xem cu bộ tr li nh th no?
- Giỏo viờn ghi mt vi ý hc sinh oỏn lờn bng :
Vớ d :
+ Cu bộ ũa khúc.
11
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
+ Cu bộ hột lờn.
+ Cu bộ mng r.
+ Cu bộ khụng ng ý i.
- Giỏo viờn k tip cõu chuyn v cho hc sinh i chiu iu c nghe vi iu ó
oỏn iu chnh phn ghi bng.
- Giỏo viờn k chuyn ln 2, ngh hc sinh nờu lờn mt s tỡnh tit na phn u
ca truyn. Giỏo viờn cú th a lờn mt s th t ghi mt s tỡnh tit ca chuyn.
Vớ d:
+ M s chng i c õu!
+ Vỡ sao th?
+ Chng ai mun i a con ngoan ly a con nghch.
- Hc sinh trao i v ý ngha hoc mt vi chi tit thỳ v ca chuyn
- Hc sinh k li chuyn (theo nhúm hay cp) kt hp cõu hi gi ý SGK.
- i din vi nhúm hc sinh k trc lp.
- C lp nhn xột, giỏo viờn b sung, nhn xột chung.
Cỏch 3:
- Giỏo viờn k chuyn ln 1 kt hp hng dn hc sinh nm cỏc nhõn vt cú trong
truyn.
- Giỏo viờn k ln 2, hc sinh nghe ri hon thnh cỏc s kin trong cỏc khung cũn
trng ca s trỡnh t cõu chuyn trờn phiu (cú th cho hc sinh lm vic theo
nhúm hay theo cp ụi) cú th ỏnh s hay v mi tờn. Giỏo viờn cú th trng tt c
cỏc ụ hoc viột sn ý trong mt vi ụ. Cỏc ụ khỏc hc sinh nghe ri hon thnh. S
trỡnh t cõu chuyn nh sau:

1

2

3

5
4
Sau khi hon thnh s trỡnh t cõu chun, hc sinh trao i sa cha.
12
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
- Hc sinh da vo trỡnh t cõu chuyn k li chuyn theo nhúm (hay cp).
- i din nhúm k li trc lp
- Hc sinh trao i ý ngha cõu chuyn, c lp theo dừi nhn xột, giỏo viờn b sung
nhn xột chung.
Vớ d minh ho:
Nghe - k li chuyn: Khụng n nhỡn.(BT1- SGK - TV3 - Tp 1 - Tr.61)
Ni dung cõu chuyn trong sỏch giỏo viờn nh sau: Trờn mt chuyn xe buýt ụng
ngi, cú anh thanh niờn ang ngi c ly hai tay ụm mt. Mt b c ngi bờn thy th
bốn hi:
- Chỏu nhc u ? Cú cn du xoa khụng?
Anh thanh niờn núi nh:
- Khụng . Chỏu khụng n nhỡn cỏc c gi v ph n phi ng.
1.Chun b :
- Tranh v sỏch giỏo khoa phúng to
- Phiu hc tp: S trỡnh t cõu chuyn
2. Cỏch tin hnh:
- Giỏo viờn k chuyn ln1 v hi hc sinh: Cõu chuyn cú my nhõn vt? õu? hc
sinh s tr li:
+ Cõu chuyn cú hai nhõn vt
+ Chuyn xy ra trờn chuyn xe buýt.
- Giỏo viờn k chuyn ln hai, hc sinh nghe ri hon thnh cỏc s kin trong khung
cũn trng ca s trỡnh t cõu chuyn trờn phiu hc tp.(Hc sinh hot ng theo
nhúm 4)
Vớ d:
Trờn xe
buýt

Anh
thanh
niờn

Tay ụm
mt

Chỏu
B c
khụng n
nhỡn
- Hc sinh da vo trỡnh t cõu chuyn k li chuyn trong nhúm.
- Gi i din cỏc nhúm k chuyn trc lp.
13
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
- C lp theo dừi nhn xột din bin ca chuyn, giỏo viờn b sung.
- Cho hc sinh trao i v tớnh khụi hi ca chuyn: Anh thanh niờn trờn chuyn xe
buýt khụng bit nhng ch cho ngi gi, ph n m li che mt v gii thớch rt
bun ci l khụng n nhỡn cỏc c gi v ph n phi ng.
- Cho hc sinh liờn h thc t bn thõn: Nu gp ngi nh anh thanh niờn trờn chuyn
xe ú thỡ em s lm gỡ?
- Giỏo viờn nhn xột chung .
2.Dy dng bi: K hay núi, vit v mt ch .
*Mc ớch: Ni dung cỏc bi tp thuc dng bi ny nhm rốn cho hc sinh k nng
din t bng li núi( vit) v mt ch no ú: Núi vit v thnh th hoc nụng thụn;
K v gia ỡnh ; K v mt bui thi u...
Xem xột cỏch trin khai cõu hi gi ý mi , chỳng ta cú th thy dng ny hu
nh l s kt hp ca nhiu th loi: miờu t, tũng thut, thuyt minh v phỏt biu cm
ngh. Trong sỏch giỏo viờn, cỏc kiu ny ch yu c tin hnh theo mt trỡnh t
nh sau:
- Giỏo viờn gii thiu bi:
- Giỏo viờn hng dn hc sinh lm bi:
+ Hc sinh c v xỏc nh yờu cu ca bi tp
+ GV cho hc sinh tỡm ý theo h thng cõu hi trong SGK hay h thng cõu hi trong
SGV hoc gii thớch cho hc sinh cỏch lm bi.
+ Mt hoc sinh k mu v giỏo viờn nhn xột
- Hc sinh tp núi theo t (nhúm).
- i din mt s nhúm núi trc lp. C lp v giỏo viờn nhn xột.
- C lp vit bi vo v nu bi yờu cu c núi v vit.
Theo tụi khi dy dng ny ngoi phng ỏn c nờu trờn trong sỏch giỏo viờn
Giỏo viờn cú th s dng mng ý ngha giỳp hc sinh tỡm kim v phỏt trin din t
ý tng to cho cỏc em s mnh dn t tin trong hc tp.
S dng Mng ý ngha l nh s dng mt dựng dy hc, mt bin phỏp dy hc
c th- S dng mng ý ngha l cỏch thc giỏo viờn t chc cho hc sinh suy ngh
din t mt cỏch ch ng v sỏng to trong dy hc Tp lm vn. Phng phỏp
ny hng n vic cỏ th hoỏ ti a hot ng núi v vit ca hc sinh sao cho sn
phm lm vn ca cỏc em va bo m c chun mc c bn ca mt th loi vn
bn, va th hin bn cht cỏi tụi ca mi hc sinh trờn c s khai thỏc khỏi nim v
hiu bit cú trc ca cỏc em cng nh nhng ý tng v ngụn t trong cỏc bi c
theo ch m cỏc em ó c hc trong SGK
*Tin trỡnh thc hin phng phỏp mng ý ngha:
14
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
Hot ng 1: Tỡm hiu : hc sinh nh hỡnh c th i tng núi hay vit trong trớ
nh ng thi bit i tng ú l ai? L gỡ? õu? Lỳc no?.. vo khung ch .Trong
trng hp dựng vt tht hay tranh nh thỡ khung ch cng chớnh l chỳng
thc hin hot ng ny giỏo viờn cú th s dng mt trong cỏc bc sau:
- GV trũ chuyn khi gi ri ngh hc sinh nhm mt ngh v i tng,
- To tỡnh hung khi gi ri ngh hc sinh ngh n ch hay ti.
- K mt mu chuyn nh kt hp t cõu hi hng hc sinh n ti.
- Dựng tranh nh hoc mu vt tht do giỏo viờn mang n lp hay do hc sinh t su
tm.
- Cho hc sinh tụ mu ri t tờn cho mt hỡnh v no ú (do giỏo viờn cung cp) liờn
quan n ti.
- S dng mụ hỡnh ( khung ngụi nh, khung ngụi trng ...). Trờn nn khung giỏo viờn
hng dn hc sinh v hay vit thờm chi tit vo .
- S dng mt on vn mu ly t bi tp c ó hc hay t cỏc bi lm ca hc sinh.
Hot ng 2: Tỡm ý: Hc sinh tp trung ng nóo ngh v i tng ó xỏc nh trong
khung ch v vit ra bt kỡ nhng t ng no liờn quan n i tng y. Khi tin
hnh hot ng ny GV cn s dng mt trong cỏc bc sau:
- S dng h thng cõu hi kớch thớch v nh hng cho hc sinh phỏt trin ý. Cn
lu ý cõu hi phi cú tớnh cht m, hng n vic khi gi kinh nghim riờng ca cỏc
em.Vớ d i vi vn miờu t, cõu hi cú th c trin khai theo hng m sau: Em
thy gỡ? Em nghe gỡ? Em ngh gỡ? Em cm thy gỡ?...
- a ra mt khung mng trong ú cho sn vi ý, phn cũn li hc sinh suy ngh v
a thờm ý vo hon thnh mng (khung mng ý ngha cú th c trỡnh by di
nhiu hỡnh thc khỏc nhau tu theo ni dung tng bi : Bụng hoa, chựm bong búng,
mng nhn, mt cõy vi nhng cnh lỏ...
- i vi hc dinh lp ln ó quen vi vic s dng mng, giỏo viờn nờn cỏc em t
ngh v vit ra cỏc ý m khụng cn a mt h thng cõu hi hon chnh.
- Hc sinh vit cỏc ý di dng t hay cm t xung quanh ch . Giỏo viờn tuyt i
trỏnh vit cht li mt s t v bi. Cn xoỏ i nhng ý ó c ghi lờn bng trong
giai on lm mu ngha l khi hc sinh lm vic cỏ nhõn trong phiu hc tp thỡ trờn
bng ch cũn li khung mng trng.
Hot ng 3: Lp dn ý : Sp xp ý ó cú trong mng.
- Hng dn hc sinh ỏnh s th t cho cỏc ý tỡm c, lu ý trỡnh t chung ca th
loi vn ang lm v hng dn cú tớch cht m (on vn miờu t thỡ lu ý nhng chi
tit no cú ý ngha gii thiu chung thỡ núi trc, ý no miờu t chi tit, c th thỡ núi
sau)
15
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
- Mi hc sinh xem li cỏc ý trong mng v ỏnh s th t
- Gi vi hc sinh lờn th hin mng ý ngha ca mỡnh ó lm trc lp c lp theo
dừi vic lm mu ca mt s hc sinh. Ngoi khung mng lm mu, GV v sn trờn
bng cỏc mng tng t v che chỳng li. Sau khi HS ó tỡm ý v hỡnh thnh mng ý
ngha trong phiu bi tp, giỏo viờn cho mt s em lờn th hin li ý ca mỡnh vo cỏc
khung mng trờn bng.
Hot ng 4: Hc sinh din t cỏc ý trong mng ý ngha thnh bi di dng núi hay
vit :
- Nu l bi tp núi, giỏo viờn hng dn hc sinh nhỡn mng ý ngha ca mỡnh din
t thnh cõu, thnh bi trc lp hay theo nhúm, cp, theo nhúm ụi l tt nht.
- Nu l bi tp vit, giỏo viờn hng dn hc sinh din t mi t ng xoay quanh
mng ớt nht mt cõu.
- Hỡnh thnh v phỏt trin mụi trng t liu lp hc giỳp hc sinh cú iu kin
d dng s dng t ng khi tỡm ý v ý thnh bi:
+ Thu nhp v trng by cỏc bi vn mu ca hc sinh khỏ gii nm trc.
+ Phõn tớch im hay ca cỏc bi c tiờu biu cho cỏc th loi vn bn, gii thiu thnh
b su tp v trng by.
+ Xõy dng t in lp: Giỏo viờn a ra hoc hng dn hc sinh thu nhp danh mc
cỏc t m cỏc em ó bit theo ch Tp lm vn trong sỏch giỏo khoa.
+Tp cho hc sinh cú thúi quen quan tõm n cỏc trng hp s dng t hay trong khi
c, k chuyn hay luyn t v cõu.
Hot ng 5: Trao i, sa cha v nhn xột:
- Nu l bi núi, cho vi nhúm hc sinh th hin li trc lp ri t chc trao i nhn
xột v rỳt kinh nghim v cỏch núi phự hp vi yờu cu ca ni dung v th loi ca
bi .
- Nu l bi vit: T chc cho hc sinh c sa cha bn nhỏp ca mỡnh theo hỡnh thc
nhúm/cp (i v cho nhau sa cha)
Hot ng 6: Da vo bn nhỏp ó c sa, hc sinh vit li bi hon chnh.
*Vớ d minh ha:
Vớ d 1: bi: Núi v quờ hng em (BT2-TV3 -Tp1- Tr92)
1. Chun b: Phiu hc tp
a..Hon thnh bng di õy
Tờn bi c
Quờ hng l...
Chi tit lm em xỳc ng nht
Ging quờ hng
...................................... ..............................................................
...................................... ..............................................................
Quờ hng
..................................... ...............................................................
16
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
..................................... ..............................................................
t quý, t yờu
..................................... .............................................................
..................................... .............................................................
V quờ hng
..................................... ...............................................................
..................................... ..............................................................
Chừ bỏnh khỳc ca ..................................... ..............................................................
dỡ tụi
..................................... ..............................................................
b.ỏnh du X trc mi cõu nu em ng ý, ỏnh XX trc mi cõu nu em rt ng ý.
Qua cỏc bi c trờn em thy quờ hng:
+ L tt c nhng gỡ gn gi, thõn thng i vi mỡnh.
+ L ni mỡnh sinh ra v ln lờn.
+ L nhng iu mỡnh cú th nghe, cú th thy, cú th s, cú th nm.
+ L cỏi gỡ ú m khi xa mỡnh thy nh thng.
c. Cỏc em hóy ngh v quờ hng mỡnh:
Quờ em õu? Em yờu nht cnh vt gỡ quờ hng? Cnh vt ú cú gỡ ỏng nh?
Tỡnh cm ca em i vi quờ hng nh th no?
2. Cỏch tin hnh:
Hot ng 1: Giỳp HS tỡm hiu yờu cu ca bi v chun b thụng tin ý tng
núi. Trc ht GV phỏt phiu hc tp cho hc sinh v dn dt hc sinh hon thnh bi
tp a, b trờn phiu (theo nhúm)
- GV treo bng ph cú ghi cỏc bi tp a, b trờn bng. Cho cỏc nhúm t nờu kt qu bi
lm ca mỡnh, cỏc nhúm khỏc nhn xột, GV b sung hon thnh bi tp.
Hot ng 2: HS tp trung ng nóo ngh v quờ hng ó xỏc nh trong khung ch
v vit ra bt kỡ nhng t ng no liờn quan n quờ hng m mỡnh ang ngh ti.
- GV treo bi tp c (ghi sn bng ph) lờn bng kốm vi li dn dt kớch thớch hc
sinh hi tng.
- HS lm vo giy nhỏp; GV ng thi gi hai em lm vo bỡa ph ghi vo khung ch
cm t Quờ hng em ri sau ú ghi ra bt kỡ ý tng no ca mỡnh cú c xung
quanh ch y (l ý HS ch ghi t hoc cm t)
Vớ d:
ngụi nh
vn bỏch thỳ
thnh ph

17
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
con sụng

Quờ hng em

cõy a, ging nc

nụng thụn
ng ph
nh cao tng
Hot ng 3: HS ỏnh s th t cỏc ý mỡnh va tỡm c, GV hng dn cỏc em sp
xp cỏc ý bng s th t 1,2,3.
- GV bao quỏt lp c bit l chỳ ý HS trung bỡnh v yu giỳp cỏc em iu chnh.
Hot ng 4: HS nhỡn mng ca mỡnh v núi : Cho hai em núi mu trc lp .
Vớ d : Em sinh ra v lp lờn nụng thụn. Quờ hng em tht l p. ú cú cõy a
c th che búng rp c mt vựng. Ging nc trong veo. Trc mt ngụi nh em l con
sụng quờ hng. Em rt thớch tm mỡnh di con sụng y khi mựa hố n. Em yờu quờ
hng ca mỡnh.
Hoc: Em v gia ỡnh sng thnh ph. ú em thy cú nhiu ngụi nh cao tng. Trờn
ng ph, mi ngi v xe c i li tp np. Ngy ngh, em thng c b m dn i
xem vn bỏch thỳ, c ngi trờn lng chỳ voi con. Cm giỏc ca em lỳc ú rt l
thớch. Em yờu quý ni ny.
- C lp nhn xột, GV b sung.
Hot ng 5: Hc sinh núi theo cp (hoc nhúm 4). GV bao quỏt lp c bit lu ý giỳp
hc sinh yu.
Hot ng 6: HS núi th hin trc lp:
- GV gi i din cỏc nhúm lờn núi trc lp ( khụng nhỡn mng ý ngha). Nu l hc
sinh yu, GV cho hc sinh nhỡn mng núi.
- T chc cho HS th hin m rng cm xỳc v quờ hng mỡnh. Khuyn khớch HS t
tỡm t thờm cõu hi m rng. GV nhn xột chung.
Vớ d 2: Dy bi : K v gia ỡnh (BT1-TV3 -tp1- tr 28)
i vi bi tp ny, giỏo viờn cn rốn cho hc sinh k nng núi : K c mt cỏch
n gin v gia ỡnh mỡnh vi mt ngi bn mi quen.
1.Chun b : Bng ph: Gia ỡnh em cú nhng ai? Lm cụng vic gỡ?Tớnh tỡnh nh th
no? Tỡnh cm ca em i vi gia ỡnh?
2.Cỏch tin hnh :
Hot ng 1:
- Cho HS c yờu cu bi tp, GV giỳp HS tỡm hiu yờu cu ca bi tp: K v gia ỡnh
mỡnh cho bn mi quen bit.
18
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
- Hc sinh tp trung ng nóo ngh v gia ỡnh mỡnh v vit ra bt k nhng t ng no
liờn quan n gia ỡnh mỡnh.
- Giỏo viờn treo bng ph lờn bng. HS c thm v hi tng.
- HS lm vo giy nhỏp. GV gi ng thi hai em lm vo bỡa ph, ghi vo khung ch
cm t gia ỡnh mỡnh ri sau ú ghi ra bt kỡ ý tng no ca mỡnh cú c xung
quanh ch ú.
Vớ d:
Lm rung
anh,ch
hc sinh

ễng ,b

Cụng nhõn

Gia ỡnh mỡnh

em

b,m

hnh phỳc

Hot ng 2: Hc sinh ỏnh s th t ca mỡnh va tỡm c theo th t 1,2,3...
- GV bao quỏt lp c bit l chỳ ý hc sinh trung bỡnh v yu giỳp cỏc em iu
chnh.
Hot ng 3: Hc sinh nhỡn mng ý ngha ca mỡnh v núi
- GV gi 2 em i din k v gia ỡnh mỡnh trc lp.
Vớ d : Gia ỡnh t cú 5 ngi : B m t, anh Thng, ch H v t. B t l cụng nhõn
lõm trng. M t nh lm rung. Anh Thng, ch H u l hc sinh. M t rt hin.
Nhng lỳc nhn ri, m t thng k chuyn cho t nghe. Lỳc no v nh, b cng
mua qu cho anh em. Gia ỡnh t rt hnh phỳc.
- C lp nhn xột, GV sa li v cỏch din t cho cỏc em (nu sai).
Ngoi vic s dng mng ý ngha nờu trờn, trong khi dy tp lm vn lp 3, chỳng ta
s dng bn t duy thay cho s mng ý ngha . Bn t duy l mt phng tin
trc quan, mun xõy dng c nú dy tp lm vn, ngi giỏo viờn cng phi suy
ngh, tỡm tũi c bit l cỏc t ng phc v theo yờu cu ca tng ch , bi. Giỏo
viờn thit k bn t duy cn phi m bo ỳng kin thc ca tng bi, tng ch
v m bo tớnh thm m qua ú hc sinh tip nhn kin thc bi mt cỏch tớch cc
v mang li hiu qu gi hc cao hn.
Vớ d khi dy bi: Núi v quờ hng em (BT2-TV3 -Tp1- Tr92), cỏc bc i
nh ó trỡnh by trờn, giỏo viờn s dng bn t duy nh sau thay cho vic s dng
mng ý ngha:
19
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học

Qua bn t duy ny, hc sinh s da vo cỏc d liu( cỏc t ng phc v cho bi)
hon thnh bi núi v quờ hng d dng hn.
Vớ d1: Quờ hng em thnh ph. ni õy cú nhiu nh cao tng, xe c ụng ỳc,
nỏo nhit. Nhng ngy ngh, em thng c b m dn i xem cụng viờn, i siờu th
n kem tht l thớch. Em rt yờu quờ hng ca mỡnh.
Vớ d 2: Nụng thụn l ni em sinh ra v ln lờn. Quờ hng em tht l p. ni õy
cú nhng con ũ chy trờn nhng dũng sụng. u lng cú ging nc trong veo, cõy a
c th ta búng che mỏt c mt vựng. Nhng ngy hố núng nc, em thng c b m
dn i tm mỏt di dũng sụng. Em yờu quý ni ny bit bao.
Hoc khi dy bi: K v gia ỡnh (BT1-TV3 - tp I - tr 28), giỏo viờn thc hin cỏc
bc nh sau: - Cho hc sinh c yờu cu bi tp, giỏo viờn giỳp hc sinh tỡm hiu yờu
cu ca bi tp: K v gia ỡnh mỡnh cho bn mi quen bit.
- Hc sinh tp trung ng nóo ngh v gia ỡnh mỡnh v vit ra bt k nhng t ng no
liờn quan n gia ỡnh mỡnh.
- Giỏo viờn treo bng ph v bn t duy lờn bng. Gii thiu cho hc sinh bit mt
s t ng liờn quan n gia ỡnh. Hc sinh nhỡn bn t duy, t suy ngh v hi tng.

20
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học

- Hc sinh ghi vo giy nhỏp v gia ỡnh mỡnh.
- Giỏo viờn gi mt vi em k v gia ỡnh mỡnh cho c lp nghe.
- Cho hc sinh nhn xột li k ca bn. Giỏo viờn nhn xột chung.
*Lu ý: Hc sinh lp Ba t duy cha nhanh, suy ngh tỡm ra cỏc t ng phc v cho
bi cha nhiu nờn hc sinh khú v c bn t duy hon chnh. Bi vy trong
khi dy Tp lm vn mun t hiu qu, giỏo viờn nờn chun b bn t duy hoc s
mng ý ngha ỏp dng vo ging dy. i vi nhng hc sinh khỏ gii, giỏo viờn
cng cú th hng dn cỏc em v bn t duy trong mt s bi hc nhng khụng yờu
cu quỏ cao i vi hc sinh. Nu hc sinh v c bn t duy phc v cho bi hc
thỡ giỏo viờn cn nh lng thi gian phự hp cỏc em hon thnh, trỏnh tỡnh trng
lm dng v ri khụng t yờu cu bi nờu ra.

21
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
IV. HIU QU CA SNG KIN KINH NGHIM
* a bn, i tng nghiờn cu:
Hc sinhlp 3A, 3B trng Tiu hc Sụng Lụ, thnh ph Vit Trỡ, tnh Phỳ Th.
* Cỏc phng phỏp c s dng:
1 - Phng phỏp nghiờn cu ti liu, lớ lun.
2 - Phng phỏp phõn tớch, tng hp.
3 - Phng phỏp iu tra, kho sỏt
4 - Phng phỏp luyn tp, thc hnh
5 - Phng phỏp thng kờ.
6 - Phng phỏp trao i, tranh lun.
Trong cỏc phng phỏp trờn, khi nghiờn cu tụi vn dng hi ho cỏc phng phỏp tỡm
ra cỏc gii phỏp ca mỡnh t kt qu ti u nht.
Trờn õy l mt s kinh nghim nh v vic dy tp lm vn lp 3 vi dng bi:
Nghe - k li chuyn; K hay núi, vit v mt ch ó c trin khai ti n v chỳng
tụi. Kt qu thu c nh sau:
- Khi vn dng cỏc gii phỏp trờn vo dy Tp lm vn lp 3, giỏo viờn cm thy gi
hc khụng trm nh trc m hc sinh chỳ ý hc hn nhiu, qua thc hnh giao tip
cho thy kh nng hot ng hc tp ca hc sinh rt tớch cc, hiu qu.
- Tit hc din ra nh nhng, gõy hng thỳ hc tp cho hc sinh. Hc sinh nghe giỏo
viờn k chuyn trờn lp sau ú nhiu em ó k li trn vn cõu chuyn trc lp. Qua
kim tra, cht lng cỏc bi vn ca hc sinh nõng lờn rừ nột.
- cỏc tit hc Tp lm vn, nht l t u hc k I n nay, khi ó lm quen vi cỏch
hc ny, hc sinh mnh dn, t tin hn trong hc tp cng nh giao tip nht l i vi
nhng hc sinh trung bỡnh v yu.
Sau õy l bng tng hp so sỏnh kt qu kho sỏt mt s gi dy Tp lm vn lp 3
vi cỏc dng bi nờu trờn :
Thi gian
Tờn bi dy
vn dng

TS Kt qu thc hnh ca hc sinh
Khỏ
TB
Lp hc Gii
sinh SL %
SL %
SL %

u HK I
(tun 3)

3A
3B

K v gia ỡnh

23
22

5
4

5
6

22
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014

8
7

Yu
SL %
5
5


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
9
8
5
1
Gia HK I
Nghe, k: Khụng n 3A 23
(tun 7)
nhỡn.
3B 22 8
9
5
0
Xỏc nhn ca lónh o nh trng

23
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
PHN III. KT LUN V KIN NGH
1. KT LUN
Vic tỡm hiu nhng khú khn ca hc sinh v tỡm ra c hng khc phc
nhng vng mc khi lnh hi tri thc mi l mt iu khụng th thiu trong quỏ trỡnh
dy hc. Vi vic tỡm hiu thc trng dy v hc phõn mụn Tp lm vn lp 3 trng
tiu hc hin nay vi dng bi: Nghe - k li chuyn; K hay núi, vit v mt ch
v a ra c cỏc bin phỏp khc phc ó em li cho chỳng tụi mt kt qu hc
tp ca hc sinh rt kh quan. Vi giỏo viờn, h ó cú trong tay nhng gii phỏp khi dy
dng bi ny v khụng cũn lỳng tỳng khi ging dy cho hc sinh. Cng thụng qua ti
ny m t chuyờn mụn trng chỳng tụi ó cú nhng bui hp chuyờn mụn hu ớch, h
khụng ch sụi ni tho lun khi dy v phõn mụn tp lm vn lp 3 núi riờng ny m h
cũn mnh dn ra cỏc bin phỏp dy hc phự hp vi cỏc phõn mụn khỏc.
Tỡm hiu nhng bin phỏp phự hp vi tng ni dung bi hc l yờu cu khụng th
thiu i vi mi giỏo viờn khi lờn lp. Vi ti ny tụi mong gúp mt phn nh bộ
vo trong kho tng kinh nghiờm ging dy tp lm vn trong mụn Ting vit lp 3 núi
riờng v trong c bc tiu hc núi chung.
* Bi hc kinh nghim:
nõng cao hiu qu cỏc gi hc Tp lm vn lp 3 c bit l vi cỏc dng bi tp:
Nghe - k li chuyn; K hay núi, vit v mt ch , theo tụi ngi giỏo viờn phi
cú trỏch nhim cao trong cụng tỏc ging dy. Ngi giỏo viờn phi tỡm ra nhng bin
phỏp thớch hp, tỏc ng n tng i tng hc sinh cỏc em phỏt huy nng lc ca
bn thõn mỡnh. Qua ú cỏc em s t hỡnh thnh cỏch hc tp khoa hc v mt thỏi
hc tp ỳng n, ngi giỏo viờn cn lu ý mt s vic sau:
- Nm vng ni dung chng trỡnh mụn Ting vit lp 3, c bit l cỏc bi dy Tp
lm vn cú trong chng trỡnh t ú xõu chui c cỏc kin thc cn cung cp cho
hc sinh qua cỏc gi dy.
- Chun b k bi dy v xỏc nh ỳng trng tõm ca bi.
- Trong tng tit hc cn vn dng nhiu phng phỏp v hỡnh thc dy hc khỏc nhau,
khc sõu kin thc bi ging giỳp mi hc sinh u hiu v lm bi tp c ngay ti
lp.
- i vi cỏc bi tp: Nghe - k li chuyn, giỏo viờn cn trau di ging k ca mỡnh,
m bo õm lng va , k ỳng ng iu, bit nhn ging khi cn thit c bit l
nhng cõu chuyn cú nhiu cõu hi thoi.
24
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn lớp 3 ở trờng tiểu học
- i vi mi dng bi tp, giỏo viờn cn xỏc nh i tng hc sinh yu v tỡm
nguyờn nhõn dn n vic hc sinh khụng theo kp bi cú bin phỏp giỳp kp thi
giỳp cỏc em cú iu kin v nim tin hc tip cỏc bi hc sau.
- ng viờn khen thng kp thi gõy hng thỳ hc tp cho hc sinh.
2. KIN NGH
a. i vi giỏo viờn: Trong quỏ trỡnh dy hc núi chung v dy hc mụn Ting vit
Tiu hc núi riờng, giỏo viờn cn cú ý thc nghiờn cu, tỡm hiu, vn dng nhiu bin
phỏp, th thut nõng cao hiu qu hc tp cho hc sinh.
b. i vi nh trng: Cn cú cỏc bui sinh hot chuyờn mụn cú cht lng giỏo
viờn cú th hc hi, trao i kinh nghim, nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v.
c. i vi cỏc cp cỏc ngnh:
- Sm iu chnh kp thi v chng trỡnh v sỏch giỏo khoa nhm m bo nhu cu
hc tp ca hc sinh.
- Cn t chc cỏc chuyờn Ting Vit theo cm hoc cp thnh ph v bi dng
thng xuyờn cho giỏo viờn nõng cao cht lng dy v hc.
Trờn õy l mt kinh nghim nh m chỳng tụi ó th nghim thnh cụng ti n v
gúp phn nõng cao cht lng dy, hc phn mụn Tp lm vn lp 3. Rt mong nhn
c s gúp ý ca thy cụ v bn bố ng nghip. Xin chõn thnh cm n!
Hon thnh ,thỏng 11 nm 2012
Ngi thc hin

Nguyn Th Chung

25
Ngi thc hin: Nguyn Th Thu Hin
Năm học: 2013 - 2014


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×