Tải bản đầy đủ

Lịch thủy triều Quy Nhơn Bình Định 2013

IHCSS T'tr{H]Y B-ffiHHE]
@

QUV iqs{#H

Nim 2013


DQ C.,AO

i\{(ic NrIoC

TL]NG Gro;

vA Gro, EQ cAO NuoC LoN, NI/GC

QUY I{F{GN

dQ:
Kinh d0:
Vi


Muc nuoc trung

1

3"45'N

109o13'E

binh:

1,56m

R.ONG


QUY
Thdng I

Mui gio:
-07.00

Vi dq: 13o45'N

NHON

Kinh d6: l09ol3'E

nam 2013
DQ CAO MtJ. C NIJOC TLNG

,Jg,iy

Ngdy thring

uong

dm lich vd
tuin trang


lrch

0

I

2

3

4

5

6.

7

8

9

l0

ll

t2

l3

l4

l5

l6
l7

,9

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,9

0,8

0,8

0,9

1,0

1,3

1,4

1,4

,4

1,5

I

2

1,8

l,'!

1,5

1,3

l,l

1,0

0,9 0,9

0,9

t,0

1,3

t.4

1,4

5

,9

r,5

1

,8

1,8

1,7

1,5

.1

5

,.|

1,7

,5

1,5

t,7
1,5

1,6
1,5

1,4
1,5

1,3

t,4

l,l
1,2

1,0

l,r

0,9

I,l

1,4

1,4

5

1,5

1,5

1,0

1.4

1,5

,5

1,5

I .'1

t,5

23
09

05

1.3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

,7

1,8

I ,'1

1.5

1,2

1,3

I,8

r,6

t,2
i,3

l8

,l

0,9

0,8 0,8

0.8

0,9

1,0

l,l

t,2

r,3

t,3

1,4

1,5

1,6

,7

1,8

I ()

,2

1,0

0,8 0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

l,l

L,2

1,3

t,4

.6

1,7

ll

,4
,7

t,2 0,9 0,1 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0
t,4 I,I 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8

,8

1,6

,9

1,8

l,l
1,0

1,5

1,9

2,1

r,9

2l

00

2,1

1,5

1,8

.2,0

2.0

22 00

2,1

I,9

2.0

22 27

2,1

1,7

2.0

23

2,0

1,2

1,0

0,9

0,9

t7

,6

1,7

[,5

1,5

l14

1,3

1,2

l,l

1,0

I8

5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,3

1,2

1,2

1,1

l9

,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

,l

l,l

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2\

,l

l,o

1,0

22

,0

t,0
t,0

l,o l,l l,l l,l

0,9i

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

l,l

23

,l

0,9

0,E

0,8

0,8

0,8

0,9

1,0

1,0

?4

,l

1,0

0,8.

0,8

0,7

0,8

0,8

0,9

1,0

I,l
I,l

25

1

1,0

0,9 0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

,3

l,l

0,9 0,8

0,7

0"6

0,'J

0,8

0,9

1,0

CN

,5

1,2

1,0

0,8

c,1

0,5

0,7

28

,6

1,4

1,2.

0,9 0,8

1,3

I,l

0,9

0,7

0,7

0,8

0,7

0,7

1,4

1,4

1,3

t.2

I,4

1,5

1,6

1,3

1,4

1,5

1,6

0,9

1,2

2,1

1,2

1,3

0,8

00

1,6

1,5

0,8

0,8

00

20

s

l,v

0,7

0,9

r9

I ,'t

,6

1,8

0,7

1,0

1,5

2,t

1,4

,8

0,8

2,0

2,0
1,5

l(r

1,0
t1
LtL

0,7 0,8

2.0

1,4

1,8

1,3

1,4

0,6

,4

1,3

1,4

1,4

,4

1,4

1.6

1,3

1,4

t,4

,4

1.4

I.-5

1,3

1,4

1,5

,5

1,4

1,3
1,4

1,4
1,5

1,5
1,5

,5

1,5

1.4
1,4

02

00

1.5

03 00

1,3

22 00
07 56

1.0

2l

t.2

r8

1.7

03

ll

0.9

22

1,7

03 40

0,8

23

1.8

0.7

.\t
LA

0,7

25

5

1,6

t,l

1,3

1,3

1,4

5

1,5

t,'l

1,2

1,3

1,3

,4

1,5

t.7

1,5

I,6

02 26

1,4

1,0

l0

l6

1,7

1,4

0,9

20 20

l7

1,3

0,9

1,5

1,2

1,2

0,8

00

I,5

L,I

0,8 0,8

l5

1,7

,6

0,9

t,'1

l5

0,9

1,6

1,5

0,8

07 42
t.l 08 06
t,2 08 l9
t.3

00 28

1,4

1,0

00

00

t,6

t,4

0,9

t9

I4

0,8

1,7

1,2

1,0

03

1,5

0,7

00

1,7

1,2

00

22

CN

r6

,6

1,3

07 t2

t2

0,6

l,l l6 ll

I,5

7,2

ll

0,6

1,2

1,5

1,4

0,6

1,4

1,4

0,7

04 4l
05 22
06 02
06 38

,6

1,2

0,9

t0

1,3

1,2

0,9

a,'l

1,3

t,7

0,8

8

9

1,3

,6

0,8

1,6

t4

7

0,8

t,8

t,8

I,l
0,9

t,5

1,6

0,7

00 53
02 09
03 06
03 56

1,4

1,5

1,3

t,2

1,7

1,4

1,2

05

1,6

1,4

1,3

1,0

1.4

1,4

5

CN

,6

1,6

1,2

l,l
I,l
l,l
l,l
l,l
l,l

1.5

l_s

00

l,l

0l
l5

,6

1,2

0,8

1,9

2,0

1,4

,9

1,5

0,7

l0

1,4

r5

0,8

1,5

1.8

04

1,8

1,4

1,6

l,l

1,5

1,9

t.7

1,2

l,l
0,9 l,l
0,9 l,l
1,0 l,l
l,l l,l
l,l t,2

I^6

14

1,3

()

7

02

t6 06
I7 00
t7 2l

1,8

II

1,6

1,6

,7

1,6

1,3

1,7

[,6

,7

4

1,6

1,5

,.j0

1,0

1,4

08 44
09 07

,'l

L,4

1,5

3

1,4

,6

1,3

,7

0,9

06

1,6

1,3

29

08 r9

2l

1,5

1,3

t5ilz

1,4

1,5

1,5

1,2

26

I9 l7

00

1,4

l,l l,l

1,2

1,5

l6

1,4

I,0

2

15 27

1,3

l,o

I

0,9

1.7

1,2

0,9

0,8

50

I,8

1,2

1,0

0'7 20

07

lich

09

1,2

,0

cao
m

0r

I,I

tl

Gi&

hph

00 l7

t,2

1,2

cao
m

Ngay
duong

1,6

1,2

1,2

cid

hph

Da

1,4

1,3

1,2

cao
m

D0

,'i

I

1,2

l,n

Cio

hph

D0

1,4

l.{

1,3

I,l

1,2.

1.9

1,3

,l

CN

23 59

1,4

1

.1

cao
m

1,5
1,4

|

hph

1,5

1,4

1,3

Gid

D9

23

r,8

1,3

1,3

Nham Thin

22

1,9

1,3

1,3

('N

2l

1,5

I,l

,3

l/12

20
1.6

1,0

('N

.

l9

1,5

1,0

1,4

tl

l8

NUOC RONG

NU'OC LON

GIO (m)

1,4

1,3

1,7
1,7

1,3

r,6

1,4

00
00

1,3

l8

t.8

1.4

l9

l6

1,8

1,5

00

1,8

00

1,8

1,7

27

1,6

r,8

1,7

2t

27

t,8

22 l0

1,3

1,3

,3

1,3

1,6

1,3

1,3

t,3

,3

1,3

1.4

1,7

1,8

1,5

1,8

1,4

1,3

t,3

1,3

,3

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

,3

1,3

t.2
t.2

t,2

23
t,7 23
1.5

l8

I.l

CN

r9

20
r,6 21

1,2

t7

l,l

1,2

04 04
04 28
04 54
05 2l

1,8

r,0

0,6

26

0,6

CN

t,8

05 48

0,6

28

00

1,8

06

16

0,7

29

59

1,7

06
07

43

0,8

30

08

0.8

3l

t3 l9

r.3

t4

1.4

00

t7 r8
l8 :rl

1,2
1.2

45


QUY

vftii gid:

Thitng2

-07.00

NgAy th{ng
rong Am lich

ich

vi

tuin trtrng

)

0ll

4

3

1

6

5

l0

9

8

il

l2

13

14

5

1,4
t,5 l'4 l,2 l l,l 1,0 0,9 0,9 I l'0 [,1 t'2 1,3 I,4
1,5
1,5
1,4
!,3
1,2
r.r
1,01
l,l
1,2
,,0 1,4 rJl
t,6
,,3 1,3 r,z I 1,7 l,l ,,, l?l ,,,1 1,2 I,j 1,4 1,5
1,3 rc 1,5 1,6
L,2
,,,
,,,
,r,I
l,l
,,,
l,l
,,1
!? ll
I,4 l5 I,6
1,2 LtJ
0,8 0,8 0,9 0,9 t,o I 1,0 I,l r'l

6

0,8

l,6 1,6
r,4 ,,0
I,2 1,21
,,0 1,0

I

l

,^N

I

I

I

I

I

I

i

I

3

l

I

I

I

I

il

l

ill

I

I

I

|

]

0,7

0,7

0,7

0,8 I 0,9

]

l,)
lrt

1,3

1,4

i,5

1,6

i,ll l,l

1,2

r,3

1,3

1.,^

1,5

t,2

1,2- 1,3

1,3

1,4

1,2

1,2

1,3

I,_;

1,2

1,2

1,2

t)

t,2

1,3

1,3

1,2

1,0

0,9

]

0,9

7

0,9

0,7

0,6

0,6

o,o I 0,7

0,8

a

t,0 0,8

0,6

0,6

o.s I 0,6

0,'7

0,8

,,0

I

l,l

o,s I 0,5

0,6

0,8

o,g

I

1,0

0,6

t,L

1,0

1,4

1,2

0,9

0,7

o,o I 0,6

0,6 0,7

ll

1,6

1,4

l,l

0,9

0,,

0,7

0,7

t2

1,7

1,3

l,l

o'e 0,8 0,7

0,8

1,2

l,l

CN

o

l/l

0,8

1,4

I

1,0

l,l
l,l

,,rl

1,0

l,l

0,,

1,0

1,2

1,3

1,3

1,0

1,2

1,3

1,4

o,g

|

1,5

|

1,6

|

]

I

I

4

l0

I

I

t7

1,3
I

1,4
I

1,5

I,7 | 1,7
r,z I t,;
r,; I l,;

1,2

|

1,2

1,2

I

1,3

1,3

t.zl t,z

1,4

1,3

Quy Ty

1,5

r3

t.6

1,6

l4

1,5

I,5

1,4

I
I

0,9

1,4

1,4

1,4

1,4

CN

1,2

1,2

1,2

1,3
1,3

1,2

t7

1,0

1,1

l,l

1,1

t8

0,9

0,9 0,9

1,0

0,8

0,8

1,2

l,l

0,9 0,9

I 0,8

0,9 0,9 0,9

I,0 0,9

1,0

1,0

I

1,0

I,1 I

l,l

1,0 I

r,,

0,8

0,8

0,9

1,0

Io, |l': l o,'l

0,7

0,8

0,9 I 1,0 lr,r
0,8 I o,g I r,o

20

0,8

0,8 I o,z

2l

0,8

0,7

22

0,9

0,8 I

CN

1,0

24

l,l

1,2

i

1,5

r,+

|

r

5/l

25

1,2

26

1,4

0,7

0,8

0,8 I o.z I o.e I o,u 0,6 I 0,,
0,9 o,* | ,,u I o.e 0,6 I o,z
I
1,0 0,, I o,z o,u 0,6 0,,
I
I
I
1,2 I 1.0 I o,* I o,u 0,7 I o,z

2'7

1,5

1,3

28

I,5

1,4

r5

I o,o

| ,,0 I o,'

lll I ,,t ll,0

0,7 I

0,8

I r,o
0,8 I o,s ,,0
|
0,8 I 0,, I r,o

0,,

0,9 I o,s

0,, I r,o

I
0,8 I o,g

0,8
I

lo, lr,,

0,9 I t,o I

,,,

m

hph

Da
cao

m

Gid

hph

D0
cao

m

Gid

hph

DO
cao

Ngnv
duong

lich

m

1,4

1,2

l,l

1,0

1,0

1,5

1,4

1,2

1,1

1,0

0,9

16 00

1,7

1,7

i,6

i,4

1,?

i,l

0,9

t6

25

1,7

00 35

0,8

5

t'l

29

1,8

0l

0,7

6

1,2

1,0

I,I

1,4

1,4
1,3

t9

45

1,1

07
07

43

i,0 21 09 1,0
l.l 22 50 0,9

37

07 29

0,9

I

CN
3

4

1,7

54

I,8

1,8

1,7

t,6

1,4

1,7

1,0

1,8

t,8

1,8

1,8

1,6

1,5

1,2

19 00

1,8

0?. 52

0,6

7

1,7

1,8

1,8

1,9

1,8

l,'1

1,5

20
21
22

00

1,9

0,5

8

00

i,9

03 40
04 2l

0,5

Ll!

0A

to
Iro

05 c0

0,6

IO

05 32

0,6

lt

06 c2

0,7

12

l8 08 I,l 06 29
t9 09 1,0 06 52

0,8

I3

0,9

l4

i

I,5

1,7

1,8

1,8

l,e

I,8

1,6

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

l,'1

1,2

1,3

1,4

1,6

1,',]

1,8

1,8

l,!

t')
t;L

t,

i,5

1,6

1,7

I,t

1,2

1,3

1,4

I,5

1,0

lr0

I,l

1,2

1,0

I,0

l,o

l,l

1,0

1,0

|

,4

23 00
23 2t

i,8
t,7

l2 t'l

1,3

00 l0

1,5

t3 00
l3 00

l,l

1,1

t3

2s

1,5

0l

00

1,4

1,0

1,0

14 00

1,5

02

00

1,2

1,3
1,4
1,4

t7

07
06

06

l,l

05

1,0

20

14

1,0

t5

54

t.t 2t

32

1,0

CN

23 20

0,9

t7

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,3

1,4

1,5

t,5 | t,+
r,s I r,s
r,s t,s
I
l,s I l,s
r,s I r,s

1,3

1,3

1,4

,,, I ,,,

1,5

1,5

1,5

1,4

1,3

1,2

1,0

r8

00

1,5

a2 s4 0,7

2t

l,+ | l,a
r.: I t,o
r,z I r,r
,,r I ,,2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,3

l,l

19 00

1,5

0,6

11

1,4

1,5

1,5

I,6

I,5

1,4

I,3

20

00

1,6

03 7Z
03 49

0,6

CN

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,5

1,4

1,6

04

15

0,6

24

1,3

t,4

1,5

1,6

1,6

r,5

2t
7t

00

1,2

28

1,6

04 42

0,6

25

I,l

r2

r,3

1,4

1,5

r,5

1,5

22

16

1,5

1,0

1,0

t,l

1,3

1,4

1,5

1,5

r,r I r,o

0,9

0,9

1,0

t.l

1.2

1,3

23 05
).4 23 59

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,2

1,3

1,4

1,3

1,2

0,9

0,9

t4 2l

1,5

1,4

1,3

l,l
I,l

i,0

1,5

1,0

0,9

0,9

1,5

1,5

1,4

1,3

1,2

l,l

1,0

0,9

15 00
16 00

1,5

0l

I7

0,8

l8
l9

1,5

1,5

1,4

1,3

1,2

l,l

1,0

t6

22

1,5

02

18

0,7

2A

I

0,, I o,o

cao

Gie

I,5

l,l

1,1

1,2

1,4

1,5

hph

DO

1,6

I,l

l,l

1,3

1.4

1,4

/.3

Gid

0l 00 1,6 14 00
1.3
l,l t4 t9 ts 0l 28
0,9 l5 00 1,6 03 00

I,I

1,2

1,4

1,3

)7

1,2

t,l

1,3

1,2

21

1,2

l,l
l,l
l,l

1,2

20

1,3

l,l
l,l
l,l

r,z I t,z
,.: I t,z

I

l,l
l,l
l,l
1,2 I,l l,l 1,0
1,2
l,l
1,1
1,2 I,l l,l
,,,
l,l
l,l
l,l
1,1
l,l
i
1,0 I,0 1,0 I,1 l,l r,,
I
]

l5

l9

0,7
I

l9

t,2

I

|

1,3

l8

NUOC RONG

NUOC LON

i

t!lltl
t,+
t,: I

Kinh d0: l09ol3'E

GIO (m)

DQ CAO ,.IUC NUOC TTNG
Igd
lgay

Vi tlQ: l3'45'N

NHON
n[m 2013

l,l 1,2
l,l 1,2
l,l l,l
l,l l,l
l,l 1,2
l,l 1,2

1,2

1,3

1,3

1,2

1,2

1,3

1,2

t1

1,2

1,2

l,l

1,I

1,2

i^

t,L

1,3

1,2

l,l r,t I t,t
l,l r,t I t,o

t,2

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,5

1.4

12 00
12 00
12 00

1,1

05

09

0,'1

26

1,3

15 49
16 50

1,0

0,7

27

1,3

t7

0.9

05 35
05 59

0,8

28

1,2

48

47


QUY

Mui gio:

Thang

-07.00
DQ CAO MIJC

NuoC

3

rLNc

Ngay NgAy thang
dtrong 6m lich vi
lrch

W dQ: 13o45'N

NHON
nIm 2013

Kinh d0: 109'13'E

t8

17

l9

20

0,9

0'9

2l

11

1,0

l,l

I I,t

1,0

i

1,0

0.e

1,0

1.0

i,1

I,l I,l

1,1

I.l

l.l l,l l,l

t,2

l.rll,3lt,+lt.+
l.2lr,3li.4ll,s
l.2ll.3ll,1ll,s
l,2lr,3ii,4ll,5

1,0

1,0

I,l

1,7

r,2lr.3lt,+lt,s

1,0

I,l

1,2

1

0.7 10,8 10.8 0,9 1,0
0,6
0,6 0.6 0,6 10,610,7 0,8 0,9

1,0

l,l

tt

0,7

0,6

o.sl0,6l0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

r,rir.:lr,:lr,+
l.llt,2ll,2ll,3

0,9

r,0

r,r

1.4

1,6

1,6

1,6

0,7

0,8

1,5

0.9

0.6 l0,6 l0,6 0,6

1,5

()

l,l

0;1

0,9

1,0

l,llr,2lr,zlt,z l,l I l,l l,r | 1,2

1,6

1,6

0,6

1,5

0,7 10.610,6

1,4

0,9

1,3

l,l

1,0

r,l I I,l

1,0

1,1

1,2

t,2

0.9

1,5

0,'7

0,8

1,4

0.7 I 0.7

1,3

0,9

t,2

1.0

o,e I 0,8

0,8

0.8

0,9

t.2 I
r,2 I

l,l l.o I o,e

0,9

1,0

I,4

0,9

0,9

I,0

l,l

r,3

1,2

l.o I 0,9
l,l I l,o

r,4
r,2

0,9

0,8

0,8

0,9

I,o

1,3

1.2 I t,0

0,9

0,8

0,8

0,8

0,,

0,9

0,8

0,8

0'8

I

l

('\

1,4

1,4

l.3ll.2ll,l

r,3

1.3

t,3 | r,2 |

t,2

l.2ll.2ll,l

l,l

l.l l.l

0,9

1,0

l.oll,rll,l

0,7

0,8

0,9 lo,9 I l,o

0,6

(t

r'N

e ll2
Quv Tv

1.4

r.3

t')

1,4

1,3

t.2

t,3

1,3

1.2

l,l

t.2

1.2

('N

1,0

l,l l,!

rg

0,9

0,9

t,0

l9

0,8

0,8

0,9

l.l

I

1,0

0,9

0.9

1,0

I,l
I.l

1,0

1.0

1.0

I,l

l,l
l.l l.l l.l
l,l I,l l,l

t.2

1,0

I,l I,l

1,0

1,0

1,0

o,e I o,e

1.0

1.0

1,0

II,r

1,4

|1,2,,r.2

1,6

1,5

|

r,3

I

1,4

1,2
1,3

1.2

I l.s t,s I 1,3
t,6 | I,6 1.6 I 1,5

r.6

I

l

0,9

1,4

i

i,5

1,6

|

1.6

1,6

1,6

1,5

r.3 I

1,1

1.4

I
1.3 I

1,5

1,6

1,6

1,6

|
r,4 |

0,7

ro ool

1,6

0,7

rs

c,7

1,5

r,l

1,2

0,8

1,6

I

1,3

03

0,9

I t,7

1,0

00

02

1,0

1.6

t.2l1.2

0l

1,6

1,2

1,2

r,4

1,5

1,3

1,3

1,0
1,2
1,4
1,6

l,l

1,3

1,4

|

1,3

l,l

1,0

0,8

0,8

t,5

1,4

| I,3

t',

1,2

l,l

0,9

0,8

0,8

I,l

1,4

|

I

I

I

0,9

8

oql 0,6

9

1,6

1,5

zz ool

1,6

ll

00

ool
o+l

1,5

zsl

1,4

0,7

13 06

1,5
1,5

0,8

0,7

0,7

1,5

l,s |

1,0

0,9

0,8

a,7

t4 ll

1,5

1,4

1,3

1,2

l,l

I,o

0,9

0,8

15

1,4

1,4

1,4

1,2

l,l

22

0,7

0.6

0.6

0.7 I 0,7

0.8

0,9

0,1

0,7

0.6

0.6 I 0,7

0,8

0,8

CN

0.8

0,7

0,-]

0,6 I 0,7

0.7

0,8

25

1,0

0,8

0,1

0,7

0,8

26

I,I

0,9

0.8

0,7 | 0,7
0,7 | 0,7

0,8

0,9

t,2

I,l

0,9

0.9 I 0.8

0,8

0,9

I,l I r,0

0,e I 0.e

0,9

0,9

0,9

t,0

1.2

I

1,0

0.e I 0,8

0,8

0,8
0,7

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,2

1,3

1,3

1,4

28

t.3

1,2

29

r.3

1,2

1,0

1,0

r,3

| l,l

t,o I 0.8

0,7

1,3

l,l I,l

1,5

I

I,r

o.e

30

1,3

1,2

0,8

1.3

I.l

1.2

1.2

l.l I,l

r,6 | r,s

I,l

0,9

CN

I

t,3 I

I,I

1,0

I,l

1,3

1,3

I

0,6

I o.z

1,3

1,2

l,l i 1,2
0,9
I ,,0
0,7
0,6
0,6

I o,s
0,,

I
I

o.o

1,0

0,9

t6

l8

03

23

1,4

23

0,6

CN

0,7

25

0,7

26

1,3
1,4

11 )O

1,4

I,l

0,8
0,6

i

I

0,,
0,7

1,2
1,0

0,8

l1 2l
12 00

2A

11

1,4

1,0

l|23

C,,6

1,4

ll 00
il00

o:

02 l8

21 00
22 00

1,3

t8
t9

lr, 3e

1,4

1,2

1,3

CN

fr,7

2l

l,r 20 00

1,2

a,7

,sl

0,6

I,3
1,4

0,8

L,/

t,2

1,3

l,l lzo ool
lzr otl

l4
l5
l6

0,8

39

1,4

1,4

0,8

I

50

1,3

07

05 39

t3

0l

1,0

1,4

1,0

0,9

I

00

l,l

t,?

1,0

CN

t7 rel
rs ri
irqo+l

I

0,9

0.7

34

1,5

l,l

2t

05

,,, 05 47

1,4

r3

1,0

| 1,4 r,4 | 1,4
r.3 I 1,3 r,4 I 1,4
r,2 I 1.2 1,3 | 1,3
r,l I I,l t,2l1,2
r,l I r,l I.l Il,l
r,r | 1,0 r,0 | 1,0

0,9

0,8

1,2

r.4

l2

13

0,8

1,2

0.9

ll

16 24

I

,, |

0,7

oo onl 0,8

05

,, ,r1' 1,5 lor tz | 1,2

loo

* ,rl

0,9

l,l t2 001

1,5

1,0

t5

0,9

1,3

0.8

I,,-',0

24

1.2

| ,,3
I

03 471 0,6

14 09

1,0

1,3

0.7 I 0.8

oo

|

z+

l,l

1,2

0,8

1,4

4,7

1,,

1,4

1,4

0.7

5

or
00

00

4

1,6
|

t,5 I

0,8 I 0,9

CN

7

1,5

0.8

4.7

,, szl 0;1
0,5

14 00

0,7

osl

,t

nl

ll

0,7
I

l,l

I

02

1,6

l

72

c6
a6

001 1,6

o0l

1,2

2

6

2'

l,l

1,0

0,8

471 0,9

0,6

zo ool

rr
rr

30

le s2l

I

1,4

1,4

l8

or

1,3

1,3

0,9

18

1,7

1,5

,,

06

0,6

1,4

1,5

m

00 0?l

1,6

I

0,7

16 ool

r7

cao

I

18 22

t,5

I

0,7

hph

1,6

oo

Ngnv

DO
GiU I cuo duong
lich
h ohl
'lnl

DO

Gid

I

l,l

1,3

1,4

1,7

t,5 |

I,l

t,2

1,0

1,5

0,9

1,0

I,l

|

0,1

0,9

r,3 |

1,5

m

t+l

0,7

l5

cao

rr

0,8

1,6

1,4

GiU

hph

13 001

0,9

I

12 r8l

m

1,0

1,0

1.6

cao

0,8

t,2

I 1,6
r,s I 1,6

Gib

hph

DO

0,9

l

0,8

0,7

27

0,8

1,2

DO

0,8 0,8

|

I

I

I 1,4
l,s I l,s

t,2

l,l l,l
1,0

I 1.3 I 1,4 I

1,4

0,9

20

23

tuin trlng
t,0 0,9 0,9

NUOC RONG

NUOC LON

GIO (m)

1,4

1,4

09

1,2

t4

7',7

l,l

10 08
l0 lB

1,2

15 24

1,0

02 5l
03 2l
03 50

1,3

l6

0,9

M16

cl,8

27

0,9

17 07

0,8

Lt5

00

0,7

29

l0
23

25

1,3

l6

04 40

1,5

05

00

t,0

r8

1,6

1,3

05

ll

1,1

18 54

(),6

30

L,/

04

56

1,1

r9

0,6

CN

1,6

a0 27
02 00

53

49
48

I


QUY

Mrii gi&:

Thdng a

-07.00

DO CAO MUC NTIOC TI.ING
Ngay Ngny th6ng
duong 6m lich vA
tudn uang
lich

0

0,9

I

2

I
1,0

2

0,8

0,9

3

0,6

0,7

I

4

3

5

6

l0

ll

1,2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

l,l

1,2

1,2

1,3

1,4

I,5

l,l

1,2

1,3

1,3

I,l 1,2
I,l l,l

1,2

1,0

0,6

0,6

0,?

0,8

0,9

1,0

1,0

0,6

0,6

0,6

0,'l

0,8

0,9

I.,0

6

0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9

1,0

0,9

0,8

0,8

0,8

0,9

I

l,l

1,0

0,9

0,9

0,9

1.,0

1,2

l,l l,l

1,0

i,0

1,0

t6

t7

l8

l9

2A

2l

22

23

Gid

D0

Gid

DO

cao

Gid

hph

DO

cao
m

D0

Ngnv
duong

hph

cao

lich

Gid

hph

cao
m

t2

1,7

2t 00

0,6

I

0,6

2

0,6

hph

m

m

1,7

1,6

1,4

1,3

1,7

1,7

1,7

1,6

1,4

1,2

1,0

0,9

0,7

0,6

0,6

0,6

13 04

1,7

22 t2

1,6

1,6

1,7

1,6

1,5

1,4

1,2

l,l

0,9

0,7

0,6

0,6

t4

00

l,'l

23 30

1,4.

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,5

1,4

1,2

l,l

0,9

0,8

0,7

15 00

1,6

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

I,5

1,5

1,4

1,3

l,l

1,0

0,8

t6

26

1,5

00 39

0,6

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

l,l

1,0

t8 12

1,4

0r

35

0,6

6

1,2

1,2

1,2

1,2

I,l I,l l,l I,l

1,2

1,3

l,l

02

18

0,'J

CN

1,2

1,3

1,2

1,2

l,l

l,o

1,0

1,0

r,0

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,0

0,9

0,7

0,6

0,6

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

0,6

0:7

24

l,l

t,2

I,3

I,3

1,4

I,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,0

0.9

0,9 0,9

0,9

1,0

l,l

1,2

1,3

1,3

1,3

I,3

1,4

1,4

1,4

1,3

l,l

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

tllrr

1,2'

1,3

1,3

l0

1,2

1,3

tA

1,5

1,5

1,5

1,4

1,2

1,0

0,9 0,E

'0,7

0,7

0,E

0,9

1,0

l,l

1,2

l0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

l,'5

1,2

1,0.

0,8

0,7

0,6

0,7

0,E

0,9

l,b

.1,1

t,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

I,3
t,5

1,3

I,l

0,9

0,E

0,7

0,6

0,7

0,7

0,9

1,0

ll
lr

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

1,5

1,4

1,2

1,0

0,7

0,6

0,6

0,'l

4,7

1,3

1,5

lr5

1,5

1,6

1,6

1,5

1,3

l,l

0,9
1,0

0,8

0,7

0,6

0,6

0,7

l,o

0,8

1,0

l5

1,3

1,0

0,9

t4

1,3

0,9

8

l,l
l,l

l3

NU6C RONG

NUOC LON

GIO (m)

l,l 1,2
l,l t2

0,8

CN

1,2

t2

n[m 2013

20 00
21 00
09 24

0,7

0,7

ll3

9

1,0

0,9

0,8

1,2

5

o

I

l,l l,l l,l l,l
1,0 l,o l,l 'lrl

4

t0

7

W d0: 13o45'N
Kinh d0: 109.'13'E

NHON

1,4

l0

00

1,4

09

1,2

l3

38

1,1

14

1,3
1,3

00

22 00
l;4 23 00

1,3

t4 49 l;0 02 53 0,8
03 2l 0,9 15 45 0,9
03 45 1,0 16 35 0,8

07

'I;5

t',2

04

00

1,6

00

1,6

l8

0,8

11 20

1,6

t9

0,7

l2

1,6

20

0,7

t2

1,6

1,3

Quy Tv

il

1,3

t?

1,2

t3

t,2

CN

1,0

t5

0,9

t6

0,8

0,9

t't

0,7

0,8

0,9

1,0

0,7

0,7

0,8

0,9

0,7

1,1.

0,8

20

0,7

0.7

0,7

CN

0,7

0,7

0,71 0'B

72

0,8

0,8 c,8 I 0,8

23

0,9

0,, 0,8 o,t

l,l

1,0 0"e I 0'e

25

1,2

l.l

26

I1

1,2

1,2

l,l 1,2 1,2 1,3
l,l 1,1 1,2 1,3
l,l l,l 1,2 1,2
lr0 l,l lrl 1,2
1,0 1,0 l,l t2
0,9 1,0 l,l l,l
0,9 1,0 I,t l,l

0,8

0,8

0,7

I,I

1,0

1,0

IB

t9

l,l
l,l l,l

l,l l,l
1,2 1,2 I,l
1,2 1,2 l,l
l,r I,I I,l
1,0 l,l l,l
1,2

l

0,9
I

t5t3

I

I

I

I

1,2

1,2

]N

1,2

r,2 I t,2

29

1,0

l,tl \21

30

0.9

r.0

I

I

1,4

1,5

1,5

1,3

1,2

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6

13 00

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,3

l,z

l,l

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

13

ll

1,5

1,4

1,3

1,2

l,l

I,0

0,9

0,8

0,7

t4

00

1,4

l9

1,3

0,6

0,6

09

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

I,3

1,3

l',2

I,l

1,0

0,9

0,8

l5

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1.3

1,2

r')

l,l

1,0

0,9

t7

2',1

1,3

1,0

t9

23

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,2

1,4

1,4

I,3

I,l

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

!,4

I

t,2
r,z

0,?

t,2

1,4

1,0

0,8

1,2

1,2

1,3

1,0

0,9

1,4

1,2

l,l

til

1,2

1,4

1,0

I

I

1,5

1,4

1,4

1,5

1,0

lj ill r.z

27

1,4

1,3

1,5

0,91 1,0
I

|
I

I,3

l

l,0l

,,0

1,3
1,2

l,l

1,6

1,6

l,l l,l l,l l,l l,l
l,l 1,0 I,0 0,9 1,0
l,l 1.,0 0,9 0,8 0.8
1,2 l,l 0,9 0,8 0,7

]

0,9
I

24

l,l I,l

1,6

1,4

I,l
I,l

i
]

1,0

1,5

1,3

00

t.2

1,2

1,3

t,2

1,2

l,l

1,0

I,l

t.2

1,2

1,3

t,2

I,l 09 00

0.9

1,0

I,t

1,2

1,2

1,3

1.2

09

00

1,4

0,7

0,8

0.9

1,0

t')

1,2

1,3

1,5

1,6
1,7

I

i.2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,5

1,4

1,2

1,0

0,8

0,7

0,5

0,6

0,7

0.8

t,0

l,l

1.2

09 17
r0 00

I

1,2

1,3

1,4

1,6

t,7

1,7

1,7

I,6

1,4

I.l

0,9 0,7

0,6

0,5

0,6

0,8

0,9

i,I

10 09

1,3

1,3

1,4

1,6

l,'l

l,E

1,8

l,'l

1,5

.1,3

I

l,l

0,5

0,8

0,6

0,5

0,5

0,5

0,6

0,8

0.9

I

1,3

1.3

1,4

1,5

t,7

l,g

1,8

1,8

1,7

1,5

1,3

1,0

ll 00
I I 15

1,3

1,3

1,4

I,5

1,6

t.7

t.8

1,8

1,8

1,5

1,5

1.2

12 00

I

I,rl l,2l l,2l

0,9
1,0

0,6
0,8

0,5

0,5

0.5

0,6

0,7

0,6

0,5

0.5

0.5

0.6

J
4

23 s9

0l

00

1,2

5

8

9

i0

23

0,7

lt

a4n l,l l8 r0

0i6

.l?

tt
rrl

56

0,6

r3

43

0,6

CN

32

0,6

l5

2t

25

0,6

t6

22
23

22

0,6

20

0,7

t7
t8

00 l3

0,7

20

04

03 40

I,l

t7

I9

00
09 00
21 00
22 00
23 00

58

0,7

CN

1,2

t3

57

l,l 0t 37

0,8

22

1,3

l4

50

0,9

0,8

23

I,3

02 39

0,9

02 t0
r5 39

0,8

24

1,3

03 04
a3 23

I,0

t6

27

0,7

25

t7

I,I

r5

0,6

26

18 05

0,5

27

1,8

l8

57

0,-5

CN

1,8

19 50

0,5

?9

1,8

20 4'l

0,5

30

51


Vi d0: 13o45'N

NHON
Mrii gi&:

QUY

-07.00

Th6ng

Kinh d0: 109"13'E

ndm 2013

5

Ngav NgAy thdng
drrong dm lich vi
lich
tuin trtuig

0

.,

I

0,8

0,9

l,l l,l
1,0 l,l

o,r 0,7
I

0,8

0,9

1,0

0,7

0,8

0,9

1,0

0'8 0,8

0,9

0,9

1,0

l o,7 0,9

I

2

I

3

4
|

CN

I

6

5,

4

3

0,,

,,,

0,9

1,0

0,9

0,9

1,0

1,2

6

7

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

I
I,3 I r,:

l,l
l,l

1,2

1,3

1,2

1,3

1,4

1,3

1,2

1,0

l,l l,l

I,0 1,0
l;1 lrl

()

1,2

1,2

l,l

1,2

1,2

1,3

1,4

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,4

"

ll4

I

1,3

l5
t6

0'8 0,9

t7

0,8 0,9 l,o
o,z 0,8 0,9

CN
t3
r4

1,4

1,3

1,2

1,0

0,8

0,7

0,6

I r,s

1,0

I

1,0

l,l
l,l
l,l
l,l

I

1,0

I

1,0

l,l 1,2
r,rl t2

23

,,,1 ,,, l,l r,r
t,2l 1,2 l,2l

I

25

i:l1 r.z t2

CN
27

r,z I r,z
r,r I r.z

28

l,0l l,l

I

I

1,2

I

1,2

I

1,2

1,5

1,4

1,3

1,2

1,0

0,9

0,8

0,7

1,5

1,5

1,4

1,3

I,3

t,?

1,0

0,9

0,9

I,3

I,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

l,l

1,0

08

13

1,3

l8

05

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

l,l

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

l,l

08 00

1,3

20 00

1,2

1,4

zt

l't

08 28
09 00
09 20

1,5

23 00

1,7

t7

I

l,l

29

0,91

30

0,8
o.s

I

0;7

0,7

0,8

0,9

1,0

l,l

1,2

0,6

0,6

0,7

0,9

0,9

1,0

l,l

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,"1

0,6

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

18 05

0,6

ll

0,9

0,7

0,7

0,6

0,5

0,6

4,7

0,8

0,9

l0 00
ta12

1,7

l,l
t,i

1,8

0,5

CN

I,0 0,8

0,8

0,6

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

00

1,7

18 45
19 24

0,5

l3

a4

0,6

I{

I,5

1,0

1,0

1,0

t,0 0,9 0,9 0,9

0,9
0,8

1,4

l,l

0,9

0,9

1,0

0,8

0,7

l,l
0,9

0,5

1,2

1,2

1,2

1,0

l,l

l:2

1,2
1,2

08

ll

07

22

1,2

1,6

1,7

0,6

0,6

1,7

20 44

0,6

l5

0,6

0,6

0,7

t2

02

1,6

2t

o,ti

l6

0,8

0,'l

0,7

0,7

13 00

1,5

t7

0,9

0,8

0,7

0,7

t3

23

1,4

1,0

0,9

0,8

0,8

1,3

I,l

1,0.

1,0

0,9

09 00
07 22

22 06 0,7
22 48 0,7
o:*
23

a7 22

03

00

08 00
08 30

1,6
1,7

16

l,B

I,0

1,0

0,8

0,7

0,6

,,t ,,,

1,7

t,7

1,6

1,5

1,3

1,2

l,l

0,9

0,8

0,7

1,6

1,6

1,6

1,5

1,4

1,2

1,2

1,0

0,9

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

l;3

1,2

l,l

1,0

1,3

1,2

1,2

1,3.

1,2

1,2

l,l
l,l

l,l

l,l

0,6

]

1,3

1,4

,,0

l

I

IJI
t,l

I

|

1,3

I

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

t,g

I

1.,3

I,3

rrl lJ

I'3

I,3

1,3

1,3

,;l ,rl

1,3

1,3

1,4

1,4

r.r ,,, l,l l,l ,,ri

1,3

1,4

1,2

r.r

1,2

l,l ,,rl l,i
l

I

1,7

r'o 1,5

1,7

1,8

1,7

1,8

1,6

1,8
'1,7

1

]

I

I

,,,

1,5

I

I

I

I

ill r,s

l,9l

r.s

1,6
1,4

1,5

I

1,4

r,+

I

t,s

I

t3 02

l,l

-28

1,4

t9

24

l,l t4 07

1,0

00 04

0,9

2l

1,5

21 09

l,o

14

5't

0,8

))

l,l

15 44

0"7

73

3l

0,5

24

20

I

I

o,g I 0,8

o,z o,z

I

0,6

0,6

0,8

I

0,5

0,5

0,5

0,7

0,9

1,0

I,l 09 03

25

0,5

0,4

0,4

0,5

0,7

0,9

1,0

r0

00

1,9

r7 l8
t6 o6

0,5

I

0,4

CN

t0 l7

I

,,0

0,9

1,0

I,l
l,l

I

0,7

0,8

0,9

1,2

00 34
a0 57

1,5

1,2

I

i,6

1,4

r,o I 0,8 o,o o,o
uzl 0,9 0,7 o,s

I

1,8

1,6

1,4

I

l,l

o,a I o,o

I

0,5

0,4

0,4

0,4

0,5

0,7

0.9

1,9

l8

53

0,4

27

1,9

1,8

r,o

I

1,3

r.o I o.s

I

0,7

0,6

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

lr

00

1,9

19 40

0,4

28

I

1,9

1,9

1,7

l,s

I

1,0

4,7

0,6

0,5

0,5

0,6

0,7

12 00

1,9

29

I

I,9 r,s I l,7l t,o

23

1,8

20 27
zt t2

0,5

I

1,9

0,6

30

12

1,6

2t 55

0,7

3t

]

I

1,2

l,l

I

I

rrl r,o

I

r,s

00

I

,,,

t3l
r,il

I

I

r.o

t7

1,3

o,a 0,9

1,0

I

t8
CN

0,e I 0,9

1,0

1,0

]

1,6

1,5

25

l,l l,l I,l 1,0
l,l ,at,L rl l,l
l,l 1,2 1,2
1,0
l,l L,2
0,9 1,0

I

1,5

1,5

l0

12 00

1,3

1,3

0,6

il04

1,5

1,5

25

0,7

1,6

t,4l

9

0,8

1,7

1,4

8

0,?

0,7

0,6

1,7

1,3

0,?

20

1,7

1,6

1,4

rtl

7

0,7

1,3

I

I

6

0,9

0,9 0,8

I

]

1

I

CN

0,9

l,l

t,zl t,3 ,,, l,4l ,,5
l,l I
l,0l l,l l,2l 1,2 1,3 1,3 1,4
o,s I,l t,zl
r.: r.g r,r
1,2

0,8

1,2

1,3

1,2

1,3

1,2

l

00 28

l4 l8 1,0 0l 06
0l 35 I,0 t5 l3
0l 55 l,l 16 00
0l 59 1,1 16 44

13 00

1,4

I;3

1,4

3

4

o,7

1,3

I

0,7

0,9 0,8

1,2

I

)

1,6

1,4

rrl 1,3

I

0,6

1,0

1,2

1,5

0,5

lich

1,2

1,3

I

21 46
22 45
23 4l

1,5

I

1,5

cao
m

1,2

1,2

1,4

1,4

hph

1,7

1,2

I

1,5

00

m

1,5

I

r,: ,,,

26

cao.

Ngnv
duong

1,3

1,2

I

1,7

hph

1,7

I r,o 1,4 I r,r
I ,,t 1,5 I r,o
1,5 I r.o 1,5 I t,o
l,? I ,,,
1,5

1,2

1,4

1,8

m

DO

1,5

1,2

]

00
23

cao

1,5

r,a I 1,3 1,2
1,5, 1,6 1,6 r.o I ,,0 I 1,3

tzl 1,3
rrl 1,3

r3

0,6

hph

GiU

1,4

t2
t2

I

0,6

m

D0'

1,6

1,2

1,0

cao

Gi&

1,4

I,l l,l

1,4

hph

D0

1,6

1,4 .1,4

1,3

23.

Gid

1,3

1,3

l,0l ,,0

3l

0,5

1,6

1,2

i

0,, I 0,e

t5l4

0,5

1,7

1.2

22

24

0,6

1,8

1,4

I

at
t, I

0,8

I,8

1,4

I

20

1,0

1,7

1,3

0,8 0,8 0,9 1,0
o,s 0,8 0,9 1,0

CN

1,2

I 1,6

1,3

i

l8

t6

1,3

1,2

))

l5

1,2

1,4

TI

l4

1,2

1,3

20

r3

I,5 I ,,u t, t,? r,7 1,7 I,5 1,3
I
1,5 ,,u 1,7 r,8 1,7 I,6 1,5
I
|
1,5 r,6 1,7 '1,7 1,7 1,7 I,6

1,2

l9

t2

| ',u

l,l 1,2 t2 1,2
I,l l,l 1,2 1,2
1,0 l,l l,l 1,2
0,9 1,0 l,l l,l
0,9 1,0 1,0 l,l

l8

il

D0

l,l
l,l

Quv Tv

ll

17,

IO

CiU

t3
t4
t6

1,5
1,4

1,2

l,l
l,l

9

lr,,, lr
t,l
lr

1,2 . 1,3

I,l

I
t0

I1,4

1,2

1

1,0

B

NUOC RONG

NUOC LON

GIO (m)
DO CAO MUC NUOC TITTVC

ltl

t

i

,,,
]

1.5

,,,

I

r,o r,o I 1.6 r.s

I

I

I

I

I

I

l,l

I

1,5

1,8

1,7

]

i:l

1,3

0,9
1,1

0,8
0,9

0,6
0,8

0,6

0,5

0,7

tz

a,7

0,7

0,7

i3

53


Itfiii

eh

QUY

-07.00

Thing 6
D0 CAO MUC NuoC

Ngay Ngny th6ng
ducmg im lich vi 'ro

i

'lich:,
'h[

ITTgry

I

I

CN
3

4
5

6
7

I
CN

t0

?

o

I

0,8 0,9
|

i,il

lll

|

l,o

i,i

It,t It,z|t,z

lif Ill llj
l3fIlslli

t3
t4
t5

loPlr,olr,r

AN
17,

lnlirIl'i

tg

l9
20

llllll lli

2l

1,,,1,r1,,,

EN
a4:
25
26

z7
78
29

CN

t4

,ss

liiltill;

6

5

7

l,l l,2lt,3lr,3ll,3
1,2

1,2

I,3
1,3
1,3
1,3

eurry Ir,rIr:Ir,z i,3
Ir,rlr,rlr2 t2

il

4

8

9

l0

.ll

t2

l3

l4 .I5

r,2

lrJlr,rlr,s

,,rl,,ol,,ol,,o

lJlr,rll,slr,s

,,2
.,

I r,3 I 1,3 I

rJ I rJ I t.zl

rzl

l,4l 1,4 | 1,4

vl tzl r.z
vl

r,+ I r,3 l
r,+ | r,a I r,g I r,z I

::lil:iilllllll:

;I-I[I;I
iflifliriiiliilifi
u

23

.h ph

o,r o,a

0,9

I

0,8 0,7l|0,7

o,1

lillillnlflji
' o,s I 0,5 | 0,5 I o,o I

l9r

g,?.1,s:l

o,o

I

o,s

I

I

I

I

I

o,e

l,g I

1,5

t,t

I

1,5

t;l

I

ilr,l iili,ilif fjfl i,i

I

l,l

I

,,1f o,e

lu h: l;:; l::: l;,; l;,;
0,9 10,7 10,5 10,5 10,5 10,7 10,9
1,? I l,l li t 0. ll 0,9, l;
I 0,9, I0,9.
r,t I r,r 1,,, I r,o I r,o I r,o I r,o

J

1flflfl

ilrlrll;ll

{1,
lr,rlr:lr.zr .3 lr
lr,rlr,zlr.zl
JlrJlr,+lr,slr

i.r I r: I o,rl
,e I i,o I r,e I i,i I r,r I i,f I
,s I r,s I r,o I

il,,l

1,7

;lj[: l:: l]': l:': ll,:

):7

,.s

lo.s

I

o,5

f;9

,e Jo,+

|

o,c | 0,4 I o,s I 0,5 [ o,s I r,o I

,l

:;l;i

,3

I

,zfr,ol

,5

,6

,alt,tl
,rlr.sl

,5

,alt,sl

,6

liilillfl :ll iltiltiltili ilflflrlrlfl J

I

rlr,ll

l:

r0

0(

lo,5 lo,olo,8 lo,9

lt,olt,t

r,r

;: lill;llil lt:t l::; l;:;

ffilfilfflfilfil

I

I

E0

DO

Gie
cao
pli

cao

{t

E

h

:pli

duong

lich

m

22 341 0,E

I

,rl
t,s

m

i*Igay

DO
.aao

GiU,

39

I

t2 23 051 0,9 I

I

232tl,rl

I

I

3

t4 50; o,g I

4

rs rslo,s

s

ro ralo,z

6

I
|
t64el 0,5 I

I

I

CN

7

t7 241 o,s I I
t7 szl o,r cN

I

i:ll

18

1,7

19 021 0,s
19 35 0,5

1,8

I

I

3010,5

I0

lr

I

t4

1,7

zo oz I

0,0

00

1,6

zo -ra

1,5

zt

I

o,o

I

o,z

La'

11 ?{, i 0,q

C-!\l

11'

01 ?1

l3

D6 00

1,4

t7

l,t

lr
I

t2

53

1,0

oe

iq;:

o,e

22 l5

i

I,0

i

o,g

J6 02

1,5

t+

)7

1,5

14 57', 0.7

00

o+

il

)7 t3

rs nsi o,e

)8 00
)9 00
,9 22

ro aoi o,+

007
100

8 401 0,4
e 201 0,5

200
226

ro

rz rs[0.+

z ssl

0e

2rl r2

13
14
15
18

r zrlo.g

I

I
I

I
I

I
I

reI
20l

I
I

zl
zz

I cN

|

|
I

I
r orlo,s I
ool o,o

0 32l|0,7

315

4t4

o,+

I

t2

i

12

I,t lo,9 lo,8 I 0,7 lo,7 lo,z lo,a t2 29
1,1 | r,o lo,tlo,r, 19,! lur lo,e t1 Y.
qg.

1,7

;1,:l;,1,:l;l::l

09

I

r,o o,s 0,, o,e o,o o,z o,s
I
I
I
I
I
I

1,4

,,,

0(

bph

m,6c RdNG.

r;lrooo rJ II

t,e
r.z
t,g

0(

Gi&

m

07 I

t0 12
u0c

;:;

r'z I r,o

DO
cao

08
09

I

I

o,r o,o o,z o,r

14 I
07 0i
06 2r
07 0r

08 l:

ljl lil
o,r o,g t,o

IJ , , [0,
t,4

rlijl
id
B[rlrlrlrh;l
tt i,*[r,*f
lllrl
l,l

,41.

,zl t

'22

2t

'i

liilisli:i li:i l?:i li:l lti

l;5

;3

.20

I9

'Gid

1,4

r.3 I r.3

l

I8

r.rudc.ldN'

0,9lo,9

0,9

ii'

,3

:ll

1,4

r,s I r,:
r,r I r,r

r:

2

:tli

|

1,4

1,0

,i rihi

| 1,2 | t,2 | t,3

t7

I r,5 I r,s I r,z I t,7 | t,ll r,o I r.n I
I r,o 0.9 o,z lo,e
r.a I r,s I r.o I r.z I r.z I r.s I r.z I r.r l r,+ I r,r 0,9 o,z I o,r

l,l

r.zl r.zl
I r,g I
2 al r.zl r,g I rJ I

,3

t6

1,3

r,r I r,r I,l

i,ol r,o

ulull;lui tiltillllrllill;

1,2
1,2'

1,3

wdoi'.13o45'N
Kinh d$:'109o13'E

ctd 1m; : -

,1

)
1,2

ll:llll lr
lll llilli
oys

t2

1z

3

TrNc

NHON
nlm 2013

|

I

24

2s
26
zT
28

zg

cN

55


Mrii gi&

QUY

-07.00

Thang 7
DO CAO MUC NUOC TLNG

Ngnv Ngny thtuig
duong im lich vi
lich
tuin trang

lv

3

4

lp

1,2

5

6

CN
9

2

4

3

l,l I1,2 I 1,3 I 1,3
l,l
I t,l r,o
I
t2 lr: I r,r I 1,4

I
2

8

I

0

o

116

Quv Tv

r0

lt

6

5

1,4

I

1,4

l14

1,4

It,s

1,5

ll,3

I 1.3 I t.2 I
r,o
r.r
I
I
I

CN
t5

l6

I,l t2

t7

l,l lJ
t2 ,,,

I

1,7

1,7

1,7

I

22
23

t5t6

t2

1,7

Ltl 1,8

r,s t,7 ,,u ,,0

1,2

I

I

)

l,l

vl nl vl

1,2

D1

1,5

1,4

I

1,8
1,7
1,6

I

ttl

,,*

26
27

1,2

,,,

CN

t2

29

1,3

30

lJ

3l

l3

25

56

r:l r:l r:l t2j vl
r;l t,4l l,4l lJl \21

rrl l,4l l,4l r.c rrl
I

I,4l

t2
t2

t,s I,a

I

r3

1,5

I

'14

ill r.s rl r,s
l

1,2

I

I

I

I

|

I

1,5

I

vl rJl
I

ill

1,5

I

r,e

vl r:l r.q
t,t I t,t

I

1,4

2t

09

I,0

I

1,5

14il

0,9

2

t6

t7

0,6

0,6

16 45

0,5

6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0 108 16

1,7

t7 t2

0,5

CN

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

0,6

0,8

0,9

1,0

los

oo

1,7

t7

0,5

8

0,8

0,7

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,9

1,0

loe zs

1,7

18 07

0,5

9

1,0

0,t

0,6

0,5

0,5

0,5

0,?

0,8

1,0

00

1,7

rt

0,5

l0

IJ I,l
1,4 t2

0,9

0,7

0,6

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

00

1,7

19 03

0,5

I,0

0,8

0,7

0,6

0,5

0,1

0,9

0,9

13

1,5

0,6

l,l
1,4 lLq 1,4 1,4 rJ t2
1,2 l\z 1,3 rJ t2 1,2
1,0 I r,r l,l l,l l,l l,l

0,9

0,8

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

00

1,5

0,7

1,0

0,9

0,8

0,8

0,8

0,9

1,0

t2
t3

19 30
19 54

00

1,4

20 t5

0,8

l,l
l,l

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

03 20

1,3

14 00

1,3

l,l

20 29

0,9

1,0

1,0

04

00

1,4

15 00

I,l l0

1,0

20 30

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

04

13

1,5

t2

30

0,9

t7

0s
06

00

1,6

13 53

4,7

00

1,7

t4

50

0,6

l8
l9

07 00

l,t

15 37

0,5

2A

I,5

1,3 I

1,6

1,4

|

,,'

1,5

0,6
0,6

l,l
t2

1,3

1,4

I

lo,,

0,9

0,9

1,0

0,9

l0

ll
lt

1,0

0,9

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0 I o,t

0,7

0,6

0,6

0,6

0,'l

0,8

0,9

t2

o,r

0,6

0,5

0r5

0,5

0,6

0,E

0,51 0,5

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

0,9

1,0

0,4

0,4

o,o 0,5

0,7

0,9

I,0

t,o 0,8 0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,8

r.o

1,0 0,7

0,6

I

0,6

0,8

0,9

|

t2

0,9

0,7

0,5 0,5
o.o 0,6
I

0,6

0,8

I

1,3

l,l

0,9

o,r

,,, rJ

1,2

0,9

l08

l,l
1,0
1,0
1,0
l,l
1,0
1,0
l,l l,l
l,o 1,0 l,l l,l
l,l
0,9 l:o l,l
0,9

1,5

15 08

0,8

3

l16

l5

46

0,7

4
5

I

0,9 I 0,9

08 34
29

39
35

I

I

rr

t,,

I',

Icw
15

I

l5

l

I,l ,.,
I,3 ,,t
1,6 ,,:

1,4

l

I

I

0,81 0,6

I

I

vl

1,8

1,7

I

t,z

]

1,7

I,5 I
r.e I ,,0
t,o I t,s

I

r,s

I

1,5

1,5

1,3

l,4l

el r"g

l.,l 0r
I

I

I

0,7

0,7

0,8

o,g
o,g

001

1,8

16

2l

0,4

os zsl

1,9

0,4

l

1,9

0,4

23

1,9

t7 02
t7 4A
r8 t6

0,5

24

I

]

]

I

I

I

ill oqro ozl,r

ilI ,t ool

18 50

0,6

25

1,7

t9

20

0r7

26

1,5

1,1

19 45

0,8

27

l,l
l,l

20

02

0,9

CN

19 53

1,0

29

t8 29
t3 5t

1,0

30

0,9

3l

I,l

o,s

I

0,8

0,8

0,9

t,o

I

l,l t,

r,o

I

1,0

0,9

1,0

r,o

I

t,t

1,0

I

1,0

l,o

1,0

r,r

I

I

1,0

lro

1,0

1,0

I

0,9

0,9

l,o

1,0

I

I

I

i,i

I

l,l
l,I

ll

I

22

1,8

I

l,l
l,l

I

r,+

CN
I

r,t rz ool

rJ t2
t2 l,l

I

t,t I I,I I l,l I,l rzl
t,t I r,o I t,o 1,0 t,o I ffil 1,0
rJl ,zl l,l I l,0l o,g 0.9 0,91 o,g I 0,9

vl ill

lich

m

1,7

I

ljl r,8l

cao

1,7

I

I

hph

0o

,,g ,,g 1,8 1,6
r.s I r.g r,g 1,8
t,o I 1,7 I
t,g I I,8 1,7
1,8

1,3 rJl 1,4
,zl ,zl t2 tzl 1,3
t2 rzl wl v.l t2 l,2l l12

24

I

cao
m

1,0

]

,,rl ,,, ,,, t,5l

hph

1,0

1,5

I

m

l,o

l'7
I

I

105 00

cao

0,9

I

1,5

0,7

1,0

t2

I,5 I,6 1,7

I

I,0 | 0,, I o.z 0,7 0,7

1,0

1,4

1,4

l

1,0

0,9

'1,2' 1,3
1,2

1,5

,,r
l,6l

1,0

0,E

I,3

I,6

I

0,9

0,8

1,2

1,6

,rl ,,3 ,,rl 1,6
r;l 1,3 1,4
r2t pl r:l

0,9

1,2

1,5

I

1,2

0,8

1,6 1,7 1,7 I 1.5 I,5
I,5 1,5 1,5 I r.o 1,5

]

CN

0,8

1,5

[,4

)

0,9

1,4

1,4

]

1,0 I o,s I o.s

l,l
l,l

1,4

1,5

I

I,l

l,o

1,3

1,5

r.s 1,4, l,5l 1,6

1,0

1,0

1,3

tA

r2

1,0

1,0

1,3

1,4

20

1,0

1,0

I

1,3

1,3

1,0

1,0

hph

0,9

1,7

1,3

1,2

l,l

1,0

m

dumg

0,t
0,t

t,7 lr,z

1,4

l

I,l

1,0

cao

hph

Ngnv
D0

0,7

r,7

1,4

23

GiU

0,7

1,7

1,3

22

D0

0,7

1,7

1,2

2t

GiU

0,6

1,5

1,2

20

DO

0,5

1,5

12

l9

l8

ciu,.

0,5

1,5

1,5

t7

E0

GiU

0,6

1,5

I

t6

Nrydc ndNc

NUdc t ON

GIO (m)

I t,o I o,e

1,0

I r,r
I t,t

1,4

l,l 'l,l 1,2
t2 l,l l,l I,0
lJ t2 l,l 1,0
r.s I,3 t2 l,l
t,o 1,5 1,4 t2

l8
l9

|

1,7

1,6

I5

I ,,, l,l | 0,, I o.t
I t,l 1,2 ,,0 o,t
I
|
1,6 ,,t 1,3 l,l 0'8
I
I
lr;
l'7 1,7 I t,6 1,4 t2 r'0
I

|

1,6

l4

l3

W d0: I3o45'N
Kinh d0: 109"13'E

ntrm 2013

l,l los oe
l,l lo, oo
l,l loo ,r
l,l 107 00

t,t I r,r

lr l,z

l': l',

t2
l,l lrz
I
|
l,l I t,z |,, IJ 1,4 I l,s
l,l 't2 t2 l13 1,4 | ,,'
l,l l,l 1,2 t2 lJ I l'4
l,l l,l t2 r2 l3 1,3

L2

I,l I I.l I,l I I,l I r'r l,l l,l

I r.s 1,5 ,,, I t,e
I
I r.t I t,+ 1,5 I t,e 1,6 r'5 I r,s I t,+ ,,,
I
|
I t,a 1,5 I t,o 1,6 1,7 | ,,' I r.s 1,4
1,5
I 1,3 ,,0 1,5 r,u 1,6 1,7 ,,,

1,0

t3

lt

l0

9

8

1,5

l,l l,l 1,2 t2 t2 1,3
l,l 1,2 t2 t2 t2
lr0 l,l t2 r2 t2 1,2
l,l t2 t2 t2 1,2 l12
I,l t2 1,3 1,3 rJ 1,3

t2

7

NHON

I
I

ool

02 00

1,3

oz rel I,4 t1

25

1,4

t4

22

1,2

vl olos ool
rzl I,5
1,4

ill*

,ol

1,5

07 00
07 54
09 23

57


ra

QUY

4.,iigi&

Th6ng 8

07.00

Do cAo Muc Nuoc

rllNc

tif

ct0

l9

20

2t

1)

21

D0

Gie

1,.

cao

ph

m

ch

0,8

1,5

l,l 1,0 0,9
t2 1,0 0,9
IJ l,l l,o
1,4 t2 l,l

0,9 0,7

0,5

0,6

1,5

1,5

1,4

1,2

l,o

0,6

0,6

0,9 0,7

0,6

I

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,5

1,5

1,4

1,3

L

]

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,5

1,4

{

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

;

.ll7
rv

I

Qul

I
)

0

0,7

0,8

0,8 0,7

0,7

0,7

0,8

0,7 0,5 0,5
0,8

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

l,I t2
i,t 1,2
l,l t2
t2 t2
1,2 r2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,7

1,6

1,5

l3 l,l

L,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

1,7

1,7

1,6

1,4

1,2

I,0 0,8 0,7

1,2

1,2

t2 t2 1,3 1,4
r2 t2 1,2 t2 rJ
1,2 l,l l,l l,l r2

1,5

1,6

1,7

1,6

1,5

1,3

l,l

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

1,4

0,9 0,8
1,2 l,l 0,9

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3

1,2

1,0

1,2

1,4

1,4

1,2

l,l

1,3

1,3

1,2

I,l

1,2

1,2

1,2

1,2

i

0,E

1,2
1,2

t2 1,3 lJ 1,5
l,l t2 1,3 1,3
1,0 [,0 l,l l,r

2

1,3

1,3

1,3

3

1,3

1,4

t,4

t2 t2 l,l l,l l,l
1,3 t.2 l,l 1,1 1,0
1,4 t,3 t2 l,l 1,0

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,2

l,l

1,0 0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

4

1.,4.

1,5

1,6

1,6

t,6

1,5

1,4

1,2

I,I

1,0

0,9 0,8 0,8

0,E

0,9 0,9 0,9

5

1,4

1,6

1,6

1,7

1,6

1,6

1,4

1,3

l,l

0,7

0,7

0,7

1,5

[,4

1,5

l,6

1,7

i,l l,i

[,6'

1,5

1,3

I,'l

0,9

0,8

1,7

1,7

l,E

1,7

1,7

1,5

1,3

l,l

0,9 0,7 0,6 0,5

N

1
7

t2

I,j

t,3

1,3

t,0
1,0

l'9,

0,9

0,8

o,7 0,5

l,l
t,l l,l

0,7

0,8

0,6 0,6
0,5

{

1,3

1,4

1,5

1,6

)

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

1,7

1,5

1,3

1.,

)

t2 r2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,8

1,8

1,7

1,5

I,3

l,l

0,8 0,7 0,6

r2 1,3 1,4
r2 t2 r2

1,5

116

lr7

1,8

1,8

lr7

1,5

1,3

1,0

0,8 0,7

1,3

1,5

1,6

1,7

1,8

1,7

1,6

1,4

1,2

1,0

0,9

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,5

1,5

1,4

1,2

1,0

1,0

l,l

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,5

1,4

1,3

1,0

1,0

l,l l,l

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,3

1,0

l,l

1,2

1,0

1,0

1,0

t2 1,3 1,3 1,3 r2
l,l l,l l,l r2 l,l

l,o 0,9

0,9

0,9

1,0 0,9

09 0B 0,9 0B 0,9 0B

r2
r2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,2

tA

1,4

1,3

1,4

1,5

1,4

t2 l,l l,l
t2 I,l l,l
1,3 t2 l,l

I,5

1,5

1,5

1,4

t'3

1,2

1,5

1,5

1,6

1,5

tA

1,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

l,l 1,0 l,o
t2 I,l 1,0
1,3 r2 1,0
1,4 l3 l,l

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

l,l

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,4

t2 l,l

I 0,9 0,7 0,6 0,5

1,0

1,0

1,0

l,l
1,2

1,0

l,o 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 .0,8
1,0

0,9

0.t 0,7 0,7

0,8

45.

5

i"i

6

1,7

18 00

7

18 ql

q

0,9

0,8

0,7

0,8

0,9

1,0

,l

06

16

1,0

0,9

0,9

0,9

1

07 08
08 00
.-;,
09 00
09
''(,i8

0,9

0,9

1,0

I,I

t,?

1,7,

,1

0J

0,8

0,9

I,q

I,t

1,2

,3.

0,6

tiJ

0,8

0,9

!,0

'l

0,5

0,6

0,8

1,0

l,l

o;s
0,5

0,8

0,5

0,8

0,6

0,9
0,9
0,9

0,6

0,6

0,8

0,7

0,7

0,8

1,0

d,s

0,8

0,9

i,0

l,ii

'0,,g

0,9

l;0
l;0

l,o
1,0

1,0

t2

1,3

l,l
l,l
l,l
l,i

1,2

0,?

0,8

0,9

1,0

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,5

0,7

0,8

0,9

1,0

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,9

l,l

1,0

I,I

1,1

t3,

0,9

l,o

t2

07

1,5

0t 14

I,3

00

1,3

13 00

t4

15 00

02
02

18

,i

9

1'1

{s'' ag

t,l

t9

07

0,8

CN

1,3

06 t2
07 7l

1,0

19

19

0,9

12

1,2

08

38

1,0

t9 l6

1,0

l,l l8

32

1,0

l0

0,9

IO

00

1,4

1

02 27

1,5

2.

03 06
od oo

r,6

l2
t2 0l

0,8

l3
l4
l5

i,7

13 ?8

0,7

l6

\q,

6iq

t7
CN

,l

,2

02

l9

0,9

1,0

05 05

20

l,o

0,9

1,2

0.6

1,0

0,8

0t 0l

0,5

i,o

0,8

I,6

0,5

0,g

0,8

22

lE

l,l
l,l

0,7

1,6

l,g

1,0

0,7

1,7.

00

b6 o0

I,0

0,9

00

ll
tt

1,1'

1,0

0,8

;

ll
15

i,0

0,9

l,l
l,l

,l

.,1

.i- 6s od

1,0

0,8

I,l
I,l
I,l

,2

3

ld 1,2
l,l t2
1,0
l,d l,i 1,2
l,i' l;i 1,2

I,b

0,9

,1

1

I0

lich

17 l0

1,6

,3

14

',cao
[0

t6

23

,3

ph

1.6

0,8

05

lr'7'

FiU

.h'.

CN

1,6

,t

1.,2

m

Ngnv

15.27

,l 05 00

0,9

n'

'

duo{rg;

1,6

0,9

0,8

1,0

cao

'D0,

1,6

0,8

0.7

,3

hph

D0

I

0,6

0,5

i,l 1,0 1,0 1,0
l,l l,l I,i I,l
1,0
l,l l,l 1,2

"ph

cao
m-

Gie

2

0,5

0,5

t4.

h

D0

53

0,5

l,l
l,l

GiU

l5 30
rs {g

0,6

l,l
l,l
l,l

Jr45'N

NUdc ndNa

NUOC LON

(m)
r8

rio:

d0: 109"13rE "
Kinh
i

n[m 2013

t7

ong

vi

]\{}IO\

1,2
1,7

l,l
l,l
l,l
l,l
r2

'1

J

6in

1,8

16 00

,4

ori

zi

1,8

t6

37

,4

09

18

1,8

l7

,4

tii

rz

1,8

ir o:

1,7

00 00

1,3

04 44

12 00

1,6

00

12

1,4

1,5

13 00

,3
,3
.,

10

0,6

2l

0,7

22

l,l

t7 4t
t8 09

0,8

23

1,0

18 32

0,9

24

1,4

05 46
06 47

1,0

18 49

1,0

CN

l,l

07 5l

0l 00
2 0l 04

I,5

14 00

1,3

l8

2 02 00

1,6

t5

1,2

17 5l

2 02M

1,6
1,6

1,3

2 03 00
J oi ts

1,3

04

1,5

,4

lt

1,6

00

I

48

1,0

26

I,r 09

03

1,0

77

l0

38

0,9

28

12 37
13 55
14 39

09

29

0;8

30

0.7

3l

s9

,

'


t:

QUY

Mrii gid:

Thdng 9

-07.00

Do cAo Muc Nu6c rIJNG
Nsay NgAy thAng
duong 0m lich vl

lich
a

tuin rang

I

2

3

4

5

6

7

9

t0

ll

t2

l3

l+

:5

l5

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

lJ

1,2

l,l

0,9 0,8

0,7

0,7

).

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,5

1,5

1,5

1,3

1,2

1,0

0,9

0,E

0,7 0,7

l

1,3

1,3

l3

t,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,5

1,5

1,4

1,3

I,l

1,0

0,8

0,7 0,7

.l

1,2

r2

1,3

1,3

1.3

1,4

1,5

.N

1,6

0,9

1,4

1,2

1,0

0,9 0,8

1,6

1,5

1,3

1,2

1,0

0,9

1,5

1,6

1,5

1,4

1,3

l,l

1,0

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,2

1,2

1.3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

1,0

l,l

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

0,9

0,9 0,9

I,0

l,l

1,2

1,2

0,9

0,9

0,8 0,9 0,9

1,0

1,0

0,8 0,8 0,8

0,8

0,9

1,0

1,0

0,9 0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

0,9

0,7

0,8

1,6

1,5

1,4

1,2

1,6

1,6

1,5

1,6

1,6

1,5

t)

1,5

l0

1,6

il

1,7

1,7

1,6

1,5

IA

1,2

t2

1,7

1,7

1,7

1,7

1,5

1,4

l,l 'lr0
t2 l,l

ll

1,7

1,7

l,E

1,8

l,i

I,6

1,4

(\

r l/8
Qui rv

1,2
1,3
1,3

1

.N

1,4

0,8

0,7

l,l
t2
r2

t2 t2
I,I l,l

l4

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

1,7

1,6

1,4

l,l 0,9
lJ lrl

r'N

1,5

1,6

1,7

1,7

1,8

1,8

1,7

1,6

1,5

1,3

l,l

1,0

0,8

0,7

0,7

l6

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8

1,7.

1,5

1,5

1,3

1,1

1,0

0,8

0,7 0,7 0,8

t7

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,7

1,8

1,7

1,7

1,5

u

r2

1,0

0,8 0,8 0,8

1,3

1,3

1,3

t,?

1,7

1,7

1,7

1,5

1,3

r2

1,0

0,9 0,9

1.3

1,2

1,4

1,5

1,7

1,7

1,7

1,6

I,5

1,3

t2

1,0

20

1,4

1,3

rJ 1,4 1,5
t2 1,2 I,3
t2 l,l l,l l,l

1,6

1,3

1,2

1,4

1,5

1,6

1,7

1,7

1,6

1,4

1,3

r2 l,l

2l

1,5

1,4

rJ t2 l,l 1,0 l,l 1,2 rJ 1,4 1,5
1,4 t2 l,l 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4
1,5 lJ 1,2 l,l 1,0 0,9 1,0 l,l t2
I,6 1,5 rJ 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 l,l
1,7 1,6 1,4 1,3 l,l 1,0 0,9 0,9 1,0
1,7 1,7 1,5 1,4 t2 l,l 1,0 0,9 0,9
1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 l,l 1,0 1,0
1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 lJ r2 l,l [,0
t,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,4 1.3 r2 l,l
1,6 1,6 1,6 .1,6 1,6 1,5 1,4 rJ t2

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

t2

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

l8
r9

r5/8

CN

1,5

1,5

23

1,7

1,5

24

1,8

1,7

7.5

1,8

1,8

26

1,8

1,8

27

1,7

1,7

28

1,6

r,7

CN

1,5

1,5

l0

1,5

1,5

1,2

1,0

1,0

t2
l,l

1,0

1,0

l,l l,l

0,9

0,9

1,0

1,0

t2
l,l l,l

0,9 0,9 0,9

0,9

lr0 [,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,2

r2 t2

nAm 2013

t7

t8

l9

0,9

o9

0,9

0,9

l,o

[,1

1,0

0,9

0,9 0,9

1,0

22

23

Gid

hph

0,8

0,9

1,0

1,2

0,9

l,o

l,l
l,l

t,2

0,8

1,2

1,7

0,7

0,8

0,9

1,0

I

1,2

1,2

4,7

0,8

0,9

1,0

1,7

1,2

05 20
07 00
08 00
08 30

0,8

0,8

0,9

I,0

1,2

1,3

09

0,9

l,l

1,3

l0

0,9

0,9

0,9

l,o

1,0

1,0

,.1

I,l
t2
1,2

1,3

1,3

1,5

1,6

1,2

1,2

l,z

t2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,2

1,2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

l,l

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,0

l,l
l,l

0,9

I,0

1,2

0,9

1,0

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

l,l
l,l
l,l
l,l
r2

l,l

l,l

1,2

1,2

00 23

0l
0l

16 0t

0,7

3

1,6

16 27

0,'7

4
5

1,6

15 52

0,8

03 43

l7 l6

0,3

5

1,4

I,l
M39 I,l

39

0,9

7

00

1,5

05 33

1,0

t7
t7

57

1,0

CN

00

1,4

l8

l0

l,l

06 28

1,0

lJ l8 07

1,2

07 28 0,9

14 00

9

t0

00

1,7

08 36

0,J

ll

1,7

09 56 0,8

t2

1,8

ll

28

0,8

0,7

l3
l4
CN

t,2

1,3

1,4

1,4

2r
02 l2
03 08

l,t

t2 5t

1,2

1,3

1,3

1,4

04 20

I,8

13 54

0,7

1,2

1,3

1,3

1,3

06 00

1,8

14 43

0,7

t6

1,3

1,3

1,3

07 t2

1,8

t5

23

0,8

t7

15 57

t2
t2

1,3

1,4

1,4

0t 23

1,8

22 t5

tA

1,3'

1,4

1,5

1,5

09

24

1,7

1,5

1,2

1,3

1,5

1,5

1,5

t0

20

1,7

22 24
23 00

1,3

1,4

1,5

1,6

l;5

ll

1,6

1,2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,3

1,3

1,3

1,4

1,5

1,7

1,7 23
t,7 23

I,3

l,i

I,4

1,4

1,5

1,6

1,7

I,3

1,3

1,4

1,4

1,5

t,6

1,7

1,2

l13

1,3

1,4

I,5

1,6

1,6

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

l,l
l,l
l,l

2

1,6

r3

1,5

lich

rm

CN

t2

1,4

cao
0,7

1,5

23 59

1,3

hph

ducmg

0,7

1,6

1,2

m

Ngav

D0

r5 l0

1,6

1,4

cao

Gid

15 36

00

1,5

hph

Da

1,6

03

f,4

Gie

1,6

1,4

r,3

1,2

cao
m

1,3

I,3

1,2

hph

t5

1,2

l,l

m

DO

23 25
23 59

I,l

l,l

cao

GiU

23

l,l

1,2

DO

1,6

17

lr

l,l
l,l

1,2

1,0

2l

0,8

1,3
1,3

20

0,7

0,8

,lrd0c RoNc. ' :

N{/oC LoN

Gto (m)

0,7

l,l

1,6

r2 t2 t2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
r2 1,2 t2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5
1,3 1,2 l,l l,l l,l l,l 1,2 1,4
1,4 rJ 1,2 l,l 1,0 1,0 l,l t2
1,5 1,4 1,3 l,l 1,0 1,0 1,0 1.0
1,6 1,5 1,4 t2 l,l 1,0 0,9 0,9

5

(

0

t

W clO: 13"45'N
Kinh d0: 109"13'E

NHON

t2 1,3 1,3
t2 .1,2 1,3
l,l t2 lJ

0,9

t8

t2 t6 26 1,0
l;5 M02 l,l t5 52 l,l

l9
20

1,0

2r

1,0

CN

06 45

0,9

23

07 40

0,9

24

1,8

08 40 0.9

25

00

1,8

09 49

26

25

l,'7

'll

0,9

08

0,9

27

1,7

t2

22

0,9

28

1,7

13

17

0,9

1,6

13 58

0,9

CN
30

13

1,6

23

07

1,6

1,7

1,5

r7 14 t2 04 5E
l7 30 L2 05 52

59

1,8

12 06
13 03

1,4

17 30

1,4

1,4

1,5

02 00
03 00

1,4

1,4

1,4

uoz

1,4

1,5

1,5

59

59

00 28

0l
0l

02

t,3

61


M6i gi&
-07.00

Ngnv

I

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

ll

t2

l3

t4

l5

3

I

4

o

5

ll9

Quy Ty

CN
7

l,l
l,l

,,0

t,,,
1,3

1,4

9

1,4

IO

1,4

il

IJI

t2

r,2

CN

t.2l

I

t5

I.rl
I,rl

t6

l,2l

t7

r,2

t8
I

CN

2t
')',
23

25

CN
29

1,6
1,5

08 24
09 20

1,6

22 00
22 00
22 0t

22 r7

1,2

1,3

1,4

I,5

1,5

1,4

I,3

1,4

I,5

1,6

1,5

1,2

1:4

1,5

I,6

I,6

1,6

r0 t3

I,6

I,3

1,4

I,5

1,7

1,7

1,7

23

1,7

1,3

1,4

I,5

1,6

1,7

1,8

I,g 23 03

1,4

1,5

1,6

1,7..

1,8

1,9

16 50

as 421 t.0

7

t6

06 34t

O,g

8

07 30 i
08 3t |

O,g

9

0,8

IO

09 391

0,8

1,6

1,7

l,E

I,9

1,7

1,8

1,9

00 2t 2,0

1,4

1,4

1,5

1,6

.1,6

1,7

l,g

or

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

I,5

1,7

02 00 2,0
02 3t 1,9
04 00 l,g
06 00 1,7

1,4

1,5

I,5

1,6

1,6

1,4

I,5

1,5

1,5

1,5

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

I,3

1,4

I,5

1,5

I,6

I,5

1,5

07 t3

I,3

1,4

I,6

1,7

1,6

1,6

09 00

5

CN

l5

1,6

1,3

l,l
1,0

06

1,5

1,3

04 Ml
04 s2 |

t2

1,5

I,3

I6 l8

l3

1,5

1,2

4

l,g

1,5

00

15 s5 | r.r

15

1,9

1,4

t6

38
45

2,0

Io

2I I5
r,J 2t 00
tJ 2t 04

0t

[ o.e

s2

12 03 I 0,9
13 03 I 0,9
13 5t I I,0
00

14 2g

I

1,4

1,5

1,7

l,g

1,7

1,7

zt

1,4

I,5

1,6

1,8

1,8

l,g

1,8

22 00

1,S
1,9

00

I,6

ll

7,7

I,8

I,9 22 t5

04

1,9

l,g

t5u

t,g

t2

00

15 55

05 061

1,0

05

rl

1,8

l,g

2,0

2,0

1,8

1,9

2,0

24

1,5

1,6

1,6,

1,7

1,8

1,9

1,5

I,5

I,6

1,7

1,8

1,9

1,9

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

00 00 2,0
00 35 1,9

0t

1,4

l14
1,4
1,4

1,4
I15

03 24|'

24

1,2

r8

I9

I

1,0

2t

).,
24

09 06 | t,o
l0 001 ,1,0

26

CN

1,5

t,6

1,6

1,7

00

I,8

1,5

I,6

r0

1,6

1,8

1,5

1,5

1,5

1,5

02 00
I,5 03 00
I,5 05 00
I,5 07 00

l,l
12 30 | l,l
I3 09 | l,l
t3 42l| t,2

1,5

1,6

1,6

1,5

I,6

1,6

t,6

1,5

21 24
I,6 21 00
I.6 20 30

I

1,7

00 20

0t

46

CN

| 0,e
07 28 | C,9
08 16 | 0,9

54

I,5
I,5

1,6

I6
t7

t7l t,t

06 4r

2,0

1,4

I14

t5

2,0

1,4

1,4

00

t4
I5

t4 sel t2

02 24

23 00 2,0

2,0 23 09
2,0 23 59

1,4

I0

II
12
CN

I,t

I,5
I,6

t,7

I

59

3

03

I
2

08

1,4

1,6

,3

23

a2 22

14 3t I 0,9
t5 0t [ 1,0
l5 291 1,0

Il

00

1,4

1,6

I

1,6

1,2

1,6

,3
i

06 00

07 t7

1,5

:il

30

1,4
1,4

1,5

JI

28

1,4
1,4

1,5

il

26

1,4
1,4

rl
lil

24

;2

5/9

1,3
1,3

1,2

I

IJI

l9

1,2
1,2

1,3

1,2

8

l,l
l,l

1,0

l,o

1,3

l4

d3o45'N

t6
I 1,0
I r.o

2

dQ:

Kinh d'r: I09"i3iE

GIO (m)

DO CEO MUC NIJOC TLNG

NgAy thturg

Vi

2ot:

nam

Th6ng I0

luong Am lich vA
lich
tuin trang

3r

NHONr

QUY

I

s3

I

451

:,0

23
25

28

29
30

3l

63


QUY

Mrii gi&:

Th6ng I I

-07.00

+ ,i
Ngav Ngiy th6ng
'duong 6m lich vi

lich

tuan trang

I

0

I

1

1,4

1,4

rJ

1,5

2

CN

o l/10

4

Quy ry

1,5

1,7
1,8

5

r:

9

l0

II

t2

t3

l4

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,5

1,4

l14

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

r,6

t.7

1.7

t,7

t,7

r,6

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1.8

1,8

1,7

1,2

1,0

1,5

1,5

1,4

1,5

1,5

1,6

1,8

1,9

1,9

1,9

1,8

24

t,9

lt

00

1,6

1,0

l,l

1,3

1,4

1,5

I,5 1,6 I,6

1,5

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2.0

2,A

).,0

lzz

oo

2,0

12 00

1,6

15 06

0,9 0,9 0,9

l,l

l12 1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

I,8

r,9

2,1

2.1

2,1

lrr

ro

2,1

0,8 0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

I,9

2,0

2.,1

0,8

0,9

1,0

t2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2.1

2.2

1,5

I.6

1,6

t,t

1,8

1,9

2,0

2,1

I,6

1,7

1,7

1,8

1,9

2,0

00 00

1,6

1,7

t,7

1,7

1,8

0r 09

2.1

02 09
04 00
05 26

1,8

1,3

l,l

0,9

js

0,9

0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

))

L

23
23

00

))

59

11

1,9

1,7

1,5

1,3

l,l

1,0

0,9 0,9

1,0

l,l

1,2

1,3

1,4

1,5

2,0

2,0

1,8

l;6

1,5

1,3

l,l

1,0

1,0

1,0

l,l

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,9

1,9

1,9

1,9

1,8

1,6

1,5

1,3

1,2

1,2

IJ

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

t.6

1,6

1,7

1,4

1,5

t,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

I,6

1,7

t,'l

t.7

1,6

1,5

20 00 t.8 a7 25
20 08 1,9 09 03
u00
1,8 21 00 2,0
1,9 21 05 2,1
2,0 22 00 2,1
22 03 2,t
2,1
2,1 23 00 2,1

1,8

1,7

1,6

t?
t3

1,7
1,5

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,6

l4
l5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,4

1,3

1,8

1,3

t,5 1,3 t2
t,6 1,4 t1
1,7 r,5 IJ
1,9

1,7

1,4

2,0

1,8

1,6

1,8

I,3

1,8

1,3

1,3

1,4

1,5

1,0

1,4

l,l l,l l,l l,l
1,3 t2 1,2 1,2

1,6

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

t,7

1,8

1,8

t,9

1,9

1,8

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

1,9

I,8

1,9

2,0
2,0

2,1

2,0

I,5

1,6

1,6

1,6

l,l I,l t2 t2 1,3 1,5 1,5 1,6
I,l 1,0 1,0 l,l t2 1,3 1,4 1,5
l,l 1,0 1,0 1,0 l,l t2 1,3 1,4
t2 l,l 1,0 0,9 1,0 l,l t2 rJ
1,4 t2 1,0 0,9 0,9 1,0 l,l 1,2

1,5
1,6

1,5
1,5

1,5
1,5

1,3

u

1,5

l15

1,5
1,6

1,5

1,6

1,6

1,5

1,6

1,6

l,"l

1,5

1,5

1,5

1,6

1,5

1,6

1,7

1,8

I,9

1,6

1,6

1,7

t,8

1,9

I,6

1,6

1,7

1,7

1,8

1,4

1,5

1,5

1,5

1,3

1,4

I,5

1,5

]

]

2,1

2,1

2,1

2,1

I

2'0

I

I

2,0 2,1.
I

,,,

rJ

lJ l,l

2,0 1,9

22

2,1

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

l,l

23

2,0 2,O

I,8

1,7

1,5

1,3

1,2

1,5

1,0

CN

2,0

1,9

t.9

1,7

I,5

1,4

1,3

25

1,9

1,9

l,E

1,7

1,6

l15

1,3

26

1,8

1,8

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

27

1,5

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

28

t,5
1,4
1,4

1,5
1,4
1,3

1,5

tA
1,2

1,5

1,4

1,5
1,4

t2 lJ

1,5
1,5
1,3

1,5

I,5
1,4

0,9 0,9
1,0

0,9

lro
1,0

l,l
l,l

1,2
1,2

1,3
1,3

1,4

1,5
1,4

1,5

1,5

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,3
1,3

1,3

1,3

1,4

1,5
.1,5

1,4

1,4

1,5
1,5

1,3
1,4
1,5

l,o

1,3

1,4

t.5

1,3
1,3

1,4

r3
1,4

,,, ,,,
r,7

1,3

1,2

1,0

1,6

1,4

1,3

1,0

1,6

I,6

l,l t2
l,l 1,0 1,0 I,0 l,l 1,2
1,2 I,l l,l l,l l,l 1,2
lJ 1,2 l,l l,l l,l 1,2
1,4 1,3 1,2 t2 1,2 1,2
[,0

1,5

1,3

1,4

1,4

1,5

I,3

1,3

1,4

I,5

r,5

r,6
r.6

1,4

I,5

1,6

1,6

1,4

1,5

r,6

1,5

1,5

1,6

r.6
r,7
r,8
r.8

tA

1,4
1,4

1,5
1,5

I

los

1,2

2

1,4

loo

rr

l,l

CN

104 57

1,0

4

r,7

I

I

lor o,
loe:s
I o, ,',
loa

0,8

I

0,9

9

I,0

CN

08

l,l,

ll

58

1,2.

40

1,3

t2
l3

ll
ll

1,9

zo
I

1,6

0,9

5

0,8

6

0,8

7

t,7

00

ll

1,6

1,6

0t

46

I,5
t,4

14

I,6

r3

36

1,5

13 t2
02 50

1,4

I,6

1,3

t5

1,6

13 45

1,5

03 4l

l,l

t6

04 28]

1,0

CN

1,0.

0,9

l8
l9

0,9

2A

1,7

,rl 2,0

2,r

00

2,1

r,8

I,9

2,0 2,4

2:t 26

2,0

1,8

I

1,9

23

2,0

1,7

r.e
r,8

I

1,8

t,7

,,,

I

1,7

00

261

1.9

1,6

r,6

I

1,6

0r 071

1,8

1,6

1,6

I

1,5

02 osl t,7

1,6

I,6

I

1,5

re

I

1,5

te 15l

I

1,6

20

I

zo

2,1
I

I

23

l2

0s lr
I

os szl

;:i
0i

sol

0,9

2l

0,9

22

I

1,5

1,3

I

1,3

1,4

j

I

2l

1,3

lro r:
20 00
20 00

duong
lich

cao
m

lo'u

2,0

Ngiy
D0

Gid

hph
tt4 t2

m

2-2

2,1

1,7

1,5

1,4

1,5

2,0 2,1
1,9

02 38

1,5

1,6

2,1

1,6

1,6

1,6

0,9

30

00

1,5

0,9 0,8

?9

t0

1,6

1,0

20

08 23

1,6

I,l

t5/r0

1,7

1,8

1,5

1,3

l8
l9

00
oo

cao

1,6

l,l

CN

l2l
lzr
lzt

hph

1,4

1,6

r6

hph

1,5

1,4

ll

cao
m

hph

1,3

1,8

CN

23

D0

Gio

1,2

1,5

9

72

D0
cao
m

1,3 ,1,4

1,8

1,5

2t

20

cid

t4 37
t4 57

2,0

1,7

t6

D0

Gid

1,4

2,1

2,0

l9

t

2,0

2,2 2,1

l8

7

7

f

t7

6

I5

NTIOC RONG

NUOC LON

GIO (m)

5r

6

8

P0 cAo Muc Nr./oc rrJNc

4

rJ t2 1,2 1,2 1,3
t2 l,l l,l l,l
1,5 lJ I,l 1,0 1,0
1,4

.

ntrm 2013

3

1,4

1,6

r

VidQ:13o45'N
Kinh dQ: 109"13'E

NHON

1,5

1,7

1,6

1,7

1,7

I

l:11

,,,
t.6

I

,,u
,,6

I

1,6

I
I

I

I
I

r.7
r.8
r,e

I
I

r,6
I

I

59

''u
1,7

I
I

I

r.s t,7

r.6

I

r,e

1,7

I

I

1,8

oo

19 00

1,6

001 1,9

07 00
09 00

23

CN

051 1,0

25

t0 le l l,l
t0 ss t,2

26

1,3

28

l

1,5

0l

49

1,4

ll 281
ll 581

1,5

t2

22

1,4

02 4ol

1,7
I

1.8

08 281 r,0

0e

o, orl l,l

I

I

I

I

I

27

1,3

29

1,2

30

65


QUY

Mrii gid:

Th6ng 12

-07.00

D8 CAO MUC NUOC TLNG
Ngav NgAy thAng
duong dm lich vd
tuin trang
lich
CN

I

0

1,3

1,4

2

1,3

1,5

o

l/ll

2

J

4

5

l,l l,l l,l l,l
1,1

1,0

1,0

6

1,2

7

8

II

IO

9

t2

l3

t4

l5

l6

NHON

Vid0:13o45'N
Kinh dQ: 109o13'E

nim 2013
GIO (m)
l8

t7

NUOC LON
r9

2l

20

22

23

E0

GiU

hph

cao
m

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,8

1,9

2,0

2,0

2,0

1,9

1,7

20 l0

2,0

,03 26

l,l

I,5

t,5

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,t

2,1

2,1

1,9

21

00

2,1

12

0,9

2

1,9

2r0

2,1

2,2

2,2

2,1

2t 2t

1',)

104 58

0,8

3

,1

2,2

2,3

0,9

4

,?

2,3

1,0

1,1

1,2

I,0

l,l

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

I,6

1,6

1,7

1,8

0,9 0,8

l,l

0,9 0,8

0,8 0,8

1,0

l,l

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,8

2,0

2,1

))

5

2,1

1,8

1,6

1,3

l,l

0,9

0,9

0,8

0,8

1,0

l,l

1,3

1,4

1,5

1,6

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

11

))

6

1)

2,0

1,8

1,5

1,3

1,0

0,8

0,8

0,8

0,9

1,0

1,2

I,3

1,5

1,5

1,6

1,5

1,7

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

22 00
23 00
2,2 23 26

7

17

2,1

1,9

1,7

1,5

1,2

1,0

0,9

0,8

0,9

1,0

l,l

I,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

I,8

1,9

2,0

2,1

CN

2,1

2,1

2,0

1,8

1,6

1,4

t2

1,0

0,9

0,9

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

I,8

I,9 00

13

2,1

2,0 2,0 2,0

1,9

1,7

1,6

1,4

t). l,l l,o

1,0

I,l
l,t

1,2

t,3

1,4

1,5

I,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

0r

04

,,0

1,5

1,4

1,3

1,2

1.2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

02 00

,,,

1,8

1,7

1,6

1,2

.

104

los oo
loe lo

aa

lo?

lor
I

II

1,6

1,6

1,6

1,7

1,6

1,5

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

t,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

03

23

t2

1,4

1,4

1,4

I,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

t,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

I,8

1,7

I,6

1,5

1,4

rs

rs

l3
l4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

re

oo] 1,9

1,3

1,2

l,l I,l l,l

1,2

1,2

r,3

1,4

I,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,6

t,7

1,7

1,8

I,9

2,0

1,9

1,9

1,7

1,6

rqzrl

z,o

I

CN

1,4

1,2

[,1

1,0

1,0

1,0

l,l

1,2

1,3

tA

1,4

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,4

7,0

1,9

1,7

20

2,0

I

l6
l7

1,5

1,3

l,l

1,0

0,9 0,9

1,0

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,5

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,1

2,0

,,

001

oo

,,,

l,o 0,9 0,9

0,9

061

l,l t2
l,o I,l

'L,2

0,9 0,8

0,9

1,0

2,0

2,0

23

2,0

oo rol

0,8

20

1,6

1,6

1,7

1,7

I,8

1,9

2,0

,, ,o

o, ,,

0,9

I,5

1,6

I,6

1,7

1,7

1,8

1,9

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,5

1,5

1,5

t5

1,6

1,6

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

0,8

0,9

1,0

l,l

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,6

0,9

0,9

0,9

1,0

l,l

1,2

1,3

1,4

t,4

1,5

1,5

1,2

1,0

0,9

0,9 o'9

1,0

l,l

1,3

t,4

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

l,l

1,0

1,0

1,0

1,0l

1,1

1,7

1,3

1,4

1,5

1,5

I,5

1,6

1,5

1,3

1,2

l,l

1,0

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,2

l,l

CN

1,9

1,9

1,7

1,5

1,3

|

l,E

1,7

1,6

]

I

]

23

1,9

24

r,8

l

1,8

1,7

25

r.5

l

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

l,l

26

1,5

I

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,3

l13

1,2

I

i

1,1

l,l I,l
l'r 1,2

I

28
CN
30

3I

1,4

rl t2
r2l I,l
r2l l,l
rrl I,l

1,3

1,3

1,4

1,4

1,2

t2

1,2

1,3

I,3

I,3

rJl

1,0

1,0

I,l l,l t2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4
1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,5

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

I,5

t,4

1,4

1,4

t7

03

1,3

1,3

1,4

1,5

I,6

1,7

1,7

1,7

t,7

1,6

1,5

t,4

1,3

l8

00

1,8

t'7

1,6

1,5

1,3

1,9
'2,0

1,9

|

1,8

1,6

1,4

18 05
19 00

0,9

0,9 0.9 0,9

1,0

l,l

t,2

0,9

0,8

0,9

I,0

l,l

0,8

0,9

I

I

1,9

t,8

1,6

20 00

2,1

2,0

1,8

20 t7

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

rrl 1,4

I,8

I'8

1,4

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

i

rrl l,4l t,4
pl rrl 1,4

I
I

1,4

1,5

1,5

1,4

1,5

I,5

1.6

t,7

1,9

2,0

I,6

1,7

1,8

1,9

l
l

I

I

2,1

2,0
2,1

I

,,0

I

I
I

07

t

]

t,8 I
r,z Ir7 ool .6 l2t
r,o loz

I

oo

1,7 lo4 oo

r.s

I

iflI
,,,

I

s3

,:,

,sl
,a loo rr

oe

21

I

os qsl
oe otl

og

0,8

511 0,9

os rsl

1,3

1,3

r,3

I

n ssl 1,9

1,2

I

27

001

00 30
01 00

]

l,2l r'2
l,2l r:l

t5
t7

1,9

I,4

1,7

0,9

1,8

1,3

1,8

os rr

t.7

1,2

2,0

CN

0,9

1,7

1,0

2l

l,l
1,0

l8
l9

0,9

0,9

I

03 09
03 55,
04 34

1,3

0,8

1,9

1,0

I

t2
l3
t4

lo,,,

I

1,8

l,l

il

1,4

o, osl
oe ,e

1,7

1,3

1"

1" ,'

2rl

1,6

1,6

I

1,4

22 oel

i,6

1,8

"

11

2,0

1,5

1,9

oo

zo

2,1

1,5

20

r.z I re
r,s los

2,0

1,4

0,8

I,3

.

1,9

1,3

0,8

t0

1,8

1,2

0,9

9

t2

I

l,l

1,2. 1,0

1,0

I

2,1

1,4

on

22 ool z.t

2,0

1,7

*

2,0

1,9

1,9

7

CN

2,1

1,8

1,0

0,8

0,9

2,1

1,7

rJ l,l

oz
qo

2,0

1,6

1,5

6

2,1

1,5

1,8

0,9

21

1,5

l8
l9

5

t6

1,9

1,4

1,2

I

0,7

2,1

1,4

1,4

1,8

l,o

CN

2,1

1,3

1,6

I

]

los
los

I

I

t5/lt

lich

m

1,5

1,0

1,8

hph

1,5

1,2

1,8

m

1,5

1,4

1,8

cao

hph

1,5

1,6

t0

m

Ngav
duang

1,5

1,4

9

cao

EO
cao

Gi&

1,4

1,7

Qu9 Tv

hph

D0

Gid

1,4
1,3

1,9

4

D0

Gid

1,3

0,9

3

NUOC RONG

CN

1,0

23

1,0

24

l,l

25

ztl r2

26

rl

1,2

27

I

0t

37l|
02 34t

t2

28

1,0

CN

I

or rgl

0,9

30

I

oo osl c,8

3l

I

1,3

67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×