Tải bản đầy đủ

27 DO i VA u MACH NOI TIEP

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ
HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI
ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

Trong đoạn mạch nối tiếp cường độ dòng
điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì ?

130


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Trong các mạch điện sau đây, mạch điện nào có các bóng đèn mắc nối
tiếp ?


A- 1, 2 và 3.
C- 2, 3 và 4.

B- 1, 3 và 4.
D- Tất cả các mạch trên.

Câu 2: Khi các dụng cụ điện mắc nối tiếp thì :
A- Cường độ dòng điện qua các dụng cụ điện bằng nhau.
B- Hiệu điện thế ở hai đầu các dụng cụ điện là như nhau nếu các dụng
cụ điện hoàn toàn như nhau.
C- Nếu dòng điện không đi qua dụng cụ điện này thì cũng không đi qua
dụng cụ điện kia.
D- Các câu A, B, C đều đúng.
Câu 3: Có một nguồn điện 9V và các bóng đèn ở trên có ghi 3V. Mắc như thế
nào thì đèn sáng bình thường ?
A- Hai bóng đèn nối tiếp.
B- Ba bóng đèn nối tiếp.
C- Bốn bóng đèn nối tiếp.
D- Năm bóng đèn nối tiếp.
Câu 4: Hai bóng đèn khác loại nhau được mắc nối tiếp với một nguồn điện.
A- Hai đèn sáng bình thường vì có cùng một dòng điện đi qua.
B- Sẽ có một đèn sáng bình thường và một đèn sáng không bình thường.
C- Cả hai đèn đều sáng không bình thường.
D- B hoặc C.

131


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 5: Cho mạch điện như sau.
Hiệu điện thế ở hai đầu các bóng đèn
Đ1, Đ2, Đ3, Đ4 là U1 = 3,5V, U2 =
4V, U3 =1 V, U4 = 3,5V.
Ta kết luận :
A- Nguồn điện có hiệu điện thế 12V
B- Hai bóng Đ1 và Đ4 là như nhau.
C- Hai bóng Đ2 và Đ3 sáng không như nhau


D- Các kết luận A, B, C đều đúng.
Câu 6: Cường độ dòng điện nói lên “độ mạnh” của dòng điện. Nếu trong cùng
một thời gian, số êlectrôn đi qua tiết diện của dây dẫn nào nhiều hơn thì ta nói
cường độ dòng điện trong dây dẫn ấy lớn hơn. Dựa vào hình vẽ sau đây, em hãy
giải thích tại sao khi mắc các dây dẫn nối tiếp thì cường độ dòng điện qua các
dây dẫn là như nhau ?

Câu 7: Bóng đèn hoặc đèn LED trong mạch điện nào sau đây mắc nối tiếp ?

A

B

Câu 8: Một học sinh cho rằng: “ Nếu mắc các bóng đèn như nhau nối tiếp thì
bóng đèn nằm phía cự c âm của nguồn ít sáng hơn bóng đèn nối ở cực dương vì

132


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

dòng điện xuất phát từ cực dương sang cực âm của nguồn, trên đường đi đã bò
hao hụt.” Em hãy tranh luận với bạn để làm rõ vấn đề.
Câu 9: Từ sơ đồ mạch điện, em hãy điền vào
bảng sau :

Khoá A
Đóng
Đóng

Khoá B
Đóng
Đóng
Đóng

Khoá C
Đóng

Đ1

Đ2

Sáng
Tối
Đóng

Tối

Câu 10: Hãy dùng dây dẫn nối các linh kiện
lại với nhau sao cho khi đóng khoá K thì tất
cả bóng đèn đều sáng.

- Trong đoạn mạch gồm các
linh kiện mắc nối tiếp, cường
độ dòng điện qua các linh
kiện như nhau, hiệu điện thế
ở mỗi đầu linh kiện thì khác
nhau : U1 ? U 2 .

133


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Trong mạch mắc nối tiếp, nếu một linh kiện bò
hỏng thì toàn bộ hệ thống ngưng hoạt động. Người
ta ứng dụng tính chất này để thiết kế các hệ thống
kiểm tra, kiểm soát, chống trộm, an toàn…
Chẳng hạn trong mạch điện kiểm tra cửa của đoàn
tàu hoả : chỉ cần một trong các cửa mở, thì đèn
trung tâm (đèn báo hiệu) tắt, tàu hoả chưa được
phép chuyển bánh.

Mạch chống trộm
Trong phòng học của em có nhiều vật dụng
quý giá, nhưng em lại nằm ngủ ở phòng bên
cạnh. Muốn vậy, em hãy dùng một viên pin,
một bóng đèn nhỏ để làm mạch điện kín trong
đó dây dẫn được luồn qua các vật dụng mà em
muốn bảo vệ. Bình thường đèn sáng. Nếu tên
trộm lấy đi một vật dụng nào đó, hoặc mở tủ
thì dây dẫn bò đứt, đèn tắt, em sẽ phát hiện ra
ngay. Em có thể thay đèn bằng hệ thống báo
động.

134


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: B ; Câu 2: D ; Câu 3: B ; Câu 4: D ; Câu 5: D
Câu 6: Nếu số êlectrôn không sinh ra cũng không mất đi trong quá trình
chuyển động thì trong một đơn vò thời gian, có bao nhiêu êlectrôn đi qua dây
dẫn lớn thì cũng có bấy nhiêu êlectrôn đi qua dây dẫn nhỏ. Vậy khi mắc nối
tiếp, cường độ dòng điện tại mọi điểm mạch là như nhau.
Câu 7: Mạch A.
Câu 8: Em hãy dựa vào kết quả của câu 6 để trả lời.
Câu 9:
Khoá A
Khoá B
Khoá C
Đ1
Đ2
Đóng
Đóng
Đóng
Sáng
Sáng
Đóng
Sáng
Sáng
Đóng
Đóng
Đóng
Đóng
Tối
Ngắt
Tối
Đóng
Tối
Ngắt
Ngắt
Tối
Câu 10:

135Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×