Tải bản đầy đủ

05 ANH CUA MOT VAT TAO BOI GUONG PHANG

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan


i tập cơ bả
n vànâng cao Vật lý7Û

Ä

Ä

Ï

Û

Ú

Ảnh của một vật qua gương phẳng có đặc điểm gì ?


29i tập cơ bả
n vànâng cao Vật lý7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Vật nào sau đây có thể xem là gương phẳng ?
A- Trang giấy trắng.
B- Một tấm kim loại phẳng được đánh bóng.
C- Giấy bóng mờ.
D- Kính đeo mắt.
Câu 2: Vật nào sau đây không thể xem là gương phẳng ?
A- Gương soi mặt.
B- Tờ giấy phủ bạc được đánh nhẵn bóng.
C- Miếng kim loại phẳng làm bằng thép không rỉ (thường gọi là inox).
D- Tấm kim loại phẳng được quét sơn trắng.
Câu 3: Ảnh của vật qua gương phẳng :
A- Luôn nhỏ hơn vật.
B- Luôn lớn hơn vật.
C- Luôn bằng vật.
D- Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật tùy thuộc vào vật ở gần hay ở xa
gương.
Câu 4: Chọn câu đúng :
A- Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo, vì
vậy ta không nhìn thấy được ảnh này.
B- Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo, vì
vậy ta không thể dùng máy ảnh để chụp ảnh này.
C-Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo, ta
có thể nhìn thấy hoặc dùng máy ảnh chụp lại ảnh
này.
D-Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh thật, vì
vậy ta nhìn thấy được ảnh này.

30
i tập cơ bả
n vànâng cao Vật lý7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 5: Hãy tìm trong bộ mẫu tự tiếng Việt, những chữ nào khi nhìn qua gương
phẳng thì :
o Ảnh không thay đổi giống chữ ban đầu.
o Ảnh là một chữ mới nằm trong bộ mẫu tự.
Câu 6: Hãy tìm một con số có hai chữ số sao cho giá trò của ảnh trong gương
chỉ còn 1/10.
Câu 7: Hai bạn tranh luận như sau :
Bạn A : “ Ảnh qua hai lần gương phẳng sẽ
cho ảnh cũ”.
Bạn B : “ Ảnh qua hai lần gương phẳng sẽ
cho ảnh đ i x ng v i nh cũ”.
Em hãy nêu ý kiến riêng của mình về cuộc
tranh luận trên ?
Câu 8: Em hãy nghó cách kiểm tra xem thử
một gương phẳng có thật sự là mặt phẳng
hay không ?
- Nếu đặt một vật trước gương phẳng thì ta quan sát
được ảnh của vật trong gương.
- Ảnh này là ảnh ảo vì ta không thể hứng ảnh này
hiện lên màn.
- Ảnh có độ lớn bằng vật.
- Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách
từ ảnh đến gương.
Nếu các gương không thật sự bằng phẳng thì
ảnh của vật qua gương sẽ bò biến dạng. Mặt
người qua gương như thế sẽ dài ra, ngắn đi
trông rất ngộ nghónh. Người ta dùng tính chất
này để làm các “nhà cười”. Người ta bố trí
nhiều loại gương khác nhau xung quanh tường.

31i tập cơ bả
n vànâng cao Vật lý7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Bước vào căn nhà này, em thấy người của
mình bò biến dạng trông rất ngộ nghónh hoặc
kì quái !

- Đặt một bức tranh trước gương. Em hãy
nhìn vào ảnh của bức tranh trong gương
phẳng để vẽ lại bức tranh ấy.
- Em thử tìm tên của một bạn trong lớp mà
nếu nhìn qua gương sẽ cho tên bạn khác
cùng lớp (thí dụ TAM và MAT ).

Câu 1: B ; Câu 2: D ; Câu 3: C ; Câu 4: C
Câu 5: a- Các chữ: A, H, I, M, O, T, U, V, Y
b- p thành q và ngược lại ; b thành d và ngược lại.
Câu 6: Đó là số I0 . Ảnh trong gương là số 0I.
32i tập cơ bả
n vànâng cao Vật lý7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 8: Dùng thước kẻ các ô vuông trên một tờ giấy. Quan sát ảnh của các ô
vuông này qua gương. Nếu ô vuông nào bò biến dạng không còn vuông nữa thì
mặt gương không thật sự phẳng.

33


Filename:
05-ANH CUA MOT VAT TAO BOI GUONG
PHANG.doc
Directory:
D:\06Tailieu-soanDUTHI\Vatly-7-XBGD
Template:
C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author:
Vythao
Keywords:
Comments:
Creation Date:
11/4/2002 2:39:00 AM
Change Number:
21
Last Saved On:
7/1/2003 3:23:00 PM
Last Saved By:
Nguyen Duc Hiep
Total Editing Time: 131 Minutes
Last Printed On:
8/11/2003 9:57:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages:5
Number of Words:
512 (approx.)
Number of Characters: 2,921 (approx.)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×