Tải bản đầy đủ

KH đồ dùng dạy học môn CN doc

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG MÔN CÔNG NGHỆ 8

HỌC KÌ I
Tua
àn

01

02

Tie
át

Ba
øi

05

Tên đồ dùng

Tranh vẽ


03

03

BTTH: Hình chiếu vật thể

Cái nêm (ST)

04

04

Bản vẽ các khối đa diện

Các khối đa diện

05

05

Mô hình (ST)

06

06

BTTH: Đọc bản vẽ các khối
đa diện
Bản vẽ các khối tròn xoay

Chương II : BẢN VẼ KĨ THUẬT
07
07 Thực hành : Đọc bản vẽ các
khối tròn xoay
08
08 Khái niệm về bản vẽ kó
thuật – Hình cắt
09
09 Bản vẽ chi tiết


10
10 Thực hành : Đọc bản vẽ chi
tiết đơn giản có hình cắt

Các khối tròn xoay

1
bộ

1
bộ

Mô hình (ST)
Ống lót và tranh vẽ ống
lót

1
bộ

Côn xe đạp

11

11

Biểu diễn ren

Bulong + đai ốc

12

12

13

13

Thực hành : Đọc bản vẽ chi
tiết đơn giản
Bản vẽ lắp

Vòng đai + tranh vẽ

14

15

Bản vẽ nhà

Tranh vẽ

06
07

SL

Mượn
Ngày

PHẦN I : VẼ KỸ THUẬT
Chương I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH
HỌC
01
01 Vai trò của bản vẽ kó thuật
trong sản xuất và đời sống
02
02 Hình chiếu

03

04

Tên bài

1
bộ
1
bộ
1
bộ

Trả


Ngà
y
08

15
16
17

17

18

18

Ôn tập
Kiểm tra một tiết
Vai trò của cơ khí trong SX và
ĐS
Vật liệu cơ khí

10

19

18

Vật liệu cơ khí

11

20

20

Dụng cụ cơ khí

12
13

21

Cưa và dũa

Cưa và dũa, ê tô, vạch
dấu

22

21
+2
2
24

23

25

24

26

Khái niệm về chi tiết máy
và lắp ghép
Khái niệm về chi tiết máy
và lắp ghép
Mối ghép tháo được

16

25

27

Mối ghép động

Bộ trục trước xe đạp (Tự
chuẩn bò)
Khung xe đạp, kim khâu …
(ST)
Bu long + đai ốc (Tự chuẩn
bò)
Ghế xếp

17
18
19

26
27

Tua
àn

Tie
át

Ba
øi

20

28

29

Truyền chuyển động

29

30

Biến đổi chuyển động

30

31

Thực hành : Truyền chuyển
động

09

14
15

Kìm, búa
Bộ mẫu vật vật liệu cơ
khí
Bộ mẫu vật vật liệu cơ
khí
Hộp dụng cụ cơ khí

1
bộ
4
bộ
4
bộ
4
bộ
1
bộ

1
bộ

n tập
Kiểm tra HKI
n tập
HỌC KÌ II

21

Tên bài

Tên đồ dùng

SL

Mượn
Ngày

Bộ hộp truyền chuyển
động
Bộ hộp truyền chuyển
động
Bộ hộp truyền chuyển
động

4
bộ
4
bộ
4
bộ

Trả


Ngà
y
22

23

31

32

32

33

33

34

34

35

35
24

36

Vai trò của điện năng trong
sản xuất và đời sống
An toàn điện

Tranh vẽ

Thực hành :Dụng cụ bảo vệ
an toàn điện
Thực hành : Cứu người bò tai
nạn điện
Vật liệu kó thuật điện

Bút thử điện

Bóng đèn

Bộ bóng đèn HQ

Tranh vẽ

Bộ mãu vật

36

38

37

39

Đồ dùng điện quang .Đèn
sợi đốt
Đèn huỳnh quang

38

40

Đèn ống huỳnh quang

39

41

40

44

Đồ dùng điện nhiệt. Bàn là Bàn là điện
điện
Đồ dùng điện cơ. Quạt điện
Mô hình động cơ điện

41

46

Máy biến áp một pha

27

42
43

48
49

28

44
45

50

29

46

51

30

47

53

31
32

48
49

55
56

33

50

58

Sử dụng hợp lý điện năng
Tính toán tiêu thụ điện năng
trong GĐ
Kiểm tra thực hành
Đặc điểm và cấu tạo của
mạng điện trong nhà
Thiết bò đóng - cắt và lấy
điện của mạng điện trong
nhà
Thiết bò bảo vệ mạng điện
trong nhà
Sơ đồ điện
TH: Vẽ sơ đồ nguyên lý
mạch điện
Thiết kế mạch điện

25

26

Bóng đèn HQ + compacHQ

Máy biến áp

1
bộ
1
bộ
4
cái
4
bộ
4
bộ
4
bộ
4
bộ
1
bộ
4
bộ
4
bộ

Công tắc; cầu dao; ổ
cắm điện

4
bộ

Cầu chì, attomat

4
bộ

Bảng phụ


34
35
36
37

51
52

n tập HKII
Kiểm tra HK II
n tập HKII
n tập HKII

PHÂN PHỐI CHƯƠNH TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 9
Mô đun : LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
HỌC KÌ I
Tuầ
n

Tiết

Bài

Tên bài

Tên đồ dùng

SL

Mượn
Ngày

01

01

01

02

02

02

03

03

03

04

04

03

Giới thiệu nghề điện
dân dụng
Vật liệu dùng trong lắp
đặt mạng điện trong nhà
Vật liệu dùng trong lắp
đặt mạng điện trong nhà
Dụng cụ dùng trong lắp
đặt mạng điện trong nhà

Dây dẫn điện và
dây cáp điện
Dây dẫn điện và
dây cáp điện
Công tơ điện; ampe
kế; vôn kế

1
bộ
1
bộ
4
bộTrả
Ngà
y
05

05

03

Dụng cụ dùng trong lắp
đặt mạng điện trong nhà
Thực hành :Sử dụng
đồng hồ điện
Thực hành :Sử dụng
đồng hồ điện
Thực hành :Sử dụng
đồng hồ điện
Thực hành : Nối dây
dẫn điện
Thực hành : Nối dây
dẫn điện
Thực hành : Nối dây
dẫn điện
Kiểm tra
Thực hành : Lắp mạch
điện bảng điện ( LT)

06

06

04

07

07

04

08

08

04

09

09

05

10

10

05

11

11

05

12
13

12
13

06

14

14

06

Thực hành : Lắp mạch
điện bảng điện ( TH )

15

15

06

Thực hành : Lắp mạch
điện bảng điện ( TH )

16

16

06

Thực hành : Lắp mạch
điện bảng điện ( TH )

17

17

07

Thực hành : Lắp mạch
điện đèn ống huỳnh
quang ( LT )

18

18

07

Thực hành : Lắp mạch
điện đèn ống huỳnh

Cưa KL, tua vít, búa,
kìm, khoan
Công tơ điện; đồng
hồ vạn năng
Công tơ điện + bóng
đèn
Công tơ điện + bóng
đèn
Dây điện + kìm, dao
(HS tự chuẩn bò)
Dây điện + kìm, dao
(HS tự chuẩn bò)
Dây điện + kìm, dao
(HS tự chuẩn bò)

1
bộ
1
bộ
4
bộ
4
bộ

Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn, ổ cắm kìm,
tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn, ổ cắm kìm,
tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn, ổ cắm kìm,
tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn, ổ cắm kìm,
tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đèn HQ, ổ cắm kìm,
tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,

4
bộ
4
bộ
4
bộ
4
bộ
4
bộ


quang ( TH )
19

19

đèn HQ, ổ cắm, kìm,
tua vít

Kiểm tra thực hành HK I
HỌC KÌ II

Tuầ
n
20

Tiết

Bài

Tên bài

20

08

Thực hành : Lắp mạch
điện hai công tắc hai cực
điều khiển hai đèn ( LT )

21

21

08

Thực hành : Lắp mạch
điện hai công tắc hai cực
điều khiển hai đèn ( TH )

22

22

08

Thực hành : Lắp mạch
điện hai công tắc hai cực
điều khiển hai đèn ( TH )

23

23

08

Thực hành : Lắp mạch
điện hai công tắc hai cực
điều khiển hai đèn ( TH )

24

24

09

25

25

09

26

26

09

27

27

10

Thực hành : Lắp mạch
điện hai công tắc ba cực
điều khiển một đèn ( L T
)
Thực hành : Lắp mạch
điện hai công tắc ba cực
điều khiển một đèn ( TH
)
Thực hành : Lắp mạch
điện hai công tắc ba cực
điều khiển một đèn ( TH
)
Thực hành : Lắp mạch
điện một công tắc ba

Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn + bóng, ổ
cắm kìm, tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn + bóng, ổ
cắm, kìm, tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn + bóng, ổ
cắm kìm, tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn + bóng, ổ
cắm kìm, tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn + bóng, ổ
cắm kìm, tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn + bóng, ổ
cắm kìm, tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn + bóng, ổ
cắm kìm, tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,

4
bộ
4
bộ
4
bộ
4
bộ
4
bộ
4
bộ
4
bộ
4
bộ


28

28

10

29

29

10

30
31

30
31

10

32

32

11

33

33

12

34
35
36
37

34
35
36
37

cực điều khiển hai đèn
( LT )
Thực hành : Lắp mạch
điện một công tắc ba
cực điều khiển hai đèn
( TH )
Thực hành : Lắp mạch
điện một công tắc ba
cực điều khiển hai đèn
( TH )
Kiểm tra thực hành
Lắp đặt dây dẫn của
mạng điện trong nhà
Lắp đặt dây dẫn của
mạng điện trong nhà
Kiểm tra an toàn mạng
điện trong nhà
Ôn tập ( LT )
Ôn tập ( TH )
Kiểm tra cuối năm học
Kiểm tra cuối năm học

đui đèn + bóng, ổ
cắm kìm, tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn + bóng, ổ
cắm kìm, tua vít
Bảng điện, cầu chì,
công tắc, dây dẫn,
đui đèn + bóng, ổ
cắm kìm, tua vít

4
bộ
4
bộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×