Tải bản đầy đủ

KH do dung vat ly 9 doc

T
n

TiÕt

1
1
2
3
2
4
5
3
6
7
4
8
5

9


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ 9
HỌC KỲ I
Tªn bµi
Tên đồ dùng
SL
Mượn
Ngà kí
y
Sù phơ thc I vµo U
Biến thế nguồn,vôn kế,ampe
4
gi÷a hai ®Çu d©y dÉn
kế,dây
cônstantan(0,3;1800),công
tắc,dây nối,bảng điện
§iƯn trë d©y dÉn - §Þnh
Bảng phụ
lt ¤m
TH+ KTTH: X¸c ®Þnh
Biến thế nguồn,vôn kế,ampe
4
®iƯn trë cđa d©y dÉn
kế,dây
b»ng (A) vµ (V)
cônstantan(0,6;1800),công tắc,
dây nối,bảng điện
§o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp
Biến thế nguồn,vôn kế,ampe
4
kế,điện trở mẫu( 6,10,16 Ôm)
công tắc,dây nối,bảng điện
§o¹n m¹ch song song
Biến thế nguồn,vôn kế,ampe
4
kế,điện trở mẫu( 6,10,15 Ôm)
công tắc,dây nối,bảng điện
Bµi tËp vËn dơng ®Þnh
lt ¤m
Sù phơ thc R vµo
Biến thế nguồn,vôn kế,ampe


4
chiỊu dµi d©y dÉn
kế,dây
cônstantan(d=0,3;1800,900,2700),c
ông tắc,dây nối,bảng điện
Sù phơ thc R vµo S
Biến thế nguồn,vôn kế,ampe
4
d©y dÉn
kế,dây cônstantan(d=0,3;0,6;
l=1800),công tắc,dây nối,bảng
điện.
Sù phơ thc R vµo vËt
Biến thế nguồn,vôn kế,ampe
4
liƯu lµm d©y dÉn
kế,dây cônstantan(d=0,3;
l=1800), dây Nicrom (d=0,3;l=
1800) ,công tắc,dây nối,bảng
điện.

Trả
Nga

øy


10

11
6

BiÕn trë - §iƯn trë dïng
trong KT
Bµi tËp vËn dơng ®Þnh
lt ¤m - C«ng thøc tÝnh
R d©y dÉn
C«ng st ®iƯn

12
13
7
14
8

15
16
17

9

18
19

10
20
11

21
22

§iƯn n¨ng - C«ng cđa
dßng ®iƯn
BT vỊ c«ng st ®iƯn vµ
®iƯn n¨ng sư dơng
TH+KTTH: X¸c ®Þnh
c«ng st c¸c dơng cơ
®iƯn
§Þnh lt Jun - Len x¬
Bµi tËp
Bµi tËp vËn dơng ®Þnh
lt Jun - Len x¬
Sư dơng an toµ vµ tiÕt
kiƯm ®iƯn
Tỉng kÕt ch¬ng I : §iƯn
Häc
KiĨm Tra 45/
Nam ch©m vÜnh cưu
T¸c dơng tõ cđa dßng
®iƯn - Tõ trêng

23
12
Tõ phỉ - §êng søc tõ
24
13

25

Tõ trêng cđa èng d©y cã
dßng ®iƯn ch¹y qua

Biến thế nguồn,biến trở 20
Ôm,công tắc ,dây dẫn,bóng
đèn,bảng điện, biến trở than,
điện trở vòng màu.
Bảng phụ

4

Biến thế nguồn,biến trở 20
Ôm,công tắc ,dây dẫn,bóng
đèn,bảng điện,vôn kế ,ampe
kế,dây dẫn.
Công tơ điện, tranh ảnh

4

Bảng phụ
Biến thế nguồn, ampe kế, vôn
kế, dây dẫn, bảng lắp điện,
công tắc, bóng đèn,quạt điện
Bảng phụ

4

Bảng phụ

Nam châm, la bàn
Biến thế nguồn ,nhiệt kế
,công tắc ,dây dẫn,bóng
đèn,bảng điện, ,ampe kế,biến
trở 20 Ôm,cốc,nhiệt lượng kế
bộ TN Ơxtet
Nam châm thẳng,hộp TN từ
phổ – đường sức,la bàn loại
nhỏ
Bộ TN từ phổ trong ống dây,
biến thế nguồn, dây dẫn

4
4

4
4


26
27

14

28

29

Tõ trêng cđa èng d©y cã
dßng ®iƯn ch¹y qua
Sù nhiƠm tõ cđa S¾t ,
ThÐp - Nam ch©m ®iƯn
øng dơng cđa nam ch©m
®iƯn

Lùc ®iƯn tõ

Bộ TN từ phổ trong ống dây,
biến thế nguồn, dây dẫn
Cuộn dây200-400 vòng, biến
thế nguồn, dây dẫn,biến
trở,công tắc, la bàn giá đỡ,
bảng điện, lõi sắt,ampe kế
Cuộn dây 300 vòng, biến thế
nguồn, dây dẫn,biến trở,công
tắc, giá đỡ, bảng điện, nam
châm chữ U,ampe kế
Thanh đồng+ đế, biến thế
nguồn, nam châm chữ U, công
tắc, dây dẫn, bảng lắp điện

4

Biến thế nguồn, động cơ điện 1
chiều
B¶ng phơ

4

Bộ TN phát hiện dòng điện
xoay chiều
Công tắc, biến thế nguồn, nam
châm điện, bảng lắp điện
Tranh vẽ,bảng phụ

4

4

4

4

30
15
31
16
32

17
18

33
34
35
36

19

37
20
38

§éng c¬ ®iƯn mét
chiỊu.
BT vËn dơng quy t¾c
n¾m tay ph¶i vµ quy t¾c
bµn tay tr¸i
HiƯn tỵng c¶m øng ®iƯn

§iỊu kiƯn xt hiƯn dßng
®iƯn c¶m øng
¤n tËp HK I
¤n tËp HK I
KiĨm tra häc k× I
¤n tËp
Ôn tập

HỌC KỲ II
Dßng ®iƯn xoay chiỊu
Bộ TN phát hiện dòng điện
xoay chiều
Công tắc, biến thế nguồn, nam
châm
M¸y ph¸t ®iƯn xoay
M¸y ph¸t ®iƯn xoay chiỊu
chiỊu

4

4


21

39

40
41

C¸c t¸c dơng cđa dßng
®iƯn xoay chiỊu . I vµ U
xoay chiỊu

Trun t¶i ®iƯn n¨ng ®i
xa
M¸y biÕn thÕ

22
42
43

Tỉng kÕt ch¬ng II: §iƯn
tõ häc
HiƯn tỵng khóc x¹ ¸nh
s¸ng

23

24

44

ThÊu kÝnh héi tơ

45

¶nh cđa mét vËt t¹o bëi
TKHT
ThÊu kÝnh ph©n k×

46
47

25

26

48

49
50
51

27
28
29

52
53
54
55

¶nh cđa mét vËt t¹o bëi
TKPK
TH : §o tiªu cù cđa TKHT

¤n tËp
KiĨm Tra 45 phót
Sù t¹o ¶nh trªn phim
trên m¸y ¶nh
M¾t
M¾t cËn vµ M¾t l·o
KÝnh lóp
Bµi tËp quang h×nh

Bộ TN phát hiện dòng điện
xoay chiều và một chiều, biến
trở, ampe kế, vôn kế, bảng
điện, bóng đèn, dây dẫn
Công tắc, biến thế nguồn, nam
châm
Tranh vẽ

4

Biến thế thực hành, biến thế
nguồn, công tắc, dây dẫn,
bảng điện,bóng đèn

4

Bình nhựa không màu, tấm nhựa
chia độ, nguồn sáng chắn sáng
1 khe, bảng tôn, biến thế
nguồn,
Đèn Laser, giá QH, TKHT, hộp
chứa khói, dây nối, biến thế
nguồn.
Giá QH, TKHT, màn ảnh,nến

4

Đèn Laser, giá QH, TKPK, hộp
chứa khói, dây nối, biến thế
nguồn.
Giá QH, TKPK, màn ảnh,nến

1

Nguồn sáng, giá QH, TKHT, hộp
chứa khói, dây nối, biến thế
nguồn, chắn sáng chữ F, màn
ảnh.
Mô hình máy ảnh
Tranh
Tranh
Kính lúp 1,5x; 3x; 5x

1
4

4
4


56
57
30

58
59

31

60
61

32

62
63

33

34
35
36
37

64
65
66
67
68
69
70

¸nh s¸ng tr¾ng - ¸nh
s¸ng mµu
Sù ph©n tÝch ¸nh s¸ng
tr¾ng
MÇu s¾c c¸c vËt
C¸c t¸c dơng cđa ¸nh
s¸ng díi a/s tr¾ng vµ a/s
mÇu
TH : NhËn biÕt a/s ®¬n
s¾c vµ a/s kh«ng ®¬n
s¾c b»ng ®Üa CD
Tỉng kÕt ch¬ng III :
Quang häc
Tỉng kÕt ch¬ng III :
Quang häc
N¨ng lỵng vµ sù chun
ho¸ n¨ng lỵng
Bµi 27: (Líp 8) Sù b¶o
toµn n¨ng lỵng …
§L b¶o toµn n¨ng lỵng
N¨ng st táa nhiƯt cđa
nhiªn liƯu
§éng c¬ nhiƯt
¤n tËp
¤n tËp
KiĨm Tra HK II
¤n tËp
¤n tËp

Các tấm lọc màu,nguồn sáng,
biến thế nguồn
Biến thế nguồn, dây nối, lăng
kính
Hộp nghiên cứu sự tán xạ ánh
sáng màu của các vật.
Bộ TN tác dụng nhiệt của ánh
sáng, hai cái nhiệt kế, biến
thế nguồn.
Đèn trộn màu của ánh sáng,
dây nối, biến thế nguồn, đóa
CD
Bảng phụ

4

Bảng phụ

1

Bảng phụ

1

Tranh (ST)

1

TN

1
1

4
4
4
4
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×