Tải bản đầy đủ

KH do dung vat li 8 doc

Trường THCS Phạm Hồng Thái - Đăk Đoa

KÕ ho¹ch sư dơng ®å dïng
M«n v©t lÝ 8
®å dïng

TUA
ÀN

TIÕT
THEO
PPCT

1

1

2

2


3

4

5

3

4

5

6

6

7
8
9

7
8
9

SL

Tªn bµi d¹y

Chun ®éng c¬ häc

VËn tèc

Chn ®éng ®Ịuchun ®éng kh«ng ®Ịu

BiĨu diƠn lùc
Sù c©n b»ng lùc – qu¸n
tÝnh

lùc ma s¸t
ÔN TẬP


KIỂM TRA 1 TIẾT

¸p st

Mượn
Nga
øy

- Tranh vÏ 1.2. 1.4, 1.5 phãng to
- 1 xe l¨n, 1 con bóp bª
- 1 khóc gç, qu¶ bãng bµn
- B¶ng phơ ghi s½n néi dung B¶ng
2.1 SGK
- Tranh vÏ phãng to h×nh 2.2 (tèc kÕ)
; tèc kÕ thùc (nÕu cã)

1

1


- B¶ng phơ
- 1 m¸ng nghiªng ; 1 b¸nh xe ; 1 bót
d¹ ®Ĩ ®¸nh dÊu.
- 1 ®ång hå ®iƯn tư hc ®ång hå 4
bÊm gi©y.

- 4 bé thÝ nghiƯm : Gi¸ ®ì, xe l¨n,
nam ch©m th¼ng, mét thái s¾t.
- 1 cèc níc + 1 b¨ng giÊy (10 x 20
cm), bót d¹ ®Ĩ ®¸nh dÊu.
- 1 xe l¨n, 1 khóc gç h×nh trơ
* Cả lớp 01 máy Atút
- 1 tranh vÏ c¸c vßng bi
- Lùc kÕ ; miÕng gç (1 mỈt nh¸m, 1
mỈt nh½n)
- 1 qu¶ c©n ; 1 con l¨n ; 2 xe l¨n.
Bảng phụ
- 1 khay (hc chËu) ®ùng bét
- 3 miÕng kim lo¹i h×nh ch÷ nhËt

1


1

4


4Trả
Nga
øyGhi
chú


bộ

10

10

áp suất chất lỏng bình
thông nhau

11

11

áp suất khí quyển

12

13

14

12

13

14

Lực đẩy ác-si-met

- Một bình hình trụ có đáy C và các
lỗ A, B ở thành bình bịt bằng màng
cao su mỏng.
- Một bình trụ thuỷ tinh có đĩa D
tách rời làm đáy.
- Một bình thông nhau
- Một bình chứa nớc cốc múc.
1 ống thuỷ tinh dàI 10 15 cm, tiết
diện 2- 3 mm ; 1 cốc nớc.
- 1 lực kế, 1 giá đỡ, 1 cốc nớc, 1bình
tràn, 1 quả nặng (1N)

- 1 lực kế GHĐ: 2.5N
- Vật
nặng có V = 50cm3(không thấm nớc)
- 1 bình chia độ
Thực hành
- 1 giá đỡ
Nghiệm lại lực đẩy ác - si - 1 bình nớc
mét
- 1 khăn lau khô
- Vật nặng có V = 50cm3(không
thấm nớc)
- 1 giá đỡ, khăn
- 1 cốc thuỷ tinh to đựng nớc
- 1 chiếc đinh
- 1 miếng gỗ có khối lợng lớn hơn
đinh, 1 chiếc đinh
Sự nổi
- Hình vẽ tàu ngầm
- 1 ống nghiệm nhỏ đựng cát có nút
đậy kín

15

15

Công cơ học

16

16

đinh luật về công

tranh vẽ
- Con bò kéo xe
- Vận động viên cử tạ
- Máy xúc đất đang làm việc
- 1 thớc có GHĐ :30cm ; ĐCNN :1mm
- 1 giá đỡ
- 1 thanh nằm ngang

4
bộ

1
bộ
4
bộ
4
bộ

4
bộ

4


- 1 rßng räc
- 1 lùc kÕ 2.5N - 5N
- 1 gi¸ ®ì + 1 rßng räc + d©y kÐo

17
18
19

17
18

ôn tập
Kiểm tra học kỳ I
ôân tập- 1 lùc kÕ 2.5N - 5N; 1 ®ßn bÈy
- 2 thíc th¼ng 1 qu¶ nỈng 200g
- 2 thíc th¼ng
bảng phụ

Häc kú II
20

19

21

20

22

21

Công suất

C¬ n¨ng

Tổng kết chương I

23

22

C¸c chÊt ®ỵc cÊu t¹o nh
thÕ nµo?

24

23

Nguyªn tư, ph©n tư
chun ®éng hay ®øng
yªn?

25

24

NhiƯt n¨ng

Tranh vẽ, bảng phụ
- Lß xo ®ỵc lµm b»ng thÐp n thµnh
vßng trßn. Lß xo ®· ®ỵc nÐn bëi mét
sỵi d©y len.
- 1 miÕng gç nhá
- 1 hßn bi thÐp
- 1 m¸ng nghiªng
- 1 miÕng gç

4


Bảng phụ
- 2 b×nh chia ®é GH§ :100cm3, §CNN
: 2cm3.
+ 1 b×nh ®ùng 50cm3 ng«
4
3
+ 1 b×nh ®ùng 50cm c¸t kh« vµ

mÞn
- 2 b×nh chia ®é GH§ :100cm 3, §CNN
: 2cm3
Chn bÞ cho GV
- 1 qu¶ bãng cao su
- 2 miÕng kim lo¹i ( hc 2 ®ång xu)
- 1 phÝch níc nãng
- 2 th×a nh«m
- 1 cèc thủ tinh

1

126

27

28

25

26

27

KiĨm tra 1 tiÕt

DÉn nhiƯt

§èi lu - bøc x¹ nhiƯt

- 1 ®Ìn cån cã g¾n c¸c ®inh a, b, c,
d, e b»ng s¸p nh h×nh 22.1. Lu ý c¸c
®inh cã kÝch thíc nh nhau, nÕu sư
dơng nÕn ®Ĩ g¾n c¸c ®inh lu ý
nhá nÕn ®Ịu ®Ĩ g¾n c¸c ®inh.
- Bé thÝ nghiƯm h×nh 22.2- 1 gi¸
®ùng èng nghiƯm, 1 kĐp gç, 2 èng
nghiƯm :
+ èng 1 cã s¸p (nÕn) ë ®¸y èng
+ èng 2 : Trªn nót èng nghiƯm b»ng
cao su
- Bé dơng cơ thÝ nghiƯm h×nh 23.3
Cho GV:
- ThÝ nghiƯm h×nh 23.2, 23.3

1


4


4

1


29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

33

35

34

36

35

C«ng thøc tÝnh nhiƯt lỵng

C«ng thøc tÝnh nhiƯt lỵng(tt)
Bµi tËp vỊ c«ng thøc tÝnh
nhiƯt lỵng
Ph¬ng tr×nh c©n b»ng
nhiƯt
Bµi tËp ph¬ng tr×nh c©n
b»ng nhiƯt
Bµi 29: C©u hái vµ BT
tỉng kÕt
ôn tập và tổng kết
HKII
Kiểm tra học kỳ II

- 2 gi¸ thÝ nghiƯm
- 2 líi ami¨ng, 2 ®Ìn cån (bÊc ®ỵc
kÐo lªn ®Ịu nhau)
- 2 cèc thủ tinh chÞu nhiƯt, kĐp, 2
nhiƯt kÕ ( chØ dïng ®Ĩ minh ho¹ c¸c
thÝ nghiƯm trong bµi)
B¶ng phơ
B¶ng phơ
B¶ng phơ
B¶ng phơ

bảng phụ

1

1
c¸i
1
c¸i
1
c¸i
1
c¸i


37

OÂn taäpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×