Tải bản đầy đủ

KH do dung vat lí 6 doc

Trường THCS Phạm Hồng Thái – Đăk Đoa
KÕ ho¹ch sư dơng ®å dïng
M«n vËt lÝ 6

Tn

1

2

3

TiÕt
theo
PPCT

1

2

3


4

4

5

5

Tªn bµi

Tªn ®å dïng

Sl

Mượn
Nga
øy

§o ®é dµi

§o thĨ tÝch chÊt
láng

§o thĨ tÝch vËt r¾n
kh«ng thÊm níc

Khèi lỵng - ®o khèi
lỵng.

Lùc – hai lùc c©n
b»ng

Mçi nhãm :
- 1 thíc d©y cã §CNN lµ 1 mm
C¶ líp :
- Tranh vÏ to thíc kỴ cã GH§ 20cm vµ §CNN 2mm
-1 thíc cn cã §CNN lµ 0.5 cm
- Mét sè vËt ®ùng chÊt láng, mét sè ca cã s½n
chÊt láng (níc)


- Mçi nhãm 2 ®Õn 3 lo¹i b×nh chia ®é
C¸c nhãm :
- HS tù chn bÞ mét vµi vËt r¾n kh«ng thÊm níc
(®¸, sái …)
- B×nh chia ®é, mét chai cã ghi s½n dung tÝch,
d©y bc.
- B×nh trµn; b×nh chøa, chậu nước
Mçi nhãm :
- Mét c©n R«bÐcvan +hộp quả cân
-Cân đồng hồ (HS chuẩn bò )
- 1xe l¨n
- 1 m¸ng nghiªng
- 1 thanh nam ch©m
- 1 qu¶ gia träng s¾t
- 1 gi¸ s¾t

6

1

4


4


4

4
Trả
Ngà
y
6

6

Tìm hiểu kết quả
tác dụng của
lực

7

7

Trọng lực - đơn vị
lực

8

8

Ôn tập

9

9

Kieồm tra

10

11

12

13

10

11

12

13

Lực đàn hồi

Lực kế - Phép đo
lực
Trọng lợng và khối lợng

Khối lợng riêng Bài
tập

Trọng lợng riêng - BT

-

1xe lăn có gắn 1 sợi dây
1 máng nghiêng
1lò xo xoắn
1 lò xo lá tròn
2 hòn bi (hoùc sinh tửù chuaồn bũ )

1giá treo
2 quả nặng 50g có móc treo
1khay nớc
1 lò xo; 1 dây dọi
1 chiếc êke (HS tửù chuaồn bũ )

1giá treo
4 quả nặng giống nhau, mỗi quả 50g
1 lò xo
1 cái thớc có độ chia đến mm
Cả lớp:
1 xe lăn.
1 vài quả nặng
Mỗi nhóm:
1 lực kế lò xo
1 sợi dây mảnh, nhẹ để buộc vào SGK (HS
chuẩn bị)
Bảng phụ
Mỗi nhóm
1 lực kế có GHĐ từ 2 đến 2.5N
1 quả nặng bằng sắt
1 bình chia độ có ĐCNN đến cm3

4bộ

4
bộ

4
bộ

1
bộ
4
bộ
1
cái
4
bộ


14

15

14

15

Thùc hµnh
X¸c ®Þnh khèi lỵng
riªng cđa sái

M¸y c¬ ®¬n gi¶n

16

16

MỈt ph¼ng
nghiªng

17

17

Ôân tập

18

18

Kiểm tra học kỳ I

19

Mçi nhãm :
- 1 c©n R«bÐcvan + hộp quả cân.
- 1 b×nh chia ®é cã GH§ 200 cm3, §CNN lµ 5cm3
- 1 cèc níc; chËu níc
Mçi nhãm :
- 1 qu¶ nỈng 2N
- 2 Lùc kÕ cã GH§ ®Õn 5N
-Cả lớp:Các loại máy cơ đơn giản
Mçi nhãm :
- 1lùc kế cã GH§ 2N trë lªn.
- 1 khèi trơ kim lo¹i cã trơc quay ë gi÷a, nỈng 2N
- 1 mỈt ph¼ng nghiªng .
- Giá đỡ

4

4

1
bộ
4


Bảng phụ

Ôân tập

Häc kú ii
20

21

19

20

§ßn bÈy

Mçi nhãm :
- 1 qu¶ nỈng2N
- 2 Lùc kÕ cã GH§ tõ 2 ®Õn
- Mét gi¸ ®ì + đòn bẩy

Rßng räc

-

1lùc kÕ cã GH§ lµ 5N
1 khèi trơ kim lo¹i cã mãc nỈng 2N
1 rßng räc
D©y v¾t qua rßng räc
Mét gi¸ thÝ nghiƯm

4


422

23

21

22

Sự nở vì nhiệt của
chất rắn

Sự nở vì nhiệt của
chất lỏng

Cả lớp :
- Một quả cầu kim loại và một vòng kim loại.
- Một đèn cồn.
- Một chậu nớc, khăn khô
Các nhóm:
- Một bình thuỷ tinh đáy bằng
- Một ống thuỷ tinh có thành dày
- Một nút cao su có đục lỗ
- Một chậu thuỷ tinh hoặc chậu nhựa
- Một phích nớc nóng (HS tự chuẩn bị )
- Một chậu nớc
Cả lớp :
- Tranh vẽ hình 19.3

1
bộ

4
bộ

1
bộ

24

25

23

24

Sự nở vì nhiệt của
chất khí

Một số ứng dụng về
sự nở vì nhiệt

Các nhóm:
- Một bình thuỷ tinh tam giác đáy bằng
- Một ống thuỷ tinh thẳng + nút cao su có đục
lỗ
- Một chậu nớc lạnh

Các nhóm:
- Một băng kép và giá thí nghiệm để lắp băng
kép
- Một đèn cồn
Cả lớp :
- Một bộ dụng cụ thí nghiệm hình 21.1; Cồn ,
bông.
- Một chậu nớc

4
bộ

4
bộ
1
bộ


26

25

Nhiệt kế - nhiệt
giai

Các nhóm:
- 3 chậu thuỷ tinh (hoặc 3 cốc đong có miệng
rộng), mỗi chậu đựng một ít nớc.
- một phích nớc nóng (HS tự chuẩn bị )
- Một nhiệt kế dầu, một nhiệt kế y tế
Cả lớp :
- Hình vẽ lớn các loại nhiệt kế

4
bộ

1
bộ
27

28

29

30

26

27

28

29

Kieồm tra

Thực hành đo
nhiệt độ

Sự nóng chảy và sự
đông đặc

Sự nóng chảy và sự
đông đặc(tt)

Mỗi nhóm :
- Một nhiệt kế y tế
- Một nhiệt kế thuỷ ngân hoặc nhiệt kế dầu
- Một đồng hồ, bông y tế.

Cả lớp :
- Một giá đỡ thí nghiệm
- Một kiềng và lới đốt
- Hai kẹp vạn năng
- Một cốc đốt
- Một nhiệt kế chia độ tới 100C
- Một ống nghiệm cóbăng phiến tán nhỏ, nớc.
Bảng phụ có kẻ sẵn ô vuông
Cả lớp :
- Một giá đỡ thí nghiệm
- Một kiềng và lới đốt
- Hai kẹp vạn năng
- Một cốc đốt
- Một nhiệt kế chia độ tới 100C
- Một ống nghiệm cóbăng phiến tán nhỏ, nớc.
Bảng phụ có kẻ sẵn ô vuông

4
bộ

1bộ

1bộ


31

30

32

31

33

32

34

33

35
36
37

34
35

Sù bay h¬i vµ sù
ngng tơ

Sù bay h¬i vµ sù
ngng tơ
(tiÕp)

Sù s«i

Sù s«i
(tiÕp)
Tỉng kÕt ch¬ng II
Kiểm tra HK II
Ôn tập

Mçi nhãm:
- Mét gi¸ ®ì thÝ nghiƯm
- Mét kĐp v¹n n¨ng
- Hai ®Üa nh«m gièng nhau
- Mét b×nh chia ®é (chia ®é nhá nhÊt lµ 0.1 ml
hc 0.2 ml)
- Mét ®Ìn cån
C¸c nhãm:
- Hai cèc thủ tinh gièng nhau
- Níc cã pha mµu
- Níc ®¸ ®Ëp nhá
- NhiƯt kÕ
- Kh¨n lau kh«
Mçi nhãm:
- Mét gi¸ ®ì thÝ nghiƯm , 2 kĐp v¹n n¨ng
- Mét kiỊng vµ líi kim lo¹i
Mét b×nh cÇu ®¸y b»ng, cã nót cao su ®Ĩ c¾m
nhiƯt kÕ
- Mét ®Ìn cån, mét ®ång hå.
C¶ líp :
- Mét bé dơng cơ thÝ nghiƯm vỊ sù s«i ®· lµm ë
bµi tríc

Bảng phụ

4


4


4
bộTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×