Tải bản đầy đủ

Isreal sức mạnh con người

Isreal sức mạnh con người


Isreal

là một đất nước nhỏ chỉ bằng 1/16
diện tích Việt Nam

20.770 km²

331.210 km²


Diện

tích đền 70% là sa mạc


Khí

hậu khác nghiệt và hầu như không có

tài nguyên


Đất

nước mới thành lập năm 1948 từ
những người do thái lưu vong trên toàn
thế giới


Thường

xuyên bị khủng bố bất ổn


Nhưng

đây là những gì họ tạo ra


Là

thung lủng Silicon về nông nghiệp


Mỗi

s

năm xuất khẩu 3,5 tỷ USD nông sản


Là

nền nông ngiệp hiện đại nhất thế giới


Trở

thành cường quốc về nông ngiệp
Việt Nam cần rút ra kinh nghiệm gì với đất
nước đã có nền nông ngiệp lâu đời,từ
Isreal:


Sự

dụng nguồn nước hợp lý,tiết kiệm

Hệ thống tưới nhỏ giọt


Sự

dụng máy móc hóa trong nông nghiệp


Tối

ưu hóa các công nghệ vào nông ngiệp

Công nghệ nuôi tảo


Đầu tư hệ thống bảo quản

Kén tổn trữ lương thực


Thay

đổi suy nghĩ trong mỗi con người
Việt Nam khi đã được thiên nhiên ưu ái


Đầu

tư nghiên cứu về giống trong nông
nghiệp


Hay bạn muốn nền nông nghiệp như thế
này


Hàm

lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt
tiêu chuẩn nhiều lần
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×