Tải bản đầy đủ

Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại viễn thông thanh hóa

B

GIO D C V O T O
I H C HU

TR NG I H C KINH T

PH M TH PH NG THY

AẽNH GIAẽ CHT LặĩNG DậCH VU CHM
SOẽC KHAẽCH HAèNG
TAI VIN THNG THANH HOẽA

CHUYấN NGNH: QU N TR KINH DOANH
M S : 60 34 01 02

LU N VN TH C S KHOA H C KINH T
NG I H NG D N KHOA H C:
TS. NGUY N NG HO

HU - 2014
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×