Tải bản đầy đủ

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sông đà 25 tỉnh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng: số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong Luậ n văn này là
trung thự c và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào; mọ i sự giúp đỡ cho việ c
thự c hiệ n Luậ n văn này đã đư ợ c cả m ơ n và các thông tin trích dẫ n trong Luậ n văn
đề u đã đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.
Thanh Hóa, tháng 2 năm 2014
Tác giả Luậ n văn

Trầ n Thị Hiề n

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×