Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh thanh hóa

LỜ I CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằ ng, số liệ u và kế t quả nghiên cứ u trong luậ n văn này là
trung thự c, chính xác và chư a đư ợ c sử dụ ng để bả o vệ mộ t họ c vị nào.
Tôi xin cam đoan rằ ng, các thông tin trích dẫ n sử dụ ng trong luậ n văn đã
đư ợ c chỉ rõ nguồ n gố c.

Huế , tháng 3 năm 2014
Ngư ờ i cam đoan

Nguyễ n Anh Tùng

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×