Tải bản đầy đủ

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH YÊN ĐỖ

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
I H C NÔNG LÂM TP. H

CHÍ MINH

TH C TR NG VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N CH N NUÔI BÒ
S AH

GIA ÌNH T I XÃ PHÚ HÒA ÔNG,

HUY N C CHI, TP H

CHÍ MINH

HU NH TH C M NHUNG

KHÓA LU N T T NGHI P
NH N V N B NG C

NHÂN


NGÀNH KINH T NÔNG LÂM

Thành ph H Chí Minh
Tháng 07/2010


H i

ng ch m báo cáo lu n v n t t nghi p

i h c khoa Kinh T , tr

ng

i

H c Nông Lâm Thành Ph H Chí Minh xác nh n khóa lu n “Th c tr ng và gi i
pháp phát tri n ch n nuôi bò s a h gia ình t i xã Phú Hòa

ông, huy n C

Chi, Thành ph H Chí Minh” do Hu nh Th C m Nhung, sinh viên khóa 32, ngành
Kinh T Nông Lâm, ã b o v thành công tr

ch i

ng vào ngày _______________

Lê V
Ng

ih

ng d n,

____________________________
Ký tên, ngày

Ch t ch h i


ng ch m báo cáo

_____________________________
Ký tên, ngày

tháng

tháng

n m

Th ký h i

ng ch m báo cáo

______________________________

n m

Ký tên, ngày

ii

tháng

n m


L!I C M T
L i

u tiên t n áy lòng con xin chân thành cám n cha m vô cùng, cám n

ngh a m sâu n ng ã c u mang và sinh ra con, cám n công cha tr i bi n, cám n cha
m

ã yêu th

ng, ch m lo, nuôi d

ng, giáo d!c,

ng viên…

con có

"c nh

ngày hôm nay.
Xin chân thành c m n Ban Giám Hi u tr

ng

i H c Nông Lâm Thành Ph

H Chí Minh, Ban ch nhi m khoa và t t c các th y cô khoa Kinh T

ã truy#n

t

cho tôi nh$ng ki n th%c quý báu, nh$ng bài h c b& ích, c ng nh t o m i i#u ki n
thu n l"i cho tôi trong th i gian h c t p t i tr
Xin chân thành g'i l i c m n
h

ng.

n th y Lê V , ng

i ã t n tình giúp

,

ng d n tôi trong su t th i gian th(c hi n # tài t t nghi p.
Xin chân thành c m n các cô chú, anh ch các phòng, ban c a xã Phú Hòa
ông, huy n C Chi, TPHCM ã cung c p cho tôi nh$ng t li u và kinh nghi m quý

báu, giúp

tôi trong quá trình i#u tra, t o i#u ki n thu n l"i

tôi hoàn thành # tài

t t nghi p.
Xin chân thành c m n toàn th các h ch n nuôi bò s$a trên
Hòa ông ã cung c p nh$ng thông tin quý báu

a bàn xã Phú

tôi hoàn thành # tài này.

Cu i cùng xin c m n t t c b n bè, nh$ng ng

i ã nhi t tình

ng viên, giúp

tôi trong su t th i gian qua.
Xin chân thành cám n!
TP.HCM, ngày
Ng

tháng

n m 2010

i vi t

Hu nh Th C m Nhung

iii


N I DUNG TÓM T"T
HU)NH TH* C+M NHUNG, Khoa Kinh T ,

i H c Nông Lâm Thành Ph

H Chí Minh. Tháng 7 n m 2010. “Th c Tr ng Và Gi i Pháp Phát Tri n Ch n
Nuôi Bò S a H Gia

ình T i Xã Phú Hòa

ông, Huy n C Chi, TP H Chí

Minh”.
HU)NH TH* C+M NHUNG, Faculty of Economics, Nong Lam University H Chí Minh City. July, 2010. “Currency Situation and Solution to Develop of
Breed Milk Cow Production of Households in Phu Hoa Dong Commune, Cu Chi
District, Ho Chi Minh City”.
# tài tìm hi u v# th(c tr ng và hi u qu kinh t theo quy mô c a mô hình ch n
nuôi bò s$a trên c s, phân tích s li u i#u tra 60 h nông dân ch n nuôi bò s$a trên
a bàn xã Phú Hòa

ông, huy n C Chi, TP H Chí Minh. # tài ã s' d!ng ph

pháp th ng kê mô t , ph

ng pháp so sánh, ph

pháp x' lý s li u

nh hi u qu kinh t c a vi c nuôi bò s$a,

xác

ng pháp thu th p s li u, ph

m t s gi i pháp nh-m nâng cao hi u qu ch n nuôi trên
nh cho ng

qu . Tuy r-ng trong giai o n hi n nay ng
kh n tr

ng

ng th i # xu t

a bàn xã.

K t qu nghiên c%u cho th y mô hình ch n nuôi bò s$a , xã Phú Hòa
em l i ngu n thu nh p khá &n

ng

i ch n nuôi, mô hình ch n nuôi
i ch n nuôi ph i

ông ã
t hi u

i m t v i m t s khó

c m.t, nh ng nhìn chung th(c tr ng ch n nuôi v n r t kh quan, tình hình

ch n nuôi v n di/n ra t t

p. Ch n nuôi bò s$a v n ang là ngành kinh t h gia ình

thi t th(c, góp ph n c i thi n thu nh p, nâng cao m%c s ng c a ng

iv

i dân.


M#C L#C
Danh m!c các ch$ vi t t.t ............................................................................................viii
Danh m!c các b ng ........................................................................................................ ix
Danh m!c các hình ......................................................................................................... xi
Danh m!c ph! l!c.......................................................................................................... xii
CH01NG 1. 2T V3N 4........................................................................................... 1
1.1. S( c n thi t c a # tài ........................................................................................... 1
1.2. M!c tiêu nghiên c%u ............................................................................................. 2
1.3. Ph m vi nghiên c%u c a # tài .............................................................................. 2
1.4. C u trúc c a # tài ................................................................................................ 2
CH01NG 2. T5NG QUAN ........................................................................................... 4
2.1. Gi i thi u v# các tài li u nghiên c%u liên quan ã th(c hi n................................ 4
2.2.

c i m t&ng quát c a xã Phú Hòa

ông, huy n C Chi, thành ph H Chí

Minh............................................................................................................................. 4
2.2.1. i#u ki n t( nhiên.......................................................................................... 4
2.2.2. i#u ki n kinh t - xã h i............................................................................... 5
2.2.3. Hi n tr ng s' d!ng
2.2.4. Nh n

t ................................................................................... 7

nh chung v# t&ng quan ...................................................................... 8

2.3. Vài nét v# tình hình ch n nuôi bò s$a t i Thành Ph H Chí Minh và t i xã Phú
Hòa ông ..................................................................................................................... 9
2.3.1. Tình hình ch n nuôi bò s$a t i thành ph H Chí Minh ............................. 10
2.3.2. Tình hình ch n nuôi bò s$a t i xã Phú Hòa ông ....................................... 10
CH01NG 3. N I DUNG VÀ PH01NG PHÁP NGHIÊN C6U ............................... 13
3.1. N i dung ............................................................................................................. 13
3.1.1. Khái ni m kinh t h .................................................................................... 13
3.1.2.

c i m kinh t h ..................................................................................... 13

3.1.3. Vai trò kinh t h .......................................................................................... 14
3.1.4. Lo i hình ch n nuôi bò s$a .......................................................................... 14
3.1.5. Khái ni m v# hi u qu kinh t ..................................................................... 15
3.1.6. Các ch7 tiêu o l
3.2. Ph

ng ................................................................................... 15

ng pháp nghiên c%u .................................................................................... 16
v


3.2.1. Ph

ng pháp th ng kê mô t ........................................................................ 16

3.2.2. Ph

ng pháp so sánh.................................................................................... 16

3.2.3. Ph

ng pháp thu th p s li u....................................................................... 17

CH01NG 4. K8T QU9 NGHIÊN C6U VÀ TH9O LU:N ...................................... 18
4.1. Tình hình chung c a nông h ch n nuôi bò s$a ................................................. 18
4.1.1. Lao

ng....................................................................................................... 18

4.1.2. Trình

v n hóa .......................................................................................... 19

4.2. Th(c tr ng ch n nuôi bò s$a............................................................................... 21
4.2.1. Ph

ng th%c ch n nuôi ................................................................................ 21

4.2.2. Quy mô ch n nuôi c a các h

i#u tra ........................................................ 21

4.2.3. Kinh nghi m ch n nuôi ................................................................................ 22
4.2.4. C c u àn bò............................................................................................... 23
4.2.5. Ngu n n

c.................................................................................................. 23

4.2.6. K; thu t ch n nuôi ....................................................................................... 24
4.2.7. Th%c n cho bò............................................................................................. 25
4.2.8. Tình hình ch m sóc và nuôi d

ng.............................................................. 27

4.2.9. Ngu n v n ch n nuôi ................................................................................... 27
4.2.10. Công tác khuy n nông................................................................................ 28
4.3. Tình hình tiêu th! s n ph m ............................................................................... 29
4.4. Phân tích, so sánh k t qu - hi u qu kinh t t< m t con bò s$a nuôi theo quy
mô. ............................................................................................................................. 32
4.4.1. Phân tích k t qu và hi u qu nuôi bò s$a theo quy mô.............................. 32
4.4.2. So sánh k t qu - hi u qu ch n nuôi theo các quy mô ............................... 45
4.4.3. Ngu n thu nh p thêm t< vi c không mua c= bên ngoài .............................. 46
4.5. Phân tích nguyên nhân nh h ,ng

n k t qu và hi u qu ch n nuôi .............. 47

4.5.1. Giá th%c n ................................................................................................... 47
4.5.2. Kh u ph n th%c n ....................................................................................... 48
4.5.3. Giá thu mua s$a ........................................................................................... 49
4.5.4. Con gi ng ..................................................................................................... 50
4.5.5. Ngu n v n.................................................................................................... 50
4.5.6. C c u àn h"p lý ........................................................................................ 50
vi


4.6. H

ng phát tri n c a ng

i ch n nuôi ............................................................... 53

4.7. Bi n pháp nâng cao hi u qu ch n nuôi bò s$a t i xã ........................................ 55
4.7.1. Gi i pháp
4.7.2. Ch

m b o ngu n thu ...................................................................... 55

ng ngu n th%c n .............................................................................. 56

4.7.3. Chú tr ng khâu ch n gi ng.......................................................................... 56
4.7.4. V n # v# v n............................................................................................... 57
4.7.5. Chú tr ng v n # ch m sóc, thú y, và nuôi d

ng àn bò........................... 57

4.7.6. Vai trò c a các tr m khuy n nông, các h i nông dân .................................. 58
CH01NG 5. K8T LU:N VÀ KI8N NGH* ................................................................ 59
5.1. K t lu n............................................................................................................... 59
5.2. Ki n ngh ............................................................................................................. 60
5.2.1.

i v i chính quy#n

a ph

ng.................................................................. 60

5.2.2.

i v i ng

5.2.3.

i v i công ty s$a ...................................................................................... 61

i ch n nuôi .............................................................................. 60

Tài ki u tham kh o
Ph! l!c

vii


DANH M#C CÁC CH
Bò HF

Bò Holstien Friessian

CNH – H H

Công Nghi p Hóa – Hi n

( )

ng

VT

n V Tính

VI T T"T

i Hóa

GVHD

Giáo Viên H

ng D n

KHKT – NN

Khoa H c K; Thu t – Nông Nghi p

MS Excel

Microsoft Excel

PH

Phú Hòa ông

SL

S L "ng

SXNN

S n Xu t Nông Nghi p

THCS

Trung H c C S,

THPT

Trung H c Ph& Thông

TNHH

Trách Nhi m H$u H n

TPHCM

Thành Ph H Chí Minh

TT

Thành Ti#n

VN

Vi t Nam

XDCB

Xây D(ng C B n

viii


DANH M#C CÁC B NG
B ng 2.1. C C u Giáo D!c c a Xã................................................................................ 7
B ng 2.2. C C u

t t i Xã ........................................................................................... 7

B ng 2.3. Hi n Tr ng S' D!ng

t Nông Nghi p t i Xã Phú Hòa ông ...................... 8

B ng 2.4. Tình Hình Phát Tri n Bò S$a TPHCM Qua Các N m................................. 10
B ng 2.5. Phân B
B ng 4.1. S H
B ng 4.2.

àn Bò S$a t i Xã Phú Hòa ông ................................................. 11
i#u Tra Theo T
Tu&i Lao

B ng 4.3. Trình

ng c a Ch H Ch n Nuôi Bò S$a..................................... 19

V n Hóa c a Ch H Ch n Nuôi.................................................. 19

B ng 4.4. M t S Ngành Ngh# Khác c a Các Nông H Ch n Nuôi Bò S$a ............... 21
B ng 4.5. Quy Mô àn c a Các H

i#u Tra .............................................................. 22

B ng 4.6. Kinh Nghi m Ch n Nuôi Bò S$a c a Các Nông H .................................... 22
B ng 4.7. C C u àn Bò S$a c a Các H

i#u Tra................................................... 23

B ng 4.8. Ngu n V n S n Xu t c a Các H

i#u Tra ................................................. 28

B ng 4.9. Tình Hình Tham Gia Ho t

ng Khuy n Nông........................................... 29

B ng 4.10. Tình Hình Tiêu Th! S$a c a Các H
B ng 4.11. Chi Phí

i#u Tra .......................................... 30

u T Xây D(ng C B n Bình Quân Cho M t Con Bò S$a/H

Nuôi Theo Quy Mô 1 - 7 Con ....................................................................................... 33
B ng 4.12. Chi Phí Th%c >n Bình Quân Cho Các Lo i Bò Trong 1 Ngày c a H

Nuôi

Theo Quy Mô 1 – 7 Con................................................................................................ 34
B ng 4.13. Chi Phí V t Ch t Bình Quân Cho M t Con Bò S$a/H /N m Nuôi Theo
Quy Mô 1 - 7 con........................................................................................................... 35
B ng 4.14. T&ng H"p Các Kho n Thu Bình Quân c a M t Con Bò S$a/H /N m Nuôi
Theo Quy Mô T< 1 - 7 Con........................................................................................... 36
B ng 4.15. K t Qu và Hi u Qu

Bình Quân 1 Con Bò S$a/H /N m Nuôi Theo Quy

Mô T< 1 - 7 Con ............................................................................................................ 37
B ng 4.16. Chi Phí

u T

Xây D(ng C

B n Bình Quân Cho M t Con Bò

S$a/H /N m Nuôi Theo Quy Mô T< 8 - 15 Con.......................................................... 38
B ng 4.17. Chi Phí Th%c >n Bình Quân Cho Các Lo i Bò Trong 1 Ngày c a H

Nuôi

Theo Quy mô 8 – 15 Con .............................................................................................. 39
ix


B ng 4.18. Chi Phí V t Ch t Bình Quân Cho 1 Con Bò S$a/H /N m Nuôi Theo Quy
Mô T< 8 - 15 Con ......................................................................................................... 39
B ng 4.19. T&ng H"p Các Kho n Thu Bình Quân M t Con Bò S$a/H /N m Nuôi
Theo Quy Mô T< 8 - 15 Con......................................................................................... 40
B ng 4.20. K t Qu và Hi u Qu

Bình Quân 1 Con Bò S$a/H /N m Nuôi Theo Quy

Mô T< 8 - 15 Con .......................................................................................................... 41
B ng 4.21. Chi Phí

u T Xây D(ng Xây D(ng C B n Bình Quân Cho M t Con

Bò S$a/H Nuôi Theo Quy Mô Trên 15 Con ............................................................... 42
B ng 4.22. Chi Phí Th%c >n Bình Quân Cho Các Lo i Bò Trong 1 Ngày Nuôi Theo
Quy Mô Trên 15 Con .................................................................................................... 42
B ng 4.23. Chi Phí V t Ch t Bình Quân Cho 1 Con Bò S$a/H /N m Nuôi Theo Quy
Mô Trên 15 Con ............................................................................................................ 43
B ng 4.24. T&ng H"p Các Kho n Thu Bình Quân M t Con Bò S$a/H /N m Nuôi
Theo Quy Mô Trên 15 Con ........................................................................................... 44
B ng 4.25. K t Qu và Hi u Qu

Bình Quân 1 Con Bò S$a/H /N m Nuôi Theo Quy

Mô Trên 15 con ............................................................................................................. 44
B ng 4.26. So Sánh K t Qu – Hi u Qu T< M t Con Bò S$a/N m c a Các Quy Mô
Ch n Nuôi...................................................................................................................... 45
B ng 4.27. Nh$ng H Ch n Nuôi Có Di n Tích

t

Tr ng C= ............................. 46

B ng 4.28. T? L S' D!ng C= Nhà, C= Mua c a Các H Ch n Nuôi Theo 3 Quy Mô
Khác Nhau ..................................................................................................................... 46
B ng 4.29. Bi n

ng Giá Th%c >n T< N m 2005 – 2010.......................................... 48

B ng 4.30. So Sánh Kh u Ph n Th%c >n Trung Bình M@i Ngày c a Bò ang L y S$a
và Bò C n S$a ............................................................................................................... 48
B ng 4.31. Thay &i Giá S$a Bình Quân Qua Các N m ............................................. 49
B ng 4.32. T&ng Các Kho n Thu – Chi Cho Toàn àn 1 - 7 con/N m ....................... 51
B ng 4.33. T&ng Các Kho n Thu – Chi Cho Toàn àn 8 - 15 con/N m ..................... 52
B ng 4.34. T&ng Các Kho n Thu – Chi Cho Toàn àn trên 15 con/N m ................... 52
B ng 4.35. So Sánh K t Qu - Hi u Qu Toàn àn Theo 3 Quy mô/N m .................. 52
B ng 4.36. T? L C C u àn H"p Lý và Không H"p Lý Theo TB ng 4.37. M t S Ý Ki n c a Các H

i#u Tra ........................................................ 54
x


DANH M#C CÁC HÌNH
Hình 4.1. S
Hình 4.2. Bi u

Ph

ng Th%c Tiêu Th! S$a c a Các H

Ý Ki n v# Vi c M, R ng Quy Mô

i#u Tra............................ 30
i V i Nh$ng H Ch n Nuôi

A Quy Mô 8 - 15 Con.................................................................................................... 54
Hình 4.3. Bi u

Ý Ki n v# Vi c M, R ng Quy Mô

i V i Nh$ng H Ch n Nuôi

A Quy Mô Trên 15 Con................................................................................................. 54

xi


DANH M#C PH# L#C
Ph! l!c 1: B ng Câu H=i i#u Tra Nông H

xii


CH$%NG 1
&T V'N (

1.1. S c)n thi*t c a + tài
Phát tri n kinh t xã h i nông thôn chi m m t v trí quan tr ng trong s( nghi p
phát tri n kinh t xã h i c a m@i qu c gia b,i vì ây là l nh v(c s n xu t t o ra nh$ng
s n ph m thi t y u nuôi s ng con ng
t hi n nay , n

i. Trong quá trình xây d(ng và phát tri n kinh

c ta, nông nghi p nông thôn có vai trò quan tr ng.

ng và nhà n

c

ta ã # ra nhi m v! phát tri n nông nghi p nông thôn giai o n 2001 - 2010 là

y

m nh CNH - H H nông nghi p

ng th i v i vi c t ng c

ng

u t phát tri n xây

d(ng nông thôn, chuy n d ch c c u cây tr ng, v t nuôi, trong ó có vi c t
c

a ch n nuôi bò s$a thành ngành s n xu t hàng hóa, góp ph n gi i quy t vi c làm,
t ng thu nh p cho lao

ng nông thôn.

Bên c nh ó, n#n kinh t n
ng

c ta ngày càng phát tri n, nhu c u cu c s ng con

i ngày càng òi h=i cao h n, kéo theo nhu c u tiêu th! s$a c ng cao. N m 2005

t&ng s n l "ng s$a c a Vi t Nam

t g n 198 ngàn t n, v "t so v i m!c tiêu qu c gia

48 ngàn t n, song c ng ch7 áp %ng
ngành ch n nuôi bò s$a r t c n

"c 20 – 22% nhu c u tiêu th! trong n

"c s(

u t h"p lý

c. Do ó

phát tri n h n n$a.

Vì lB ó mô hình ch n nuôi bò l y s$a ã và ang phát tri n r ng kh.p c n
i

c,

u là các t7nh Lai Châu, S n La, ti p sau là các t7nh phía nam và hi n nay TPHCM

hi n ang %ng

uc n

c v# quy mô. Cùng v i xu h

ngành ch n nuôi bò s$a TPHCM, xã Phú Hòa
nh h

ng nh t

i s ng c a nhân dân

i và các s n ph m t< s$a ang

ó chính là

ông, huy n C Chi c ng có nh$ng

nh và chi n l "c phát tri n mô hình nuôi bò s$a t i

Nh$ng n m g n ây
s$a bò t

ng phát tri n m nh mB c a

ng l(c thúc

"c ng

a ph

ng.

"c nâng cao. Nhu c u tiêu dùng
i tiêu dùng m i l%a tu&i a chu ng,

y ch n nuôi bò s$a phát tri n. N m 2006 - 2007 t c
1


phát tri n ngành ch n nuôi bò s$a có h

ng ch m l i, nguyên nhân do giá thành s$a

cao, giá thu mua s$a ch a h"p lý, giá th%c n t ng.
s$a ã

n 2007 tình hình ch n nuôi bò

"c quan tâm nhi#u h n. Và tài li u t< ngu n nông nghi p Vi t Nam cho bi t

r-ng 2009 tình hình ch n nuôi bò s$a sB

t

"c k t qu t t

p h n. T< nh$ng bi n

ng trong nh$ng n m g n ây, không tránh kh=i s( hoang mang trong tâm trí c a
nh$ng nông h ch n nuôi bò s$a, xu t phát t< th(c t trên và s(

ng ý c a GVHD tôi

ti n hành th(c hi n # tài “THCC TR NG VÀ GI9I PHÁP PHÁT TRIDN CH>N
NUÔI BÒ SEA H

GIA

ÌNH T I XÃ PHÚ HÒA

THÀNH PHH HI CHÍ MINH”, nh-m nêu lên
ch n nuôi bò s$a trên

a bàn xã Phú Hoà

ÔNG, HUYFN CG CHI,

"c cái nhìn t&ng quát v# th(c tr ng

ông, qua ó có nh$ng gi i pháp, # xu t

cho quá trình phát tri n c a ngành ch n nuôi bò s$a ngày càng hi u qu h n.
1.2. M,c tiêu nghiên c-u
- Kh o sát, ánh giá th(c tr ng ch n nuôi bò s$a t i
- ánh giá k t qu , hi u qu mà các h ch n nuôi
- Xác

a ph
t

ng.

"c.

nh quy mô ch n nuôi h"p lý trong nông h xét v# m t hi u qu kinh t .

- Phân tích nh$ng nguyên nhân nh h ,ng

n k t qu , hi u qu ch n nuôi bò

s$a.
- # xu t gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu kinh t c a các h ch n nuôi bò
s$a trên

a bàn xã.

1.3. Ph m vi nghiên c-u c a + tài
V+ không gian
# tài ti n hành nghiên c%u t i xã Phú Hòa

ông, huy n C Chi, thành ph H

Chí Minh.
V+ th.i gian
Th i gian th(c hi n # tài t< ngày 15/03/2010

n ngày 05/07/2010.

Th i gian ti n hành i#u tra ph=ng v n tr(c ti p các h ch n nuôi là 20/03/2010
n 25/04/2010.
1.4. C/u trúc c a + tài
ti n cho vi c nghiên c%u và theo dõi, lu n v n
sau:
2

"c chia làm 5 ch

ng nh


Ch

ng 1:

tv n #

Trình bày lý do th(c hi n # tài, nêu khái quát v# m!c tiêu nghiên c%u,
ph m vi nghiên c%u c a # tài, th i gian th(c hi n # tài.
Ch

ng 2: T&ng quan
Gi i thi u m t s tài li u nghiên c%u có liên quan ã

thi u chung v# t&ng quan c a xã Phú Hòa

"c th(c hi n, gi i

ông, huy n C Chi, TPHCM

t< ó có

ánh giá s l "c nh$ng thu n l"i và nh$ng khó kh n v# i#u ki n t( nhiên, i#u ki n
kinh t - xã h i,...
Ch

i v i ch n nuôi bò s$a.

ng 3: N i dung và ph

ng pháp nghiên c%u

Trình bày các v n # liên quan
ch

ng này

a ra c s,

n n i dung nghiên c%u c a # tài, trong

các h ch n nuôi th y

"c t m quan tr ng, l"i ích và hi u

qu kinh t c a mô hình nuôi bò s$a h gia ình. S' d!ng các ph

ng pháp tính toán

ánh giá k t qu - hi u qu kinh t c a ch n nuôi bò s$a.
Ch

ng 4: K t qu nghiên c%u và th o lu n
T< nh$ng s li u i#u tra

"c, # tài t p trung

kinh t c a mô hình ch n nuôi bò s$a h gia ình trên

ánh giá k t qu - hi u qu
a bàn xã Phú Hòa

ông,

huy n C Chi, TPHCM.
Ch

ng 5: K t lu n và ki n ngh
D(a vào nh$ng k t qu tính toán

# xu t m t s ki n ngh
ph

"c , ch

ng 4

a ra các k t lu n và

i v i các nông h ch n nuôi bò s$a c ng nh

ng.

3

iv i

a


CH$%NG 2
T0NG QUAN

2.1. Gi1i thi u v+ các tài li u nghiên c-u liên quan ã th c hi n
V i c thù là nghiên c%u nh$ng v n # có liên quan n nông nghi p, c! th là
liên quan

n ngành ch n nuôi bò s$a. Trong khu v(c

Chí Minh là n i có t&ng s

ông Nam B , thành ph H

àn bò cao nh t 69.531 con (t&ng c!c th ng kê 2008). C

Chi là huy n ngo i thành c a thành ph H Chí Minh, c ng là n i có s l "ng nuôi
bò s$a khá nhi#u. Tr

c ây có nhi#u # tài nghiên c%u v# hi n tr ng và ánh giá hi u

qu kinh t c a mô hình nuôi bò s$a nh : “ ánh giá hi u qu kinh t ch n nuôi bò s$a
h gia ình t i huy n C Chi TPHCM” - lu n v n t t nghi p c a Nguy/n Th H
(tháng 6/2004), “ ánh giá hi u qu kinh t ngành ch n nuôi bò s$a t i ph

ng

ng Th nh

Xuân - qu n 12 - TPHCM” - lu n v n t t nghi p c a Bùi Trung T n (n m 2001). C ng
trên n#n t ng k ththu n l"i là t i

a ph

ng pháp phân tích các # tài tr

c, xu t phát t< i#u ki n

ng sinh s ng, nên ã ti n hành nghiên c%u # tài “Th(c tr ng

và gi i pháp phát tri n ch n nuôi bò s$a h gia ình t i xã Phú Hòa
Chi, TPHCM”, nh-m

a ra

hi n nay t i xã, c ng nh

ông, huy n C

"c cái nhìn chung v# hi n tr ng nuôi bò s$a giai o n
a ra các gi i pháp nh-m h n ch khó kh n và nâng cao

hi u qu kinh t c a các nông h ch n nuôi.
2.2. 2c i m t3ng quát c a xã Phú Hòa ông, huy n C Chi, thành ph H Chí
Minh
2.2.1. i+u ki n t nhiên
Xã Phú Hòa
tích

ông là m t xã , phía

ông B.c c a huy n C Chi. T&ng di n

t t( nhiên là 2178.5743 ha, trong ó di n tích

t nông nghi p 1645.5953 ha,

chi m 75,54%, xã bao g m 12 p.
Phía B.c giáp p B n ình và xã Nhu n %c
Phía ông giáp sông Sài Gòn và xã Trung An
4


Phía Nam giáp xã Tân Th nh Tây và Ph

c V nh An.

Phía Tây giáp xã Ph m V n C i và xã Nhu n %c
Xã có

a hình b-ng phJng, n i th p nh t là vùng ven sông Sài Gòn, thu n l"i

cho giao thông kinh t
V# th& nh
nh

ng th y.

ng a ph n là

t xám phù sa c&, thích h"p tr ng cây lâu n m, th&

ng còn thích h"p tr ng cây công nghi p.
Xã Phú Hòa ông n-m trong khu v(c nhi t

và mùa n.ng. Mùa m a t< tháng 5
n tháng 4 n m sau. Nhi t

th

i gió mùa, 2 mùa rõ r t: mùa m a

n tháng 11. Mùa n.ng b.t
ng xuyên có s( bi n

u t< kho ng tháng 12

ng, có lúc nhi t

cao nh t

0

lên

n 38 - 39 C vào nh$ng tháng mùa khô. Còn vào các tháng mùa m a nhi t

kho ng 22 - 240C. Nhi t

trung bình hàng n m vào kho ng 27,60C. N.ng bình quân

300C. Mùa m a kho ng 6 tháng. L "ng gió không cao.
Trên

a bàn xã ch y u là s' d!ng ngu n n

c t( nhiên, xung quanh

"c bao

b c kho ng trên 70 kênh, r ch, sông…
Ngu n n
không
th

c dùng

cho bò u ng c ng r t quan tr ng, n u cho bò u ng n

c

m b o v sinh thì bò sB m.c b nh. Do v y, các nông h ch n nuôi bò , xã

ng cho bò u ng n

c t< gi ng, i#u này là r t c n thi t

h n ch b nh t t cho gia

súc.
2.2.2. i+u ki n kinh t* - xã h i
Dân s
Hi n nay toàn xã có 22.503 nhân kh u v i 5.566 h dân.
Th

ng trú: 5.283 h v i 20.956 nhân kh u.

T m trú: 284 h v i 1.547 nhân kh u.
H : KT1: 5.058 h , 20.187 nhân kh u.
KT2: 133 h , 533 nhân kh u.
KT3, KT4: 106 h , 933 nhân kh u.
u 2004 m%c s ng trung bình là 8,6 tri u

ng/ng

i/n m.

nay 2009 thì thu nh p bình quân t ng lên kho ng trên 14 tri u

n giai o n hi n

ng/ng

i/n m. Xã ã

th(c hi n thành công xóa ói gi m nghèo, nâng cao m%c s ng trong dân c ,
ng

i dân

"c c i thi n.

5

i s ng


C4 s5 h t)ng
Giao thông: h th ng giao thông g m có
chính thu c t7nh l 15,

ng Nguy/n Th Nê và 32 con

ngoài ra có 2 c u, 2 b n ghe. Các tuy n
c p, b o

ng b ,

ng th y, có con

ng

ng giao thông l n nh=,

ng giao thông t
c hoàn thi n, nâng

m yêu c u giao thông trong xã.

H th ng i n: h th ng i n chi u sáng #u trong khu dân c , 100% h dân s'
d!ng i n. Ng

i dân ch y u s' d!ng i n cho sinh ho t và s n xu t nông nghi p.

Thu? l"i: công tác thu? l"i c ng

"c quan tâm áng k , hi n xã có 4 công

trình th y l"i ph!c v! cho tiêu thoát n

c, t o i#u ki n thu n l"i cho s n xu t nông

nghi p.
Chính sách xã h i
Xã ã xây d(ng #n t ,ng ni m anh hùng li t s , chính sách xã h i c b n ã
xoá

"c nhà tranh, tre, xoá h

ói, gi m h nghèo, công tác #n n áp ngh a

quan tâm, t o ni#m tin c a nhân dân

iv i

ng và Nhà N

C s, tôn giáo c a xã có 2 chùa, 1 nhà th , 1 thánh
Trên

a bàn xã hi n có 1 tr m y t

"c

c.
t cao ài, và 1 ình th n.

t chu n qu c gia. Tr m có 1 bác s và 9

nhân viên, ch y u y tá t t nghi p trung c p, tr m có 27 phòng ch%c n ng, trang thi t
b

y

, ph!c v! nhu c u khám ch$a b nh ng

i dân t i

a ph

ng.

Hi n xã có 1 sân bóng chuy#n, m t h b i , p Phú M;, 1 sân bóng mini t
nhân , p Cây Trâm.
Giáo d,c
H th ng giáo d!c c a xã có
t&ng s h c sinh là 4.872 ng
THCS Phú Hòa

ông

i. Trên

y

các c p h c t< m m non

a bàn xã hi n nay ang xây d(ng l i tr

ng m u giáo bông sen

t chu n qu c gia, 1 tr

m m non bán trú và 7 phân hi u. H th ng giáo d!c c a xã tt tiêu chu n qu c gia.

tn

c.

6

i tri th%c, nh$ng ng

ng

c xây d(ng và

i ng giáo viên nhi t tình, t n tâm và

gi ng d y, góp ph n ào t o ra nh$ng con ng
c a

ng

t chu n qu c gia, v n còn ang trong giai o n thi công ch a

hoàn ch7nh. Ngoài ra có 1 tr
hoàn ch7nh,

n THPT v i

i ch t

s%c
ng lai


B ng 2.1. C4 C/u Giáo D,c c a Xã
C/p h6c

7a i m

S tr8.ng

M u giáo

3p Phú L"i

1

Ti u h c

3p Phú L"i, B n C=, Phú Hi p

2

THCS

3p Phú Hòa

1

THPT

3p Phú L"i

1
Ngu n: xã Phú Hòa ông

Các tr

ng h c

t tiêu chu n qu c gia có kho ng 54 - 57 phòng, trung bình có

kho ng 35 - 40 h c sinh/phòng. Phòng h c trang b

y

các thi t b qu t, èn, bàn

gh h c t p…Ngoài ra còn có h th ng phòng vi tính, phòng thí nghi m, sân th thao,
h b i…là môi tr

ng h c t p thu n l"i cho h c sinh.

H th ng khuy*n nông
Xã có 12 chi h i nông dân, tr
hu n th

c kia tr m khuy n nông c a huy n xu ng xã t p

ng xuyên, nhi#u nh t là 3 l n/n m, nh ng giai o n hi n nay thì gi m d n.

Khuy n nông t p hu n cho nông dân phòng tr< d ch b nh, nh$ng k; thu t m i trong
nông nghi p, trong ó có ch n nuôi bò s$a.
Bên c nh ó trong l nh v(c công nghi p thì xã có 1 công ty may v n
n

c ngoài, có kho ng 7 xí nghi p g m có l n và nh=, ch y u là TNHH, có ti u th

công nghi p, s n xu t bánh tráng….góp ph n t o công n vi c làm cho ng
ph

ut

i dân

a

ng.

2.2.3. Hi n tr ng s9 d,ng /t
B ng 2.2. C4 C/u /t t i Xã
Lo i /t

Di n tích(ha)

t nông nghi p

1645,5953

75,54

439,8645

20,19

93,1145

4,27

2178,5743

100

t phi nông nghi p
t ch a s' d!ng
T&ng di n tích t( nhiên

C4 c/u (%)

Ngu n: phòng
Trong t&ng di n tích
nhi#u nh t (75,54%), k

t t( nhiên c a xã, thì di n tích
n là

t nông nghi p chi m

t phi nông nghi p (20,19%), và

7

a chính xã PH
t ch a s' d!ng


chi m (4,27%). Ph n

t ch a s' d!ng nên khai thác

a vào tr ng c=, t n d!ng t i

a kh n ng, tránh

"c vi c lãng phí ngu n tài nguyên.

B ng 2.3. Hi n Tr ng S9 D,ng /t Nông Nghi p t i Xã Phú Hòa ông
Phân lo i
1.

t SXNN
-

-

t tr ng cây hàng n m

Di n tích (ha)

C4 c/u (%)

1610,7939

97,88

455,1297

+

t tr ng lúa

347,5219

+

t c= dùng vào ch n nuôi

107,5776

+

t tr ng cây hàng n m khác

0,0302
1155,6642

t tr ng cây lâu n m

2.

t lâm nghi p

3.

t nuôi tr ng thu? s n

4.

t làm mu i

5.

t nông nghi p khác

T&ng

0

0

30,3920

1,84

0

0

4,4094

0,26

1645,5953

100

Ngu n: phòng
Di n tích

t nông nghi p là 1645,5953 ha (75,54% di n tích

xã). N m 2008 di n tích
không hi u qu nh
sang l p v

t nông nghi p, nh t là tr ng lúa n

a chính xã PH
t t( nhiên c a

c nh$ng n i s n xu t

p Phú L"i, p B n C=, phèn nhi#u, bà con nông dân xin chuy n

n, tr ng cây n trái, tre, trúc, t m vong, ho c các lo i cây khác có hi u qu

kinh t h n. ã có 100 ha

t tr ng lúa t i p Phú Thu n ven r ch Láng The

"c

a

vào xây d(ng làng ngh# cá c nh.
Hi n nay,
c u c a ng

t nông nghi p gi m 2,2952 ha là chuy n sang

i dân v# phát tri n kinh t , xã h i, nh t là t ng dân s c h c.

t ch a s' d!ng 93,1145 ha là
do ó ng

t ,, ph!c v! nhu

t phèn ch a có h th ng kênh r ch r'a phèn,

i dân ch a khai phá i vào s' d!ng.

2.2.4. Nh:n 7nh chung v+ t3ng quan
Qua nghiên c%u v# t&ng quan, i#u ki n t( nhiên – kinh t xã h i và qua quá
trình i#u tra th(c t t i xã Phú Hòa

ông, có th rút ra m t s thu n l"i và khó kh n

i v i ngành ch n nuôi bò s$a.

8


Thu:n l;i
Hi n nay, ngành tr ng tr t h u nh không còn mang l i ngu n thu nh p &n
cho ng

nh

i dân n$a, nhi#u h gia ình ã không tr ng lúa, tr ng các lo i hoa màu mà

ã chuy n sang mô hình ch n nuôi bò s$a.
V i khí h u nhi t
quanh n m,

i gió mùa, ánh sáng d i dào là i#u ki n thích h"p tr ng c=

m b o ngu n th%c n thô xanh cho bò s$a.

Bên c nh ó ngu n n

c gi ng d i dào, luôn áp %ng

y

nhu c u n

c

trong sinh ho t c ng nh trong ch n nuôi bò s$a, vì ây là ngành ch n nuôi c n khá
nhi#u n

c

t.m bò và v sinh chu ng tr i hàng ngày.

Thêm vào ó, ng

i dân n i ây v n xu t thân t< nông dân, có truy#n th ng

ch n nuôi, nên ph n nào giúp ng

i dân d/ dàng trong vi c ti p thu k; thu t ch n nuôi

bò s$a.
Và m t thu n l"i áng k

n là trên

h u nh không lo l.ng v# khâu tiêu th!,

a bàn xã có tr m thu mua s$a, ng

i dân

ng th i c ng gi m chi phí i l i, không ph i

v t v khó kh n i bán , xa.
Khó kh n
Bên c nh nh$ng thu n l"i thì ngành ch n nuôi bò s$a c ng v n t n t i nh$ng
khó kh n:
93,1145 ha

t nhi/m phèn n ng ch a có h th ng kênh r'a phèn nên ch a

a vào s' d!ng, ây c ng là m t y u i m.

"c

Trình

v n hóa c a các h ch n nuôi không #u nhau, ch a th t s( áp d!ng

bài b n k; thu t ch n nuôi, ch a ti p c n m t cách nhanh chóng các k; thu t tiên ti n,
d n

n ch n nuôi còn nhi#u h n ch , n ng su t s$a ch a cao.
Ngành công nghi p ch bi n th%c n t i xã ch a phát tri n, d n

tinh và ph! ph m cao do m t các chi phí trung gian v n chuy n.

n giá th%c n

ây là khó kh n mà

h u h t các h ch n nuôi #u g p ph i.
Tuy i#u ki n khí h u thu n l"i cho vi c tr ng c=, nh ng di n tích
h n ch , thi u nh$ng

ng c= l n

t ai l i

ch n nuôi bò s$a, t n thêm m t kho n chi phí

th%c n.
2.3. Vài nét v+ tình hình ch n nuôi bò s a t i Thành Ph H Chí Minh và t i xã
Phú Hòa ông
9


2.3.1. Tình hình ch n nuôi bò s a t i thành ph H Chí Minh
Trong nh$ng n m v
n

c thì TPHCM c ng ã t
TPHCM

"c x p là t7nh %ng

c

d!ng ngu n lao

y m nh phát tri n ch n nuôi bò s$a. N m 2005

u trong 10 t7nh nhi#u bò s$a nh t v i s l "ng bò

s$a 56.162 con và s n l "ng s$a
t o i#u ki n cho ng

ng phát tri n m nh mB c a c

t 130.054 t n. Ngành ch n nuôi bò s$a phát tri n

i dân có công n, vi c làm, th(c hi n xóa ói gi m nghèo, t n

ng th t nghi p, làm g m i ph n nào t n n xã h i, huy

rãi ngu n v n tín d!ng…

ng r ng

ây là mô hình ch n nuôi ph& bi n nh t trong các mô hình

ch n nuôi nói chung, m t mô hình ã

"c s( quan tâm khá l n c a các c quan có

ch%c n ng trong các n m qua.
B ng 2.4. Tình Hình Phát Tri n Bò S a TPHCM Qua Các N m
N m

2005

2007

2008

2009

56.162

59.925

69.531

73.328

35.545

38.209

40.406

175.950

189.135

200.010

Ch< tiêu
T&ng àn bò s$a (con)
Bò cái s$a (con)
S n l "ng s$a (t n)

130.054

Ngu n: t&ng c!c th ng kê
B ng 2.4 cho th y t&ng àn bò s$a t ng liên t!c qua các n m. N m 2005 ch7 có
kho ng 56.162 con thì

n 2009 t&ng àn bò s$a c a thành ph

ã

t

n 73.328 con.

Cùng v i s( t ng lên c a s l "ng bò s$a thì s n l "ng s$a c ng t ng khá m nh, n m
2005 ch7
ph

t 130 ngàn t n, t ng liên t!c qua các n m và

n 2009 s n l "ng s$a thành

t h n 200 ngàn t n. Dù s n l "ng s$a ã t ng lên nh v y nh ng v n không
áp %ng nhu c u tiêu th! trong n

c. Trong t

ng lai 2010 – 2015 t ng tr ,ng kinh

t t ng, m%c s ng c a nhân dân ta ngày càng

"c c i thi n, m%c tiêu th! các s n

ph m có giá tr dinh d

ng cao nh s$a sB t ng nhanh, mà nhanh nh t là , các thành

ph , các khu ô th , khu công nghi p, khu du l ch. Tr
ch n nuôi
s$a trên

y kh quan trong t

c d( oán v# m t tình hình

ng lai là i#u ki n thu n l"i

a bàn thành ph phát tri n.

2.3.2. Tình hình ch n nuôi bò s a t i xã Phú Hòa ông

10

các h ch n nuôi bò


Quá trình phát tri n
Ngành ch n nuôi bò s$a t i xã ã b.t
ch n nuôi nh= lK, manh mún, ng

u t< nh$ng n m 1990. Lúc

i dân ch a quan tâm

n vi c ch n nuôi bò s$a. D n

d n cùng v i s( phát tri n c a n#n kinh t thì nh n th%c c a con ng
&i, nhu c u v# v t ch t và tinh th n ngày m t cao h n. Ng
s%c kh=e nhi#u h n, nhu c u dinh d
chính là nhu c u dinh d

i c ng ã thay

i dân b.t

u quan tâm

ng gia t ng, và m t trong nh$ng nhu c u trên

ng l y t< s$a,

c bi t là s$a bò. A nh$ng khu ô th l n nh

TPHCM thì nhu c u ó l i càng cao h n bao gi h t. Tr
nh n th y t m quan tr ng và b.t

u ch7 là

u quan tâm h n

c tình hình trên, ng

i dân

n mô hình kinh t ch n nuôi bò

s$a, hòa theo xu th phát tri n ngành bò s$a khu v(c và thành ph thì ngành ch n nuôi
bò s$a t i xã ã xu t hi n, t n t i, và ngày càng phát tri n qua su t 19 n m nay.
Phân b

àn bò t i xã

B ng 2.5. Phân B

àn Bò S a t i Xã Phú Hòa ông
VT: Con'p

c

Bò cái ã

H:u b7

v=t s a

Âp Ch"c, cái

T3ng àn

( < 1 tu3i)

9

1

10

7
3

68
218

12

146

Phú Trung
Phú Thu n

58
129

3
86

Phú L"i

133

B n C=

85

24

8

117

Phú Bình

15

31

32

3

81

Phú An

46

123

11

73

253

Phú M;

14

65

40

9

128

Cây Tr.c

27

11

24

62

Cây Trâm

118

159

42

319

89

121

3

216

150

425

Phú Hòa
Phú Hi p

3

275

Ngu n: h i nông dân xã PH
Toàn xã có 2.043 con bò s$a, trong ó p Phú Thu n, Phú An, Cây Trâm, Phú
Hòa,

c bi t là Phú Hi p là nh$ng p có t&ng àn bò s$a t
11

ng

i cao trong xã,


ng

i dân ch n nuôi n i ây có nhi#u kinh nghi m, và có kh n ng ti p thu t t khoa

h c k; thu t.
Vài nét v+ các gi ng bò t i xã
Trên

a bàn xã hi n nay g n nh h n 90% là nuôi gi ng F2, bên c nh ó có

m t ph n nh= nuôi F1 và F3.

t hi u qu cao trong mô hình ch n nuôi bò s$a, thì

khâu quan tr ng nh t là ch n gi ng, m t con gi ng t t, phù h"p v i i#u ki n khí h u,
thu n l"i cho sinh tr ,ng và phát tri n thì sB cho n ng su t s$a cao, mang l i l"i nhu n
cho ng

i ch n nuôi.
- Gi ng bò Hà Lan F1(50% HF)

Gieo tinh bò Hà Lan cho bò cái n#n lai Sind

t o ra bò F1. Bò th

ng có màu en

tuy#n, t m vóc l n (kh i l "ng bò cái kho ng 300 – 400kg), b u vú phát tri n, thích
nghi t t v i i#u ki n môi tr

ng ch n nuôi c a Vi t Nam.

- Gi ng bò Hà Lan F2 (75% HF)
Bò cái F1 ti p t!c gieo tinh bò Hà Lan
tr.ng en. Bò có t m vóc l n,

t o ra bò F2. Bò th

ng có màu lang

u vú phát tri n, thích nghi t t v i i#u ki n ch n nuôi

t i Vi t Nam. Vào giai o n hi n nay, nh$ng con bò t t n ng su t s$a

t

n 20 – 25

kg/ngày
- Gi ng bò Hà Lan F3
Bò cái F2

"c ti p t!c gieo tinh bò Hà Lan

t o ra bò lai F3. Bò th

ng có

màu lang tr.ng en (màu tr.ng nhi#u h n). Bò cái có t m vóc l n, b u vú phát tri n,
nh ng bò l i không thích nghi t t v i i#u ki n khí h u n
d

ng ch m sóc v i i#u ki n
V i nh$ng

c ta, ch7 khi

"c nuôi

c bi t, th t t t thì bò sB cho n ng su t cao.

c tính c a các lo i bò nh trên thì t i xã hi n nay nông dân ch n

nuôi ph& bi n nh t là gi ng bò F2. Gi ng F1 thì ch t l "ng s$a t t h n, d/ nuôi nh ng
s n l "ng s$a không nhi#u, không áp %ng nhu c u kinh t c a h nông dân. Trong
khi ó gi ng bò F2 thì v
m ngu n thu nh p hàng ngày c a h gia ình, góp ph n c i thi n
dân, vì v y mà ng

i s ng ng

i

i nông dân ch n nuôi nhi#u nh t. Bò F3 không phù h"p v i mô

hình nuôi gia ình vì c n s( hi u bi t và m t ch

12

ch m sóc khá

c biêt.


CH$%NG 3
N I DUNG VÀ PH$%NG PHÁP NGHIÊN C>U

3.1. N i dung
3.1.1. Khái ni m kinh t* h
Nông h hay h gia ình nông dân là
khá

n v s n xu t c b n, là

n v kinh t

c bi t, là t bào kinh t xã h i, là hình th%c t& ch%c c s, c a nông nghi p nông

thôn ã t n t i t< lâu

i , các n

c nông nghi p. Nông h bao g m t t c các thành

viên trong nông h g.n bó ch t chB v i nhau trên các m t quan h s, h$u v# t li u
s n xu t, quan h phân ph i s n ph m và quan h qu n lý, các thành viên trong nông
h có cùng chung m!c ích là thoát kh=i ói nghèo, phát tri n kinh t ngày càng giàu
có. Do th ng nh t v# l"i ích nh th nên các thành viên sB c g.ng làm h t mình
nâng cao thu nh p cho gia ình.
3.1.2. 2c i m kinh t* h
H nông dân là

n v s n xu t nh ng v i quy mô nh=, h c ng có

y u t , các t li u ph!c v! s n xu t.
ng,

y

các

ó là các ngu n l(c sLn có c a nông h nh : lao

t ai, v n, k; thu t, công c!… T< các y u t s n xu t ó nông h sB t o ra các

s n ph m cung c p cho gia ình và xã h i. Do s n xu t v i quy mô nh= nên s l "ng
hàng hóa t o ra c a t
y

nên ch t

l "ng c a s n ph m làm ra c ng ch a cao.
H nông dân là

n v tiêu dùng. Các s n ph m t o ra nh-m áp %ng cho nhu

c u tiêu dùng c a gia ình h là chính, n u còn d h sB cung c p ra th tr
cách trao &i ho c buôn bán. C ng có m t s nông h chuyên s n xu t
th tr

ng. Ho t

ng b-ng

cung c p ra

ng s n xu t chính c a các nông h là tr ng tr t và ch n nuôi. Tr

kia, h u h t các nông h

#u s n xu t

cung c p cho nhu c u c a gia ình h .

c
ó là

c tính t( cung t( c p c a các h nông dân. Nh ng trong quá trình phát tri n c a
n

c, các h nông dân c ng ã có nh$ng b
13

c &i m i khá quan tr ng. H

t

ã ti n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×