Tải bản đầy đủ

HỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICOĐỒNG AN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG
TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ PISICO-ĐỒNG AN

ĐẶNG THỊ SIM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 07/2010


Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại
Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Thực trạng và giải pháp
nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Chế Biến Gỗ Pisico-Đồng
An” do Đặng Thị Sim, sinh viên khóa 32, ngành Quản Trị Kinh Doanh, đã bảo vệ

thành công trước hội đồng vào ngày………………….

Nguyễn Viết Sản
Người hướng dẫn
(Chữ ký)

Ngày

Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo

Ngày

tháng

năm

tháng

năm

Thư ký hội đồng chấm báo cáo

Ngày

tháng

năm


LỜI CẢM TẠ

Sau thời gian học tập và làm đề tài tốt nghiệp, tôi xin chân thành
cảm ơn:
- Gia đình và những người thân nhất của tôi đã nuôi nấng và động
viên tôi trong suốt quá trình học.
-Ban giám hiệu cùng toàn thể quý Thầy, Cô trường Đại học Nông
Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.
-Ban chủ nhiệm cùng toàn thể quý Thầy, Cô Khoa Kinh tế, đặc biệt
là quý Thầy, Cô bộ môn Quản trị kinh doanh.
-Thầy Nguyễn Viết Sản – giáo viên hướng dẫn – người đã giúp đỡ


tôi thực hiện đề tài.
-Ban lãnh đạo cùng tập thể anh ,chị nhân viên Công ty Cổ Phần
Chế Biến Gỗ Pisico-Đồng An đã tạo điều kiện giúp tôi thực hiện đề tài
này.
-Tập thể lớp Quản trị kinh doanh tổng hợp 32 đã động viên, giúp

đỡ tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.

Xin chân thành cám ơn!
Sinh viên thực hiện


NỘI DUNG TÓM TẮT
ĐẶNG THỊ SIM. Tháng 07 năm 2010. “Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm
Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ
Pisico-Đồng An”
DANG THI SIM, July 2010 “The State of Consumption and Solutions to
Strengthen Products Consumption Ability at Pisico-Dong An Processing
Forniture Joint Stock Company”
Việc gia nhập WTO đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành chế biến và
xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ nói chung và Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Pisico-Đồng
An nói riêng, việc nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá thực trạng tiêu thụ hiện nay
của Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Pisico-Đồng An. Bằng cách phân tích môi trường
cạnh tranh và các nhân tố cũng như các chiến lược ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ
sản phẩm, đề tài nêu lên những thuận lợi và khó khăn về thực trạng tiêu thụ sản phẩm
của công ty. Trên cơ sở đó đưa ra một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ
sản phẩm của công ty.


MỤC LỤC
Trang
Danh Mục Các Chữ Viết Tắt

viii

Danh Mục Các Bảng

ix

Danh Mục Các Hình

x

CHƯƠNG 1:MỞ ĐẦU

1

1.1.Đặt vấn đề

1

1.2.Mục đích nghiên cứu

2

1.2.1.Mục đích chung

2

1.2.2.Mục đích cụ thể

2

1.3.Phạm vi nghiên cứu

2

1.4.Cấu trúc khóa luận

3

CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN

4

2.1.Sự hình thành và phát triển của công ty

4

2.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty

5

2.2.1. Chức năng

5

2.2.2. Nhiệm vụ

6

2.3. Vị trí địa lý

7

2.4. Sơ đồ bộ máy tổ chức

7

2.5. Chức năng ,nhiệm vụ của các phòng ban

7

2.6. Quy trình sản xuất - công nghệ

8

2.7. Sản phẩm của công ty

9

2.8. Định hướng phát triển của công ty
CHƯƠNG 3:NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Cơ sở lí luận

11
12
12

3.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm

12

3.1.2. Vai trò,ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm

12

3.1.3. Các chiến lược tác động đến việc tiêu thụ sản phẩm

13

3.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả tiêu thụ sản phẩm

18

-v-


3.2. Phương pháp nghiên cứu

20

3.2.1. Phương pháp thu thập thông tin

20

3.2.2. Phương pháp mô tả so sánh

20

CHƯƠNG 4:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty

21
21

4.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

21

4.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty

23

4.2.Phân tích thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty

25

4.2.1. Đặc điểm thị trường tiêu thụ

25

4.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo chủng loại gỗ năm 2008 và 2009

25

4.2.3. Sản lượng tiêu thụ theo chủng loại sản phẩm năm 2008 và năm 2009 27
4.2.4. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp năm 2008 và năm 2009

29

4.2.5. Tình hình tiêu thụ theo khu vực

31

4.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty

38

4.3.1. Nhân tố kinh tế

38

4.3.2. Nhân tố pháp luật và chính sách nhà nước

39

4.3.3. Nhân tố về kỹ thuật công nghệ

40

4.3.4. Nhân tố người tiêu dùng

40

4.3.5. Nhân tố thu mua nguyên vật liệu

42

4.3.6. Nhân tố về sự cạnh tranh

44

4.4. Các chiến lược ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty

46

4.4.1. Chiến lược sản phẩm

46

4.4.2. Chiến lược giá

47

4.4.3. Chiến lược phân phối

49

4.4.4. Chiến lược chiêu thị cổ động

50

4.5. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty

51

4.5.1. Những thuận lợi

51

4.5.2. Những khó khăn

52

4.6. Một số giải pháp để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty
4.6.1. Tìm nguồn cung ứng nguyên liệu ổn định

- vi -

53
53


4.6.2. Hoàn thiện công tác marketing của công ty

55

4.6.3. Tăng cương cơ sở vật chất kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm

55

4.6.4. Phát triển thị trường tiêu thụ

55

CHƯƠNG 5:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

57

5.1. Kết luận

57

5.2.Kiến nghị

57

5.2.1.Đối với nhà nước

58

5.2.2. Đối với công ty

58

PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- vii -


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TD

Tổng doanh thu

DT

Doanh thu

P

Gía bán

DTT

Doanh thu thuần

TC

Tổng chi phí

LN

Lợi nhuận

LNT

Lợi nhuận thuần

HĐKD

Hoạt động kinh doanh

DTBH&CCDV

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

CKGTDT

Các khoản giảm trừ doanh thu

DTT Về BH&CCDV

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

GVHB

Gía vốn hàng bán

LNG Về BH&CCDV

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

DTHĐTC

Doanh thu hoạt động tài chính

CPBH

Chi phí bán hàng

CPQLDN

Chi phí quản lý doanh nghiệp

LNTT

Lợi nhuận trước thuế

LNST

Lợi nhuận sau thuế

KH-XNK

Kế hoạch xuất nhập khẩu

- viii -


DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1: Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh của Công ty Năm 2008 và Năm
2009

21

Bảng 4.2 :Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh qua Hai Năm 2008 và Năm 2009

23

Bảng 4.3 : Tỉ Lệ Tăng Giảm Chi Phí Trong Doanh Thu Năm 2009 So với
Năm 2008

24

Bảng 4.4 : Kết Qủa Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh qua Hai Năm 2008
Và 2009

24

Bảng 4.5: Tình Hình Xuất Khẩu Sản Phẩm của Công Ty trong Năm 2008 và
2009 theo Chủng Loại Gỗ

25

Bảng 4.6 :Sản Lượng Tiêu Thụ Theo Chủng Loại Sản Phẩm Năm 2008 và
Năm 2009

27

Bảng 4.7 Doanh Thu của Một Số Sản Phẩm Của Công Ty

29

Bảng 4.8 : Doanh Thu Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty Theo Thị Trường
Trong Năm 2008-2009

30

Bảng 4.9 Sản Lượng Xuất Khẩu Theo Khu Vực

32

Bảng 4.10 Kim Ngạch Xuất Khẩu Sản Phẩm Theo Khu Vực

33

Bảng 4.11 Tình Hình Thu Mua Nguyên Liệu Của Công Ty

43

Bảng 4.13 Giá Bán Bình Quân Theo Chủng Loại Sản Phẩm Xuất Khẩu
Trong Năm 2008-Năm 2009

48

Bảng 4.13: Doanh Thu Và Tỷ Trọng Các Kênh Phân Phân Phối

50

- ix -


DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1 :Biểu Đồ Biểu Diễn Sản Lượng Sản Phẩm Xuất Khẩu của
Công ty theo Chủng Loại Gỗ

26

Hình 4.2 :Biểu Đồ Biểu Diễn Sản Lượng Tiêu Thụ theo Chủng Loại
Sản Phẩm Năm 2008 và Năm 2009

28

Hình 4.3 : Doanh Thu Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty theo Thị
Trường Trong Năm 2008-2009

31

Hình 4.4 :Biểu Đồ Sản Lượng Xuất Khẩu theo Khu Vực

32

Hình 4.5: Biểu Đồ Biểu Diễn Giá Trị Kim Ngạch Xuất Khẩu Của Sản
Phẩm Theo Khu Vực Năm 2008 và 2009

38

Hình 4.6 : Biểu Đồ Biến Động Thu Mua Sản Lượng Nguyên Liệu

44

Hình 4.7: Kênh Phân Phối Hiện Nay Của Xí Nghiệp

49

-x-


CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề
Tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh
nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh,đặc biệt khi các doanh nghiệp đó hoạt động
trong nền kinh tế thị trường,nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh doanh
của doanh nghiệp.Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng,là khâu cuối
cùng trong hoạt động sản xuất và cũng là khâu đầu tiên của quá trình tái sản xuất của
doanh nghiệp,theo đó các doanh nghiệp sau mỗi quá trình sản xuất phải tiến hành bán
các sản phẩm để thu lại vốn và lợi nhuận kinh doanh.Thông qua hoạt động này doanh
nghiệp mới có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh,mở rộng qui mô.Vì
vậy không có tiêu dùng thì không có sản xuất.Hoạt động tiêu thụ là quá trình chuyển
hóa từ hàng sang tiền,nhằm thực hiện đánh giá giá trị hàng hóa sản phẩm trong kinh
doanh của doanh nghiệp.Hoạt dộng tiêu thụ bao gồm các khâu khác nhau có liên quan
chặt chẽ với nhau:hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường,xây dựng mạng lưới tiêu
thụ ,xây dựng chương trình bán hàng,….Muốn cho các hoạt động này có hiệu quả thì
phải có những biện pháp và chính sách phù hợp để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản
phẩm,đảm bảo cho hàng hóa của doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh với khách hàng
mục tiêu của mình,để đứng vững trên thị trường,chiến thắng trong cạnh tranh và phát
triển doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn.
Nhận thức được tầm quan trọng như vậy của tiêu thụ nên nhiều doanh nghiệp
hiện nay dã không ngừng chú trọng đến khâu tiêu thụ. Tuy nhiên việc áp dụng phương
pháp nào để thúc đẩy công tác tiêu thụ lại hoàn toàn không giống nhau ở các doanh
nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đặc điểm của sản phẩm mà doanh
nghiệp sản xuất, các điều kiện hiện có của doanh nghiệp…Doanh nghiệp phải biết lựa
chọn các biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ.


Có như vậy thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mới nâng cao và giúp doanh
nghiệp thực hiện các mục tiêu đề ra.
Mặt khác qua tiêu thụ,tính chất hữu ích của sản phẩm mới được xác định hoàn
toàn, mới chứng tỏ năng lực kinh doanh của doanh nghiệp, thể hiện kết quả của công
tác nghiên cứu thị trường v.v…Đồng thời giúp doanh nghiệp không những thu hồi
được những chi phí vật chất trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn thực hiện
được lợi nhuận, đây là nguồn quan trọng để tích luỹ vào các ngân sách vào các quỹ của
doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao đời sống cán bộ công nhân
viên.
Thấy được tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp và
với mong muốn hoàn thiện hơn công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty Pisico-Đồng
An đồng thời được sự chấp thuận của giáo viên hướng dẫn và Ban lãnh đạo công ty
nên tôi quyết định chọn đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY
MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ
BIẾN GỖ PISICO-ĐỒNG AN”
Do điều kiện thời gian và sự hiểu biết có hạn nên đề tài không tránh khỏi những
sai sót nên rất mong được sự đóng góp,giúp đỡ của quý thầy cô, cán bộ công nhân viên
trong công ty và các bạn sinh viên để đề tài được hoàn thiện hơn.
1.2 Mục đích nghiên cứu
1.2.1 Mục đích chung
Phân tích, đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty PISICO-ĐỒNG AN
và đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm cho công ty
1.2.2 Mục đích cụ thể
Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ của Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ PisicoĐồng An.Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm gỗ.Đưa
ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ của công ty
1.2 Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi không gian: Địa bàn nghiên cứu tại Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ
Pisico-Đồng An, Lô C Đường Số 3,Khu Công Nghiệp Đồng An-Thuận An- Bình
Dương

-2-


Phạm vi thời gian:
Thu thập, nghiên cứu và phân tích số liệu qua hai năm 2008-2009
Thời gian nghiên cứu từ ngày 24/03/2010 đến ngày 24/05/2010
1.4 Cấu trúc khoá luận
Luận văn gồm năm chương
Chương 1: Đặt vấn đề
Nêu lên sự cần thiết của đề tài, mục đích, phạm vi nghiên cứu của đề tài
Chương 2: Tổng quan
Nêu lên khái quát sự hình thành và phát triển, chức năng cũng như nhiệm vụ của
xí nghiệp. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và quy trình sản
xuất-công nghệ.
Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu
Vai trò và ý nghĩa của việc tiêu thụ sản phẩm,các chiến lược và chỉ tiêu đánh giá
kết quả và hiệu quả tiêu thụ sản phẩm, những phương pháp nghiên cứu khoa học được
sử dụng để phân tích, diễn giải nhằm tìm ra kết quả nghiên cứu của đề tài
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Đây là phần chính của khóa luận, từ việc khái quát thị trường kinh doanh, đánh
giá tình hình thực hiện kết quả sản xuẩt kinh doanh của công ty, phân tích thực trạng
tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. Phân tích môi trường cạnh tranh và các nhân
tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty. Từ đó đề ra một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ của công ty.
Chương 5: Kết Luận và Kiến nghị
Thông qua quá trình tìm hiểu về thực trạng tiêu thụ của công ty, từ các ưu
nhược điểm của công ty đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
tiêu thụ sản phẩm giúp công ty mở rộng và phát triển thị trường.

-3-


CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN

2.1Sự hình thành và phát triển của công ty
Tên đầy đủ của công ty là CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO –
ĐỒNG AN, được đặt tại lô C – đường số 3 – khu công nghiệp Đồng An, tỉnh Bình
Dương. Trên thị trường giao dịch tên tiếng Anh của công ty là PISICO – DONG AN
PROCESSING FORNITURE JOINT STOCK COMPANY (viết tắt là : PISICO –
DONG AN).
Tiền thân của Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Pisico-Đồng An là Xí nghiệp chế
biến gỗ Thủ Đức, địa chỉ tại xã Tăng Nhơn Phú –Quận 9-Thành phố Hồ Chí Minh,
theo quyết định số 111/QĐ-TC,ngày 14/3/1997 của công ty. Xí nghiệp chế biến gỗ
Thủ Đức chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của Công ty Pisico. Đến tháng 7/1999
Tổng công ty có quyết định số 45/QĐ-TC ngày 1/7/1999, Xí nghiệp chế biến gỗ Thủ
Đức trực thuộc chi nhánh Tổng Công Ty Sản Xuất Đầu Tư Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu
Pisico –Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2001 trước nhu cầu ngày càng cao của thị trường, với chủ trương đầu tư vào
lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu ở phía Nam, tháng 5/2001 Tổng công ty đã có quyết
định số 22/QĐ-TC ngày 2/5/2001 thành lập Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ PisicoĐồng An tại khu công nghiệp Đồng An tỉnh Bình Dương ( Lô C-đường số 3 –khu
công nghiệp Đồng An-Thuận An-Bình Dương), trên cơ sở nâng cấp và di dời Xí
nghiệp chế biến gỗ Thủ Đức, tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ Phần Chế
Biến Gỗ Pisico-Đồng An thuộc Tổng Công Ty Sản Xuất Đầu Tư Dịch Vụ Xuất Nhập
Khẩu Pisico –Bình Định. Được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân
hàng địa phương, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành


của Nhà nước và phân cấp của Tổng công ty. Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ PisicoĐồng An đóng tại khu công nghiệp Đồng An -Bình Dương với diện tích 12852 m2. Có
vị trí lợi thế trong khu vực tam giác kinh tế trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh-Bình
Dương-Đồng Nai, là đầu mối giao dịch của Tổng công ty ở phía Nam tiếp cận thông
tin về thị trường, khách hàng, có nguồn nguyên liệu ổn định với giá cả phù hợp
phương thức giao nhận vận chuyển thuận lợi. Năm 2004 Công ty đã được tổ chức
giám định quốc tế SGS giám định và cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO .
Vào ngày 2/10/2007 Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Pisico- Đồng An đã chính
thức nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Thị trường giao dịch chứng khoán Hà
Nội. Công ty có số vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng trong đó nhà nước sở hữu
31,28%, cổ đông trong, ngoài công ty sở hữu 68,72%.
Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Pisico-Đồng An là đơn vị chủ lực đóng góp trong
kết quả hoạt động sản xuất của Tổng công ty. Trong những năm qua, công ty luôn giữ
quan hệ gắn bó với các khách hàng có khả năng tiêu thụ hàng hóa với số lượng lớn
như Công ty YEDERSOME (Thụy Điển), Công ty SCANCOM (Đan Mạch), Công ty
TOPSEAL (Hồng Kông ), Công ty CATTIE (Pháp), Công ty JCO (Úc), Công ty IKEA
(Thụy Điển)… Đặc biệt Mỹ và Canada là hai thị trường lớn mà công ty đang hướng
tới. Hiện tại mặt hàng chiến lược của công ty là chế biến sản phẩm gỗ tràm bông vàng
rừng trồng cho khách hàng lớn là tập đòan IKEA với doanh số mua trên
4.000.000USD/năm. Song song với các sản phẩm sản xuất từ gỗ tràm bông vàng còn
có một số loại gỗ như chò, dầu, bạch đàn …cung cấp cho khách hàng YEDERSOME,
JCO…
2.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.2.1Chức năng
Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Pisico-Đồng An thuộc Tổng công ty sản xuất đầu
tư dịch vụ xuất nhập khẩu Pisico –Bình Định. Được sử dụng con dấu riêng và được
mở tài khỏan tại ngân hàng địa phương, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp của Tổng công ty. Công ty cổ phần
chế biến gỗ Pisico-Đồng An đóng tại khu công nghiệp Đồng An -Bình Dương với diện
tích 12852 m2. Có vị trí lợi thế trong khu vực tam giác kinh tế trọng điểm thành phố

-5-


Hồ Chí Minh-Bình Dương-Đồng Nai, là đầu mối giao dịch của Tổng công ty ở phía
Nam tiếp cận thông tin về thị trường, khách hàng, có nguồn nguyên liệu ổn định với
giá cả phù hợp, phương thức giao nhận vận chuyển thuận lợi. Năm 2004 Công ty đã
được tổ chức giám định quốc tế SGS giám định và cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO .
Vào ngày 2/10/2007 Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Pisico- Đồng An đã chính
thức nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Thị trường giao dịch chứng khoán Hà
Nội.Công ty có số vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng trong đó nhà nước sở hữu
31,28%, cổ đông trong, ngoài công ty sở hữu 68,72%.
Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Pisico-Đồng An là đơn vị chủ lực đóng góp trong
kết quả hoạt động sản xuất của Tổng công ty. Trong những năm qua, công ty luôn giữ
quan hệ gắn bó với các khách hàng có khả năng tiêu thụ hàng hóa với số lượng lớn
như Công ty YEDERSOME (Thụy Điển), Công ty SCANCOM (Đan Mạch), Công ty
TOPSEAL (Hồng Kông ), Công ty CATTIE (Pháp), Công ty JCO (Úc), Công ty IKEA
(Thụy Điển)… Đặc biệt Mỹ và Canada là hai thị trường lớn mà công ty đang hướng
tới. Hiện tại mặt hàng chiến lược của công ty là chế biến sản phẩm gỗ tràm bông vàng
rừng trồng cho khách hàng lớn là tập đòan IKEA với doanh số mua trên
4.000.000USD/năm. Song song với các sản phẩm sản xuất từ gỗ tràm bông vàng còn
có một số loại gỗ như chò, dầu, bạch đàn …cung cấp cho khách hàng YEDERSOME,
JCO…
2.2.2Nhiệm vụ
Công ty có nhiệm vụ khai thác, sản xuất, kinh doanh gỗ tràm và các sản phẩm và
các loại gỗ khác. Thực hiện các nhiệm vụ kinh tế do Công ty ủy quyền. Duy trì và
định việc sản xuất gỗ đảm bảo chất lượng. Tăng cường khai thác và sơ chế gỗ tràm, gỗ
bạch đàn, chủ yếu cho xuất khẩu,thị trường trong nước chiếm tỉ lệ thấp
Có trách nhiệm tìm kiếm các hợp đồng, đơn hàng sản xuất kinh doanh, đảm bảo
có việc làm thường xuyên cho người lao động, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả
các hoạt động kinh tế đã được Công ty ký kết theo phân cấp, chịu trách nhiệm trực tiếp
về hiệu quả các hoạt động kinh tế đó.Công ty có trách nhiệm quản lý, sử dụng hợp lý,
ảm bảo và phát triển vốn được giao, chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý kinh tế
tài chính, hoạch toán, thống kê, đảm bảo tính xác thực theo đúng quy định của pháp

-6-


luật. Công ty được quyết định về tổ chức bộ máy nhân sự thuộc phạm vi quản lý của xí
nghiệp.
2.3 Vị trí địa lý
Công ty hiện tọa lạc trong khu công nghiệp Đồng An tỉnh Bình Dương là vị trí
thuận lợi trong việc xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty. Công ty ở vị trí gần với
các khu công nghiệp Sóng Thần1, 2, khu công nghiệp Việt Hương và khu công nghiệp
Việt Nam –Singapore. Ngoài ra, công ty còn gần cảng (IDC Phước Long, Cát Lái,
Tân Cảng và cảng biển). Bên cạnh đó công ty còn ở gần ga Sóng Thần, gần sân bay
Tân Sơn Nhất cũng góp phần thuận lợi cho vịêc kinh doanh của công ty.
2.4 Sơ đồ bộ máy tổ chức
GIÁM ĐỐC

Phòng tổ chức

Phòng kế hoạch kĩ

Phòng kế toán tài

hành chính

thuật

chính

Phân xưởng

Phân xưởng

Phân xưởng

Phân xưởng sơ

Sấy

Tinh chế 1

Tinh chế 2

chế

Tổ lắp ráp

Tổ máy

Tổ lắp ráp

Tổ máy

phân xưởng

phân xưởng

phân xưởng

phân xưởng

1

1

2

2
Nguồn:Phòng KH-XNK

2.5 Chức năng ,nhiệm vụ của các phòng ban
Giám đốc công ty
Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần và Xuất khẩu
PISICO-BÌNH ĐỊNH
-7-


Xây dựng, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí
nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trước
Hội đồng quản trị và pháp luật của nhà nước.
Chủ động tìm kiếm khách hàng để sản xuất và tiêu thụ gỗ sơ chế và tinh chế của
đơn vị.
Đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên.
Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của người lao động theo quy định của bộ luật lao
động và hướng dẫn của công ty.
Chỉ đạo trực tiếp phòng Tổ chức hành chính,phòng kế hoạch kĩ thuật, Tài chínhKế toán,Kỹ thuật cơ điện-xây dựng cơ bản
Phòng Tổ Chức Hành Chính:
Tham mưu cho Giám Đốc và chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển
khai thực hiện và quản lý công tác xây dựng, quy hoạch, hoạt động và phát triển tổ
chức và công tác cán bộ của công ty.Bên cạnh đó chịu trách nhiệm tổ chức triển khai,
quản lý tổng hợp và thống nhất công tác hành chính, công tác lập kế hoạch công ty.
Phòng Kế Toán Tài Chính:
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp giám đốc tổ chức quản lý về công tác
tài chính, kế toán và quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của giám
đốc. Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách
nhiệm trước giám đốc theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch tài chính hàng
năm của công ty.
Phân Xưởng 3:
Tham mưu cho Giám Đốc về tình hình hoạt động và tiến độ sản xuất của phân
xưởng, tổ chức nhân sự lao động của xưởng.Sấy phôi, nhập và xuất gỗ phôi.
Phân xưởng Sơ chế:
Định hình hình dáng ban đầu của sản phẩm để chuyển sang phân xưởng tinh chế.
Phân Xưởng 1 và2:(Tinh chế):
Bào,rọc làm trơn bề mặt các chi tiết sản phẩm,chuyển sang phân xưởng lắp ráp.
2.6 Quy trình sản xuất-công nghệ

-8-


Sơ đồ 2.1 Quy Trình Sản Xuất Công Nghệ

Gỗ xẻ tự
nhiên
Sấy gỗ
Pha phôi
Gia công sơ
chế
Gia công tinh
chế
Trang sức bề
mặt
Lắp ráp sản
phẩm
Kiểm tra chất
lượng
Đóng gói
Xuất hàng

2.7Sản phẩm của công ty

-9-


Hình:Ghế PI 9065

Hình:Bộ bàn ghế PI 6708

Hình:Ván sàn

Hình:Ghế dựa PI 2107

Hình: Giường tắm nắng PI 3905
- 10 -


Hình: Bàn PI 7805

Hình:Ghế dựa PI 5905

2.8 Định hướng phát triển của công ty
Trong những năm tới, công ty có những định hướng phát triển sau:
• Có chiến lược thu mua, dự trữ gỗ nguyên liệu để chủ động sản xuất khi có
đơn hàng thông qua các hình thức sau:
+ Quan hệ với các tỉnh để thu mua gỗ tràm nguyên liệu.
+ Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các nước có chứng chỉ FSC và tuân thủ
các yêu cầu về nguyên liệu do các nước nhập khẩu quy dịnh
• Đưa ra những chiến lược phù hợp để mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm và mở
rộng thị trường xuất khẩu –thị trường chủ lực của công ty
• Phát triển thị trường trong nước thông qua việc tìm kiếm các đại lý phân phối
các sản phẩm gỗ trong nước.

- 11 -


CHƯƠNG 3
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Cơ sở lí luận
3.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm
Tiêu thụ sản phẩm là khâu lưu thông hàng hóa,là cầu nối trung gian giữa một bên
là sản xuất sản phẩm và phân phối với một bên là tiêu dùng.Trong quá trình tuần hoàn
các nguồn vật chất,việc mua và bán được thực hiện.Giữa sản xuất và tiêu dùng,nó
quyết dịnh bản chất của hoạt động lưu thông và thương mại đầu vào,thương mại đầu ra
của doanh nghiệp.Như vậy,tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về tổ chức kinh
tế và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường.Nó bao
gồm các hoạt động:tạo nguồn ,chuẩn bị hàng hóa,tổ chức mạng lưới bán hàng,xúc tiến
bán hàng…. Cho đến các dịch vụ sau bán hàng
3.1.2 Vai trò,ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm
a) Vai trò của tiêu thụ sản phẩm
Đối với tất các doanh nghiệp thì công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò
rất quan trọng. Sản phẩm của một công ty sản xuất ra mà không tiêu thụ hoặc tiêu thụ
chậm thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Sản phẩm ít bị tồn kho sẽ
giúp công ty xoay vòng vốn nhanh, nguồn vốn không bị ứ đọng.
Sản phẩm của công ty tiêu thụ nhanh chóng, tồn kho ít chứng tỏ sản phẩm của
công ty đáp ứng rất tốt nhu cầu của người tiêu dùng.
b) Ý nghĩa của việc nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm
Việc nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm giúp cho nhà quản lý:
Đánh giá được những mặt mạnh và yếu kém trong công tác tổ chức tiêu thụ sản
phẩm của công ty. Qua đó nắm bắt được những yếu tố thuận lợi và khó khăn gặp phải
trong công tác tiêu thụ. Từ đó có kế hoạch hoàn thịên hơn khâu tổ chức tiêu thụ sản
phẩm của công ty.


Kiểm tra đánh giá lại sản phẩm xem sản phẩm của công ty mình không đáp ứng
nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm hay về mặt nào. Từ đó có chiến
lược nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm của công ty ngày càng tốt hơn, đáp ứng đúng,
thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng.
Tình hình tiêu thụ sản phẩm cho thấy sản phẩm nào của công ty có thế mạnh,tiêu
thụ nhiều nhất thị trường nào là thị trường chính để từ đó xây dựng kế hoạch giúp nâng
cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm giúp cho công tác lập kế hoạch cho công ty
trong thời gian tới được tốt hơn. Tự đánh giá tình hình tiêu thụ những năm trước ta sẽ
dự đoán được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trong tương lai, từ đó công ty sẽ xây dựng các
kế hoạch về nguyên vật liệu, công suất máy móc, nhân công phục vụ cho mục tiêu,kế
hoạch đề ra.
3.1.3 Các chiến lược tác động đến việc tiêu thụ sản phẩm
Chiến lược sản phẩm
Khái niệm sản phẩm: Theo quan điểm Marketing thì sản phẩm gắn liền với nhu
cầu, mong muốn của người tiêu dùng trên thị trường. Sản phẩm là tất cả những gì có
thể đưa ra thị trường để tạo sự chú ý, ham muốn mua sắm và sử dụng để thỏa mãn nhu
cầu và ước muốn của con người. Nó có thể là những sản phẩm dịch vụ, chất xám cụ
thể đáp ứng nhu cầu của thị trường và xã hội.
Khái niệm chiến lược sản phẩm: Chiến lược sản phẩm là tổng thể các định hướng,
nguyên tắc, biện pháp thực hiện trong việc xác lập một hay một chủng loại mặt hàng
sao cho phù hợp với từng thị trường, từng giai đọan khác nhau trong chu kỳ sống của
sản phẩm đó.
Chiến lược sản phẩm là nhân tố quyết định chiến lược kinh doanh cũng như chiến
lược Marketing, bởi vì công ty chỉ tồn tại và phát triển thông qua lượng sản phẩm hay
dịch vụ bán ra.
Nội dung của chiến lược sản phẩm: Nội dung cơ bản của chiến lược sản phẩm là
tùy theo tình hình cụ thể trên thị trường mà quyết định có nên thay đổi sản phẩm hiện
nay hay không hay đưa ra thị trường sản phẩm khác, doanh nghiệp cần biết rằng trong
giai đoạn nào thì thay đổi sản phẩm và thay đổi như thế nào.
Đối với doanh nghiệp cần có một số chiến lược sau:
- 13 -


- Chiến lược thiết lập giữ vững chủng loại: Doanh nghiệp tiếp tục giữ vững vị
trí của mình, củng cố uy tính sản phẩm, đồng thời cũng có biện pháp tạo uy tín cho
doanh nghiệp đối với khách hàng.
-

Chiến lược hạn chế chủng loại: Doanh nghiệp đơn giản hóa cơ cấu chủng

loại, loại trừ một số sản phẩm không hiệu quả, tăng tốc độ an toàn và khả năng thích
ứng của sản phẩm.
-

Chiến lược biến đổi chủng loại: Doanh nghiệp tiếp tục thay đổi thể thức hóa

nhằm thỏa mãn nhu cầu, nhờ vậy tăng thêm số lượng người tiêu thụ. Công ty có thể
đưa ra một số giải pháp mới trên cơ sở một số kích thước, màu sắc, mẫu mã…của sản
phẩm gốc đang được tiêu thụ trên thị trường. Chiến lược đổi mới chủng loại: Doanh
nghiệp cần triển khai phát triển sản phẩm mới. Điểm mấu chốt trong chiến lược này,
doanh nghiệp phải đảm bảo lúc nào cũng phải có một sản phẩm mới để khi thị trường
trì truệ thì có quả đấm chất lượng tung ra ngay. Điều cốt lỗi của sản phẩm mới là phải
linh hoạt, nhạy bén, quyết định phương châm “bán cái người ta cần chứ không bán cái
người ta có”. Vấn đề đa dạng hóa mặt hàng cũng là một trong những biện pháp tạo
nên sự thành công trong doanh nghiệp của nhiều nhà doanh nghiệp. để truyền tin định
trước về sản phẩm, về doanh nghiệp hay thị trường cho khách hàng.
- Khuyến mại: là tất cả các hoạt động góp phần vào việc gia tăng và khuếch
trương khối lượng bán
- Tuyên truyền: là các hoạt động để công chúng biết được những thông tin tốt
về các hoạt động doanh nghiệp tạo nên sự kích thích, ảnh hưởng tốt về sản phẩm
doanh nghiệp. Các mẫu này mang tính chất thông tin đại chúng không mang màu sắc
quảng cáo.
- Bán hàng cá nhân: Đây là hình thức quan hệ giữa nhân viên bán hàng và
khách hàng nhằm thu hút và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, phương thức này
tiến hành trên cơ sở “mặt đối mặt” hoạt động giao tiếp qua các phương tiện thông tin.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin ngoài những cách bán hàng truyền
thống còn xuất hiện thêm kiểu bán hàng như: bán hàng qua điện thoại, bán hàng qua
mạng, internet ở nhiều nước cũng bắt đầu gia tăng.

- 14 -


Chiến lược giá
Khái niệm giá: Theo quan điểm Marketing, giá là số tiền người bán dự tính sẽ
nhận được của người mua qua việc trao đổi một loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó trên
thị trường.
Vai trò của giá cả trong nền kinh tế xã hội: Giá cả có vai trò rất quan trọng đối
với các hoạt động kinh tế và sự vận hành của hệ thống kinh tế. Chúng còn giữ vai trò
trong việc suy đoán tính chất và hướng phát triển của các tổ chức kinh doanh và các
hoạt động kinh tế. Ngoài ra giá còn có vai trò không nhỏ trong cuộc sống xã hội. Mỗi
hiện tượng về giá đều có ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình một
cách trực tiếp. Giá đúng là tấm gương phản ánh một cách trung thực tình trạng kinh tếxã hội.
Sơ đồ 3.1:Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Quyết Định Giá của Doanh
Nghiệp
Các nhân tố nội tại:
- Mục tiêu marketing
- Chiến lược
Marketing-mix
- Chi phí
- Tổ chức định giá

GIÁ
CẢ

Các nhân tố bên ngoài:
- Bản chất thị trường &
sức cầu
- Cạnh tranh
- Yếu tố môi trường (nền
kinh tế, chính quyền…)

Nguồn: Trần Đình Lý, Marketing căn bản trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Một số chiến lược giá:
- Chiến lược giá lấy chi phí làm định hướng: là chiến lược giá được xây dựng
vào các phí tổn, chi phí của công ty.
- Chiến lược giá hướng vào thị trường: Chiến lược giá dựa vào tình hình giá
khống chế trên thị trường.
-

Chiến lược giá độc quyền: là phương pháp định giá dựa vào khả năng độc

quyền của công ty về phương diện thị trường.
Chiến lược giá tâm lý: đây là một hình thức mới trong nền kinh tế thị trường. Sau khi
nghiên cứu kỹ động thái tâm lý của khách hàng, người ta đưa ra những hình thức giá
khác nhau với mục đích là tạo cho người tiêu dùng có cảm giác đó là món hàng giá rẻ.
Những hình thức đó là: giá có số lẻ không làm tròn, giá hạ-giảm giá, nhiều mức giá
- 15 -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×