Tải bản đầy đủ

Upgrade your vocab education band 7 5 by ryan 2019

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC

CÁC BƯỚC

01

02

03

04

Full-screen PDF
(F11)

Vẽ theo slide
vào vở A4

Làm sentence
builders kèm
theo slide


Áp dụng vào các
bài Writing và
Speaking đã thi

+ Slide sẽ được viết
theo từng mục. Hãy
để ý kĩ các mục để
follow cho đúng
timeline

+ Lưu ý là slide được
chuyển thể từ bài
vẽ tay nên hãy xem
bài mẫu và VẼ LẠI
theo ý hiểu của
mình

+ Bài tập vô cùng
quan trọng để các
bạn luyện tập và áp
dụng các cụm từ
vừa học vào
Writing và
Speaking của mình

+ Hãy tìm các đề đã
thi rồi, luyện tập
nghĩ ý và áp dụng
các cụm từ vừa học
vào bài

© Duarte, Inc. 2014

1


GIẢI THÍCH MÀU CHỮ

ví dụtừ đồng nghĩa

Slides
hộp giải thích

từ cần nhớ

© Duarte, Inc. 2014

2


TOPIC TWO
“EDUCATION is the
passport to the future, for
tomorrow belongs to those
who prepare for it today.”
- Malcolm X -

© Duarte, Inc. 2014

3


Chapter 01.
Early childhood


a certain amount of
discipline is necessary,
meaning there should be clear
expectations and boundaries
1 chút kỉ luật dành cho bọn
trẻ là cần thiết, nghĩa rằng cần
có những kì vọng và giới hạn
cụ thể cho chúng

preschoolers

What is a good
upbringing/ a good
parenting style?

toddlers

respectful and wellbehaved children

Infants
1. Sự ảnh hưởng từ cha mẹ (parental
influence) là rất lớn trong thời điểm
chưa đến trường. Sự chăm lo của bố mẹ
(upbringing/ a good parenting style)
này là cần thiết để tạo nên 1 đứa trẻ
ngoan ngoãn và xư xử đúng mực

To punish them when they
misbehave or try to push
against these boundaries
Cần phạt chúng khi chúng hư
hay cố gắng vượt quá ranh giới
đã đặt ra

punishments enables children to realize
their mistakes and make necessary
adjustment to their behaviors
Hình phạt cho phép bọn trẻ nhận ra sai
phạm và có những điều chỉnh cần
thiết trong hành vi của chúng
https://www.ryanielts.com/

5


Impulsiveness and
aggressiveness in traits
Some parents are overly
permissive and tend to
spoil their children

disobedience and recklessness
Children could commit illegal acts as
a result of their parents’ negligence

Indulgent or lenient parents

To become selfcentered adults

2. Nhưng 1 số phụ huynh quá nuông chiều và có xu hướng làm
hư con trẻ (overly permissive and tend to spoil). Hậu quả là
chúng coi mình là trung tâm (become self-centered). Chúng
không cảm nhận hoặc không quan tâm đến cảm xúc hay nhu
cầu của người khác. Do vậy rất khó có thể làm việc nhóm.

3. Lớn lên, chúng cũng có những tính cách bốc đồng và dữ
To show no or little
consideration for feelings dằn (Impulsiveness and aggressiveness), ương bướng và
liều lĩnh (disobedience and recklessness). Và trẻ con cũng
and needs of others

Cannot work in teams

có thể phạm tội vì sự thiếu quan tâm của cha mẹ (commmit
illegal acts as a result of their parents’ negligence)

https://www.ryanielts.com/

6


QUESTIONS TO BRAINSTORM

It is important to learn the difference
between right and wrong at an early
age. Punishment is necessary to help
them learn this distinction. To what
extend do you agree and disagree with
this opinion? What sort of punishment
should parents and teachers be
allowed to use to teach good behavior
to children?

Filter

© Duarte, Inc. 2014

7


USEFUL SENTENCES
1. The rationale behind early formal literacy lessons is
that parents fear seeing their young people left behind and
therefore forcing them to focus on specific skills earlier
Lý do đằng sau những buổi học chính thức trong trường
khi còn trẻ là: phụ huynh sợ rằng con của họ sẽ bị tụt hậu
so với đồng trang lứa và do vậy bắt chúng phải tập trung
vào các kĩ năng cụ thể ngày càng sớm hơn.

2. Monitoring a pupil’s progress from such a young age
promotes stress and fear around learning.
Kiểm soát quá trình học của 1 đứa học sinh từ lúc còn
quá trẻ sẽ thúc đẩy sự căng thẳng và sợ hãi đối với việc
học.

Some people believe that children should be allowed to stay at
home and play until they are six or seven years old. Others
believe that is important for young children to go to school as soon
as possible. What is your opinion?

3. If parents and governments push children towards
numeracy and literacy earlier and earlier, it means they
miss out on the early play-based learning that helps to
develop creativity, problem-solving and empathy.
Nếu cha mẹ và chính phủ thực đẩy việc học số và việc
đọc viết ngày càng sớm hơn, điều đó có nghĩa chúng sẽ
mất những buổi học mang tính chất vui chơi, cái mà sẽ
giúp phát triển khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề và sự
thấu cảm.
© Duarte, Inc. 2014

8


QUESTIONS TO BRAINSTORM

These days more fathers stay at home
and take care of their children while
mothers go out to work. What could
be the reasons for this? Do you think it is
a positive or a negative development?
Filter

© Duarte, Inc. 2014

9


Chapter 02.
Formal education


preschoolers

adolescents

Young adults
6. Tiêu cực: bị bắt
nạt (bullying
behaviours); phá
phách trường lớp
(misbehaviors);
học tập thói quen
nguy hiểm (to
adopt dangerous
habits)
School expelled him
for persistent
misbehaviors
engaging in sexual
activity/
alcohol
consumption/
drug abuse

Peer influence
Peer pressure

4. Khi trưởng thành hơn
(adolescents), người có ảnh
hưởng lớn nhất đối với bạn là
bạn bè (peer influence/
pressure) và ảnh hưởng theo cả
tích cực lẫn tiêu cực

Transmission of
knowledge

Exchange
knowledge

Bullying behaviors
-> Children are
increasingly being
exposed to more
violence

Knowledge
spillovers

To imitate their
friends’ misbehaviors

Disciplinary
standards

To misbehave
To emulate
others’ academic
success

To easily adopt
dangerous habits
https://www.ryanielts.com/

5. Tích cực: học
được từ sự lan tỏa
kiến thức – học đc
từ ng khác
(knowledge
spillovers); học sự
kỉ luật- tự giác của
bạn (disciplinary
standards) và thi
đua học tập
(emulate
academic success
of others)

11


USEFUL SENTENCES
1. Families are smaller with fewer children. These children
are often spoilt because working patients do not have the
time for this, but in more material ways.
Các gia đình đang ngày càng bé lại và có ít con hơn. Những
bọn trẻ ấy thường được chiều chuộng vì bố mẹ chúng
không có thời gian cho chúng nhưng lại nhiều hơn trong
vấn đề vật chất.
2. They grow up without consideration for others and
without any understanding of where their standard of
living comes from. Consequently, they have no self control
or discipline, therefore less respecting for their teachers
and refusing to obey school rules

In many countries, schools have severe problems with student
behavior. What do you think are the causes of this? What solutions
can you suggest?

Chúng lớn lên mà không cần quan tâm đến người khác và
không cần hiểu cuộc sống no đủ của chúng từ đâu mà ra.
Hiệu quả là, chúng không có sự kiểm soát bản thân hay
kỉ luật, do vậy không tôn trọng giáo viên và tuần theo luật
lệ trường học.

© Duarte, Inc. 2014

12


USEFUL SENTENCES

3. Peer influence could be more significant when children
get to school.

Ảnh hưởng của bạn bè càng trở nên mạnh mẽ khi bọn trẻ
bắt đầu đi học.
4. Children are highly impressionable and susceptible to
violence at school.
Trẻ con rất dễ bị gây ấn tượng và ảnh hưởng xấu từ bạo
lực trong trường học.
5. There are a plenty of evidence showing that adolescents
exposed to high levels of violence reported higher levels
of anger and depression.

In many countries, schools have severe problems with student
behavior. What do you think are the causes of this? What solutions
can you suggest?

Có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng trẻ vị thành niên có tiếp
xúc cao với bạo lực sẽ dễ có tính tức giận và trầm cảm
nhiều hơn.

© Duarte, Inc. 2014

13


USEFUL SENTENCES

6. If parents could raise their children to be considerate of
others and to be social, responsible individuals, the
whole community would benefit.
Nếu các cha mẹ nuôi dạy con cái họ trở thành người quan
tâm đến người khác và là người hòa đồng và có trách
nhiệm, cả xã hội sẽ được hưởng lợi từ đó.
7. Parenting classes are needed to help them to do this,
and high-quality nursery schools could be established
that would support families more in terms of raising the
next generation.

In many countries, schools have severe problems with student
behavior. What do you think are the causes of this? What solutions
can you suggest?

Những lớp học hướng dẫn nuôi dạy con là cần thiết để
giúp họ làm được việc nói trên, và những trường học mẫu
giáo nhỏ nên được thành lập để giúp các gia đình chấm sóc
những thế hệ tương lai.

© Duarte, Inc. 2014

14


7. Trong trường học (Tertiary education), giáo viên là người khuyến khích sự tương tác trong lớp (To
promote interactive learning) thông qua việc điều chỉnh phương pháp dạy (To tailor teaching
styles) để phù hợp với hv
Famous = highly
regarded/ prominent

To tailor teaching
styles / methods

To promote
interactive
learning
To meet
individuals’ needs

Preparatory schools
= high schools

Tertiary education
Higher education
= universities
Formal education

Role of lecturers

To integrate moral
education into
classrooms

8. An useful sentence:
Educators not only transmit knowledge (truyền thụ kiến thức) but also integrate
moral education into classrooms (lồng ghép giáo dục đạo đức vào lớp học) by
teaching about positive behaviors. In fact, the class discussion that challenges
students to evaluate for themselves what the most appropriate course of action in
given situation may be a more effective approach to teach morality (đạo đức), which
is compared to watching a video in a technological device.
https://www.ryanielts.com/

15


Many people argue that in order to improve educational quality, high school students are
encouraged to make comments or even criticism on their teachers. Others think it will lead to loss
of respect and discipline in the classroom. Discuss both views and give your own opinion

loss of respect
and discipline

They could become aggressive
if giving a chance to criticize
their teachers

Make comments or even
criticism on their teachers
9. Một mặt, nếu học
viên được nhận xét
giáo viên thì có thể
chúng sẽ mất sự tôn
trọng và kỉ luật với
gv vì chúng còn trẻ
con, thiếu kinh
nhiệm và bốc đồng
(immature,
inexperienced and
impulsive). Chúng
có thể trở nên tức
giận khi được phép
chỉ trích gv.

students are generally
immature, inexperienced
and impulsive

the classroom may be in
chaos due to massive numbers
of comments which sometimes
are contradictory
10. Cả lớp cũng có thể trở nên rối loạn (in chaos) vì có
quá nhiều ý kiến và đôi khi chúng còn trái ngược
(contradictory). Cách làm này sẽ trở nên phản tác
dụng (counterproductive) khi gv không thể thỏa mãn
hết tất cả yêu cầu của hv.
https://www.ryanielts.com/

The process could be
counterproductive as the
teacher could not satisfy all
individual needs
16


Many people argue that in order to improve educational quality, high school students are
encouraged to make comments or even criticism on their teachers. Others think it will lead to loss
of respect and discipline in the classroom. Discuss both views and give your own opinion

Make comments or even
criticism on their teachers

12. Thêm nữa, gv cũng sẽ
làm bài giảng tốt hơn,
phù hợp với các trình độ
trong lớp. Điều này cũng
sẽ cải thiện kĩ năng sư
phạm (pedagogical
skills) của gv.

To improve
educational quality

teachers may comprehend their
students needs when open
discussions are encouraged

To Improve their
pedagogical skills by
receiving feedback

https://www.ryanielts.com/

11. Mặt khác, các
feedback từ phía hv sẽ cải
thiện chất lượng giáo dục
vì gv có thể hiểu được
những điều hv cần khi
những cuộc thảo luận mở
được khuyến khích
(comprehend their
students needs when
open discussions are
encouraged)

17


THAT’S ALL FOR TODAY!

https://www.ryanielts.com/

49


TO GET FULL SLIDES…

ĐỂ MUA BẢN FULL CỦA 7 TOPIC SLIDES
(1) đăng kí lớp offline;
(2) HOẶC đăng kí lớp online;
(3) HOẶC mua tài liệu này trên
ryanielts.com

1

REGISTER FOR OFFLINE CLASSES

2

REGISTER FOR ONLINE CLASSES

3

BUY ONLINE DOCUMENTS

CÁC HỌC VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG VỚI PHƯƠNG
PHÁP CỦA RYAN

Ryan rất mát tay với các bạn có ý định du học,
chưa bạn nào phải ở nhà. Ryan rất tự hào về
các bạn.

https://www.ryanielts.com/

50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×