Tải bản đầy đủ

Bài tập Tài chính Quốc tế

1

BÀI TẬP
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Các điều kiện cân bằng tài chính quốc tế (IRP – PPP – IFE)

1.

Giả định rằng tỷ giá giao ngay hôm nay là £1 = $1,5 ; C$1 = $0,75 ; £1 = C$2,0. Giả định
không có chi phí giao dịch. Arbitrage ba bên có xảy ra không? Lợi nhuận là bao nhiêu?

2.

Giả sử ta có thông tin sau:
Giá niêm yết
Giá trị của CAD so với USD

0,90 - 0,93

Giá trị của CHF so với USD


0,30 - 0,32

Giá trị của CAD so với CHF

3,20 - 3,30

a. Abitrage 3 bên có được thực hiện không? Hãy giải thích các bước thực hiện và
tính lợi nhuận từ hoạt động arbitrage này với số tiền đầu tư là 100.000 đô la Mỹ.
b. Tác động gì của thị trường sẽ dần triệt tiêu cơ hội của arbitrage 3 bên.
3.

Giả định có thông tin sau đây :
Tỷ giá giao ngay đồng bảng Anh

= $1,60

Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày đồng bảng Anh

= $1,56

Lãi suất 180 ngày của đồng bảng Anh

= 4%/180 ngày

Lãi suất 180 ngày của đồng đô la Mỹ

= 3%/180 ngày

Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau đây:
a. Ngang giá lãi suất có tồn tại hay không? Tại sao?
b. Nghiệp vụ CIA có khả thi hay không? Nếu có thì nhà đầu tư nào thực hiện và tỷ
suất sinh lợi bằng bao nhiêu?
c. Cơ hội thực hiện CIA có tồn tại lâu dài hay không? Tại sao?
4.

Giả sử có thông tin sau:
Tỷ giá giao ngay của peso

$0,10


Lãi suất 6 tháng ở Mexico

6%/năm

Lãi suất 6 tháng ở Mỹ

5%/năm


2

Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau đây:
a. Xác định tỷ giá kỳ hạn 6 tháng để các nhà kinh doanh tiền tệ không có cơ hội
kiếm lời.
b. Nếu một ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá kỳ hạn 6 tháng của đồng
peso là $0,098 thì nghiệp vụ CIA có khả thi hay không? Nếu có thì nhà đầu
tư nào thực hiện và tỷ suất sinh lợi bằng bao nhiêu?
5.

Giả định rằng tỷ giá kỳ hạn một năm của đồng bảng Anh thể hiện một khoản chiết khấu.
Cũng giả định rằng IRP tồn tại một cách liên tục. Khoản chiết khấu trong tỷ giá kỳ hạn một
năm đồng bảng Anh thay đổi như thế nào nếu lãi suất đồng bảng Anh tăng 3% trong khi
lãi suất Mỹ tăng 2%.

6.

Giả sử lãi suất một năm ở Mỹ là 10% và Canada là 11%. Cũng giả sử ngang giá lãi
suất tồn tại. Tỷ giá kỳ hạn của đô la Canada có thể hiện một phần bù hoặc chiết khấu
kỳ hạn không? Nếu các nhà đầu tư Mỹ cố gắng thực hiện CIA, lợi nhuận của họ là
bao nhiêu? Nếu các nhà đầu tư Canada cố gắng thực hiện CIA, lợi nhuận của họ là
bao nhiêu?

7.

Hãy xét các nhà đầu tư đang đầu tư vào trái phiếu chính phủ của Anh hoặc Mỹ kỳ
hạn một năm. Giả sử không có chi phí giao dịch và không có thuế.
a. Nếu ngang giá lãi suất tồn tại thì TSSL của những nhà đầu tư Mỹ sử dụng
nghiệp vụ CIA sẽ bằng với TSSL của nhà đầu tư vào trái phiếu chính phủ
Mỹ. Phát biểu này đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích.
b. Nếu ngang giá lãi suất tồn tại thì TSSL của những nhà đầu tư Anh sử dụng
nghiệp vụ CIA sẽ bằng với TSSL của nhà đầu tư vào trái phiếu chính phủ
Anh. Phát biểu này đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích.

8.

Lãi suất một năm ở New Zealand là 6%, ở Mỹ là 10%. Tỷ giá giao ngay của đô la New
Zealand là $0,50, tỷ giá kỳ hạn là $0,54. Kinh doanh chênh lệch lãi suất phòng ngừa có
khả thi cho các nhà đầu tư Mỹ hay không? Có khả thi cho các nhà đầu tư New Zealand
không? Giải thích tại sao các cơ hội thực hiện CIA này khả thi hoặc không khả thi?

9.

Giả sử lãi suất đồng yên hiện tại đang thể hiện một phần bù 6% và ngang giá lãi suất
đang tồn tại. Phần bù này sẽ thay đổi như thế nào để ngang giá lãi suất tồn tại nếu lãi
suất Mỹ giảm? Tại sao chúng ta lại dự báo rằng phần bù lại thay đổi?

10. Giả sử lãi suất một năm ở Mỹ là 11% trong khi lãi suất ở các nước đang phát triển là
40%. Giả sử rằng một ngân hàng Mỹ sẵn sàng mua đồng tiền của các quốc gia này trong
thời hạn một năm kể từ bây giờ với khoản chiết khấu 13%. Nghiệp vụ kinh doanh chênh
lệch lãi suất có đáng xem xét không? Nêu những lý do vì sao bạn lại không cố gắng thực
hiện nghiệp vụ CIA trong trạng thái này (bỏ qua tác động của thuế).


3

11. Chiết khấu kỳ hạn 30 ngày của euro là -1% trong khi phần bù kỳ hạn 90 ngày là 2%.
Hãy giải thích điều kiện về mặt lãi suất dẫn đến hiện tượng này. Điều này có làm cho
CIA khả thi không?
12. Giả sử rằng lãi suất hàng năm ở Mỹ hiện tại là 8% và ở Đức là 9%. Tỷ giá kỳ hạn một
năm hiện tại của euro chứa một khoản chiết khấu 2%.
a. Ngang giá lãi suất có tồn tại không?
b. Một công ty của Mỹ có thể kiếm lời từ kinh doanh chênh lệch lãi suất có
phòng ngừa không?
c. Một công ty con ở Đức của công ty Mỹ có thể kiếm lời bằng cách thực hiện
nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất có phòng ngừa không?
13. Tại sao các chi phí giao dịch, hạn chế tiền tệ và thuế khác nhau là những nhân tố
quan trọng cần phải xem xét khi đánh giá kinh doanh chênh lệch lãi suất có phòng
ngừa có khả thi không?
14. Trước khi khủng hoảng tài chính châu Á, các ngân hàng trung ương ở châu Á giữ tỷ giá
đồng bản tệ của họ ổn định theo một số đồng tiền. Tuy nhiên, tỷ giá kỳ hạn của các đồng
tiền Đông Nam Á lại chứa một khoản chiết khấu. Bạn hãy giải thích điều này?
15. Một nhà nhập khẩu Mỹ nhập máy vi tính của Nhật nên cần chi trả bằng đồng yên.
Nhà nhập khẩu này không quan tâm về sự tăng giá hàng hoá bằng đồng yên bởi vì
hiệu ứng bù trừ từ ngang giá sức mua (PPP). Hãy giải thích điều này.
16. Giả dụ lãi suất ở Việt Nam thường cao hơn lãi suất nước ngoài. Điều này cho thấy gì
về sự tăng giá hay giảm giá trong tương lai của Việt Nam đồng dựa trên hiệu ứng
Fisher quốc tế? Giải thích.
17. Nếu các nhà đầu tư ở Mỹ và Canada đòi hỏi có cùng mức tỷ suất sinh lợi thực, và lãi
suất danh nghĩa của Mỹ cao hơn của Canada 2%, điều này ngụ ý gì về dự kiến lạm
phát Mỹ và lạm phát Canada? Các dự kiến lạm phát này cho thấy gì về các tỷ giá
tương lai?
18. Giả sử ban đầu tỷ giao ngay của đô la Canada là $0,85, lạm phát ở Canada và Mỹ
giống nhau. Sau đó, lạm phát ở Canada là 4% trong khi ở Mỹ là 3%. Theo ngang giá
sức mua, giá trị mới của đô la Canada là bao nhiêu sau khi đã được điều chỉnh theo
lạm phát? (bạn nên dùng công thức để trả lời cho câu hỏi này).
19. Giả dụ lãi suất danh nghĩa ở Mexico là 48% và ở Mỹ là 8% cho các chứng khoán thời
hạn một năm không có rủi ro không có khả năng thanh toán. Hiệu ứng Fisher cho
thấy gì về chênh lệch trong lạm phát dự kiến giữa hai nước này? Dùng thông tin này
và lý thuyết ngang giá sức mua để tính tỷ suất sinh lợi danh nghĩa dự kiến cho các
nhà đầu tư Mỹ đầu tư ở Mexico.


4

20. Hiệu ứng Fisher quốc tế sẽ không ngăn cản các nhà đầu tư cố gắng thu lợi từ lãi suất
nước ngoài cao hơn? Tại sao một vài nhà đầu tư vẫn tiếp tục đầu tư ở nước ngoài,
ngay cả khi họ không có giao dịch nào khác ở nước ngoài?
21. Giả sử tỷ giá giao ngay của đô la Úc là $0,90 và lãi suất một năm ở Mỹ và Úc là 6%.
Sau đó lãi suất của Úc tăng 5% trong khi lãi suất ở Mỹ không đổi. Dùng những thông
tin này và áp dụng Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế để dự báo tỷ giá giao ngay một
năm sau? Theo hiệu ứng Fisher quốc tế IFE thì yếu tố cơ bản nào đã làm cho lãi suất
biến động như vậy? Giải thích dựa trên IFE về những lực đã làm tỷ giá đô la Úc biến
động. Nếu các nhà đầu tư ở Mỹ tin rằng IFE đúng thì họ có đầu tư vào mức lãi suất
cao ở Úc hay không? Tại sao?
22. Hôm nay giả dụ có các thông tin sau đây :
Mỹ

Canada

Lãi suất thực do các nhà đầu tư yêu cầu

2%

2%

Lãi suất danh nghĩa

11%

15%

Tỷ giá giao ngay

-

$0,90

Tỷ giá kỳ hạn 1 năm

-

$0,86

a. Dùng tỷ giá kỳ hạn để dự báo phần trăm thay đổi trong đồng đô la Canada
qua năm tới.
b. Dùng chênh lệch trong lạm phát dự kiến để dự báo phần trăm thay đổi đồng
đô la Canada qua năm tới.
23. Trên thị trường ngoại hối Singapore ngày 18/01/2011 tỷ giá GBP/USD là $1,98. Lãi
suất một năm của đồng bảng là 4% và của đôla là 6%. Bạn hãy trả lời những câu hỏi
sau đây:
a. Nếu các nhà đầu tư tin rằng thị trường Mỹ là thị trường hiệu quả dạng mạnh thì
họ sẽ dự báo tỷ giá GBPUSD trong năm tới bằng bao nhiêu?
b. Nếu một ngân hàng niêm yết tỷ giá kỳ hạn GBPUSD là $2,00 thì các nhà
đầu tư sẽ kinh doanh kiếm lời như thế nào và tỷ suất sinh lợi của họ bằng
bao nhiêu?
24. Ngang giá sức mua sẽ có thể có giữa Mỹ và Việt Nam không nếu bãi bỏ các hàng
rào mậu dịch hay nếu đồng tiền Việt Nam điều chỉnh linh hoạt hơn? Giải thích.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×