Tải bản đầy đủ

ch12 general equi

Ch­¬ng­7
C©n b»ng tæng thÓ

Copyright ©2007 FOE. All rights reserved.


Hệưthốngưgiáưcạnhưtranhư
hoànưhảo
Chúng ta giả định rằng mọi thị trờng là
cạnh tranh hoàn hảo
Có một vài sản phẩm đồng nhất trong nền
kinh tế
Gồm cả hàng hoá tiêu dùng và yếu tố sản xuất

Mỗi hàng hoá có mức giá cân bằng
Không có chi phí vận chuyển và giao dịch
Mọi thành viên đều có thông tin hoàn hảo


Quyưluậtưmộtưgiá
Sản phẩm đồng nhất đợc trao đổi

tại cùng mức giá mà không làm ảnh
hởng đến ngời mua hoặc ngời bán
Nếu một hàng hoá đợc trao đổi tại 2
mức giá khác nhau, ngời mua sẽ đổ xô
vào mua ở những nơi hàng hoá đó rẻ
hơn và hãng sẽ bán sản phẩm của nó
tại nơi có mức giá cao hơn
Những hoạt động đó có xu hớng làm cân
bằng giá của hàng hoá


Giảưđịnhưcủaưcạnhưtranhư
hoànưhảo
Rất nhiều ngời mua
Mọi ngời đều chấp nhận mọi mức giá
Mọi ngời đều muốn tối đa hoá lợi ích
với ngân sách hạn chế

Rất nhiều ngời bán
Mọi hãng đều muốn tối đa hoá lợi
nhuận
Mọi hãng đều chấp nhận mọi mức giá


Hai­thÞ­tr­êng­phô­thuéc­
nhau
Giá

Giả­sử­chính­phủ­đánh­$1­thuế­
lên­mỗi­vé­xem­phim
Giá

S*M

Phân­tích­cân­bằng­tổng­quát:
Giá­vé­xem­phim­tăng­sẽ­làm­tăng­
cầu­đối­với­băng­video.

SV


SM
$3,50

$6,35

$3,00

D’V

$6,00

DM
Q’M

QM

VЭxem­phim

DV
QV Q’V

B¨ng­video


Hai­thÞ­tr­êng­phô­thuéc­
nhau
Giá

Giá­băng­video­tăng­
làm­tăng­cầu­đối­với­phim

Giá

S*M

Tác­dộng­phản­hồi­
tiếp­tục

SV

SM

$6,82
$6,75

$3,58
$3,50

$6,35

D*M

$6,00

D*V

$3,00

D’V

D’M
DM
Q’MQ”M Q*M QM

VЭxem­phim

DV
QV Q’V Q*V

B¨ng­video


Cânưbằngưtổngưthể
Giả sử chỉ có hai hàng hoá X và Y
Mọi cá nhân đều có sở thích nh nhau
Thể hiện bằng biểu đồ đờng bàng quan

Đờng giới hạn khả năng sản xuất có thể
đợc sử dụng để chỉ ra mối quan hệ nh
thế nào giữa đầu vào và đầu ra


Môưhìnhưhộpư
Edgeworth
Xây dựng đờng giới hạn khả năng sản
xuất đối với X và Y bắt đầu bằng giả
định lợng đầu vào K và L cố định
Hộp Edgeworth thể hiện mọi khả
năng lợng K và L đợc sử dụng để sản
xuất ra X và Y
Bất cứ điểm nào trong hộp đều thể
hiện tính toàn dụng nhân công trong
phân bổ nguồn lực sẵn có đối với X và Y


M«­h×nh­hép­
Edgeworth
Lao­®éng­s¶n­xuÊt­Y
Lao­®éng­cho­
Vèn­s¶n­
Y
OY xuÊt­Y

Tæng­vèn

Vèn­cho­Y

Lao­®éng­cho­X

A

Vèn­s¶n­
xuÊt­X
OX
Lao­®éng­s¶n­xuÊt­X

Tæng­lao­®éng

Vèn­
cho­X
Môưhìnhưhộpư
Edgeworth
Nhiều phân bổ trong hộp Edgeworth
không hiệu quả
Có khả năng sản xuất đợc nhiều X và Y hơn
bằng việc thay đổi vốn và lao động

Giả định rằng các thị trờng cạnh tranh
thể hiện sự lựa chọn đầu vào hiệu quả
Phải tìm những phân bổ hiệu quả
Chúng minh hoạ kết quả sản xuất hiện tại


M«­h×nh­hép­
Edgeworth
• Sö dông biÓu ®å c¸c ®êng ®ång lîng
®èi víi hai hµng ho¸
– BiÓu ®å ®êng ®ång lîng ®èi víi hµng
ho¸ X sö dông gèc to¹ ®é OX
– BiÓu ®å ®êng ®ång lîng ®èi víi hµng
ho¸ Y sö dông gèc to¹ ®é OY

• Nh÷ng ph©n bæ hiÖu qu¶ sÏ x¶y ra
khi c¸c ®êng ®ång lîng tiÕp xóc nhau


M«­h×nh­hép­
Edgeworth

§iÓm kh«ng hiÖu qu¶ do cã thÓ t¨ng X tõ X1 lªn X2 víi Y kh«ng ®æi
(th«ng qua viÖc vËn ®éng däc theo Y1)
OY

Tæng­vèn

Y1
Y2

A

OXTæng­lao­®éng

X2
X1


M«­h×nh­hép­
Edgeworth

Chóng ta còng cã thÓ t¨ng Y tõ Y1 lªn Y2 víi X kh«ng thay ®æi th«ng qu
viÖc vËn ®éng däc theo X1
OY

Tæng­vèn

Y1
Y2

A

OXTæng­lao­®éng

X2
X1


M«­h×nh­hép­
Edgeworth
T¹i mçi ®iÓm hiÖu qu¶, MRTS (cña K cho L) b»ng nhau trong viÖc
s¶n xuÊt cña c¶ X vµ Y
OY
Y1
P4

Tæng­vèn

Y2
P3

X4

Y3
P2

Y4

X3

P1

X1

OX

X2

Tæng­lao­®éng


Đườngưgiớiưhạnưkhảưnăngưsảnư
xuất
Quỹ tích của những điểm hiệu
quả thể hiện sản lợng tối đa của Y
có thể đợc sản xuất ra với bất cứ
mức sản lợng nào của X
Sử dụng thông tin này để xây dựng đ
ờng giới hạn khả năng sản xuất (PPF)
Thể hiện mức sản lợng của X và Y có thể đ
ợc sản xuất ra với đầu vào vốn và lao động
cố định


Đườngưgiớiưhạnưkhảưnăngưsảnư
xuất
Mối điểm hiệu quả của sản xuất trở
thành một điểm trên đờng PPF

Y
OX
Y4
Y3

P1
P2
P3

Y2

Độ dốc âm của đờng PPF là tỷ
lệ chuyển đổi sản phẩm (RPT)
P4

Y1

X1

X2

X3

X4 OY

X


Tû­lÖ­chuyÓn­®æi­s¶n­
phÈm
• Tû lÖ chuyÓn ®æi s¶n phÈm (RPT)
gi÷a hai s¶n lîng lµ ®é dèc ©m cña
®êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
RPT ( X cho Y )  slope of PPF
dY
RPT ( X cho Y ) 
(along OX OY )
dX


Tỷưlệưchuyểnưđổiưsảnư
phẩm
Tỷ lệ chuyển đổi sản phẩm thể
hiện sự đánh đổi kỹ thuật giữa
hai hàng hoá X và Y nh thế nào
trong khi tiếp tục giữ nguyên năng
suất các yếu tố đầu vào một cách
hiệu quả


ĐộưdốcưcủaưđườngưPPF
Đờng PPF thể hiện RPT tăng dần
Dạng cong lõm của đờng PPF là đặc tính
của hầu hết thực trạng sản xuất

RPT bằng tỷ lệ giữa MCX và MCY

MC X
MPT
MCY


ĐộưdốcưcủaưđườngưPPF
Khi sản xuất X tăng và sản xuất Y
giảm, tỷ lệ MCX/MCY tăng
Xảy ra nếu cả hai hàng hoá đợc sản
xuất theo quy luật lợi suất giảm dần
Tăng sản xuất X sẽ làm tăng MCX, trong
khi giảm sản xuất Y sẽ làm giảm MCY

Điều này cũng có thể xảy ra khi một
số đầu vào phù hợp với việc sản xuất
X hơn so với sản xuất Y


ĐộưdốcưcủaưđườngưPPF
Tuy nhiên chúng ta đã giả định các
đầu vào đồng nhất
Cần phải giải thích rằng các yếu tố
đầu vào đồng nhất và tính kinh tế
của quy mô không thay đổi
Đờng PPF cong lõm nếu hàng hoá X và
Y sử dụng các đầu vào với tỷ lệ khác
nhau


Chiưphíưcơưhội
Đờng PPF giải thích rằng có rất
nhiều tập hợp hiệu quả đối với hai
hàng hoá
Sản xuất thêm một hàng hoá buộc
phải giảm sản xuất hàng hoá khác
Các nhà kinh tế gọi đó là Chi phí cơ
hội


Chiưphíưcơưhội
Chi phí cơ hội của việc có thêm 1
đơn vị hàng hoá X là số lợng hàng
hoá Y giảm đi bao nhiêu đơn vị
Nh vậy, chi phí cơ hội đợc xác
định tốt nhất nh theo RPT (của X
đối với Y) tại điểm trên đờng PPF
Chi phí cơ hội tăng dần khi ngày càng
sản xuất thêm X


Cácưkhảưnăngưsảnưxuất
Giả sử hai hàng hoá (X) và (Y) đợc
lao động sản xuất ra theo hàm
sản xuất sau:
1
Y LY
X LX
2
Nếu lao động không đổi là 100 thì khi
đó
LX + LY = 100

hoặc
X2 + 4Y2 = 100


Cácưkhảưnăngưsảnưxuất
Lấy tổng đạo hàm ta có:
2X.dX + 8Y.dY = 0

hoặc

dY
X

RPT
dX
4Y
Lu ý: RPT tăng khi X tăng và Y giảm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×