Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi kinh tế thương mại dịch vụ 3tc kỳ 3 năm 2013

Tổng hợp đề thi Kinh tế thương mại dịch vụ 3tc
kỳ 3 năm 2013
(Ngày thi 3/12/2013)
Đề 1
1.
2.
3.
4.

quan hệ thương mại trực tiếp. kn ưu nhược điểm.
bản chất. nội dung thương mại.
bài tập xác định nhu cầu cao su.
1 câu nưa ở phần thời kì đổi mới

Đề 2
1. trình bày nguyên tắc : tự chủ của doanh nghiệp trong
hoạch toán của doanh nghiệp thương mại
2. Chỉ tiêu doanh thu và chi phí
3. Phân tích bản chất và vai trò của TM trong doanh
nghiệp sx
Đề 3

1. Doanh thu,chi phí.
2. 1 trong 4 nguyên tắc hoạch toán kinh doanh
3. bản chất, nd hđ tm ở dn sản xuất.
Đề 4
1. quan hệ thương mại gián tiếp: khái niệm, ưu nhược
điểm
2. hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu
động ở doanh nghiệp thương mại, ý nghĩa, phương pháp
xác định
3. thực trạng thương mại nước ta thời mở cửa (thành tựu,
hạn chế và tồn tại)
4. bài tập xác định nhu cầu sản xuất và nhu cầu đặt hàng
Đề 5
1. nguyên tắc đảm bảo tự chủ trong kinh doanh
2. chỉ tiêu doanh thu, chi phí


3. bản chất, vai trò của hđ TM ở dnsx
4. chu chuyển vốn
Đề 6
1. nguyên tắc khuyến khích vật chất và trách nhiệm vật
chất.
2. Cmr sự phát triển của thương mại góp phần tăng trưởng
ktế,nâng cao đời sống.
3. Qly nhà nước về ktế ( tính tất yếu và cơ quan qlý)
4. Btập tính nhu cầu vật tư theo mức sp đại diện.
P/s: đề 34.
Đề 7
1. Làm rõ nội dung nguyên tắc Đảm bảo quyền tự chủ của
doanh nghiệp trong tổ chức hạch toán kinh doanh.
2. Tỷ suất doanh lợi trong thương mại: ý nghĩa và phương
pháp xác định. 3. Phân tích bản chất và vai trò của hoạt
động thương mại ở doanh nghiệp sản xuất.
4. Bài tập vốn lưu động
Đề 8
1. Quan hệ thương mại trực tiếp ?khái niệm,ưu ,nhược
điểm.
2. Chứng minh" Những thành tựu của thương mại trong
thời kì đổi mới làm lưu thông hàng hóa phát triển......(câu
này dài lắm)=> Nêu qua thành tựu và có số liệu để chứng


minh...
3. Bản chất kinh tế và nội dung của thương mại trog nền
kinh tế.
Đề 9
1. Quan hệ thương mại trực tiếp: khái niệm, ưu, nhược
điểm
2. Tính tất yếu khách quan của quản lý nhà nước về
thuong mai
3. KN và vai trò của TM trong nền kt thị trường
4. Pp xác định nhu cầu theo sp đại diện


Đề 10
1. Quan hệ thương mại trực tiếp: khái niệm, ưu và nhược
điểm
2. Anh (chị) hãy chứng minh nhận định sau:" Trong những
năm đổi mới, ngành thương mại đã đạt được những thành
tựu bước đầu quan trọng trong lĩnh vực lưu thông hàng
hóa và dịch vụ, góp phần tạo nên những biến đổi sau sắc
trên thị trường trong nước và vị thế mới trên thị trường
ngoài nước"
3. Làm rõ bản chất KT và nội dung của thương mại
4. a)Xác đinh nhu cầu cao su để sản xuất 50.000 chiếc lóp
các loại nếu biết số liệu ở bảng sau: Cỡ lốp M1 M2 M3 M4
M5 M6 có mức hao phí cao su (kg) lần lượt là 3,2 4,1 5,2
6,3 7,4 8,0 và tỷ trọng của từng cõ loại so với tông số % là
18 10 15 19 18 20
b)sử dụng kết quả ở câu a. Nếu tồn kho cao su của doanh
nghiệp là 5000kg với kế hoạch tiết kiệm 2% (so với tổng
nhu cầu) thì nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp trong kỳ
kế hoạch là bao nhiêu
Đề 11
1.
2.
3.
4.

Thương mại gián tiếp ( khái niệm, ưu nhược điểm)
Chỉ số sử dung hiệu quả VLĐ
Thương mại VN thời mở cửa
bài tập xác định nhu cầu vật tư

Đề 12
1. Khái niệm, mục tiêu kinh doanh hàng hóa. Vì sao dn cần
giữ chữ tín
2. Làm rõ nguyên tắc lấy thu bù chi, đảm bảo có LN trong
ntac hạch toán kd
3. QLNN trong tmai
4. Bài tập nhu cầu vật tư theo sp đại diện
Đề 13
1. Khái niệm và mục tiêu cơ bản của kinh doanh hàng hóa.
Vì sao trong kinh doanh cần coi trọng chữ tín ?
2. Chứng minh quản lý nhà nước trong thương mại là tất


yếu
3. Khái niệm và vai trò của thương mại
4. Bài tập xác định nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp
theo sản phẩm đại diện

Đề 14
Câu 1: Kinh tế thương mại trục tiếp (Khai niêm, ưu, nhược
điểm)
Câu 2: C/m "trong thời kì đổi mới, kinh tế thương mại dịch
vụ của nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc,
khẳng điinh vị thế đất nước trên trường quốc tê
Câu 3: Bản chất kinh tế và nội dung của thương mại
Câu 4: bài tập về mức sản phẩm đại diệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×