Tải bản đầy đủ

Bai2 phan tich cau

Chu¬ng 2
Ph©n tÝch cÇu
(Lý thuyÕt vÒ cÇu)

Slide 1


Trong phần nghiên cứu nguyên lý kinh tế học vi

- Đờng cầu là ng dốc phải: P => QD
Cha xem xét kĩ hành vi của các cá nhân và hộ gđ =>
Cha đa ra c cơ sở lý luận khoa học đối với cầu
(Cha phân tích cầu)
- Cần mô hình hoá hành vi của ngời tiêu dùng để dự
đoán phn ứng của họ

Slide 2


C¸c lý thuyÕt kinh tÕ vÒ hµnh vi
ngêi tiªu dïng
Lý thuyÕt lîi Ých ®o được: (Lý thuyÕt lîi
Ých)Lý thuyÕt lîi Ých so s¸nh được: (Ph©n
tÝch bµng quan- ng©n s¸ch)Lý thuyÕt së thÝch béc lé

Slide 3


Lý thuyết lợi ích đo c
Giả định:
-

Ngời tiêu dùng hợp lý: có mục tiêu tối đa hóa lợi
ích

-

Lợi ích c đo bằng tiền: đó là lợng tiền mà
ngời tiêu dùng sẵn sàng chi trả để mua hàng hóa

-

Lợi ích của tiền không đổi

-

Lợi ích cận biên giảm dần

-


Tổng lợi ích là hàm số của các lợng hàng
hóa tiêu dùng: TU = f(x1, x2,xn)
Slide 4


Lý thuyÕt lîi Ých ®o được


Tr¹ng th¸i c©n b»ng khi tiªu dïng 1
hµng hãa: MUX = PXTèi ®a hãa lîi Ých khi tiªu dïng nhiÒu
hµng hãa:
MUX

MUY

MUn

------ = ------ = …….. -------PX

PY

Pn
Slide 5


Lý thuyết lợi ích so sánh c
(Phân tích bàng quan ngân sách)


Phê phán lý thuyết lợi ích:
- Lợi ích đo c: khó đo luờng
- Lợi ích cận biên của tiền không đổi: không
thực tế

- Qui luật lợi ích cận biên giảm dần: sắc thái
tâm lý

Slide 6


Gi nh ca phõn tớch bng quan


Tính hợp lý của ngời tiêu dùng:Lợi ích có thể so sánh c: phân loại các
giỏ hàng hóaSự nhất quán và tính bắc cầu của sự lựa chọnTổng lợi ích phụ thuộc vào số lợng hàng hóaNhiu hàng hóa c a thích hơn ít hàng hóa

Slide 7


Nhiều hàng hoá sẽ thích hơn ít hàng hoá
Mọi kt hp hng hoỏ X,Y
nằm trong vùng xanh
c a thích hơn giỏ hàng
hóa (X*; Y*) v kt hp
hng hoỏ X,Y nm trong
vựng da cam

Hàng hoá Y

?

Y*

?
0

X*

Hàng hoá X
Slide 8


Các ng bàng quanĐờng U1 trong hình 2.2 bao gồm các tập
hợp hai hàng hoá X và Y đem lại cùng một
lợi ích nh nhau.


Điểm A (với 6 đơn vị Y và 2 đơn vị X) có cùng
lợi ích với điểm B (với 4 đơn vị Y và 3 đơn vị X).Khi mọi điểm trên ng bàng quan có cùng
mức lợi ích thì ngời tiêu dùng không có lý do gì
thích điểm này hơn các điểm khác.

Slide 9


H×nh 2.2: §êng bµng quan
Hµng ho¸ Y

A

6

B
4
3

C
D

2

U1 hay IC1

0

2

3

4

5

6

Hµng ho¸ X

Slide 10


Những điểm nằm ngoài (về phía phải) ng
bàng quan


Hình 2.2, những điểm nh điểm E nằm
ngoài ng bàng quan U1.
Điểm

E có số lợng hai hàng hoá nhiều hơn
so với điểm C nên E thích hơn C.
tính chất bắc cầu, E c a thích hơn
bất cứ điểm nào trên ng bàng quan
U1.

Do

điểm nằm ngoài ng bàng quan
luôn c a thích hơn những điểm nằm
trên nó.

Những

Slide 11


Những điểm nằm trong (về phía trái)
ng bàng quan


Hình 2.2, những điểm nh điểm F nằm
trong ng bàng quan U1.
Điểm

C có số lợng hai hàng hoá nhiều hơn
so với điểm F nên E thích hơn C.

Do

tính chất bắc cầu, mọi điểm nằm trên
U1 c a thích hơn điểm E.
điểm nằm trên ng bàng quan
luôn c a thích hơn những điểm nằm
trong nó.

Những

Slide 12


H×nh 2.2: §êng bµng quan
Hµng ho¸ Y

A

6

B

4

E

3

C
D

2

IC

F

0

2

3

4

5

6

Hµng ho¸ X

Slide 13


Vận động dọc theo ng bàng quanĐộ dốc âm của ng bàng quan chỉ ra rằng
nếu ngời tiêu dùng phải từ bỏ một số lợng hàng
hoá Y thì chỉ có một cách duy nhất phải cho họ
thêm hàng hoá X để mức thoả mãn vẫn nh trớc.Hình 2.2, việc từ bỏ 1 đơn vị Y từ điểm B đến
điểm C thì ngời tiêu dùng phải nhận c một
đơn vị X để bù đắp lợi ích cho họ.

Slide 14


Độ dốc của ng bàng quan


Trong hình 2.2, vận đông từ điểm A
đến điểm B, ngời tiêu dùng mong
muốn từ bỏ 2 đơn vị Y để có c 1
đơn vị X để mức lợi ích vẫn là nh
nhau tại hai điểm đó.Độ dốc của ng U1 xấp xỉ bằng -2
trong khoảng A và B vì hàng hoá Y
giảm 2 đơn vị để có c 1 đơn vị
X.
Slide 15


Đờng bàng quan và Tỉ lệ thay thế cận biên


Tỉ lệ thay thế cận biên (MRS): Tỷ lệ mà ngời
tiêu dùng sẵn sàng từ bỏ 1 đơn vị hàng hóa
này để có nhiều hơn đơn vị hàng hóa khác.
- Nh vậy MRS cũng chính là độ dốc của ng bàng
quan.
- Vậy MRS giữa hai điểm A và B trên ng U1 ở
Hình 2.2 là (xấp xỉ) bằng 2.Tỉ lệ thay thế cận biên (MRS) giảm dần từ trái
qua phải dọc theo ng bàng quan.

Slide 16


H×nh 2.3: BiÓu ®å đường bµng quan
Hµng ho¸ Y

A

6

H

5

B

G
IC3

4
3

C
D

2

IC2

IC1

0

2

3

4

5

6

Hµng ho¸ X
Slide 17


Đường bàng quan


Đường bàng quan là đường cong lồi so với gốc
tọa độ
MRSX/Y= dX/dY = - MUY/MUXĐường bàng quan càng xa gốc tọa độ thể hiện
mức độ thỏa mãn thu được càng caoCác đường bàng quan không cắt nhau

Slide 18


Hai trờng hợp đặc biệt của ng
bàng quan


Hình 2.4(a): 2 hàng hóa là thay thế
hoàn hảo, tức là ngời tiêu dùng xem
chúng là cần thiết nh nhau. (MRS =
const)

Hình 2.4(b): 2 hàng hóa là bổ sung hoàn
hảo tức là chúng phảI c sử dụng
cùng với nhau mới thu c lợi ích (ví
dụ giầy trái và giầy phải)
Slide 19


Pho
mai

GiÇy phải

IC2
IC1

B
A

H×nh 2.4a

GiÇy tr¸i
H×nh 2.4b
Slide 20


Đường ngân sách


Đường ngân sách thể hiện các kết hợp khác nhau của
hai hàng hóa mà người tiêu dùng có thể mua được với
thu nhập hiện có.Phương trình đường ngân sách: I=X.PX + Y.PY

hay Y= I/PY – (PX/Py).X

Trong đó:

Y
I/PY

Đường ngân sách
Độ dốc= -PX/PY

I là thu nhập của người tiêu
dùng
PX là giá của hàng hóa X
Py là giá của hàng hóa Y

0

I/PX

X

Slide 21


Sù thay ®æi cña đường ng©n s¸ch


Y
I1 /PY0

I thay ®æiPX thay ®æi

PX, PY kh«ng ®æiI vµ PY kh«ng ®æi

Y
I/PY0

I0 /PY0
I2 /PY0

I2 /PX0

I0 /PX0 I1 /PX0 X

I2 < I0 < I1

I/PX2

I/PX1 X
I/PX0
PX2> PX0 PX0> PX1
Slide 22


Lựa chọn tiêu dùng tối ưu


Kết hợp đường bàng quan và ngân sách:
TU max với ràng buộc ngân sách: Tại E:

Y

PX/PY=MUX/MUY
Hay, MUX/PX=MUY/PY

A

Tổng quát:

F
E
C
0

MUX/PX = MUY/PY =…= MUZ/PZ

IC3

B

IC2

IC1
X
IC1
Slide 23


Tèi ®a hãa lîi Ých


T¹i ®iÓm E, tiªu dïng hÕt ng©n s¸chT¹i ®iÓm E, ®é dèc đường ng©n s¸ch vµ
bµng quan b»ng nhau

V× vËy:

PX
 MRS .
PY

Slide 24


X¸c ®Þnh đường cÇu
QY

A0

A1

IC1

IC0
BL0
Px
PX0

QX0

BL1
QX

QX1

A0

A1

PX1

DX
QX0

QX1

Qx
Slide 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×