Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi kinh tế thương mại dịch vụ 3tc năm 2012

https://www.facebook.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Kinh tế thương mại dịch vụ (3tc) kì 3 năm
2012
(ngày thi 14/12/2012)
Đề 1
Câu 1: Nêu nội dung nguyên tắc: "Khuyến khích vật chất và chịu trách nhiệm
vật chất trong hạch toán kinh doanh”
câu 2: Chứng minh: ngày nay thương mại phát triển, tạo điều kiện tăng trưởng
KT và nâng cao đời sống nhân dân
câu 3: Quản lý nhà nước về thương mại: tính tất yếu và các cơ quan quản lý
câu 4: bt về dự trữ bảo hiểm và thường xuyên
Đề 2
1.quan hệ tm trực tiếp, khái niệm, ưu nhược điểm
2.cho 1 nhận định, cminh tm vn đạt đc nh thành tựu thời đổi mới
3.bản chất kinh te và nội dung của tm
4.bài tập nhu cầu theo sp đại diện
Đề 3
Câu 1
Câu 2
Câu 3

Câu 4

:thành tựu và tồn tại của thương mại VN thời mở cửa
:nguyên tắc "lấy thu bù chi và đảm bảo có lãi "
: quản lý nhà nước về thương mại (sự cần thiết, các cơ quan)
bài tập về dự trữ thường xuyên và dự trữ bảo hiểm

Đề 4
Câu 1 ( 2đ) : Thương mại Việt Nam những năm sau đổi mới ( Thành tựu & tồn
tại)
Câu 2 (2đ) : Phân tích nguyên tắc " Lấy thu bù chi & đảm bảo có lãi " trong tổ
chức hạch toán của doanh nghiệp.
Câu 3 (3đ) : Quản lý Nhà nước về TM (tính tất yếu & Các cơ quan quản lý)
Câu 4 (3đ): Bài tập dự trữ thường xuyên & dự trữ bảo hiểm.
Đề 5
câu 1. nguyên tắc tự chủ trong kinh doanh của DN
câu 2: doanh thu và chi phí trong DNTM,
câu 3: bản chất và vai trò của hoạt động thương mại trong doanh nghiệp sản
xuất,
câu 4. bt về vốn lưu động


https://www.facebook.com/DethiNEU

Đề 6
1.giải thích sự khách quan của quản lý nhà nước
2.chính sách thương nhân
3.phân biệt thương mại bán buôn vs bán lẻ
4.vì sao thươg mai là qt tái sản xuất
Đề 7
1.Quan hệ thương mại gián tiếp: khái niệm, ưu, nhược điểm
2. Chỉ tiêu lợi nhuận và cơ chế phân phối lợi nhuận (DNNN,DNTN).
3. Các loại hình kinh doanh hàng hóa (theo chuyên doanh): Kn,ưu nhược điểm
4. Btap tính dự trữ thường xuyên, dtr bảo hiểm

Đề 8
câu 1: thượng mại trực tiếp, khái niệm, ưu nhược điểm.
câu 2: chứng minh :quản lí nhà nước về thương mại là thực tế khách quan ở
nước ta",
câu 3: khái niệm và vai trò của thương mại trong nền kinh tế thị trường,


câu 4: bài tập về tính nhu cầu dựa vào sản phẩm đại diện.
Đề 9
câu 1:
câu 2:
câu 3:
câu 4:

Quan hệ thương mại gián tiếp, định nghĩa, ưu nhược điểm
nêu 4 chỉ tiêu về đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, NÊU Ý NGHĨA.
nêu các hình thức kinh doanh hàng hóa, định nghĩa, ưu, nhược điểm.
bài tập về dự trữ thường xuyên.


https://www.facebook.com/DethiNEU

Đề thi kì hè ngày 2/8/2012
Đề 1
Câu 1: Nêu 4 phương pháp xây dựng nhu cầu vật tư sản xuất sản phẩm
Câu 2: Chứng minh những năm gần đây thương mại phát triển góp phần tích
cực làm tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân
Câu 3: Nêu khái niệm và các nguyên tắc hạch toán kinh doanh
Câu 4: Tốc độ vốn lưu động,vốn tiết kiệm được...


https://www.facebook.com/DethiNEU

Đề 2
1. QHTM gián tiếp: khái niệm, ưu, nhược điểm
2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn lưu động ở DN thương mại: ý nghĩa
và phương pháp xác định
3. Các loại hình kinh doanh (theo mức độ chuyên doanh): khái niệm, ưu nhược
điểm
4. Btập dự trữ: thường xuyên và dtrữ bảo hiểm
Đề 3
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
xuất
Câu 4:
Đề 4
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:

nguyên tắc đảm bảo quyền tự chủ
tỷ suất doanh lợi ý nghĩa + pp xác định
phân tích bản chất + vai trò cuả hoạt động tm trong doanh nghiêp sản
bài tập vốn lưu động

Trình bày nguyên tắc “Tự chủ trong hoạt động kinh doanh”
Tỉ suất doanh lợi trong thương mại: ý nghĩa và phương pháp xác định
Bản chất, vai trò của hoạt động TM ở DNSX
Tính tốc độ chu chuyển vốn lưu động…

Đề 5
1..Bản chất và vai trò của hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất...
2.. Nội dung của quy tắc: Đảm bảo bảo tự của doanh nghiệp thuơng mại trong
hạch toán kinh doanh
3.. Tỷ suất doanh lợi...ý nghĩa và phương pháp xác định
4... Dạng bài tập tính vốn lưu động bình quân trong tập đề Tuấn Hùng có hết đó.
Đề thi 6/12/2011
Câu 1: phân tích nội dung nguyên tắc hạch toán của doanh nghiệp kinh doanh
"Tự chủ trong kinh doanh".
Câu 2: chỉ tiêu doanh thu và chi phí.
Câu 3: bản chất và vai trò của hđộng kinh doanh của dn sxuất.
Câu 4: btập 22.sbtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×